Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FN, UNCTAD og Frankrike i en ny verdensorden

- Finanskrisen har tydeliggjort behovet for rettferdig global styring, mener regjeringen, som nå har igangsatt arbeidet med en ny FN-melding. Stridighetene rundt FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) forrige måned illustrerer noen av de utfordringene regjeringens ønske om en FN-ledet verden står overfor når det gjelder styring av verdensøkonomien. Kanskje Frankrikes nye president vil utgjøre en forskjell?

Tirsdag 08. mai 2012

- Noe stort er i gjære, sa nyvalgt president i Frankrike, Francois Hollande fra Sosialistpartiet til folkemengden i Paris etter valgseieren søndag kveld og utdypet det slik (les mer her):

"Dere er mye mer enn et folk som ønsker forandring. Dere er allerede en bevegelse som er i ferd med å reise seg i hele Europa, kanskje i hele verden."

Hans budskap i valgkampen hadde vært at budsjettkutt ikke er nok for løse problemene i eurosonen, men at det også kreves ny vekst. Det var også noe av budskapet i den årlige Trade and Development Report 2011 fra FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) sist høst, som advarte mot den globale innstrammingspolitikken (les mer her). Budskapet er omstridt og utgjorde noe av bakgrunnen for den striden som utspant seg i forkant av årets konferanse (UNCTAD XIII), som gikk av stabelen i Doha i Qatar i slutten av april. I et innlegg i Dagsavisen i forkant av toppmøtet beskrev Ingrid Harvold Kvangraven i Slett u-landsgjelda (SLUG) og Magnus Flacké i Fellesrådet for Afrika (FA) situasjonen slik (les mer her):

"Utviklingslandene har rast over det de oppfatter som vestlig arroganse, ettersom de rike landene, med USA og Sveits i spissen, forhandler for å få slutt på at Unctad blander seg i spørsmål om finans og makroøkonomi."

UNCTAD har gjennom flere tiår talt de fattiges landenes sak i møte med krav om innstramming, innsparing, privatisering og liberalisering fra de internasjonale finansinstitusjonene. Tidligere var det særlig gjeldsrammede og fattige land i Sør som ble påtvunget denne innstrammingspolitikken (les mer her), men det siste året har denne politikken i økende grad også blitt påtvunget gjeldsrammede land i EU (les mer her), senest gjennom EUs finanspakt som LO-økonom Stein Reegård har kalt "en sosial tragedie" (les mer her).

- Kuttrøtte europeere roper ut mot EUs kriseløsninger, kunne avisa Klassekampen rapportere sist uke i forkant av valgene i Frankrike og Hellas (les mer her). Om Frankrikes nyvalgte president vil utgjøre forskjell, gjenstår å se, men i avisa Nationen i dag kommenterer Kari Gåsvatn resultatet av helgas valg i Sør-Europa slik (les mer her):

"Valgene i Frankrike og Hellas er en nesestyver for EUs sparepolitikk. De er en påminnelse om at ratingbyråene og de økonomiske institusjonene fortsatt ikke har fått all makt. Også folket vil ha et ord med i laget. Krisepolitikken må justeres."

Hvem skal styre verdensøkonomien?

- Finanskrisen har tydeliggjort behovet for rettferdig global styring, mente regjeringen i statsbudsjettet for 2012 og utdypet det slik (les mer her):

"Regjeringen vil arbeide for å styrke globale styringsinstrumenter som kan fremme mer rettferdig fordeling, ikke bare mellom land, men også mellom ulike sosiale grupper, uavhengig av landegrenser."

Norges regjering er langt fra alene om å tenke på denne måten, som berører sentrale stridstemaer på den globale dagsorden.

- Hvem skal styre verdensøkonomien?, spurte Deborah James fra Center for Economic and Policy Research (CEPR) i Washington i et innlegg på Al Jazeera i forkant av UNCTAD XII og utdypet det slik (les mer her):

"Du vil ikke ha fått det med deg i mainstream-media, men det er en strid på gang om framtida for global økonomisk styring på gang, som vil komme opp på en konferanse i Doha, Qatar denne helga."

- I motsetning til IMF og Verdensbanken, forutså UNCTAD finanskrisen og advarte mot konsekvensene av et uregulert finansmarked, skrev Magnus Flacké i forkant av toppmøtet i Doha (les mer her) og James utdypet konflikten foran UNCTAD XIII slik:

"UNCTAD, som det eneste multilaterale byrået med fokus på utvikling har vokst fram som en ledende kritiker av 'finansledet globalisering' og satt opp 'utviklingsledet globalisering' som det alternativet politikkfokus som trengs for global økonomisk styring."

