Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Opplysningsstøtten under hardt press i Sverige

I de senere årene har den borgerlige koalisjonsregjeringen i Sverige halvert opplysningsstøtten til organisasjonene og innskjerpet et mer snevert bistandsfokus. I sommer la de ned forbud mot å ta opp politisk sensitive spørsmål og nå vil bistandsminister Gunilla Carlsson kutte opplysningsstøtten helt. Bo Forsberg i Diakonia frykter for samstemtdebatten i Sverige.
Tirsdag 20. november 2012
Linker oppdatert: Fredag 25. januar 2013

Bistandsminister Gunilla Carlsson (M)
Foto: Wikimedia Commons
Sveriges bistandsminister Gunilla Carlsson (M) vil at svenske utviklingsorganisasjoner som driver opplysningsarbeid i Sverge skal gjøre det med egne midler, ikke med penger fra staten. I et intervju med nettstedet Riksdag & Departement på mandag gikk hun inn for å kutte informasjonsstøtten helt (les mer her). Svenske sivilsamfunnsorganisasjoner er urolige for utviklingen og generalsekretær Bo Forsberg i den svenske bistandsorganisasjonen Diakonia frykter for debatten om samstemt politikk for utvikling (politik för global utveckling - PGU). Til SVT uttalte han i går blant annet (les mer her):

"I vårt informationsarbete ingår det att vi granskar uppföljningen av PGU (politik för global utveckling), vapenexporten, klimatförändringar, handelsavtal och andra politiska beslut i Sverige som påverkar biståndsarbetet globalt, och försöker skapa en debatt om det. Tas stödet bort så riskerar denna debatt att tystna." 

Informasjonsstøtten for 2013 er allerede vedtatt i Riksdagen i Sverige og bistandsministerens ønske om avvikling av informasjonsstøtten er det foreløpig ikke flertall for i den borgerlige koalisjonsregjeringen (les mer her). Gjennom revisjon av retningslinjene for informasjonsstøtten tidligere i år er imidlertid rommet for kritisk utviklingspolitisk debatt neste år allerede betydelig innsnevret. I de nye retningslinjene ble det i høst lagt inn følgende avsnitt (les mer her):

"Bidraget får ej användas för opinionsbildning som innebär ett ställningstagande för den ena eller den andra sidan i en partipolitisk kontroversiell fråga i syfte att påverka riksdagen eller regeringen. Bidraget får endast användas till aktiviteter som på ett sakligt sätt bidrar till att öka kunskapen i enlighet med strategins mål".

- Hvorfor får ikke Sidas informasjonsstøtte benyttes til å skape engasjement? spurte policyrådgiver i Diakonia, Magnus Walan, i et blogginnlegg i sommer (les mer her) og i et innlegg på Sidas nettsider mente generalsekretær i Forum Syd, Annica Sohlström, at de nye reglene får "absurde konsekvenser" og spurte (les mer her):

"Er det ikke ønskelig at folk reagerer på barnesexturisme?"

Den svenske regjeringen er her på kollisjonskurs med det syn det har vært bredt politisk enighet om på Stortinget når det gjelder opplysningsstøtten til organisasjonene. Norads informasjonsstøtteordning bygger i dag på føringer fra et bredt flertall på Stortinget i 2009, som i en felles merknad blant annet sa (les mer her):

"Flertallet viser til at klima-, finans- og matpriskrisen den siste tiden har bidratt til å sette kritisk fokus på mange sider ved vår egen politikk og utvikling og mener at det er grunn til å anta at de pågående geopolitiske endringene og maktforskyvninger i verdenssamfunnet i årene framover vil bringe fram stadig nye saker som utfordrer vår ambisjon om å se "innenrikspolitikk og utviklingspolitikk i sammenheng". Flertallet mener at opplysningsarbeidet i økende grad bør sette fokus på slike temaer."

Og ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012 uttalte en enstemming utenriks- og forsvarskomité at "det er etter komiteens mening viktig at ulike synspunkter kommer til ordet i denne debatten og at man unngår en situasjon hvor konsensuspress begrenser en erfaringsutveksling som kan gi nyttige innspill til forbedring av Norges utviklingspolitikk" (les mer her). 

I inneværende stortingsperiode har imidlertid Høyre endret syn. I sine alternative budsjetter har de foreslått å halvere informasjonsstøtten og i utkast til politisk program for 2013-2017 står det at Høyre går inn for (les mer her):

"... å evaluere og reformere dagens finansieringsordninger for informasjonsstøtte til organisasjoner i Norge, og utrede gjeninnføring av et egenfinansieringskrav til norske bistands- og utviklingsorganisasjoner som mottar offentlig støtte."

Høyre har varslet kutt og endringer om det blir regjeringsskifte etter stortingsvalget neste år, men hva det mer konkret vil kunne innebære for informasjonsstøtten er foreløpig uklart.


Aktuelle lenker:
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.