Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hovedprioritering og primærstandpunkt for FrP

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at utenrikspolitikken skal ta utgangspunkt i samspillet mellom Norges strategiske og økonomiske interesser, respekt for de grunnleggende menneskerettigheter og ivaretakelse av norske borgeres interesser, sikkerhet og trygghet innenlands og utenlands. Det er disse medlemmers syn at en av de viktigste pilarene i utenrikspolitikken er forpliktende internasjonalt samarbeid – som tar sikte på internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig verdenshandel og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet er av den oppfatning at Norge har en moralsk plikt til å heve stemmen for frihet, likeverd og rettssikkerhet – gjennom aktivt å påtale brudd på grunnleggende menneskerettigheter i de internasjonale fora der hvor Norge deltar.

Disse medlemmer mener at nordområdene er viktig for Norge både av økonomiske, politiske og strategiske årsaker. Disse medlemmer vil derfor arbeide for en betydelig mer aktiv politikk i forhold til nordområdene – gjennom økt norsk tilstedeværelse i nord i alle ledd, økt samarbeid og samhandling med Russland og fremtidsrettet utnyttelse av områdets naturressurser. I så måte er disse medlemmer positive til at Norge og Russland ble enige om en felles delelinje for kontinentalsokkelen i Barentshavet høsten 2010, og at dette fordrer store muligheter for økt aktivitet i området fra norsk side.

Disse medlemmer viser til at et viktig fundament i Fremskrittspartiets utenrikspolitikk er nødvendigheten og viktigheten av gode transatlantiske relasjoner. USA er Norges viktigste allierte og det er viktig å innrette norsk utenrikspolitikk slik at den ikke svekker dette gode forholdet, men snarere utdyper det og styrker det for fremtiden. Derfor er disse medlemmer også klare på at NATO er et nødvendig og positivt grunnelement i Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske plattform.

Disse medlemmer mener det er nødvendig å innrette norsk utenrikspolitikk slik at den til enhver tid tjener norske interesser på kort og lang sikt. Derfor vil disse medlemmer understreke viktigheten av at de norske utenriksstasjonene får de ressurser som trengs for å ivareta norske borgeres interesser ved uforutsette hendelser, og at de lokaliseres på grunnlag av vurderinger basert på norske borgeres behov, og norske strategiske og økonomiske interesser.

Disse medlemmer ser betydningen av bilaterale handelsavtaler – spesielt med land som ikke omfattes av EØS-avtalen. Målet med slike avtaler må være tosidig – de skal både bidra til å styrke norske handelsinteresser og de skal bygge ned proteksjonismen i verdensøkonomien. Disse medlemmer er kjent med at en betydelig akademisk tradisjon konkluderer med at økonomisk liberalisering og frihandel samvarierer med bedre forhold for de grunnleggende menneskerettighetene.

Disse medlemmer mener det er viktig for Norge å foreta en mer kritisk vurdering av den rollen FN og FN-organisasjonene spiller og de oppgaver FN er satt til å ivareta – FN må både bli mer relevant, mer effektiv og mer fokusert. Disse medlemmer viser til at det høsten 2010 ble avholdt et toppmøte om FNs tusenårsmål i Generalforsamlingen i New York. Det er disse medlemmers mening at tusenårsmålene adresserer symptomene og ikke årsakene til fattigdom og at de legger opp til en omfattende ansvarspulverisering hvor alle og ingen er ansvarlige for at målene oppnås. Disse medlemmer er også kritisk til at handel og private investeringer har en lite fremtredende posisjon i diskusjonen om måloppnåelsen.

Disse medlemmer registrerer at regjeringen har tatt til orde for å innføre en avgift på internasjonal valutahandel, såkalt tobinskatt oppkalt etter den amerikanske økonomen James Tobin, for ifølge regjeringen selv å begrense de negative virkningene av globaliseringen. Disse medlemmer viser til at globaliseringen og økonomisk vekst i verdens fremvoksende markeder har løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom de siste tiårene og at befolkningen i disse landene har fått arbeid, bedre tilgang på helsetjenester, medisiner, forbedret matsikkerhet samt tilgang på varer og tjenester. Det er etter disse medlemmers mening interessant at regjeringen velger å skattlegge det virkemiddelapparatet som mest av alt har bidratt til fattigdomsreduksjon og spredning av demokrati og menneskerettigheter på tvers av landegrenser. En rekke tilhengere av tobinskatten kaller denne en Robin Hood-skatt, noe disse medlemmer mener er et paradoks all den tid Robin Hood kjempet imot høye skatter som gjorde at befolkningen sultet. Disse medlemmer mener det er flere problematiske sider ved en slik skatt, blant annet at den vil kunne redusere investeringer i fremvoksende økonomier, at den vil bidra til mer byråkrati, at den er vanskelig å kreve inn og kanskje mest av alt at den er tilnærmet umulig å koordinere ettersom det vil forutsette en global tilslutning. Disse medlemmer er således motstandere av en slik skatt på valutatransaksjoner.