Presset mot UNCTAD førte bl.a. til at tidligere ansatte gikk ut i en felles uttalelse der de advarte sterkt mot å tvinge en kritisk røst til taushet (les uttalelsen her), internasjonalt sivilsamfunn krevde en styrket rolle for UNCTAD i global styring (les mer her) og en lederkommentar i avisa The Guardian som konkluderte slik (les mer her):

"De som ønsker en mer rettferdig og bærekraftig verdensøkonomi bør ønske at UNCTAD bør heve sin stemme, ikke dempe den."

Tross press endte UNCTAD XIII med fornyelse av mandatet (les mer her) og Flacké oppsummerte resultatet slik på ForUMs nettsider (les mer her):

"Etter mye press fra uviklingsland og et globalt sivilsamfunn ble det på torsdag klart at de rike landene tapte kampen: UNCTAD får fornyet tillit som sikrer organisasjonens brede mandat og videre arbeid." 

FN - utviklingspolitisk dynamo eller dinosaur?

- Er FN viktig for oss?, spurte utenriksminister Jonas Gahr Støre da han innledet til debatt om FN i Tromsø i slutten av mars. Arrangementet var et ledd i prosessen fram mot en varslet ny FN-melding, der han innledingsvis bl.a. pekte på følgende (les mer her):

"FN er ”ikke ment for å ta oss til himmelen, men å redde oss fra helvete” (for å sitere en amerikansk politiker fra 1950-tallet). FN ble opprettet etter et helvete, etter Den annen verdenskrig. Det var beslutningskraft i det internasjonale samfunnet og muligheter for ny arkitektur. Dagens FN er preget av tiden FN ble opprettet i: Sikkerhetsrådet reflekterer maktbalansen slik den var da."

Han avsluttet slik:

"Vår melding til Stortinget om FN-politikken skal se på hva vi investerer våre politiske ressurser i. Hvilken partner vil vi være for FN?"

- Det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden, sto det i regjeringserklæringen (Soria Moria) i 2005 (les mer her), men når det gjelder økonomiske forhold står ikke FN like sterkt. I St. meld. nr. 15 (2008-2009) Interesser, ansvar og muligheter ble Norges særlige dype avhengighet av internasjonal rettorden utdypet slik (les mer her):

"Som en liten og åpen økonomi som er avhengig av utstrakt handel med omverdenen, har også Norge hatt stor fordel av at det finnes et rammeverk for det internasjonale økonomiske samkvemmet i form av internasjonale avtaler og organisasjoner som WTO, IMF og OECD, så vel som EØS-avtalen. Å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer og regimer bør derfor betraktes som Norges primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse."

Og med utsikter til en borgerlig valgseier i 2013 er kanskje Norges syn på FN iferd med å endre seg? I en lederkommentar i det konservative tidsskriftet Minerva sist høst innledet redaktør Nils August Andresen slik (les mer her):

Fokuset på en FN-ledet verdensorden fører for ofte til konflikt med våre viktigste allierte, og tar for mange ressurser som kunne vært brukt på andre verktøy — militære, diplomatiske eller økonomiske — som gir utenrikspolitisk gevinst.

I dag er norske organisasjoner hos UD for å bidra med innspill til arbeidet med den nye FN-meldinga og for å tilrettelegge og bidra til debatt har UD i samarbeid FN-Sambandet etablert debattforumet #FNdebatt.  Samtidig  arrangeres det debattmøter rundt i landet. Neste arrangement blir i Bergen 14. mai, der interesserte inviteres til ettermiddagskaffe med utviklingsminister Heikki Holmås for samtale og debatt under tittelen (les mer her):

"FN - utviklingspolitisk dynamo eller dinosaur?"

Slik Ingrid Harvold Kvangraven i SLUG og Magnus Flacké i FA i Dagsavisen sist uke rapporterte fra forhandlingene på toppmøtet i Doha i FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD XIII) kan det kanskje mest minne om en dinosaur (les mer her):

"Hittil har utviklingsland fått drive på som de vil i Unctad, uten mye innblanding fra rike land. Organisasjonen ble opprettet for å ta for seg særegne problemer de nylig uavhengige utviklingslandene sto overfor på 60-tallet. Blokkene som forhandler er utdaterte. EU utgjør en blokk. Utviklingsland samles i den vide gruppen «G77 og Kina». Norge havner dermed i restkategorien med det fengende navnet «Jusscannz», og består av Japan, USA, Sveits, Canada, Norge og New Zealand. Israel, Tyrkia og Sør-Korea har også fått bli med i gruppa. G77 er ikke lenger en gruppe med felles interesser. I en verden der BRICS-landene utgjør mer enn en femtedel av verdensøkonomien, blir de fattigste landene overkjørt. De må gå bak ryggen til BRICS for å få rike land til å kreve at BRICS skal bidra mer til FN, bistandsbudsjett og utvikling."

