Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

I lomma på ministeren

Hvordan oppnå en bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier? Et forslag om en stipendordning for utenriksjournalister forvaltet av et uavhengig råd ligger allerede på utviklingsministerens bord.
Av Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet | Tirsdag 22. januar 2013

Kommentaren ble lagt på Dagsavisen (nye meninger) 22.01.13

Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet«Kritisk journalistikk er helt avgjørende for å bringe utviklingspolitikken framover.»

Sitatet som tilhører utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås er hentet fra kveldens episode av NRK serien Den gode viljen som setter søkelys på medienes rolle i den norske utvikling- og bistandsdebatten. At norske mediers kritiske blikk på norsk politikk er viktig er det ingen tvil om. Men når utviklingsministerens uttalelse blir satt i sammenheng med UDs pressestipend for økt kunnskap og debatt om norsk utviklingspolitikk i forbindelse med statsrådenes reiser,blir spørsmålet i hvilken grad mediene har mulighet til å ivareta sin kritiske og uavhengige rolle i dekningen av utviklingspolitiske saker?

At politikere, som andre, bruker media for å få støtte til egen sak er ingen nyhet. Heller ikke at medias søkelys har betydning for utformingen av den politiske dagsorden og hva politiske ledere vier oppmerksomhet og gjør noe med. Noe som forutsetter en uavhengig presse, med mulighet og evne til å sette utviklingspolitiske saker på dagsorden.

I følge en gjennomgangav UD/NORADs tilskudd til organisasjoners opplysningsvirksomhet om internasjonale utviklingsspørsmål (Lagesen-rapporten2003)prioriterer ikke norske medier på eget grunnlag dette politiske området særlig høyt. I følge gjennomgangener noe av hovedproblemet for norske mediernedskjæringer i redaksjonsbudsjettene generelt og utenriksredaksjonene spesielt. Videre så la gjennomgangen vekt på på at en vanlig misforståelse blant norske redaktører er at publikum ikke er interessert. Gjennomgangen konkluderte imidlertid med at publikum er svært interessert, både i generell informasjon fra land i Sør og i en kritisk dekning av Norges og andre rike lands relasjoner til land i Sør.

Dette underbygges av en undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (2010) omholdninger til utviklingssamarbeidder 1 av 3 oppgirat de er interessert i stoff om utviklingspolitikk i media. I Fellesrådet for Afrikas «Afrikabarometer» (2011) svarte 67% «grundig bakgrunnsinformasjon som forklarer årsaker til nyhetshendelser» på spørsmål om «hva slags informasjon om Afrika ønsker du å se mer av i norske media?».

For et politisk område som generelt sett vies liten plass i media er det behov for noen nye grep for å oppnå en bredere debatt og et kritisk og uavhengig journalistisk blikk på utviklingspolitiske saker.

Da Heikki Eidsvoll Holmås overtok som utviklingsminister var hans programerklæring et ønske om «å ta utviklingspolitikken hjem». Norske journalister og media kan i større grad gjøre sin del av jobben, forutsatt at forholdene legges til rette for en uavhengig dekning av utviklingspolitiske saker.

I juni i fjor sendte RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag oglærere i globale emner for journalister ved Høgskolen i Oslo og Akershus over et forslag til utviklingsminister Holmås om å innføre en egen utviklingspolitisk-bevilgning for journalister over statsbudsjettet 2013.

Vårt poeng er at forutsetningen for en slik bevilgning må være at den ikke øremerkes spesielle temaer eller knyttes til reiser av statsråder, politikere o.a.

Videre er det viktig at en slik ordning sikres mot mistenkeliggjøring og samtidig dekker pressens behov og eksisterende retningslinjer for redaksjonell uavhengighet.Forvaltningen av støtteordningen bør derfor legges opp til et samarbeid med Pressens Stipendkomite (STIP) med et eget fagråd som opprettes i et samarbeid med undertegnede organisasjoner for å sikre ordningens troverdighet og uavhengighet i forhold til utviklingspolitiske myndigheter.

I lys av «den gode viljens» kritiske blikk på medienes uavhengighet, er tiden kanskje moden for et svar fra utviklingsminister Holmås på vårt forslag? Vi venter i velvillig spenning.

 


Aktuelle lenker:
  • Brev til utviklingsminister Heikki Holmås, vedr. forslag om opprettelse av en støtteordning for journalister for å styrke medienes rolle i arbeidet med å «ta utviklingspolitikken hjem», fra RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag og Roy Krøvel (journalistutdanningen ved HiOA), 01.06.12
  • Vil vurdere ordningen der UD deler ut journalist-stipender, Aftenposten 22.01.13
    Bjørn Amland, redaktøren i det uavhengige bistandstidsskriftet Development Today, mener UD må la andre dele ut stipendier til pressereiser. Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener forslaget er verdt å ser nærmere på.
  • Sakene du aldri fikk lese, Aftenposten 19.01.13
    I 1981 skulle Aftenposten lage «den store reportasjeserien om norsk bistand». To reportere med fotografer ble sendt verden rundt for å lage en av de mest påkostede artikkelseriene i avisens historie. Reportasjene kom aldri på trykk. De ble stanset etter kontakt mellom redaksjonsledelsen i Aftenposten og Norad. Hva var årsaken?

Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet | E-post: sidsel@rorg.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.