Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Statsbudsjettet 2006 - tilleggsmeldingen

Torsdag 10. november 2005

Utdrag fra
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

 

3.3.1 Utenriksdepartementet

Programområde 02 Utenriksforvaltning

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

Kap. 100 Utenriksdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 4,45 mill. kroner, jf. omtale under kap. 100, post 71 Diverse tilskudd.

Post 71 Diverse tilskudd

Opplysningsarbeid for fred

Tilskuddet går til frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktørers opplysningsarbeid for fred overfor norske målgrupper. Norges innsats som fredsnasjon må ses i sammenheng med viktigheten av frivillige organisasjoner m.v. som arbeider med nedrustning, konflikthåndtering og

fredsbygging. Norge har et mangfold av fredsorganisasjoner og Regjeringen ønsker å styrke disse.

Det foreslås avsatt 2 mill. kroner til Opplysningsarbeid for fred i 2006.

Informasjon om europeisk samarbeid

Tilskuddet går til ulike organisasjoner og ikke-kommersielle aktørers informasjonsvirksomhet overfor norske målgrupper vedrørende europeisk samarbeid. Bevilgningen kan også benyttes til nettverksbygging i Europa og reisevirksomhet m.v. for deltakelse i arbeid med saksfelt som Norge samarbeider med EU om. Ved tildeling vektlegges en rimelig fordeling mellom ulike

interessegrupper. Regjeringen ønsker en aktiv og bred debatt om Europa. En viktig forutsetning for en slik debatt er å styrke norske organisasjoner og aktører som bidrar til dette.

Det foreslås å øke bevilgningen til Informasjon om europeisk samarbeid med 2 mill. kroner i 2006.

Tilskudd til europapolitisk dialog

Regjeringen vil sikre arbeidslivsorganisasjonenes mulighet til europapolitisk dialog. Det foreslås derfor å opprette en ny tilskuddsordning som skal dekke reiseutgifter i forbindelse med dette. Reisetilskuddet skal gå til de norske organisasjonene som er medlem av EFTAs konsultative komité. Medlemmene er nå Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) og Kommunenes sentralforbund (KS).

Det foreslås avsatt 450 000 kroner til Tilskudd til europapolitisk dialog i 2006.

Programkategori 02.10 Utenriksformål

Kap. 115 Presse-, kultur- og informasjonsformål

Behovet for et godt presse-, kultur- og informasjonsarbeid er viktig for å nå våre utenrikspolitiske målsettinger. Regjeringen ønsker å styrke internasjonalisering og en bredere markering av Norge utad.

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er bevilgningen under kap. 115 Presse-, kultur- og informasjonsformål foreslått satt til 42 mill. kroner. Dette innebærer et kraftig kutt i Norges mulighet til internasjonalt kultursamarbeid, kulturell dialog og informasjon. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen under kap. 115 med 20,4 mill. kroner. I tillegg tilbakeføres 1,6 mill. kroner til Utenriksdepartementet fra kap. 1633, som følge av reverseringen av nettoordingen for merverdiavgift. Den totale bevilgningen til formålet utgjør etter dette 64,0 mill. kroner.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen over posten foreslås økt med 9,4 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd til presse-, kultur- og informasjonsformål

Bevilgningen over posten foreslås økt med 11 mill. kroner.

Programområde 03 Internasjonal bistand

Rammen for ODA-godkjent bistand økes med 9 mill. kroner. I tillegg tilbakeføres 17,8 mill. kroner til Utenriksdepartementet fra kap. 1633, som følge av reverseringen av nettoordningen for merverdiavgift. Rammen for ODA-godkjent bistand utgjør etter dette 18 523,1 mill. kroner, tilsvarende 0,96 pst av anslått BNI for 2006.

Programkategori 03.10 Bilateral bistand

Regjeringen viderefører økt satsing på bistand til Afrika. Økningen vil i hovedsak bli kanalisert gjennom FNs utviklingsorganisasjoner og de globale fondene, og i mindre grad gjennom den bilaterale bistanden til hovedsamarbeidsland i Afrika.

Kap. 150 Bistand til Afrika

Post 70 Malawi, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 35 mill. kroner.

Post 71 Mosambik, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 55 mill. kroner.

Post 72 Tanzania, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 58,5 mill. kroner.

