Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bred enighet i Stortinget om å styrke kvinneperspektivet

Egne kvinnetiltak eller "mainstreaming"? Ja, takk - begge deler, samt fokus på strukturelle årsaker til fattigdom og feminisering av fattigdommen. Omtrent slik kan den relativt brede enigheten i Stortinget oppsummeres etter gårsdagens debatt i Stortinget, der utviklingsminister Erik Solheim svarte på en interpellasjon fra Ågot Valle (SV).

Onsdag 26. april 2006

Etter at evalueringen av Norads kvinnestrategi (les her) ble avsluttet i fjor, med nedslående resultat, skrev daglig leder i FOKUS, Bjørg Skotnes (se kronikk Kvinnestrategien som fløt bort i mainstreamingshavet) bl.a.:

"En kan fristes til å si "hva var det vi sa". FOKUS har nemlig ved flere anledninger kritisert manglende likestilingssatsing hos myndighetene. Vi har etterlyst dokumentasjon på at "mainstreaming" har fungert som en motor for likestilling. Politikere og byråkrater har forsikret at alt er i sin skjønneste orden. Når evalueringen viser at det ikke er tilfelle må det få konsekvenser. Vi må kreve at norsk bistand har en reell effekt i hverdagen til kvinner som lever i fattigdom. Det er vel det som er suksessfaktoren?"

Ågot Valle (SV)

Etter at regjeringen Stoltenberg kom på plass gjorde den det imidlertid raskt klart at kvinner skal være et av 4 hovedområder i regjeringens utviklingspolitikk (se f.eks. innledning av statssekretær Stenhammer på folkehøgskolene rektorsamling i januar her). I går fikk både utviklingsminister Erik Solheim og partiene på Stortinget anledning til å drøfte slike spørsmål nærmere på grunnlag av følgende interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til utviklingsministeren (se her):

"80 pst. av verdens fattige er kvinner. Kvinner har systematisk dårligere tilgang til grunnutdanning, færre år på skole, lavere forventet levealder, færre plasser i ledende stillinger i politikk, administrasjon og næringsliv, lavere inntekt og status og dårligere tilgang til helsetjenester. 500 000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsler, 50 millioner kvinner har manglende tilbud i forhold til reproduktiv helse. Samtidig står kvinner sentralt i grunnleggende produksjon og reproduksjon i alle samfunn. I et fattigdomsperspektiv er derfor kjønnsspesifikt perspektiv eller tilnærming viktig. I utviklingssammenheng er kvinneperspektiv og likestilling viktige virkemidler. Hva gjør statsråden, og hva vil statsråden gjøre for å styrke denne delen av norsk utviklingspolitikk og samtidig bidra til økt fokus i internasjonale sammenhenger?"

Solheim: Ja takk, begge deler!

I debatten i går ble kvinneorganisasjonenes kritikk av "mainstremingen" besvart slik av utviklingsministeren (les referat her):

"En av de klassiske debattene, slik jeg har fulgt kvinnepolitikken i Norge i 30 år, er om det viktigste er å starte særegne kvinnetiltak eller at kvinneperspektivet kommer gjennom på alle de store områdene i politikken. Svaret på det, slik jeg ser det, er: Ja takk, begge deler."

- Vi må ikke la «mainstreaming» bli «malestreaming», sa interpellanten Ågot Valle (SV) og takket utviklingsministeren for svaret. Utviklingsministeren fikk imidlertid også full støtte fra Høyres Finn Martin Vallersnes, som bl.a. sa:

"Ved behandlingen av bistandsmeldingen i fjor hadde vi en betydelig debatt om kvinnerelaterte spørsmål. Jeg tenker nå med en viss undring på at vi klarte å vikle oss inn i en såpass lang diskusjon om vi skulle gå inn for å definere det som eget tema eller mainstreaming. Jeg er jo helt enig med statsråden i at ja takk, vi vil ha begge deler."

Vallersnes la her også til følgende:

"Ellers tror jeg at det er en mangel i vårt system når det gjelder å utvikle gode redskaper, metodikker, for hvordan en faktisk vil evaluere resultatene av et formål som er «mainstreamet». Her har vi et stykke arbeid å gjøre, og jeg imøteser at en faktisk kan komme frem til en slags nyskaping for også å rapportere resultater gjennom den arbeidsformen. Hvis ikke vi klarer det, er mainstreaming en måte å kvitte seg med et problem på og ha god samvittighet uten at man egentlig gjør det."

Valle noterte seg Høyres syn i denne saken og sparket også ballen videre til statsministeren og hans arbeid med FN-reform (se De rødgrønnes FN-reform):

"Jeg er veldig glad for at representanten Finn Martin Vallersnes så klart understreket at vi både må ha «mainstreaming» og spesielle kvinnetiltak, og at vi må prøve å få fram evalueringsmåter som kan måle dette, slik at vi kan få kunnskap til å handle ut fra. Som utviklingsministeren sa: Siden statsministeren er sentral i arbeidet med å reformere FN, er det viktig at statsministeren også tar med seg dette perspektivet inn i dette arbeidet."

Viktig å se på strukturelle årsaker!

I sin innledning i går viste Ågot Valle til en rapport fra kvinneorganisasjonen WEDO i fjor (se (se Beijing Betrayed), som trakk fram tre trender som har ført til negative konsekvenser for kvinnene de siste åra:

  • Voksende militarisering etter 11. september 2001, og en økning i regional, etnisk og lokal vold som har økt antall flyktninger og fordrevne – blant dem er flertallet kvinner – og undergravet kvinners tilgang på beskyttelse og grunnleggende tjenester.
  • Dominansen av nyliberale økonomiske rammeverk har forsterket ulikheten mellom nasjoner og i landene, særlig for kvinnene.
  • Framveksten av fundamentalistiske bevegelser fører til press mot framskritt kvinner har oppnådd og til begrensning i deres frihet og muligheter på alle livets områder, herunder seksuell og reproduktiv helse.

- Dette er viktige bakgrunnstepper når vår utviklingspolitikk skal utformes med kvinnebrillene på, sa Valle. Dette ble fulgt opp av bl.a. Marit Nybakk (Ap), som bl.a. sa:

"Det er viktig med en helhetlig norsk politikk overfor landene i sør, med fokus også på de underliggende strukturelle årsakene til fattigdom. Og i den sammenhengen vi diskuterer nå, de økonomiske, men også kulturelle, religiøse, politiske og strukturelle årsakene til den økende kvinneundertrykkingen som vi finner i veldig mange land, og til det faktum at fattigdommen feminiseres. Det er kanskje noe av det mest skremmende, i tillegg til at borgerkriger, konflikter og etnisk rensing på en særdeles grusom måte har rammet kvinner."

Og Valle tok dette videre:

"Marit Nybakk gav stor støtte til at vi må ta opp de strukturelle årsakene til fattigdom. Det er veldig, veldig viktig. Jeg tror vi har diskutert altfor lite det at vi må se utviklingspolitikken og utenrikspolitikken i en sammenheng. Når vi driver med WTO-forhandlinger, må vi derfor også ta på oss kvinnebrillene og se: Hvordan vil dette vi nå gjør, slå ut for verdens kvinner?"


Aktuelle lenker:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.