Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny indeks: Norge dårligst på handel

I en ny indeks om de rike landenes politikk overfor utviklingslandene rangeres Norge som nummer 10 blant de 21 landene som er med, etter land som Portugal, Spania, Sveits og Australia. Subsidier og handelshindringer for å beskytte landbruket har gjort at Norge havner på bunnplass når det gjelder handel med utviklingslandene.
Tirsdag 29. april 2003
Linker oppdatert: Mandag 23. juni 2003

Norge ligger også dårlig an når det gjelder miljø, men scorer blant de beste på fredsbevaring, bistand og investeringer. Indeksen - Ranking the Rich - er utarbeidet av Washington-baserte Foreign Policy og Center for Global Policy, som idag overrekker en pris for utviklingsengasjement til grunnleggerne av Utstein-gruppa, de fire kvinnelige nåværende eller tidligere utviklings- og bistandsministrene i Norge, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Blant Utstein-gruppas 4 medlemsland rangeres Nederland som nummer 1 og Tyskland som nummer 6, mens Storbritannia ligger rett bak Norge som nummer 11. Norges Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er i dag i Washington i anledning prisutdelingen (se Utstein-gruppa får internasjonal pris, pressemelding fra UD 28.4.03).

Norge dårligst på handel

I den nye indeksen scorer Norge dårligst på handel. I en presentasjon av handelsindeksen oppgis norsk toll på melk og hvete som hovedårsaken til Norges lave score:

"Mange rike land vanskeliggjør import av produkter fra utviklingsland på de områder der utviklingslandene virkelig er konkurransedyktige - landbruksprodukter, klesdrakter og tekstiler. Handelsindeks straffer rike lands toll på produkter fra utviklingsland, så vel som kvoteordninger og subsidier for egne bønder. Den regner også inn verdien av den samlede importen fra utviklingsland.

De 14 medlemslandene i EU som omfattes av indeksen har en felles handelspolitikk og scorer omtrent likt. Norge, som ikke er medlem av EU, scorer desidert lavest på grunn av høy toll på varer som melk og hvete. USA kommer best ut på grunn av lav landbrukstoll og relativt lav toll på stor import av bearbeidede produkter fra utviklingsland. Resultatet for USA kan synes overraskende i lys av økningen i landbrukssubsidiene nylig, men de rike landenes toll pleier å utgjøre en større byrde for produsentene i utviklingslandene enn subsidier for bøndene."

Kontroversielle kriterier

Kriteriene som er benyttet for rangering på handelsområdet i den nye indeksen er neppe ukontroversielle. Nettopp landbruksforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har vært svært vanskelige. - Frihandel med mat vil aldri bli et redskap for fattigdomsbekjempelse, skrev Senterpartiets leder Aslaug Haga i en kommentar i Dagsavisen i går (se WTO-skyer truer), mens Dagens Næringsliv på lederplass tok til orde for friere handel med matvarer ved å vise til en fersk rapport fra Verdensbanken (se Friere handel):

"Hver eneste ku i Europa mottar 2,5 dollar i subsidier hver dag. Samtidig lever halvparten av verdens befolkning på mindre enn to dollar dagen."

Handel med matvarer er av mange vanskelige politikkområder som er behandlet i regjeringens globaliseringsmelding (se Globaliseringsmeldingen: - En verden av muligheter, Aktuelt 1.4.03), der regjeringen på den ene siden vil "legge til rette for økt import av produkter fra utviklingsland, herunder landbruksvarer" og på den andre siden "arbeide for å bevare et nasjonalt handlingsrom til å føre en landbrukspolitikk i samsvar med våre behov, herunder arbeide for at importvernet fortsatt sikrer norsk produksjon på viktige områder, og samtidig gi utviklingsland utenfor MUL-gruppen bedre handelsvilkår i form av en viss økning av markedsadgangen for landbruksvarer."

Aktuelle nettressurser:

Aktuelle medieklipp og kommentarer:

 • Friere handel, Dagens Næringsliv 28.04.2003
  Lederkommentar: Hver eneste ku i Europa mottar 2,5 dollar i subsidier hver dag. Samtidig lever halvparten av verdens befolkning på mindre enn to dollar dagen. Dette sitatet fra Verdensbanken kan være greit å ha i bakhodet når det denne uken gjøres et nytt forsøk på å få i gang forhandlingene om en friere handel i verden.
 • WTO-skyer truer, Dagsavisen 28.04.2003
  Kommentar av Åslaug Haga: Frihandel med mat vil aldri bli et redskap for fattigdomsbekjempelse.
 • Vårt landbruk på bekostning av de fattige, Nationen 25.04.2003
  Kronikk av Kevin Cleaver, leder for Verdensbankens avdeling for jordbruk og rural utvikling: Rike land gir seks ganger så mye i landbrukssubsidier til eget jordbruk som de gir i utviklingshjelp.
 • Subsidier knekker u-lands landbruk, Aftenposten, 22.04.2003
  Norge kjemper en innbitt kamp for å verne om vårt sterkt subsidierte landbruk. Samtidig sponser vi handelspolitisk kursvirksomhet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) med 6 millioner kroner i året, slik at utviklingsland som krever markedsadgang for sine landbruksprodukter skal klare å forhandle bedre.
 • Dobbelt standard i utviklingspolitikken, Dagbladet 13.04.2003
  Kronikk av Petter Nore og Bjørne Grimsrud: Hvilken mening har det at norske bønder dyrker tropiske blomster i drivhus, mens verdens tropiske områder flommer over av arbeidsledige landarbeidere?
 • WTO-skyer truer, Nationen 07.04.2003
  Kronikk av Åslaug Haga: I den kampen som pågår står de sterkeste handelsmaktene i verden bak et forslag om å innføre ubegrenset frihandel på matvarer. Dette er et forslag kun disse landene vil tjene på. Norge og mange andre land med en særegen topografi og geografi vil tape på dette. Det samme vil de fattigste landene. Frihandel med mat vil aldri bli et redskap for fattigdomsbekjempelse.

Nye linker per 23.6.03

Ytterligere bakgrunnsinformasjon:

Undervisningsopplegg om internasjonal handel:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.