Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Makroøkonomi og helse

- Å skape et bedre liv for verdens fattige er realistisk, ikke spesielt dyrt - og ekstremt lønnsomt, skrev Harvard-økonomen Jeffrey Sachs i Dagens næringsliv i dag. Han har ledet arbeidet med en rapport om makroøkonomi og helse for Verdens helseorganisasjon (WHO). Rapporten anbefaler at den omstridte PRSP-prosessen for reduksjon av fattigdom, initiert av Verdensbanken og IMF for noen år tilbake, tas i bruk for å nå de globale forpliktelsene.
Tirsdag 08. januar 2002

- Rapporten bør leses med samme oppmerksomhet som Brundtland-kommisjonens rapport "Our Common Future", skriver Jonas Gahr Støre - tidligere medarbeider hos WHOs generaldirektør Gro Harlem BrundtIand i Geneve - i et innlegg i Dagsavisen søndag (Et krafttak mot fattigdom). Han mener rapporten er "et av flere veikart vi trenger for å nå FNs mål om kraftig redusert fattigdom innen 2015". Rapporten får støtte på lederplass i New York Times 3. januar, som rapporterer at rapporten har blitt godt mottatt i Europa, men møtt med skepsis i Washington (se: Health Aid for Poor Countries, editorial in New York Times 3.1.02).

Oppfølging av tusenårsmålsettingene

Rapporten - Makroøkonomi og helse: investering i helse for økonomisk utvikling - skal gi WHO råd om hvordan målsettingene fra FNs tusenårserklæring skal kunne nås på de helsemessige områdene. I tusenårserklæringen står det bl.a.:

"Vi vil ikke spare noen anstrengelser for å frigjøre menn, kvinner og barn fra den ekstreme fattigdommens usle og umenneskelige forhold, som mer enn en milliard mennesker i dag lever under. Vi er forpliktet til å gjøre retten til utvikling til en virkelighet for alle og å frigjøre hele menneskeslekten fra nød og fattigdom. Vi beslutter derfor å skape et miljø - både på nasjonalt og globalt nivå - som bidrar til utvikling og til utryddelse av fattigdom."

Anbefaler sterk økning i helsebistanden

Sentralt i rapporten er anbefalingen om en sterk økning i helsebistanden ved at de rike landene skal sette av en tidel av en prosent av sin brutto nasjonalinntekt til helsebistand. I følge Sachs (se: Helse, investering og utvikling, Dagens Næringsliv 8.1.02) vil dette beløpe seg til over 200 milliarder kroner i året og sammen med de fattige landenes egne og økende bidrag til helsestell kunne redde 21.000 liv hver dag.

For nærmere informasjon om rapportens anbefalinger, se utdrag fra rapporten i uoffisiell oversettelse: De neste skrittene.

Slutter opp om PRSP-prosessen

Rapporten gjør det klart at opptrappingen av innsatsen på helseområdet - for å nå de internasjonale målsettingene om reduksjon av fattigdom - må skje innenfor rammen av den såkalte PRSP-prosessen, som forfatterne av rapporten mener er lovende og gir sin tilslutning til. "Samordning", "eierskap" og "fattigdomsbekjempelse" var sentrale stikkord da Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) høsten 1999 innførte krav om at de fattige landene skal utarbeide strategidokumenter for reduksjon av fattigdom (PRSP) som grunnlag for lån, bistand og gjeldslette. Det er oppfølgingen av dette initiativet som nå kalles PRSP-prosessen. De er ulike synspunkter på denne prosessen og kritikere mener den i stor grad er en videreføring av den omstridte strukturtilpasningspolitikk, se f.eks.:

Finansiering for utvikling (FfD)

Rapportens anbefaling om betydelig økt helsebistand vil trolig bli fremmet med styrke forut for FN-konferansen om finansiering for utvikling, som arrangeres i Mexico 18-22 mars i år.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.