Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Kristelig Folkeparti om bistand

Lørdag 23. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I KrFs program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Norsk bistand må gå til de fattigste landene – og dessuten til de fattigste i disse landene. Vi må satse mer på menneskelige ressurser, på grunnutdanning og helse, særlig primærhelsetjeneste og vaksinering. Vi må arbeide for en internasjonal storoffensiv i kampen mot HIV og AIDS.

Omtrent 70% av verdens fattigste er kvinner. Kvinner må være en tydeligere målgruppe, ikke minst gjennom bruk av mikrokreditter. Dette er de viktigste pilarene i en fattigdomsrettet utviklingspolitikk. Forvaltning av naturressursene og miljø skal også være en integrert del av norsk bistand. Vi har en feminisering av fattigdommen, dvs en skjevhet i fordeling av ressurser i forhold til kjønn. Da det er kvinner som har ansvar for husholdningene i U-land, må bistanden rettes spesielt mot dem. Jentene benyttes som nødvendig arbeidskraft i de fattige familiene og blir lavt prioritert i forhold til utdanning. KrF ser det som viktig å realisere FNs handlingsplan for å bedre kvinners levekår.

KrF vil arbeide for at utgifter til flyktninger her hjemme i størst mulig grad finansieres utenfor bistandsbudsjettet. Ingen nye internasjonale strategier kan imidlertid kompensere for behovet for økte ressurser. Norge må øke sin bistand til én prosent av BNI innen år 2005 og deretter må det fastsettes nye, konkrete mål som øker bistanden ytterligere."

"Kristelig Folkeparti arbeider for:

  • at Norge må øke sin bistand til én prosent av BNI innen år 2005 og deretter må det fastsettes nye, konkrete mål som øker bistanden ytterligere."

I Stortinget

I merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003), 5.12.02 sa KrFs medlemmer bl.a.:

"Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til det politiske grunnlaget for samarbeidsregjeringen, hvor det understrekes at Regjeringen vil føre en utenrikspolitikk som har som overordnet mål å sikre sentrale verdier som frihet og rettferdighet, fred og sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter. Videre fremheves det at Regjeringen vil føre en utviklingspolitikk der fattigdomsbekjempelse står i sentrum. Disse medlemmer er positive til at årets budsjett innebærer at norsk bistand øker fra 0,92 til 0,93 % av BNI, og at Regjeringen vil arbeide for at norsk bistand gradvis skal økes til 1 % av BNI i 2005. Disse medlemmer er fornøyde med at Regjeringen har satt som mål at minst 40 % av norsk bistand skal gå til de minst utviklede landene (MUL).

       Disse medlemmer mener det må være utviklingsland som selv leder an i samordningen av både ressurser på nasjonalt nivå og bistand innenfor rammen av nasjonale planer og prioriteringer. I denne sammenheng vil disse medlemmer understreke viktigheten av at det stilles krav om at land som mottar norsk bistand vil arbeide for å fremme menneskerettigheter, demokrati og godt styresett, og føre en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling. "

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa KrFs Lars Rise  bl.a.:

"Vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe dem som trenger det, og norsk bistandspolitikk har alltid fokusert på de svakeste av de svakeste. Det er positivt at Regjeringens handlingsplan har tallfestet et mål om at 40 % av vår bilaterale bistand skal gå til de minst utviklede landene, de såkalte MUL-landene. Slik kan vi sikre at disse landene får kapital, da det er svært vanskelig for dem å få kapital fra andre kilder. Også innad i landene fokuserer vi på de svakeste, de som trenger vår hjelp mest."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001 sa KrFs Einar Steensnæs bl.a.:

"Mange av de utviklingspolitiske målene som utviklingsministeren trakk opp i sin redegjørelse, kan vi heldigvis enes om. Det er en styrke for det norske bidraget til utvikling av verdens fattigste land at vi har en slik enighet. Utviklingsministeren la fire bunnplanker for utviklingspolitikken:

  • samarbeid om bistanden
  • godt styresett
  • stille krav om kvalitet til oss selv og til utviklingslandene
  • foreta nødvendige prioriteringe

       Jeg synes at dette er gode, solide grunnplanker for å legge grunnlaget for et godt bistandsarbeid. Hilde Frafjord Johnson vil i et senere innlegg komme mer detaljert inn på noen av disse temaene. Men vi må også debattere forskjellene, for de finnes også."

Kilder KrF - bistand:


2002:


2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.