Disse medlemmer vil videre peke på at en «Tobin-skatt» på internasjonal valutahandel først og fremst vil være en ulempe for små land med egen valuta. Store land som f.eks. benytter Euro, USD, GBP, JPY, CNY eller RUB har store hjemmemarkeder og mindre behov for å konvertere valuta. Små u-land vil rammes mest, fordi produksjon i stor skala nødvendigvis må skje slik at store deler av produksjonen selges i land med en annen valuta.

Disse medlemmer mener at Norge må føre en bærekraftig utviklingspolitikk hvor målet er at utviklingslandene skal kunne klare seg uten overføringer fra Vesten. Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiets utviklingspolitikk tar sikte på å løfte mennesker ut av fattigdom og skape grunnlag for vekst og utvikling gjennom å bygge ned toll- og handelsbarrierer, sletting av illegitim statsgjeld, sikring av eiendomsrettigheter for det brede lag av befolkningen, korrupsjonsbekjempelse, utvikling av infrastruktur, satsning på helse og utdanning, kanalisering av bistand gjennom frivillige organisasjoner og globale fond, forsterket nød- og katastrofehjelp, økt satsning på handelsfasilitering og bistand til strukturelle tiltak som fremmer demokrati, rettsstat og markedsøkonomi. Alle tiltak som støttes skal bli gjenstand for grundig evaluering, resultatmåling og regnskapskontroll.

Disse medlemmer mener at antallet land som mottar bistand er for høyt. Norge bør konsentrere bistanden til vesentlig færre land, som vi da kan lære oss å kjenne godt. Dette må gjennomføres i et samarbeid med øvrige giverland.

Disse medlemmer slutter seg til konklusjonene i årlige internasjonale undersøkelser som påviser at mange u-land har høy grad av korrupsjon, lav grad av økonomisk frihet, begrenset grad av demokrati, og svak beskyttelse av eiendomsrettighetene. Det er disse medlemmers syn at dette i hovedsak ikke skyldes urettferdige internasjonale maktstrukturer eller utbytting, men mangel på politisk vilje til utvikling i den politiske ledelsen i disse landene. Disse medlemmer erkjenner at mange utviklingsland gjør betydelige fremskritt på en rekke områder, men det er disse medlemmers mening at forbedrede levekår i disse i hovedsak ikke skyldes bistand.

Disse medlemmer viser til at den globale bistanden til u-landene i perioden 1960 til 2005 var på over 10 500 mrd. kroner. Disse medlemmer er kjent med at Norge ga bistand til u-landene tilsvarende 315 mrd. kroner i samme periode, og at regjeringen har hatt ett uttalt mål om at Norge skal gi mer enn 1 pst. av BNI til bistand. Det er disse medlemmers mening at et slikt fokus tar søkelyset bort fra de underliggende årsakene til fattigdom og hvordan kvalitet, mer enn kvantitet er avgjørende for om bistanden når frem til de som trenger den.

Disse medlemmer kjenner til og støtter konklusjonene i studier som slår fast at bistand i det store og hele ikke har bidratt til økonomisk vekst i u-landene. Videre mener disse medlemmer at bistanden i flere tilfeller har bidratt til å svekke den sosiale kontrakten mellom politikerne og innbyggerne i mottakerlandet, til å øke korrupsjonen, til å holde autoritære og totalitære statsledere ved makten og sågar til å forlenge krig og konflikt for på den måten å undergrave politisk utvikling og fattigdomsreduksjon.

Disse medlemmer har registrert at det ifølge flere studier er flere donorer og bistandsorganisasjoner enn noen gang. Bistandsbyråkratiet er enormt og hvert år foretas det over 35 000 transaksjoner knyttet til bistand, 85 pst. av disse er på under 7 mill. kroner og de fleste bistandsavhengige afrikanske land leverer hvert år inn over 10 000 donorrapporter. Norge som i 2009 ga bistand til 112 land med prosjekter ned i marginal størrelsesorden bidrar, etter disse medlemmers mening, sterkt til dette byråkratiet.