Ett problem kom likevel litt nærmere en mulig løsning, ifølge SLUG. På sine nettsider kunne de sist uke fortelle om "historiske retningslinjer for ansvarlig utlån" (les mer her):

"I går ble Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak mellom stater lansert på toppmøtet i FN-konferansen for handel og utvikling i Doha. Dette er et viktig steg mot bedre regler for utlån og låneopptak. Men veien mot bindende regler for alle er fortsatt lang."

De sterke stridighetene i forkant av UNCTAD XIII gjenspeilte noen av problemene og interessemotsetningene som gjør seg gjeldende i verdenssamfunnet i dag når det gjelder styring av verdensøkonomien og FNs rolle. I følge Det europeiske nettverket om gjeld og utvikling (Eurodad) bidro det internasjonale sivilsamfunnet til et positivt utfall av konferansen (les mer her), men selv om alle forhandlingsgruppene nå sier seg fornøyde med utfallet betyr det neppe at de underliggende problemene er løst. Til det kreves nok mer et FN av typen "utviklingspolitisk dynamo", som også gis en tyngre rolle i spørsmål knyttet til styring av verdensøkonomien. 


Aktuelle lenker:

Om UNCTAD XIII:

 • UNCTAD mandate reaffirmed in Doha, UNCTAD 25.04.12
  The Doha Mandate, adopted by consensus today by the member States, requests that UNCTAD continue its work along the three pillars of consensus-building, policy research and technical assistance.
 • UNCTAD XIII: Doha outcome a very significant achievement, says G77, Third World Network (SUNS) 26.04.12
  What was achieved at UNCTAD XIII has been very significant, said the G77 and China at the closing plenary of the Committee of the Whole at the UNCTAD conference here this afternoon.
 • Civil society helps secure positive outcome of UNCTAD XIII, EURODAD 04.05.12
  The XIII United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) took place in Doha, Qatar between 21-26 April. The Final Declaration – approved by the developing and developed countries alike – acknowledges the impact of the financial crisis and highlights the need for adequate regulation of this sector. It also includes a strong mandate for UNCTAD’s vital work which includes analyzing the financial crisis and the related social crisis it has created
 • UNCTAD XIII convenes in Doha/Qatar from 21 to 26 April 2012 (19/04/2012), EUs utenrikstjeneste (EEAS),
 • The Battle For UNCTAD’s Future Mandate, by Martin Kohr, South Bulletin 61, 20.04.12
  On the eve of UNCTAD’s thirteenth session, the Ministerial conference known as UNCTAD XIII, a major battle is under way to preserve UNCTAD’s mandate to work on key areas, especially macro-economic and finance issues.
 • How UNCTAD Was Ahead of the Curve, South Bulletin 61, 20.04.12
  UNCTAD has an impressive record of being ahead of the curve in anticipating problems, including the debt and the financial crises and more importantly in putting forward proposals for resolving critical problems when they arose over the past two decades and more.
 • Future of UNCTAD in Balance at Doha, Analysis by Gustavo Capdevila, IPS 24.04.12
  Profound discord between industrialised nations and developing countries is threatening to ruin the UNCTAD meeting being held this week in Doha, and may even endanger the survival of this United Nations body that defends the interests of the developing nations of the South.
 • Speaking Out in Defence of UNCTAD, IPS 12.04.12
  The reason the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) is under attack is that rich countries do not want an organisation that carries out independent analysis, Rubens Ricupero, UNCTAD secretary general from 1995 to 2004, told IPS.
 • The Battle over Development-Led Globalisation, IPS 06.04.12
  Industrialised countries have mounted an unprecedented campaign to stop the United Nations Conference on Trade and Development from providing policy advice to the poorest countries in Africa and across the globe.
 • Verdens sivilsamfunn samles for å styrke UNCTAD, SLUG 25.04.12
  På UNCTAD XIII i Doha, Qatar, meldte det seg et tydelig behov for press fra sivilsamfunnet for å forhindre at FN konferansen for handel og utviklings (UNCTAD) mandat ble betraktelig svekket. SLUG signerte brevet "Styrke, ikke svekke, UNCTAD rolle i Global Governance: Mot en bærekraftig og inkluderende utvikling, ikke flere kriser" sammen med 38 internasjonale og 137 nasjonale organisasjoner.
 • Et lite skritt for bedre retningslinjer, et stort skritt for SLUG!, SLUGs blogg 23.04.12
  Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak ble lansert i går kveld: se SLUG-nettsak Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån. Dette er noe SLUG og resten av gjeldsbevegelsen har jobbet for i årevis.
 • Victory at UNCTAD XIII, by Deborah James (CEPR), The Huffington Post 29.04.12
  The final Declaration provides support -- approved by the developing and developed countries alike -- for a strong mandate for UNCTAD's vital work on financial and related crises. Amazingly, this was the most contentious aspect of the text. Developed countries originally even opposed the inclusion of language recognizing the existence of the global financial and economic crisis. A red line for the U.S. was on language mandating UNCTAD to work on the "root causes" of the crisis -- probably because the implied culpability, since the U.S. was the epicenter of the financial crisis of 2008-2009.
 • Who Should Run the Global Economy?, by Deborah James (CEPR), Al Jazeera English 20.0412
  You wouldn’t know it from the mainstream press, but there is a huge fight brewing over the future of global economic governance that will come to a head at a conference in Doha, Qatar this weekend. There, governments from around the world will join the 13thmeeting of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD XIII), where they will finalize a document that will set the mandate of the organization for the next four years.
 • Unctad criticises inconsistent attempts at global financial reform,The Guardian 20.04.12
  In the face of attempts to clip its wings, secretary general Supachai Panitchpakdi has defended Unctad's global role.
 • In praise of … Unctad, lederkommentar i The Guardian 15.04.12
  The agency is under threat from rich countries who want it to keep out of the big issues about how the world's economy is run
 • Heavy pressure on UNCTAD before Doha, WDEV 11.0412
  UNCTAD’s analyses of global macro-economic issues from a development perspective have regularly provided alternative views to that offered by the World Bank and the IMF controlled by the west. Now Western countries threaten the mandate of UNCTAD’s secretariat to analyse macro-economic issues. In a statement – documented here by WDEV in full – former senior officials of UNCTAD speak out a strong warning against this move to stifle a critical voice.
 • U.N. Body Warns of Risks of Global Austerity, New York Times 06.09.11
  The global economy faces a decade-long stagnation because governments are pursuing deficit cuts and other austerity measures rather than providing the needed stimulus packages, said a United Nations economic report released Tuesday.

