Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Internasjonal skattlegging for FN og utvikling

Norges tilslutning til innføring av skatt på flyreiser for å finansiere utvikling hilses velkommen av norske utviklingsorganisasjoner, men møter motstand fra bl.a. flyselskapene. Mye er imidlertid uklart med det foreliggende forslaget og mye gjenstår før nye globale finansieringsformer i form av internasjonal skattlegging kan bidra effektivt i det internasjonale utviklingssamarbeidet.

Torsdag 02. mars 2006
Linker oppdatert: Tirsdag 07. mars 2006

En analyse av arbeidet med globale skatter, skrevet av Katarina Wahlberg ved Global Policy Forum i New York i fjor, innledes slik (les hele analysen her):

"Mange frivillige organisasjoner, økonomer og progressive politiske ledere har i lang tid fremmet globale skatter for å finansiere utvikling, bremse global oppvarming og dempe valutaspekulasjon. Men på grunn av mye motstand, særlig i USA, har selv støttespillere ofte uttrykt skepsis i forhold til om globale skatter noen gang ville få politisk støtte. Utviklingen den siste tiden vil kunne vise at skeptikerne tar feil."

Utviklingen hun viser til er vedtaket i den belgiske nasjonalforsamlingen om innføring av en skatt på valutatransaksjoner i juli 2004 (les mer her), samt arbeidet for internasjonale skatter for å finansiere FNs tusenårsmål i den såkalte Lula-gruppen fram mot FN-toppmøtet høsten 2005. Lula-gruppen, etablert på initiativ fra Frankrikes president Jacques Chirac og Brasils president "Lula" da Silva, klarte under FN-toppmøtet i fjor å få 66 land til å støtte et forslag om skatt på flybilletter (se pressemelding fra FN 18.09.05). Det er dette forslaget som denne uka har blitt presentert på en internasjonal konferanse i Paris om Solidaritet og globalisering: innovative kilder for finansiering av utvikling og mot pandemier (les mer her).

Da utviklingsminister Erik Solheim i sitt innlegg på konferansen i Paris støttet forslaget om skatt på flyreiser (les utviklingsministerens innlegg her) var det i tråd med regjeringens løfter fra Soria Moria erklæringen om nye finansieringskilder. Det er også forslaget fra Thorbjørn Jagland om innføring av en karbonskatt, som han lanserer i en kronikk i Aftenposten i dag (les hele her). I forkant av konferansen fikk regjeringen dessuten et oppfordring fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) om å arbeide for å få på plass en skatt på valutatransaksjoner (se innlegg i DN 23.02.06).

Her hjemme møter forslaget om flyskatt protester fra bl.a. flyselskapene (les mer her) og talsmenn fra Høyre og Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiets skatte- og avgiftspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter avviser regjeringens forslag til ny flyskatt og sier i en uttalelse bl.a. (les hele her):

"Dette er rett og slett en ny avgift som rammer helt feil. Det er ikke rimelig at flypassasjerer skal betale for regjeringens eventuelle dårlige samvittighet."

Oppfølging av Soria Moria

Debatten om internasjonale skatter har i varierende grad stått på den politiske dagsorden i Norge (les mer her) etter at Senterpartiets Johan J. Jakobsen i 1994 fremmet et forslag hvor man henstillet til Regjeringen å ta kontakt med de andre nordiske landene med sikte på å få til internasjonale tiltak mot valutaspekulasjon. Spørsmålet ble sist drøftet mer grundig i Stortinget i forbindelse med behandlingen av den såkalte globaliseringsmeldingen i 2003 (se Globaliseringsmeldingen: - En verden av muligheter, rorg.no 01.04.03).

Kanskje særlig blant de nåværende regjeringspartiene har det vært interesse for slike spørsmål og i regjeringen Stoltenbergs politiske plattform (se plattformen fra Soria Moria,13.10.05) står det at:

"Regjeringen vil gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN-institusjonene, flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner."

Soria Moria-erklæringen gjenspeiler forøvrig den ene av de to svakhetene ved de foreliggende forslagene som Katarina Wahlberg peker på i sin analyse:

"De fokuserer utelukkende på skattleggingens inntekstbringende side og overser, og tildels aktivt nedtoner, den viktige rollen skatter kan spille i å styre politikk, for eksempel når det gjelder å bremse global oppvarming og dempe valutaspekulasjon."

I Jaglands forslag om innføring av karbonskatt, som han presenterer i en kronikk i Aftenposten i dag (les hele her), er det nettopp skattens virking i forhold til å bremse den globale oppvarmingen som står sentralt og som Jaglnad mener bør inngå i norsk nordområde-politikk.