Disse medlemmer vil understreke behovet for å få til en sluttføring av WTO-forhandlingene, den såkalte Doha-runden, som vil kunne bidra til økt handel ved at tollsatser og subsidier reduseres og at det blir vanskeligere for land å iverksette proteksjonistiske tiltak. Disse medlemmer har forventninger til at regjeringen i denne sammenheng aktivt bidrar til å få forhandlingene inn på sporet igjen, og at Norge tilbyr u-landene fordelaktige handelsbetingelser for import.

Disse medlemmer mener at mens subsidier og skyhøye tollsatser i Vesten er en viktig årsak til de fattige landenes manglende deltakelse i globaliseringen, er det også avgjørende at u-landene selv iverksetter tiltak for å øke handelen. I så måte viser disse medlemmer til at opptil 70 pst. av verdens tollbarrierer er innført av u-land for å ramme handelen med andre u-land.

Disse medlemmer ser positivt på at om lag halvparten av alle reformer knyttet til handelsfasilitering i 2009–2010 fant sted i land sør for Sahara og i MENA-regionen, og registrerer blant annet at man i Rwanda har opprettet et «One Stop Center» hvor en gründer kan opprette en bedrift i løpet av 24 timer. Disse medlemmer er kjent med at Rwanda i fjor var det første landet i Afrika som ble såkalt «top reformer» i Doing Business-rapporten, og at myndighetene i landet i alt har implementert over 22 næringsvennlige reformer de siste årene.

For å stimulere til økt økonomisk samkvem på tvers av landegrensene og mellom u-landene vil disse medlemmer fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertgruppe for å bistå utviklingslandene i å forsere byråkrati og hindringer knyttet til handel.»

Disse medlemmer er av den oppfatning at vilkårene for privat næringsliv, handel og entreprenørskap er særlig utfordrende i mange land på det afrikanske kontinentet. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for å stimulere til vekst i det private næringsliv i Afrika.»

Disse medlemmer viser til at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2011 lanserer mange planer og prosjekter innenfor utenrikspolitikken, men det er disse medlemmers mening at en budsjettproposisjon nødvendigvis også må inneholde en oversikt over tiltak, institusjoner og prosesser som ikke prioriteres eller nedprioriteres og begrunnede årsaker til dette. Disse medlemmer kan i liten grad se at dette er tilfellet i det foreliggende forslag til budsjett.

Disse medlemmer viser til at frie, åpne markeder har løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom gjennom de siste tiårene, og at land som over lengre tid har valgt en proteksjonistisk løpebane har hatt lavere økonomisk vekst enn land som har valgt å satse på frihandel. Det er disse medlemmers mening at frihandel har en rekke dynamiske effekter blant annet i forhold til økonomisk vekst, økt kjøpekraft og sysselsetting. Forsker William Cline viser i boken Trade Policy and Global Poverty (2004) at global frihandel potensielt vil kunne løfte mer enn 500 millioner mennesker ut av fattigdom i løpet av en periode på 15 år, og disse medlemmer registrerer at studien konkluderer med at fjerning av handelsbarrierer globalt vil medføre langvarige økonomiske gevinster for u-landene tilsvarende 200 mrd. USD per år.

Disse medlemmer er kjent med en studie utført av forskeren Andrew Warner, som analyserer handelspolitikken i 117 land over en tjueårsperiode og slår fast at tilveksten i land som har satset på frihandel har vært tre til seks ganger større enn i proteksjonistiske land. Disse medlemmer viser videre til at professor Sebastian Edwards har sammenlignet 90 land i forhold til deres handelspolitikk, og konkluderer med at tilveksten i bruttonasjonalprodukt har vært dobbelt så høy i u-land med åpen handelspolitikk enn i tilsvarende land med en lukket politikk. Disse medlemmer viser også til at Verdensbanken har anslått at global frihandel vil kunne øke verdens BNP med over 1 500 mrd. kroner i året, hvorav halvparten vil tilfalle u-landene.

