Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

GAVI i statsbudsjettet for 2007

Fredag 06. oktober 2006

Omtale av GAVI i St.prp.nr. 1 (2006-2007), Kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 80 Bidrag til globale fond.

_________

GAVI-alliansen og vaksinerelatert arbeid

Situasjonsbeskrivelse

GAVI-alliansen ble etablert i 1999 som et samarbeid mellom offentlige og private aktører og med UNICEF og WHO som sentrale partnere. Hensikten med GAVI er å bidra til at alle barn i fattige land får et fullverdig vaksinetilbud. Alliansen har satt nytt fokus på vaksine etter et tiår med fallende vaksinedekning i utviklingsland. Alliansen legger stor vekt på koordinering på landnivå under nasjonal ledelse og på utvikling av strategier for langsiktig, bærekraftig finansiering.

GAVI skal bidra med mer midler, mer effektivt samarbeid, bredere partnerskap og raskere tilgang til nye vaksiner. Norge gikk inn i GAVIs styre 1. januar 2005 og representerer også OECD-styremedlemmene i GAVIs eksekutiv komité. Norge har vært særlig aktiv med å bidra faglig til alliansens arbeid med å styrke helsetjenestens kapasitet, ved å identifisere flaskehalser og fokusere på løsninger som gir bedre og mer varig dekning av tjenestetilbudet. Som ledd i satsningen på globale vaksinetiltak, vil Regjeringen bruke 50 mill. kroner årlig fra kap. 165, post 70 Forskning og høyere utdanning til å styrke vaksinasjonsforskning gjennom et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd.

Det legges fra norsk side vekt på god koordinering og bredt samarbeid på landnivå og å sette vaksinetilbudet inn i en sammenheng med andre helsetjenester og tiltak på måter som både øker vaksinedekning og styrker helsesystemet som helhet.

GAVI er i dag ledende blant de nye globale helseinitiativene når det gjelder å arbeide godt integrert i forhold til annen bistand. GAVI har også blitt en ledende arena for samhandling mellom ulike parter om langsiktig bærekraft av slike initiativ. GAVI har også kunnet levere godt begrunnede forslag til piloter for nye innovative finansieringsmekanismer, slik som IFFIm (se også rapport 2005) som forventes å bli operativ siste kvartal i 2006. I tillegg er GAVI påtenkt som sekretariat for oppstart av «Advanced Market Commitments» (AMC).

GAVI-alliansen og Verdensbanken har sentrale roller i International Finance Facility for Immunization (IFFIm), en ny internasjonal finansieringsmekanisme. Målsettingen er å mobilisere USD 4 mrd ekstra til GAVI fram mot 2015. Hovedhensikten med IFFIm er å framskynde bruken av framtidige bistandsmidler til vaksineformål. Dette gjøres ved å låne inn penger ved utstedelse av obligasjoner i finansmarkedene, hvorpå de innlånte midlene brukes til internasjonale vaksinetiltak gjennom eksisterende kanaler. Betjeningen av obligasjonsgjelden skal forutsetningsvis skje ved å bruke en del av bistandsbudsjettene etter 2015, som er å betrakte som IFFIms garantikapital. Regjeringen vil bruke deler av den årlige GAVI-bevilgningen til innskudd i IFFIm frem til og med 2010. Samlet norsk innbetaling til IFFIm vil beløpe seg til USD 27 mill. fordelt på likelydende innbetalinger én gang i året frem til 2010, jf. romertallsvedtak.

I 2000 forpliktet Norge seg til å bidra med 1 mrd. kroner til GAVI over fem år. Tildelingene lå fra 2001-2003 på om lag 200 mill. kroner årlig. I 2004 forpliktet Norge seg til å bidra med 300 mill. kroner årlig frem til 2010. I slutten av 2005 forpliktet Norge seg til å øke denne forpliktelsen til 500 mill. kroner årlig og utvidet den frem til 2015. Samlet bidrag til globalt vaksinearbeid vil da beløpe seg til opp mot 6,2 mrd. kroner.

Mål

GAVI vil bl.a. bidra til at:

  • alle land oppnår 90 pst. dekning av befolkningen med rutinevaksiner nasjonalt, med minst 80 pst. dekning i alle distrikter innen 2010,
  • verden blir fri for polio,
  • vaksine mot hepatitt er introdusert i alle land innen 2007.

Videre vil GAVI sikre at det foreligger oppdatert kunnskap om sykdomsbyrde knyttet til nye vaksiner under utvikling (Pneumokokker, Haemofilus influensa og Rotavirus) og redusere den tiden det tar før slike nye vaksiner introduseres i fattige land og blir allment tilgjengelige i disse landene.

Rapport 2005

Samlet norsk bistand til GAVI i 2005 var 300 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner til WHO og 10 mill. kroner til UNICEF. Norge er den nest største bilaterale giver til GAVI etter USA. GAVI har siden starten reddet over 1,7 millioner liv gjennom vaksinering. Ved slutten av 2005 hadde 73 av de 75 land som kvalifiserer for støtte fra vaksinefondet fått godkjent sine søknader til GAVI, og USD 672 mill. var til sammen utbetalt for finansiering av nye vaksiner, for mer generell vaksineprogramstøtte og for støtte til engangsutstyr som beskytter mot smitteoverføring. Av de 75 landene er 40 minst utviklede land. Litt over 50 pst. av det som var utbetalt fra GAVI frem til slutten av 2005, gikk til disse landene.

Vedrørende det første målet er det kun 50 land som har 90 pst. dekning nasjonalt, og kun ni land som har 80 pst. dekning i alle distrikter pr. juni 2004. Når det gjelder polioutryddelse trengs det rask og målrettet innsats i noen få land i vest- og sentral Afrika. Det globale målet om å utrydde polio innen utgangen av 2005 ble ikke oppnådd, og er derfor skjøvet noe på.

GAVI har bidratt til at hepatittvaksine, ved utgangen av 2005, er introdusert i 56 land og målet er innen rekkevidde. Støtte fra GAVI har resultert i at 13 millioner flere barn enn det som ellers ville vært dekket gjennom nasjonale program nå er vaksinert med tradisjonelle vaksiner. Dessuten er 90 millioner barn vaksinert med hepatitt B vaksine, 14 millioner barn med Hib og 14 millioner barn mot gul feber. 37 land bruker nå bare selvdestruerende engangssprøyter for alle sine vaksinasjoner. GAVI har levert mer enn én milliard slike engangssprøyter.

Utkast til rammeverk for den såkalte International Finance Facility for Immunization (IFFIm), en ny internasjonal finansieringsmekanisme, ble lansert i London 9. september 2005 etter initiativ fra Storbritannia, og med Frankrike, Italia, Spania, og Sverige som deltakere. Norge, Brasil og Sør-Afrika deltok senere.

______

Budsjett 2007

For 2007 foreslås bevilget 991,041 mill. kroner. Som indikative plantall legges det opp til å støtte GAVI med 500 mill. kroner, IAVI med 25 mill kroner, IPM med 25 mill kroner, GFATM med 301,041 mill. kroner og legemiddelordningen UNITAID med 140 mill. kroner.

_______


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.