Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stortingsvalget 2001 og globale utfordringer

Høsten 2001 blir det igjen stortingsvalg i Norge og alle partiene på Stortinget har nå lagt fram sine utkast til stortingsvalgprogram for neste stortingsperiode (2001 til 2005). Hva mener de om verdens globale utfordringer?
Tirsdag 12. desember 2000

På RORG-Samarbeidets ressurssider for nord/sør-interesserte har vi utarbeidet en oversikt over hva de ulike partienes programutkast sier om ulike globale utfordringer, som u-landsgjeld, FN, Verdens handelsorganisasjon (WTO/Handel), bistand og andre globale spørsmål, se: Stortingsvalget 2001 - globale utfordringer.

Det siste partiet som la fram sitt foreløpige programutkast var Senterpartiet, som bl.a. vil:

 • slette u-landenes resterende gjeld til Norge. Mellominntektsland må omfattes av gjeldssletten. Gjeldssletten skal ikke gå over bistandsbudsjettet. Norge skal ikke knytte krav om strukturreformer til gjeldsslette, og vi må jobbe for at andre kreditorer fjerner slike krav.
 • overføre deler av oljefondet til et nytt bistandsfond. Fondets avkastning skal gå til bistand. Bistanden skal utgjøre minst 1 % av BNP, på sikt 1,5% av BNP.
 • at katastrofehjelp skal gis over særskilte bevilgninger, og ikke gå over bistandsbudsjettet. Det samme gjelder midler til flyktninger i Norge.
 • kanalisere minst 50% av Norges samlede bistand gjennom FN.
 • innføre pliktig bidrag til FNs bistandsvirksomhet.
 • styre mer av bistanden til oppbygging av demokrati og direkte støtte til organisasjoner i u-land.
 • opprettholde høy grad av støtte til bistandsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.
 • bruke næringslivsordninger til å øke etisk forsvarlighet ved investeringer i u-land.
 • at NORFUNDs midler må anvendes i tråd med overordnede bistandspolitiske målsetninger.
 • øke støtten til tiltak initiert av grasrotorganisasjoner i mottakerlandene.
 • øke støtten til tiltak knyttet til bedring av kvinners situasjon, med særlig fokus på utdanning og helse.
 • prioritere tiltak for bekjempelse av HIV/AIDS.
 • bistå utviklingsland med kapasitet og kompetanse i forbindelse med arbeidet i internasjonale organisasjoner og forhandlinger, samt bistå i diplomatisk opplæring.
 • opprette en norsk kontrollordning for næringslivsetableringer i utlandet. Denne skal ha sanksjonsmuligheter
 • jobbe for et FN-regime for overvåking og sanksjonering av etiske overtramp ved næringslivets utenlandsengasjement
 • styrke ordningen med FN-overvåkere for menneskerettigheter
 • arbeide for en internasjonal avgift på valutatransaksjoner hvor inntektene overføres til FN, som for eksempel Tobin-skatt.
 • at hvert enkelt land skal kunne legge en bindingstid på utenlandske investeringer, slik at investorene må betale høye avgifter dersom pengene flyttes før bindingstiden er over.
 • utrede innføring av et system innenfor FN for beskatning og avgiftsinnkreving fra multinasjonale selskaper.
 • etablere et Økonomisk Sikkerhetsråd i FN-regi.
 • legge ansvaret for regelverk for internasjonal handel til FN-systemet. WTO må under enhver omstendighet underordnes FN's overordnede målsetninger, for å bidra til rettferdig handel og sikre hensynet til miljø og fordeling.
 • at Norge skal stimulere opinionsskapende mobilisering til fordel for en mer rettferdig handel til beste for de økonomisk svakeste.
 • at WTO bygger inn en obligatorisk evalueringsprosess av konsekvensene av eksisterende avtaler før nye områder inkluderes.
 • at Norge krever reformer i Verdensbanken/IMF for å sikre økt åpenhet, økt bruk av uavhengige evalueringer og tettere samarbeid med FN-systemet. Dersom slike reformer ikke er mulig, må Norge redusere støtten til disse organisasjonene.
 • sikre nasjonal selvråderett, men i samsvar med ILOs konvensjon om urfolksrettigheter
 • at føre-var og forurenser-betaler-prinsippet innarbeides og praktiseres, både nasjonalt og internasjonalt.
 • at kriteriene for plassering av oljefondet skal være i tråd med menneskerettighetene og hensynet til miljøet.
 • utrede innføring av en internasjonal skatt på handel mellom land, differensiert etter avstand for å dekke miljøkonsekvensene ved transport.
 • opprettholde importvern på jordbruksvarer for å hindre at maten kjøpes ut av munnen på de fattige, og for å få minst mulig transport.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.