Solheim: flyskatt begynnelsen på et globalt system

Målet for Paris-konferansen har vært å styrke arbeidet for nye kilder til finansiering av utvikling for å nå FNs tusenårsmål (les mer i Frankrikes bakgrunnsnotat: Introduction, pdf) og i sitt innlegg på konferansen i Paris pekte utviklingsminister Erik Solheim på behovet for en global velferdsstat (les utviklingsministerens innlegg her):

"Vi kommer alle fra land der velferdsstaten er basert på nasjonal skattlegging. Det er behov for at vi beveger oss mot en global velferdsstat og gjør globaliseringen mer rettferdig gjennom omfordeling av velstand. Om globaliseringen skal arbeide for de fattige må global skattlegging være en del av løsningen."

Dette er det samme perspektivet som lå til grunn da Thorbjørn Jagland, i sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i mars 2001, inspirert av ATTACs fremgang tok initiativet til globaliseringsmeldingen (se Jagland vil ha global velferdsstat, rorg.no 21.03.01).

Solheim understreket betydningen av at nye skatteinntekter måtte komme i tillegg til bistanden og understreket Norges bredere og langsiktige perspektiv:

"Norge ser ikke på disse forslagene bare som mekanismer for å mobilisere økte ressurser for utvikling, men også som begynnelsen på et system for global skattlegging. For å oppnå en bedre organisert og tryggere verden trenger vi opprettholdbare og forutsigbare internasjonale ressurser. Derfor foretrekker Norge at de pengene som kommer inn gjennom det nye tiltaket brukes gjennom allerede eksisterende FN-strukturer."

Solheim lovet forøvrig at den nye skatten på flyreiser vil bli innført i Norge neste år og vil inngå i regjeringens budsjett for 2007.

Detaljene ikke på plass

I det foreliggende forslaget om skatt på flyreiser er det flere viktige forhold som ikke er avklart. I sitt innlegg foreslo Frankrikes president Jacques Chirac (les innlegget her) at inntektene bør øremerkes et nytt fond for innkjøp av medisiner til bekjempelse av hiv og aids, tuberkulose og malaria, mens utviklingsminister Erik Solheim foretrekker at pengene brukes gjennom eksisterende FN-strukturer.

Dessuten er ikke størrelsen på skatten bestemt. ForUM frykter at (les uttalelse her):

"... den vil sannsynligvis bli relativt beskjeden, og alt for liten til å dempe veksten i flytrafikken."

Også Arild Hermsted i FIVH hadde "gjerne sett at avgiften hadde vært mye høyere enn det legges opp til nå, slik at avgiften også hadde bidratt til å redusere flytrafikken" (les mer her). 

I sitt innlegg støttet Solheim det franske forslaget om å opprette en pilot-gruppe for å viderføre presset på land for innføring av nye finansieringsmekanismer og å videreutvikle det foreliggende forslaget. - Norge vil delta i denne gruppen og er villig til å lede den, avsluttet han.

En slik gruppe ble besluttet opprettet og fikk bl.a. i oppgave å foreta en konsekvensutredning innen utgangen av 2006 (les mer her).

Ros og ris

Flere norske utviklingsorganisasjoner, herunder ForUM, Framtiden i våre hender (FIVH) og Kirkens Nødhjelp, har gitt regjeringen ros for sin støtte til forslaget om å innføre skatt på flyreiser.

- Positiv støtte til verdens fattige, heter det f.eks. i en uttalelse fra Kirkens Nødhjelp, der det står at (les mer her):

"Kirkens Nødhjelp er svært positiv til at regjeringen innfører en ny flyavgift for å finansiere FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier." 

Også på lederplass i Dagsavisen får regjeringen i dag ros (les lederen her):

"En liten avgift på flyreiser for å finansiere bistand til verdens fattigste, er et meget godt tiltak."

Men i berørte næringer og på den politiske høyresiden er motstanden stor. De største norske flyselskapene protesterer og til NTB sier informasjonssjef Siv Meisingseth i SAS Braathens (les her):

"Vi mener at dette er en skatt som regjeringen bør legge inn i statsbudsjettet eller til folks skattseddel, og vi finner det urimelig at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å løse internasjonale problemer."

FrPs skatte- og avgiftspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter avviser regjeringens forslag til ny flyskatt (les mer her) og deler i stor grad Meisingseths syn.

- Dette kan svekke konkurransen i luftfarten, sier Høyres avgiftspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark (les mer her).

ForUM: få på plass skatt på valutatransaksjoner!

Blant frivillige organisasjoner er det imidlertid forslaget om skatt på valutatransaksjoner for å tøyle valutaspekulasjon, med utgangspunkt i et forslag fra nobelprisvinneren i økonomi, James Tobin (les mer her), som tillegges størst vekt (les mer her). Et liknende forslag dannet grunnlaget for etableringen av ATTAC i Frankrike i 1998, som senere vokste til en stor internasjonal bevegelse (se her).

Spørsmålet har vært drøftet i Stortinget ved en rekke anledninger, bl.a. i forbindelse med at SVs Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen i 2001 fremmet forslag om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet (se referat fra Stortingets debatt 28.05.01).

