Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

PANOS-rapport om fattigdomsreduksjon: Virker Verdensbankens strategi?

Foran årsmøtene i Verdensbanken og IMF i slutten av september rettes igjen et kritisk søkelys mot Verdensbankens arbeid for å redusere fattigdommen i verden, bl.a. gjennom PRSP-satsingen. - Virker Verdensbankens strategi?, spør PANOS Institute i London i en ny rapport, som bl.a. viser til kritikk om at de to finansinstitusjonene ikke tillater debatt og alternative synspunkter på grunnleggende økonomiske spørsmål.
Tirsdag 17. september 2002

- For at PRSPene - nasjonale strategier for reduksjon av fattigdom (Poverty Reduction Strategy Papers) - skal lykkes, trengs det sterk satsing på "eierskap" av regjeringer og folk, konkluderer PANOS-rapporten (se Reducing Poverty: Is the World Bank's Strategy Working?, PANOS Institute, September 2002). Debatten om PRSP-satsingen sto tidligere i år sentralt i forbindelse med Verdensbankens ABCDE-konferanse i Oslo.

Kritikere med krav foran årsmøtene i Verdensbanken og IMF

PANOS er bare en av mange, som i disse dager retter et kritisk søkelys mot virksomheten i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Foran årsmøtene i de to finansinstitusjonene i Washington (se 2002 Annual Meetings -- International Monetary Fund and World Bank Group) mobiliserer nettverket Mobilization for Global Justice (Mobilisering for global rettferdighet) bak følgende krav til Verdensbanken og IMF (se Demands of the Mobilization for Global Justice):

  • Alle møter i Verdensbanken og IMF må åpnes for presse og publikum.

  • All gjeld fattige land har til Verdensbanken og IMF må slettes, ved bruk at institusjonenes egne ressurser.

  • All politikk i regi av Verdensbanken og IMF som hindrer folks tilgang til mat, rent vann, hus, helsetjenester, utdanning og organisasjonsretten må avsluttes (slik "strukturtilpasnings"-politikk omfatter brukeravgifter, privatisering og økonomiske innstrammingsprogrammer).

  • Verdensbankens støtte til sosialt og miljømessig ødeleggende prosjekter, som olje, gass og gruvedrift, samt all støtte til prosjekter - som f.eks. dammer - som innebærer at folk må tvangsflyttes, må stoppes.

Kritisk debatt

PANOS institute ser det som sin oppgave å stimulere til kritisk debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål, presentere informasjon og ulike argumenter, uten selv å anbefale bestemte løsninger. I en pressemelding om den nye rapporten redegjør PANOS for Verdensbankens og IMFs satsning på PRSP og kritikken mot denne satsingen:

Enkelte PRSP-kritikere hevder at hele tilnærmingen er grunnleggende feilslått. Den er basert på premissene om at økonomisk vekst er det første skrittet som må tas for å redusere fattigdommen, og at dette oppnås ved å åpne økonomier overfor verdensmarkedet og redusere regjeringenes utgifter. Disse premissene er de samme som for strukturtilpasningsprogrammene (Structural Adjustment Programmes - SAP), som tidligere har mislyktes. Kritikerne hevder at liberaliseringen ofte faktisk øker fattigdommen, og at det ikke foreligger overbevisende dokumentasjon for at det fører til økonomisk vekst. Mange lands PRSPer er basert på antakelser om vekst som det er lite sannsynlig at de vil oppnå - selv Verdensbanken og IMF, i deres egen gjennomgang av PRSP-prosessen tidligere i år, innrømmet at mange land i liten grad hadde redegjort for hvordan de forventer å oppnå de høye vekstratene som er nødvendig.

Dessuten tillater ikke Verdensbanken og IMF, og regjeringer (under innflytelse av IMF ifølge kritikerne) debatt og alternative synspunkter på slike grunnleggende spørsmål knyttet til den økonomiske politikken. Deltakelse i utformingen av den økonomiske politikken, som det sivile samfunn er invitert til i PRSP-prosessen, er svært begrenset.

Fra strukturtilpasningslån til "utlån for å støtte utviklingspolitikk"

På samme måte som Verdensbankens og IMFs PRSP-satsing kritiseres for å være en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken, reises det nå også kritikk mot at Verdensbanken vurderer å omdøpe sine strukturtilasningslån (adjustment lending), se Verdensbankens konsultasjon: Operational Directive. I siste utgave av Bretton Woods Update (se Rebranding adjustment: the World Bank and 'development policy support lending') heter det bl.a.:

Strukturtilpasning har blitt et ord man ikke kan si - heldigvis har Verdensbanken kommet opp med et annet navn. Det er mindre sannsynlig at innholdet vil endres. Verdensbanken vurderer å kalle strukturtilpasningslånene for "lån til støtte for utviklingspolitikk" (Development Policy Support Lending), men det er få tegn til at dette vil innebære vesentlige endringer.

Verdensbank-konferanse om PRSP

Også Verdensbanken selv setter søkelys på PRSP-satsingen i forbindelse med årsmøtene i Washington og arrangerer - i samarbeid med World Vision International - en dagskonferanse 25. september. Debatt om og alternative synspunkter på grunnleggende økonomiske spørsmål står imidlertid ikke på dagsorden. Konferansen har fått tittelen Demokratisering av utvikling: Styrking av sosial ansvarlighet gjennom PRSPene (se Democratizing Development: Deepening Social Accountability through PRSPs). Hensikten med konferansen er, i følge Verdensbanken, å styrke dialogen om styring og sosial ansvarlighet for å stimulere til bredere forståelse av eierskap i PRSP-tilnærmingen.

Blant deltakerne er Norges utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, men også kjente kritikere av Verdensbankens PRSP-satsing, bl.a. Warren Nyamugasira fra Uganda, som deltok på motkonferansen i Oslo i forbindelse med ABCDE-konferansen i juni.
 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.