Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

WTO-regler i strid med menneskerettighetene?

FNs underkommisjon for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter, som avsluttet sin 53. sesjon i forrige uke, rettet et sterkt kritisk søkelys mot globaliseringen og Verdens handelsorganisasjon (WTO). I en egen resolusjon oppfordres regjeringer til å påse at menneskerettighetslige forpliktelser blir fulgt opp på WTOs kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.
Onsdag 22. august 2001

De frivillige organisasjonene (NGOene) satte i følge nyhetsbyrået IPS stor pris på resolusjonene fra underkommisjonen, spesielt de som var rettet mot dagens globalisering og de tilknyttede avtalene om handel med tjenester og intelektuelle rettigeheter. NGO-representantene feiret også at underkommisjonen hadde avvist Det internasjonale pengefondets (IMF) påstand om at institusjonen ikke var bundet av internasjonale menneskerettighetsregler.

GATS og menneskerettigheter

Asbjørn Eide, medlem av underkommisjonen og tidligere direktør ved Institutt for menneskerettigheter i Oslo, pekte i et innlegg på at liberaliseringen av handel med tjenester hadde direkte følger for oppfyllelsen av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og derfor burde følges nøye opp av underkommisjonen. Han understreket at medlemslandene i WTO var forpliktet under internasjonal rett til å sørge for at alle har tilgang på tjenester innenfor helse, utdanning og rent vann og så en fare for at privatisering av tjenester ville kunne medføre "kost-effektive" tilnærminger som overser de behovene til de mest sårbare. Eide anbefalte at medlemslandene i WTO, på sitt ministermøte i Doha i November, burde oppfordres til å foreta en grunndig vurdering konsekvensene av GATS (Generalavtalen om handel med tjenester) når det gjelder staters evner og forpliktelser til å sørge for tjenester som kreves under internasjonal rett.

TRIPS og menneskerettigheter

Underkommisjonen fulgte også opp tidligere uttrykt bekymring når det gjelder WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved intelektuell eiendomsrett (TRIPS) og ba FNs høykommisær for menneskerettigheter søke om observatørstatus i WTO for den pågående gjennomgangen av TRIPS. Høykommisæren ble bedt om å foreta en analyse av TRIPS-avtalens følger for urfolks rettigheter og å undersøke om patentsystemet er i overensstemmelse med menneskerettighetene på dette området. I sitt innlegg pekte Asbjørn Eide på at det ville være viktig å fastslå rekkevidden av den intelektuelle eiendomsretten innenfor menneskerettighetene, for eksempel i forhold til retten til å nyte godt av vitenskapelige og teknologiske framskritt og retten til mat, helse og utdanning.

Opprop mot GATS

Nettverk mot markedmakt (NMM) i Norge oppfordrer organisasjoner til å slutte seg til et internasjonalt opprop mot GATS. Oppropet, som er lagt ut i norsk oversettelse på nettsiden til NMM, har tittelen "Tjenster for folk - ikke for profitt - mobilisér mot GATS-forhandlingene i WTO!".


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 03. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.