Disse medlemmer viser til at ingen land i verden har høyere tollsatser på importert mat enn Norge. At de skyhøye tollsatsene er usolidariske og har store negative konsekvenser for u-land som forsøker å selge sine produkter på det norske markedet gjenspeiles, etter disse medlemmers oppfatning, i Norges rangering på Center for Global Development sin årlige Commitment to Development Index (CDI). Oversikten er en rangering av i-landenes politikk overfor u-landene på en rekke områder, hvor Norge hvert år er dårligst eller blant de dårligste landene når det gjelder handel og tollsatser. Disse medlemmer er svært skuffet over at Norge til tross for regjeringens endringer i tollpreferansesystemet kommer nest dårligst ut på CDI 2011, og registrerer at CDI-landene bruker nesten akkurat like mye på å subsidiere eget jordbruk som de årlig bevilger til bistand (om lag 100 mrd. dollar).

Statistikk fra 2007 viser at Norge har en gjennomsnittstoll på alle landbruksvarer sett under ett på 137,6 pst., og disse medlemmer registrerer at andre rike, matvareimporterende land har en gjennomsnittstoll helt nede i 30 pst. 42,5 pst. av alle matvarer i Norge har en tollsats på over 100 pst. Disse medlemmer er kjent med at Namibia, Botswana og Swaziland har toll- og kvotefri markedsadgang for alle landbruksprodukter med unntak av enkelte produkter. Disse medlemmer ser det imidlertid som et stort paradoks at Norge har bidratt til å bygge opp eksportrettet kapasitet i disse landene, for i neste omgang å møte import med indikativt tak og andre begrensninger.

Disse medlemmer merker seg at blant annet forskerne Klaus Mittenzwei ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning og Ivar Gaasland ved Samfunns- og Næringslivsforskning AS som hevder at Norge kan redusere støtten til norsk landbruk med over 50 pst. uten at det vil gå ut over norsk kulturlandskap og matsikkerhet. Disse medlemmer er også kjent med forskningsbaserte anslag om at en familie på fire personer vil kunne spare 6 400 kroner på årlig basis dersom Norge fjernet all toll på importert mat.

Mens de dynamiske virkningene av frihandel er vanskelige å estimere, vil potensielle fordeler blant annet, slik disse medlemmer vurderer det kunne innebære:

  • global frihandel vil kunne øke verden BNP med 1 500 mrd. USD på årlig basis.

  • global frihandel vil kunne løfte 500 millioner mennesker ut av fattigdom over en periode på 15 år.

  • frihandel vil kunne føre til høyere økonomisk tilvekst og sysselsetting både i i-land og u-land.

  • fjerning av all toll på importert mat vil medføre kostnadsbesparelser på 6 400 kroner for en familie på fire personer i Norge.

Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet i statsbudsjettet for 2011 foreslår å fjerne toll på alle varer fra u-land (alle fire kategoriene på OECDs DAC-liste). Dette medfører et provenytap på om lag 615 mill. kroner.

Alle økninger og reduksjoner er i forhold til regjeringens budsjettforslag. Disse medlemmer støtter regjeringens forslag til bevilgninger for kapitler og poster som ikke er nevnt i nedenforstående tabell.

Utgifter rammeområde 4

 

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tl. 1-4

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2011 (2011)

100

Utenriksdepartementet

1 750 623 000

1 768 344 000

(+17 721 000)

1

Driftsutgifter

1 691 595 000

1 704 495 000

(+12 900 000)

71

Diverse tilskudd

34 861 000

39 682 000

(+4 821 000)

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

1 316 434 000

1 287 948 000

(-28 486 000)

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 316 434 000

1 287 948 000

(-28 486 000)

118

Nordområdetiltak mv.

418 649 000

428 133 400

(+9 484 400)

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

348 811 000

368 811 000

(+20 000 000)

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak

35 052 000

24 536 400

(-10 515 600)

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1 068 500 000

752 240 000

(-316 260 000)

1

Driftsutgifter

1 054 200 000

737 940 000

(-316 260 000)

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

207 400 000

103 700 000

(-103 700 000)

1

Driftsutgifter

207 400 000

103 700 000

(-103 700 000)

144

Fredskorpset

51 700 000

38 775 000

(-12 925 000)

1

Driftsutgifter

51 700 000

38 775 000

(-12 925 000)

150

Bistand til Afrika

2 618 500 000

1 029 500 000

(-1 589 000 000)

78

Regionbevilgning for Afrika

2 618 500 000

1 029 500 000

(-1 589 000 000)