Spørsmål om innføring av en slik skatt på valutatransaksjoner (Currency Transaction Tax - CTT) ble også drøftet i en arbeidsgruppe under Paris-konferansen (les mer her) og i forkant av konferansen skrev ForUM et innlegg i Dagens Næringsliv (les her) der det bl.a. sto:

"Forum for utvikling og miljø har derfor vært særlig engasjert i arbeidet for en slik avgift. Dette har også fått oppslutning på Stortinget, særlig hos Arbeiderpartiet og SV som har snakket varmt om en slik skatt i forbindelse med Stortingsdebatter om utvikling og globalisering. Vil den norske regjeringen gå inn for dette på møtet i Paris når andre finansieringsmekanismer skal drøftes?"

Fra norsk side ble det like ikke tatt spesielle initiativ på dette området i forbindelse med Paris-konferansen. Det var imidlertid enighet i Paris om at CTT fortsatt skal stå på dagsorden i det videre arbeidet fram mot en ny konferanse i 2007.


Aktuelle lenker:

Kommentarer og uttalelser fra organisasjoner og politiske partier:

Medieklipp:

 • Solidaritetsavgift på luftfart, replikk av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i VG 07.03.06
  Etter VGs leder 2. mars er det viktig å presisere én ting: Innføring av en ny norsk avgift på flybilletter forutsetter at flere land slutter seg til, noe vi gjorde helt klart i Paris.
 • Flyskatt i det blå, lederkommentar i Dagbladet 05.03.06
  Med økende drivstoffpriser kan det rett nok tenkes at flytrafikk under alle omstendigheter vil bli så kostbar at den reduseres av seg selv. Dessuten er det også best om mat produseres lokalt. Men ideen om et internasjonalt skatteregime, f.eks. for å finansiere internasjonale hjelpeprogrammer, er riktig. En global skatteordning er et naturlig svar på globaliseringen.
 • Flyavgift til de fattigste, lederkommentar i Dagsavisen 02.03.06
  En liten avgift på flyreiser for å finansiere bistand til verdens fattigste, er et meget godt tiltak.
 • Innfør en global karbonskatt, kronikk av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 02.03.06
  Vi bør bruke kunnskapen om polområdene til å få andre land med på kraftfulle tiltak mot den globale oppvarmingen. Da må vi begynne med oss selv. De arktiske nasjonene er noen av de verste synderne i verden når det gjelder utslipp av klimagasser. En global karbonskatt bør vurderes. 
 • Ikke flyskatt uten støtte, Dagens Næringsliv (NTB) 01.03.06
  Flyavgiften som utviklingsminister Erik Solheim i dag sa at regjeringen vil innføre skal øremerkes FNs arbeid mot fattigdom.
 • Solheim vil gi FN flyavgift, VG Nett 28.02.06
  Regjeringen vil nå innføre en flyavgift som skal gis til FNs arbeid for å bekjempe fattigdom. 
 • Norske flyselskaper protesterer mot ekstra flyskatt, Aftenposten (NTB) 28.02.06
  De største flyselskapene i Norge protesterer mot en egen skatt på flybilletter som skal øremerkes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier. 
 • Fransk flyskatt til u-hjelp, Aftenposten 22.02.06
  Frankrike innfører i år en solidaritetsavgift på flybilletter. Norge er rede til å gjøre det samme. Men USA er i mot, og India og Kina nøler.
 • Norge som eksempel, lederkommentar i Dagsavisen 28.09.05
  Går vi foran, kan vi få andre til å komme etter. Ved å innføre en ensidig flyskatt kan Norge utøve eksempelets makt.
 • Krever flyskatt for å redde FNDagsavisen 26.09.05
  Tunge norske hjelpeorganisasjoner utfordrer de rødgrønne partiene før forhandlingene på Soria Moria: Innfør flyskatt og send pengene til FN.
 • Foreslår internasjonal skatt i aidskampen, Aftenposten (NTB-AFP) 26.01.05
  Frankrikes president Jacques Chirac foreslår en internasjonal skatt øremerket kampen mot aids.
 • Klokskap og ledelse i krisetid, kommentar av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 11.01.05
  Politisk lederskap nå ville etter min mening være å aktivisere spørsmålet om global beskatning på nytt. En global skatt på valutatransaksjoner er blitt reist, men er for kontroversielt til å bli gjennomført på kort sikt. Hva med å få en global skatt på våpenhandel? Våpenhandelen holder kriger blant annet i Afrika i gang og hindrer enhver form for utvikling.
 • Tobin-refrenget på venstresiden, kronikk av Sigrid Klæboe Jakobsen og Aslak Solumsmoen i Aftenposten 13.06.04
  Vi trenger sårt tiltak som kan forhindre at spekulasjonsøkonomien løper løpsk. Selv om skatt på valutatransaksjoner er det beste virkemiddelet for å stabilisere de enorme uforutsigbare svingningene i de globale finansmarkedene, har politikerne gjort lite eller ingenting for å sette den ut i livet

For ytterligere bakgrunnsinformasjon om globale skatter, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.