Post 74 Zambia, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 45 mill. kroner.

Kap. 151 Bistand til Asia

Post 70 Bangladesh, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Post 78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Kap. 153 Bistand til Mellom-Amerika

Post 78 Regionbevilgning for Mellom-Amerika, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 5 mill. kroner.

Programkategori 03.20 Globale ordninger

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Post 70 Sivilt samfunn, kan overføres

Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere frivillige organisasjoner som kanal i utviklingssamarbeidet. Utvalget skal levere sin rapport før 1. juni 2006. I påvente av denne rapporten foreslås bevilgningen over posten redusert med 46,5 mill. kroner, samtidig som nåværende delte finansiering av tiltak i regi av de frivillige organisasjonene over hhv. denne posten og regionbevilgningene beholdes. Dette innebærer at den samlede støtten til disse formålene videreføres på samme nivå som i saldert budsjett 2005.

Kap. 161 Næringsutvikling

I lys av at en del utbetalinger vil kunne forskyves til 2007, foreslås det en reduksjon på til sammen 20 mill. kroner fordelt på postene 70, 72 og 73.

Post 70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 5 mill. kroner.

Post 72 Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 7,5 mill. kroner.

Post 73 Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 7,5 mill. kroner.

Kap. 162 Overgangsbistand (gap)

Post 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres

Styrking av fredsbyggingsprofilen i budsjettet vil i hovedsak bli foretatt ved å øke bidraget til FNs fredsbyggingsfond, men også ved å prioritere strategisk innsats på land gjennom FN, jf. kap. 164, post 70.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 65 mill. kroner.

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

Post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres

På FNs toppmøte i september 2005 ble det enighet om å opprette et nytt globalt nødhjelpsfond. Formålet er bedre internasjonal humanitær responskapasitet, ved hjelp av midler som FN raskt, fleksibelt og ubyråkratisk kan benytte i katastrofesituasjoner. I tillegg til at fondet skal sikre rask nødhjelp, skal det også kunne brukes til humanitær innsats i glemte kriser.

Regjeringen mener det er viktig å være med å bidra til en tidlig finansiering av nødhjelp, slik at kunnskap om humanitære katastrofer følges opp med handling uten dagens forsinkende tiggerrunder. Vi vil også aktivt jobbe for at flere av FNs medlemsland gir politisk og økonomisk støtte til fondet. Regjeringen vil øke det norske bidraget til FNs nødhjelpsfond med 100 mill. kroner til 200 mill. kroner i 2006. Økningen vil dekkes innenfor den foreslåtte bevilgningen, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006).

Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati

Post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

FNs rolle når det gjelder fredsbygging er i ferd med å styrkes gjennom etableringen av en fredsbyggingskommisjon og en fredsbyggingsenhet i FNsekretariatet. Norge vil bidra aktivt til dette arbeidet. Regjeringens oppfølging av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet vil være en del av dette. Regjeringen legger vekt på en bred, helhetlig og godt koordinert innsats for varig og stabil fred langs tre dimensjoner: fred og sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter. Styrking av fredsbyggingsprofilen vil i hovedsak bli foretatt ved å øke bidraget til FNs fredsbyggingsfond, men også ved å prioritere strategisk innsats på land gjennom FN, jf. kap. 162, post 70.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 65 mill. kroner.

Post 71 ODA-godkjente land på Vest-Balkan, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 31,3 mill. kroner.

Post 73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 33,8 mill. kroner.

Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningsforslaget utgjør utgifter som etter OECD/DACs regelverk kan rapporteres som utviklingshjelp. Visse utgifter til bl.a. flyktningers tilbakevending til hjemlandet kan i henhold til nevnte regelverk klassifiseres som offisiell utviklingshjelp. Dette er ordninger som bl.a. ligger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men den ODA-godkjente andelen av utgiftene foreslås refundert over bistandsbudsjettet.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 9 mill. kroner.

Programkategori 03.30 Multilateral bistand

Regjeringen vil prioritere programmer i regi av FN-organisasjoner og redusere

innsatsen gjennom Verdensbanken.

Kap. 170 FN-organisasjoner m.v.

