Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

UNCTAD - de fattige landenes redning?

Mens den såkalte "utviklingsrunden" i Verdens handelsorganisasjon (WTO) går en usikker skjebne i møte etter ministermøtet i Cancun forbereder FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) sin 11. ministerkonferanse (UNCTAD XI) i Brasil neste år. Tunge organisasjoner innenfor det globale sivile samfunn tror at møtet kan bli et viktig forum for å takle de mest presserende utviklingsutfordringene som utviklingsland i dag står ovenfor.
Mandag 24. november 2003

I midten av oktober inviterte UNCTAD en rekke organisasjoner til et møte for å drøfte hvilke saker som bør stå sentralt på UNCTAD XI. Nå har flere av dem, som Kirkenes Verdensråd, Third World Network og Oxfam International, gått sammen om en felles uttalelse med råd til UNCTAD.

UNCTAD - talerør for Sør eller redskap for Nord?

På UNCTADs forrige ministerkonferanse, UNCTAD X i Bankok i februar 2000, ble Nords dominans og den såkalte "Washington Konsensus" ( se Hva er utvikling?: "The Washington Consensus") utfordret av UNCTADs generalsekretær Rubens Ricupero, som tok til orde for "en ny internasjonal orden basert på ekte gjensidighet" (se From Washington Consensus to Bangkok Convergence, Third World Network). Men kritikere fra Sør var ikke overbevist. I et innlegg på UNCTAD X kom Yash Tandon (ISGN) med kraftig kritikk mot UNCTAD (se Statement to UNCTAD X):

Om vår analyse er riktig, så følger det at UNCTAD ikke er drevet fram av ønske om å få til utvikling i landene i Sør, slik UNCTAD hevder, men av krefter i Nord som ønsker å beholde sitt kvelertak på Sør gjennom gjeldsbyrden og en strukturell, innebygget mekanisme i det globale handelssystemet som viderefører stadig dårligere handelsbetingelser for Sør.

Innenfor det som ofte kalles "det globale sivilsamfunnet" er det likevel mange som ser positivt på UNCTAD og den betydning denne FN-organisasjonen har for utviklingslandene. I den felles uttalelsen (se Civil Society Statement for UNCTAD XI Preparatory Meeting of 17 to 20 November 2003) heter det bl.a. at "UNCTADs arbeid på handelsområdet har (også) representert en viktig motvekt mot den dominerende og ukritiske oppfatningen om at økende liberalisering uten videre vil fremme økonomisk vekst" og at UNCTAD XI "kan bli et viktig forum for å takle de mest presserende utviklingsutfordringene som utviklingsland i dag står ovenfor". I uttalelsen ber organisasjonene om at UNCTAD XI aktivt må ta opp behovet for å:

  • endre de urettferdige reglene og mønstrene for internasjonal handel til støtte for bærekratig utvikling,
  • sikre større stabilitet og åpenhet innenfor den internasjonale finansielle arkitektur,
  • finne varige og bærekraftige løsninger på problemene knyttet til råvarer og gjeld,
  • gjennomføre grunnleggende reformer i den internasjonale økonomiske styringsstrukturen ved på den ene siden å styrke og fremme FNs rolle og på den andre siden reformere Verdensbanken, IMF og WTO til å sette bærekraftig utvikling i fokus for sitt mandat.

UNCTAD XI i Brasil

Ministerkonferansene i UNCTAD arrangeres hvert 4. år og UNCTAD XI vil bli arrangert i Sao Paolo i Brasil 13-18 juni neste år (se UNCTAD XI, São Paulo, Brazil, 13 - 18 June 2004, preparatory process).

Hovedtema på UNCTAD XI vil være:

  • Styrke samsvaret mellom nasjonale utviklingsstrategier og globale økonomiske prosesser for økonomisk vekst og utvikling, spesielt i utviklingslandene.

Undertemaer vil være:

  • Utviklingsstrategier i en globaliserende verdensøkonomi
  • Bygging av produktiv kapasitet og internasjonal konkurransedyktighet
  • Sikring av utviklingsgevinster fra det internasjonale handelssystemet og handelsforhandlinger
  • Partnerskap for utvikling

Arbeiderpartiet, tusenårsmålene og Brasil

At UNCTAD XI arrangeres nettopp i Brasil kan få betydning for utfallet av konferansen. Brasil spilte en sentral rolle under WTOs ministermøte i Cancun ( se Utviklingsvennlige WTO-forhandlinger?, RORG-Samarbeidet) og framstår som et stadig viktigere talerør for land i Sør, slik bl.a. Arbeiderpartiets Thorbjørn Jagland uttalte til Aftenposten i forbindelse med et møte i Sosialistinternasjonalen i Brasil (se Jagland vil ha global skatt, Aftenposten 28.10.03):

"Jagland understreker hvor viktig Brasil og Lula er for landene i Den tredje verden.
- Det må bli slutt med å se verden med norske eller europeiske øyne. Tyngdepunktet flytter seg nå til Den tredje verden. Det er her de nye sosialdemokratiske partiene vinner frem, og her kommer kampen mot urettferdige globale institusjoner til å stå, sier Jagland."

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet har Arbeiderpartiet i en merknad understreket Brasils betydning i arbeidet for FNs tusenårsmål, se B.innst.S.nr.I (2003-2004):

"Disse medlemmer viser til FNs tusenårsmål som manifesterer en global politisk forpliktelse til å halvere andelen mennesker som lever i eksterm fattigdom innen 2015. Disse medlemmer mener at valget av president Lula gir forhåpninger om at Brasil kan spille en nøkkelrolle i å styrke den globale utviklingspolitiske enighet som er nødvendig dersom vi skal ha håp om å nå Tusenårsmålene. Disse medlemmer mener derfor at Norge bør styrke det utviklingspolitiske samarbeidet med Brasil med fokus på gjensidig kunnskapsutvikling og styrket kapasitet i kampen mot fattigdom."

Arbeiderpartiet foreslo derfor et styrket samarbeid med Brasil bør skje innenfor en ramme på 40 mill. kroner.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.