Medieklipp og -debatt (Norge):

 • Utdaterte forhandlingsgrupper, kommentar av Magnus Flacke og Ingrid Harvold Kvangraven i Dagsavisen (nye meninger) 26.04.12
  Denne uken minner oss på at verden ikke lenger er som den var i 1964, da Unctad ble etablert. For første gang har det vært knyttet usikkerhet til om de 194 medlemslandene vil komme til enighet om et sluttdokument. Utviklingslandene har rast over det de oppfatter som vestlig arroganse, ettersom de rike landene, med USA og Sveits i spissen, forhandler for å få slutt på at Unctad blander seg i spørsmål om finans og makroøkonomi.

Søk:

Avansert søk

#FNdebatt:


Arbeidet med ny melding til Stortinget om FN-politikk er i gang. Mange store spørsmål om FN si rolle i ei omskifteleg verd og om korleis Norge best kan fremje våre prioriteringar og verdiar innanfor FN skal svarast på. FN-sambandet, i samarbeid med Utanriksdepartementet inviterar til debatt.

At FN er viktig for ein liten stat som Norge med ambisjonar om å fremje menneskerettar, likestilling, utvikling og miljøvern, samtidig som vi sikrar våre eigne interesser, er eit veletablert faktum. Men berre det siste året har vi sett store endringar i verda: Den arabiske vår, naturkatastrofar i Japan og Tyrkia, eit nytt land i Afrika, svoltkatastrofe på Afrikas horn osv. Den geopolitiske maktbalansen er i endring, nye stormakter er på frammarsj og behovet for å takle globale utfordringar som miljø, organisert kriminalitet, humanitære katastrofar og væpna konfliktar gjer seg stadig meir gjeldande. Finanskrisa har fått donorar til å setje større krav til korleis pengar vert brukt, og skiftande prioriteringar går også ut over dei multilaterale organisasjonane.

Kva betyr dette for FN si rolle i verda og for FN sine mogelegheiter til å vere ein global leiar? Kva betyr det for Norge si rolle i FN, våre mogelegheiter til å fremje våre interesser og prioriteringar og vårt arbeid for å styrke FN som ein viktig, agendasetjande global aktør?

(Hentet fra presentasjonen på FN-sambandets debattforum for arbeidet med ny FN-melding)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.