Post 70 FNs utviklingsprogram (UNDP)

Det legges opp til å styrke samarbeidet med FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) for å styrke innsatsen for kvinner og likestilling, herunder arbeidet for at kjønns- og likestillingsperspektivet skal være integrert i hele FN-systemets virksomhet.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres Det legges opp til å styrke miljøbistanden gjennom FN-systemet. Økt støtte vil bli gitt innen områdene fornybar energi, klimatiltak, forvaltning av vannressurser og biologisk mangfold. Videre legges det opp til å styrke utdanningsbistand via FN-systemet med vekt på grunnutdanning for alle, spesielt jenter, samt på oppfølging og rapportering på tusensårsdelmålene på utdanning. Godt styresett med særskilt vekt på å prioritere kvinner og likestilling vil bli vektlagt i samarbeidet med FN. Oppfølging av vedtaket på FN-toppmøtet om at menneskerettigheter skal gjennomsyre hele FNs arbeid på landnivå vil bli prioritert.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 198 mill. kroner.

Post 79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

Regjeringen legger vekt på å styrke rekrutteringen av nordmenn til FN-systemet. Dette er et virkemiddel for å få flere nordmenn inn i internasjonale organisasjoner og styrke kontakten med organisasjonene. En økning av bevilgningen vil også gjøre det mulig igjen å rekruttere mer erfarne eksperter.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 20 mill. kroner.

Post 80 Bidrag til globale fond, kan overføres

Bedre helse og bekjempelse av hiv- og aidsepidemien er en avgjørende forutsetning for utvikling. Regjeringen ønsker å øke bredden i Norges engasjement på vaksineområdet, og vil styrke Norges deltakelse som strategisk partner både bilateralt og multilateralt.

Regjeringen vil også legge stor vekt på å styrke sammenhengen mellom bidrag til nasjonale helsesystemer, bidrag til å ta nye vaksiner i bruk og bidrag til forskning og utvikling på dette området. Vaksinealliansen GAVI har gitt betydelige bidrag til å møte disse utfordringene, først og fremst ved å ta i bruk nye effektive vaksiner og styrke det eksisterende helsetilbudet med grunnleggende vaksiner. Vaksiner er blant de aller mest kostnadseffektive virkemidlene for å bedre den internasjonale helsesituasjonen. Nye og lovende vaksiner er under utvikling og kan snart bli tilgjengelige. Det kreves imidlertid særlig innsats for å ta dem det siste skrittet gjennom utprøving og ferdigstilling, og det legges derfor opp til at samarbeidet med bl.a. GAVI og andre vaksineinitiativ vil bli styrket.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 200 mill. kroner.

Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner

Post 72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

Regjeringen vil legge særskilt vekt på å anvende FN-systemet som kanal for tilleggsmidler til innsatser som bl.a. kvinner, miljø og utdanning, og i mindre grad Verdensbanken.

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 100 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 170, post 76.

Kap. 172 Gjeldslettetiltak

Post 70 Deltakelse i internasjonale gjeldsoperasjoner, kan overføres

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til internasjonale gjeldsoperasjoner, både med hensyn til når de vil inntreffe, omfang og kostnadsramme. For 2006 knytter usikkerheten seg bl.a. til om det blir noen restanseklareringsoperasjon for Sudan neste år.

Bevilgningen over posten foreslås redusert med 100 mill. kroner.

Programkategori 03.50 Øvrig bistand

Kap. 197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak

Post 70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og arktisk samarbeid

Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Ivaretakelse av norske økonomiske, miljømessige og sikkerhetspolitiske interesser skal prioriteres høyt. Vi vil bidra til kunnskapsoppbygging om de unike utfordringene i nordområdene, styrke folk-tilfolk-samarbeidet og stimulere til økt samarbeid på områdene handel, petroleum, justis, fiskeri, miljø og helse. Regjeringen ønsker et intensivert samarbeid med

Russland, og vi ønsker å engasjere de vestlige dialoglandene mer. Som et resultat av Regjeringens ambisjoner ønsker vi et omfattende utviklings- og forskningsprogram for nordområdene – Barents 2020. Barents 2020 skal fungere som bindeledd mellom internasjonale kompetansemiljøer, akademiske institusjoner og næringslivs- og industriinteresser i ulike land som er opptatt av nordområdene.

Bevilgningen over posten foreslås økt med 10 mill. kroner.Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.