Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sivilsamfunnet i Øst-Europa på fremmarsj
- ønsker mer samarbeid med Vest og Sør

Med utvidelsen av EU trekkes også Øst-Europa sterkere inn i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Tidligere mottakerland blir givere, bistandsforvaltninger etableres og bygges opp og frivillige organisasjoner trekkes inn i bistand, utviklingspolitikk og opplysningsarbeid.
Fredag 19. september 2008

Er vi på rett vei? var spørsmålet organisasjonene stilte seg i Praha i mai og i juni ble opplysningsarbeid (Development Education and Awareness Raising) drøftet på en konferanse i Ljubljana. I Ljubljana i juni, der vertslandet Slovenia hadde presidentskapet i EU, møttes også nye og gamle giverland i EU for å drøfte erfaringer, trender og utfordringer for de nye medlemsstatene i Øst-Europa.

Er vi på rett vei? Dette var hovedspørsmålet som ble drøftet av sivilsamfunnsorganisasjoner (CSOs) fra Øst-Europa på Trialog-konferansen i den tsjekkiske hovedstaden Praha i midten av mai i år (les mer her). Konferansen la til rette for dialog mellom "Øst", "Vest" og "Sør" og i tillegg til en rekke representanter fra øst-europeiske CSOer deltok også kolleger fra Vest-Europa, såvel som "Sør". Konferansen skulle bidra til en "paradigmegjennomgang av CSO'er som utviklingsaktører". Og i dette arbeidet oppfatter de øst-europeiske CSOene seg som noviser, som gjerne vil lære fra sine mer erfarne kolleger (i "Vest" og "Sør").

Šimon Pánek fra organisasjonen People in Need er styreleder i den tsjekkiske NGO-paraplyen FoRS, som var en av arrangørene. I sin innledning sa han bl.a. (les mer her):

"Vi møtes her med mer erfarne kolleger og jeg vil innledningsvis gjerne få nevne at vår situasjon er veldig forskjellig. Vi prøver å komme ombord på et tog som allerede har kjørt i 30-40 år. Vi prøver å lære ting og prøver samtidig å øke kjennskapen (til utviklingsspørsmål, red. anm.) ikke bare i samfunnet generelt, men også hos politikere i de nye medlemsstatene, fordi det for bare et par år siden var kun noen få mennesker i de nye medlemsstatene som forsto forskjellen på humanitær bistand og utvikling, utviklingsteorier osv."

Konferanserapporten, som nå foreligger, starter med å gjengi noen av de problemstillingene som ble reist (les mer her):

"Følger vi den økonomiske vekstens logikk eller utviklingens logikk? Vil vi ha mer eller vil vi leve lykkeligere? Er demokrati en forutsetning for utvikling? Er tusenårsmålene (MDG) en skam? Hvilken rolle globalt spiller Kina, India og Brasil? Bekjemper vi fattigdommens årsaker eller symptomer?"

Rapporten gjengir videre en rekke ideer for videre oppfølging på neste års konferanse, herunder:

 • