Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

De frivillige organisasjonenes rolle i verdens utvikling

FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 markerte starten på et utstrakt samarbeid mellom FN og sivilsamfunnet gjennom en lang rekke FN-toppmøter. Men nå er det slutt på toppmøtene. Hvordan skal FN videreføre sitt samarbeid med de frivillige organisasjonene? 
Tirsdag 24. juni 2003
Linker oppdatert: Tirsdag 27. juni 2006

Som et ledd i FNs reformarbeid, for at verdensorganisasjonen på best mulig måte skal kunne støtte opp om arbeidet for tusenårsmålene, nedsatte FNs generalsekretær i fjor et panel ledet av Brasils tidligere president Fernando Henrique Cardoso for å se nærmere på hvordan samarbeidet med de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet bør videreutvikles. Et bakgrunnsnotat (UN System and Civil Society - an inventory and analysis of practices) utarbeidet for panelet ser på erfaringene fra samarbeidet hittil og peker også på suksesshistorier fra organisasjonenes innsats utenfor FN-systemet. Her fremheves de frivillige organisasjonenes innsats knyttet til u-landsgjeld, handelsspørsmål, HIV/AIDS og CSR (Corporate Social Responsability) som positive eksempler på sivilsamfunnets innsats. Arbeidet i FN-panelet pågår samtidig som konservative tenketanker i USA har etablert en eget nettsted - NGO Watch - med kritisk søkelys på frivillige og ofte USA-kritiske organisasjoner (se f.eks. Angriper frivillige organisasjoner, Klassekampen 16.6.03)

Cardosos strategiske spørsmål og utfordringer

FN-panelet har fått i oppdrag (se Terms of Reference) å vurdere forholdet mellom FN og sivilsamfunnet med sikte på å utforme anbefalinger til FNs generalsekretær for å styrke samarbeidet mellom FN og sivilsamfunnet, herunder parlamentarikere og privat sektor.

Et notat utarbeidet av panelleder Cardoso (se Civil Society and Global Governance Contextual paper prepared by Fernando Henrique Cardoso, May/June 2003) ble drøftet og bearbeidet på panelets møte i begynnelsen av juni. Her formulerer Cordoso det han mener er strategiske spørsmål og utfordringer for panelets arbeid:

Spørsmål 1: Hvordan kombinere en bred og inkluderende definisjon av sivilsamfunnet med anerkjennelsen av dets mangfold og behov for fleksible regler for engasjement?

Spørsmål 2: Hvordan kombinere en styrking av sivilsamfunnet på nasjonalt nivå med å fremme engasjement på globalt nivå?

Spørsmål 3: Hvordan kombinere støtte til sivilsamfunnets rolle i global styring med å bevare nasjonal suverenitet og likeverd i internasjonale relasjoner?

Spørsmål 4: Hvordan kombinere en bekreftelse av universelle verdier med verdens sosiale kompleksitet og kulturelle mangfold?

Spørsmål 5: Hvordan knytte sammen den framvoksende verdensopinionen med det globale sivilsamfunnet?

NGO-kritiske tenketanker i USA

- Sivilsamfunnet er ikke bare mangfoldig og komplekst, skriver Cordoso, og viser til at sivile grupper og organisasjoner også kan fremme "saker som er høyst kontroversielle og, i enkelte tilfeller, uforenlige med universelt aksepterte normer og prinsipper". Cordosos kritiske refleksjoner omkring sivilsamfunnet er likevel av en helt annen karakter enn det kritiske søkelyset som konservative amerikanske tenketanker nå retter mot de frivillige organisasjonene. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) og Federalist Society for Law and Public Policy Studies har i fellesskap etablert det NGO-kritiske nettstedet NGO Watch og på et AEI-seminar 11. juni ble det rettet sterk kritikk mot velkjente internasjonale organisasjonjer.  - Organisasjoner som Amnesty International, Greenpeace og Human Rights Watch skal ifølge AEI ha en liberal og til tider radikal agenda som de forsøker å tre ned over hodene på uvitende amerikanere gjennom å delta på høringer foran kongressen og drive lobbyvirksomhet i FN, skrev Klassekampen i forrige uke (se Angriper frivillige organisasjoner,16.6.03)
 


Aktuelle nettressurser:

Oppdaterte linker:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.