Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hovedprioritering og primærstandpunkt for KrF

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener Norge må føre en verdibasert utenrikspolitikk som aktivt søker å sikre globale fellesgoder, forbedre situasjonen for verdens fattige og forfulgte samt ivareta norske interesser i det internasjonale samkvem.

Dette medlem vil styrke Norges internasjonale solidaritet og la globale klimatiltak komme som et tillegg til bistanden til fattigdomsbekjempelse. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti ønsker en bedre samstemt norsk utviklingspolitikk og vil etablere et investeringsfond på 10 mrd. kroner for å bidra til næringsutvikling i de fattigste landene. Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjettforslag i finanskomiteens Innst. 2 S (2010–2011), hvor forslag om et slikt investeringsfond ble fremmet sammen med Kristelig Folkepartis forslag om å øke bistandsrammen.

Bedre markedsadgang er viktig for fattige utvik-lingslands eksportmuligheter. Kristelig Folkeparti har valgt å prioritere fjerning av toll for varer fra de fattigste utviklingslandene. Dette medlem viser til at forslag til endringer i Norges tollregler overfor utviklingsland er behandlet av finanskomiteen i Innst. 3 S (2010–2011), hvor Kristelig Folkeparti støtter utvidelse av ordningen med nulltoll til noen flere land enn dagens regler gir hjemmel for.

Etter dette medlems syn er det behov for at Norges utviklingsbistand særlig styrkes i Afrika sør for Sahara. Der er bedre styresett, kamp mot korrupsjon og rettferdige skattesystemer som finansierer offentlig sektors viktige reformområder. Et fritt og sterkt sivilt samfunn kan medvirke til nødvendige reformer og til å forhindre eller avsløre eliters maktmisbruk. Bedre infrastruktur, ren energi og ansvarlig naturforvaltning er viktige nøkler til varig og sunn økonomisk vekst. Men effektiv fattigdomsbekjempelse krever også økt satsing på utdanning for alle, bedre vaksinedekning mot dødelige sykdommer og utvikling av et klimatilpasset landbruk for å bidra til styrket sikkerhet for befolkningens tilgang til mat.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti i sitt alternative statsbudsjett for 2011 foreslo å bevilge 325 mill. kroner mer til utviklingsformål i 2011 enn regjeringens budsjettforslag. Kristelig Folkepartis forslag om dette i finanskomiteens Innst. S 2 (2010–2011) innebar at bevilgningene til Norges offentlige bistand (ODA) ville blitt økt til 1,03 pst. av forventet brutto nasjonalinntekt i 2011.

Ved siden av denne rammeøkningen foreslo Kristelig Folkeparti omdisponeringer fra Balkan og Latin-Amerika til verdens fattigste kontinent, Afrika, slik at Kristelig Folkeparti i alt kunne foreslå bevilgningsøkninger på til sammen 450 mill. kroner til bistandsformål. Fordelingen av Kristelig Folkepartis forslag til bevilgningsøkninger til utviklingsformål ble i Innst. S 2 (2010–2011) oppsummert slik:

  • 200 mill. kroner mer til regionalbevilgningen til Afrika. Dermed fjernes regjeringens kutt på 190 mill. kroner (-6,8 pst.) i regionbevilgningen til verdens fattigste kontinent.

  • 100 mill. kroner mer til frivillige organisasjoners langsiktige bistand. Bevilgningen er ikke engang prisjustert i regjeringens budsjettforslag.

  • 100 mill. kroner mer til helsetiltak og vaksine av verdens barn. Økningen går til den globale vaksinealliansen (GAVI). Den står bak en vaksinesuksess som redder millioner av barn fra å dø av sykdommer vi nå har effektive vaksiner mot.

  • 50 mill. kroner mer til utdanning gjennom samfinansieringsprogrammet «Utdanning for alle». Også de økte rammer for regionbevilgningen til Afrika og for frivillige organisasjoner vil styrke utdanningsbistanden.

Dessuten gikk Kristelig Folkeparti inn for å øke satsingen på matvaresikkerhet og klimatilpasset landbruk ut over regjeringens budsjettforslag ved å prioritere slike formål høyere innenfor regionbevilgningene, bevilgningen til overgangsbistand og andre budsjettkapitler som gir hjemler for dette. Dette medlem viser til at risikoen for nye matvarekriser er betydelig og at store folkegrupper har små marginer å gå på. Overgang til en mer robust og klimatilpasset matproduksjon kan derfor gi både økonomisk forbedring og større sikkerhet for utsatte befolkningsgrupper.

Dette medlem viser til nedenstående tabell, som gjengir Kristelig Folkepartis prioriterte satsinger ut over regjeringens budsjettforslag, slik de ble foreslått i finanskomiteens Innst. S 2 (2010–2011):

 

Kap

Formål

Endring

150

Bistand til Afrika (Region-bevilgning for Afrika)

200 mill. kr

160

Sivilt samfunn og demokrati (Frivillige organisasjoners utviklingsarbeid)

100 mill. kr

169

Globale helse og vaksineinitiativ (Den globale vaksinealliansen GAVI)

100 mill. kr

171

Multilaterale finansinstitusjoner (Programmet «Utdanning for alle»)

50 mill. kr

 

Etter at Kristelig Folkepartis forslag om å øke rammen for bistandsbudsjettet ikke fikk støtte fra andre partier ved Stortingets behandling av Innst. S 2 (2010–2011) om statsbudsjettet for 2011, har dette medlem i utenriks- og forsvarskomiteens behandling av Utenriksdepartementets budsjett forhandlet med regjeringspartiene om endringer innen rammen. Dette medlem viser til flertallsmerknaden mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti i denne innstilling hvor det redegjøres nærmere for den omdisponering som foreslås. Dette medlem legger vekt på at det dermed er oppnådd flertall for å øke bevilgningene til det sivile samfunns langsiktige utviklingsarbeid med 40 mill. kroner, til de frivillige organisasjoners opplysningsarbeid med 10 mill. kroner og til den globale vaksinealliansen, GAVI, med 40 mill. kroner ut over regjeringens budsjettforslag for 2011.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.