Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Kristelig Folkeparti om u-landsgjeld

Lørdag 23. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I KrFs program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Norge skal fortsatt være en aktiv pådriver for omfattende gjeldslette internasjonalt og for at den norske gjeldsletteplanen som regjeringen Bondevik fikk vedtatt i 1999 blir gjennomført. Internasjonalt innebærer dette også arbeid for 100 % gjeldsettergivelse. Den gjelden u-land har til Norge bør ettergis uten å belaste bistandsbudsjettet. Når en internasjonal gjeldsløsning foreligger for et land bør Norge også kunne slette resten av gjelden ensidig."

"Kristelig Folkeparti arbeider for:

  • en omfattende internasjonal gjeldslette mot 100 % gjeldsettergivelse for de fattigste og mest gjeldstyngede landene, og for at den norske gjeldsletteplanen blir gjennomført."

 

I Stortinget

I Innst.S.nr.119 (2002-2003), 5. februar 2003 sluttet KrF seg til en flertallsmerknad der det bl.a. står:

"Komiteen har særlig merket seg gjennomgangen av strukturtilpasningsprogrammene og den konsekvens en har tatt av både erfaringene og den kritikken som disse programmene har forårsaket. Komiteen støtter den langsiktige linjen som har vært ført av Norge og de nordiske land for å endre bankens strategier og policy på dette området, og vil understreke viktigheten av prosessene rundt nasjonale strategier for utvikling (PRSP), fattigdomsreduksjon og gjeldsletteinitiativet HIPC, hvor det må legges avgjørende vekt på å øke de offentlige utgiftene til helse, utdanning og andre formål spesielt innrettet mot de fattigste. Verdensbanken er ledende i arbeidet med å utvikle evalueringsmetoder for måloppnåelse og det nødvendige verktøy for å gjennomføre slikt arbeid. Ved fremtidige rapporteringer av denne art, imøteser komiteen spesielt tilbakemelding om erfaringene med PSIA (Poverty and Social Impact Analysis) og de konsekvensene disse får for bankens videre arbeid."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001 sa KrFs Hilde Frafjord Johnson bl.a.:

"Jeg vil vise til den gang Kristelig Folkeparti laget en motmelding i forhold til daværende arbeiderpartiregjerings stortingsmelding om utviklingssamarbeid. En av hovedgrunnene til denne motmeldingen var at vi var misfornøyde ikke bare når det gjaldt gjeld, men også når det gjaldt blandede kreditter."

 

Kilder KrF - u-landsgjeld:

2003:

  • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
    I
    nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:


2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.