Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

RORG-samarbeidet med uttalelse om Norads evaluering "Monolog eller dialog?"

- Selv om mye er bra, er det fortsatt behov for forbedringer, sa evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe da Norads evaluering "Monolog eller dialog?" ble lagt fram tidligere i høst. Medlemmer av RORG-samarbeidet har nå stilt seg bak en felles uttalelse om hvoran informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet knyttet til norsk utviklingspolitikk i årene framover kan styrkes i lys av Agenda 2030.

Torsdag 19. oktober 2017

- Behov for fortsatt utvikling av kommunikasjonsarbeid, var budskapet fra Norads evalueringsavdeling, da den i slutten av august la fram evalueringen "Monolog eller dialog?". Evalueringen hadde vurdert både informasjonsstøtten og Norads kommunikasjonsvirksomhet, inkludert fagbladet Bistandsaktuelt.

Selv om begge disse virksomhetene på et vis dreier seg om informasjon og kommunikasjon, har de klart ulike formål. Informasjonsstøtten er basert på Stortingets føringer, senest i Innst. 7 S (2016–2017):

"Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer."

Mens Norads kommunikasjonsvirksomhet skjer med utgangspunkt i Norads strategi mot 2020, der et av målene er at:

"Befolkningen har god kunnskap om norsk bistand og resultatene som oppnås."

Til spørsmål på Norads nettsider om informasjonsstøtten fortsatt har en rolle i 2017, svarte avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad et klart ja:

"Vi trenger debatt og kunnskap om bistand og utvikling. Denne evalueringen viser at informasjonsstøtten spiller en viktig rolle i dette arbeidet."

Bistandsaktuelt innledet sin omtale av debatten på lanseringsmøtet slik:

"Norad og organisasjonene som mottar informasjonsstøtte snakker dårlig sammen. En evaluering foreslår å endre måten støtteordningen blir administrert på."

Evalueringen ble også drøftet på RORG-samarbeidets høstfellesmøte i september og et 30-talls organisasjoner har nå stilt seg bak en felles uttalelse om oppfølging av evalueringen. Oppsummert anmoder organisasjonene om at:

  1. UD og Norad tar initiativ til en transparent og inkluderende prosess der relevante aktører i fellesskap utvikler en nasjonal strategi for global læring, kunnskap, kritisk debatt og engasjement i Norge i lys av Agenda 2030,
  2. forvaltningen av informasjonsstøtten forenkles, tilpasses sivilsamfunnets egenart og ordningens formål og ikke som i dag underlegges mange forvaltningsmessige krav og hensyn som primært er relevante for bistandsprosjekter, samt at
  3. arbeidet med forenkling av forvaltningen skjer i et tett samarbeid med RORG-samarbeidet og inngår i en prosess som også vurderer alternativ forvaltning av ordningen og RORG-samarbeidets fremtidige rolle og funksjon.

Uttalelsen er oversendt utenriksråden i UD, som har ansvar for oppfølging av evalueringen, samt Norad og Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

__________________________________

Aktuelle lenker:


Søk:

Avansert søk

Evalueringsrapportens anbefalinger:


1) Det bør utarbeides et overordnet rasjonale for det bistands- og utviklingsrelaterte kommunikasjons- og informasjonsarbeidet som finansieres over bistandsbudsjettet. Arbeidsdelingen mellom de ulike aktørene bør klargjøres.

2) Informasjonsstøtten bør gis en klarere kommunikasjonsfaglig forankring. Det anbefales også at denne tilskuddsordningen administreres på en annen måte enn de allmenne støtteordningene for sivilsamfunnsorganisasjoner i Norads avdeling for sivilt samfunn (SIVSA). Ordningen kan enten administreres av et eget kommunikasjonsfaglig organ, eller ved at det knyttes kommunikasjonsfaglig kompetanse til forvaltningen av ordningen.

3) Søknads- og rapporteringsprosesser for informasjonsstøtten bør forenkles og få en klar kommunikasjonsfaglig innretning. Søknads- og rapporteringsprosessene må reflektere ulikhetene mellom de aktuelle støttemottakerne.

4) Informasjonsstøtteordningens flerårige perspektiv bør opprettholdes som den generelle føringen for ordningen. I tillegg bør det settes av en mindre pott for ad hoc søknader for initiativer som ikke inngår i de langsiktige planene.

5) RORGs berettigelse, rolle og funksjon bør vurderes i lys av en eventuell endring i administrasjonen av informasjonsstøtten.

6) Kommunikasjonsvirksomheten i Norad bør styrkes når det gjelder dialog og resultatfokusering. Ikke minst på bakgrunn av tendensen til at utviklingspolitiske emner later til å nedprioriteres i de allmenne mediene, bør virksomheten til Bistandsaktuelt vektlegges.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.