151

Bistand til Asia

949 500 000

762 000 000

(-187 500 000)

78

Regionbevilgning for Asia

375 000 000

187 500 000

(-187 500 000)

152

Bistand til Midtøsten

500 000 000

200 000 000

(-300 000 000)

78

Regionbevilgning for Midtøsten

500 000 000

200 000 000

(-300 000 000)

153

Bistand til Latin-Amerika

200 500 000

80 200 000

(-120 300 000)

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

200 500 000

80 200 000

(-120 300 000)

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1 764 000 000

933 400 000

(-830 600 000)

1

Driftsutgifter

33 500 000

23 450 000

(-10 050 000)

70

Sivilt samfunn

1 228 000 000

614 000 000

(-614 000 000)

71

Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid

81 000 000

56 700 000

(-24 300 000)

73

Kultur

106 000 000

26 500 000

(-79 500 000)

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

172 500 000

103 500 000

(-69 000 000)

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset

135 000 000

101 250 000

(-33 750 000)

161

Næringsutvikling

561 750 000

776 750 000

(+215 000 000)

1

Ekspertgruppe handelsfasilitering utviklingsland (ny post)

0

15 000 000

(+15 000 000)

71

Handelsfasiliteringsenhet for Afrika (ny post)

0

200 000 000

(+200 000 000)

162

Overgangsbistand (gap)

410 000 000

205 000 000

(-205 000 000)

70

Overgangsbistand (gap)

410 000 000

205 000 000

(-205 000 000)

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

2 794 200 000

2 881 825 000

(+87 625 000)

70

Naturkatastrofer

463 000 000

493 000 000

(+30 000 000)

71

Humanitær bistand

2 115 600 000

2 145 600 000

(+30 000 000)

72

Menneskerettigheter

215 600 000

243 225 000

(+27 625 000)

164

Fred, forsoning og demokrati

1 662 725 000

851 590 000

(-811 135 000)

70

Fred, forsoning og demokratitiltak

647 725 000

259 090 000

(-388 635 000)

71

ODA-godkjente land på Balkan

500 000 000

300 000 000

(-200 000 000)

72

Utvikling og nedrustning

175 000 000

122 500 000

(-52 500 000)

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land

340 000 000

170 000 000

(-170 000 000)

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

790 600 000

794 600 000

(+4 000 000)

70

Forskning og høyere utdanning

333 000 000

337 000 000

(+4 000 000)

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

2 488 995 000

801 556 500

(-1 687 438 500)

1

Driftsutgifter

50 400 000

30 240 000

(-20 160 000)

70

Ymse tilskudd

7 595 000

5 316 500

(-2 278 500)

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv.

33 000 000

23 100 000

(-9 900 000)

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

235 000 000

94 000 000

(-141 000 000)

73

Klima- og skogsatsingen

2 163 000 000

648 900 000

(-1 514 100 000)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

1 803 615 000

1 733 215 000

(-70 400 000)

21

Spesielle driftsutgifter

1 803 615 000

1 733 215 000

(-70 400 000)

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

1 595 000 000

1 565 000 000

(-30 000 000)

70

Vaksine og helse

1 000 000 000

985 000 000

(-15 000 000)

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM)

450 000 000

435 000 000

(-15 000 000)

170

FN-organisasjoner mv.

4 314 620 000

3 075 410 000

(-1 239 210 000)

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

855 000 000

427 500 000

(-427 500 000)

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

347 000 000

208 200 000

(-138 800 000)

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

105 000 000

(-45 000 000)

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv.

864 200 000

432 100 000

(-432 100 000)

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

291 420 000

145 710 000

(-145 710 000)

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps

67 000 000

46 900 000

(-20 100 000)

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning

120 000 000

90 000 000

(-30 000 000)

171

Multilaterale finansinstitusjoner

1 971 000 000

985 500 000

(-985 500 000)

70

Verdensbanken

814 000 000

407 000 000

(-407 000 000)

71

Regionale banker og fond

762 500 000

381 250 000

(-381 250 000)

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner

394 500 000

197 250 000

(-197 250 000)

Sum utgifter rammeområde 4

32 979 130 000

24 795 505 900

(-8 183 624 100)

Inntekter rammeområde 4

Sum inntekter rammeområde 4

83 457 000

83 457 000

(0)

Sum netto rammeområde 4

32 895 673 000

24 712 048 900

(-8 183 624 100)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.