Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Økte krav til norske bedrifter

At oppdrettsgiganten Cermaq nå endrer praksis i Chile gir håp om at norsk næringsliv i framtida vil ta større samfunnsansvar. Men det forutsetter et fortsatt press på næringslivet.
Av Elin Enge (ForUM) og Jan Thomas Odegaard (Norges Naturvernforbund) | Torsdag 18. august 2011

Elin Enge, daglig leder i ForUM

(Kommentaren stor på trykk i Dagsavisen nye meninger 17.08.11)

Den statseide oppdrettsgiganten Cermaqs nylig erkjennelse om at de ikke drev bærekraftig i Chile fram til næringen der kollapset i 2007, og nyheten om at selskapet nå endrer kurs, gir håp om at flere norske næringsaktører vil ta større miljøhensyn i sin virksomhet.

Cermaqs erkjennelse er viktig fordi den bryter med mønsteret om at norske bedrifter fornekter at de mange steder i verden bidrar med et press på naturressursene langt utover det økosystemene tåler. Manglende respekt for lokalsamfunns rettigheter og altfor svak miljøinnsats i Chile og Canada, førte til at Naturvernforbundet og ForUM i mai 2009 klaget Cermaq inn til det norske Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv for å få en uavhengig vurdering av selskapets omstridte virksomhet. Kontaktpunktet er ingen juridisk instans, men kan komme med en offentlig vurdering av hvorvidt en bedrift har opptrådt i strid med OECDs retningslinjer om samfunnsansvar. Siden den norske stat og norske bedrifter skal forholde seg til disse retningslinjene, er kritikk fra kontaktpunktet alvorlig.

Gjennom hele 2000-tallet avviste eller overså selskapet kritikk lik den som ble anført i klagen. Cermaqs første reaksjon på klagen var å hevde at påstandene var grunnløse. Da kontaktpunktet likevel valgte å behandle klagen, økte presset for en endringsprosess i selskapet. Da kontaktpunktet i mars 2011 ble mer uavhengig og fikk mer ressurser, førte intens mekling til en felles erklæring. Der erkjenner Cermaq at de som selskap ikke tok tilstrekkelig hensyn til føre-var-prinsippet, og at oppdrettsnæringen i Chile, inkludert Cermaqs egen virksomhet, ikke var bærekraftig i perioden fram til oppdrettsnæringen kollapset i Chile i 2007.

Klagen har bidratt til positive endringer i selskapets oppførsel. Cermaq har i løpet av de siste to årene gjennomført endringer i rutinene for å forebygge fiskesykdom og andre miljøproblemer både i Chile og i Cermaqs globale virksomhet. I tillegg øker Cermaq ambisjonene for framtidig innsats både for miljø og respekt for rettigheter. I felleserklæringen står det at Cermaq skal respektere menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og videreutvikle sin bærekraftsrapportering. Cermaq forplikter seg spesifikt til å respektere urfolks internasjonalt etablerte rettigheter, uavhengig av myndighetenes politikk overfor urfolksgrupper.

Resultatet av klagesaken viser at morselskapet kan bli ansvarliggjort dersom datterselskaper også i andre land opererer i strid med miljøprinsipper og grunnleggende rettigheter. Det innebærer også betydelige utfordringer for selskapene å bli innklaget, da de må svare på anklagene med dokumentasjon som kan etterprøves. En slik prosess kan lede til mer bevissthet, åpenhet og vilje fra bedrifter til å endre eller rette opp i forhold som er påklaget. Dette viser at kontaktpunktet kan ha en viktig funksjon i arbeidet for å få et mer ansvarlig norsk næringsliv.

Selv om vi skulle ønske dette kunne gi et mer ansvarlig norsk næringsliv internasjonalt og positive virkninger for miljø og lokalsamfunn på kort sikt, er det dessverre fortsatt er en lang vei å gå. En fersk undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Kontaktpunktet viser at ni av ti norske bedrifter verken kjenner til OECDs retningslinjer eller kontaktpunktet. Skal dette bli effektive virkemiddel for økt samfunnsansvar må de gjøres godt kjent. Ifølge OECD er det norske myndigheters ansvar. Det er en styrke at det norske Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv våren 2011 ble faglig uavhengig og i større grad fristilt fra myndighetene, med fire personlig utnevnte eksperter og eget sekretariat.

Vi tror likevel ikke at norske flernasjonale selskap som kjenner OECDs retningslinjer og kontaktpunktet uten videre vil styrke sin miljøpraksis og respekt for rettigheter. Arbeidet for et mer ansvarlig norsk næringsliv vil være helt avhengig av at berørte parter og frivillige organisasjoner bruker retningslinjene og innklager norske bedrifter som bryter med disse. Dette er krevende, men våre erfaringer fra klageprosessen mot Cermaq har vist oss at det er verdt det.


Aktuelle lenker:

  • Klagesak førte frem, ForUM 11.08.11
    Det norske selskapet Cermaq har nå innrømmet at de ikke har utvist tilstrekkelig samfunnsansvar i sin virksomhet i chilensk lakseoppdrett. Dette skjedde etter at Cermaq ble klaget inn for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv av ForUM og Norges Naturvernforbund.
  • Felleserklæringen fra Cermaq, ForUM og Naturvernforbundet (pdf)
  • Felles pressemelding fra Cermaq, Naturvernforbundet og ForUM (pdf)
  • Samfunnsansvar à la laissez-faire, rorg.no 28.07.11
    OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv har blitt tatt vel imot av partene i arbeidslivet i Norge, men vil de virke? Kan storselskapenes virksomhet i globaliseringens tidsalder tøyles med frivillige retningslinjer og velmente oppfordringer om å oppføre seg pent? ForUM er skeptisk, eierskapsmeldingen er ullen og lovens lange, globale arm finnes ikke. Denne uka møtes OECD for å drøfte det videre arbeidet med næringslivets samfunnsansvar.


Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.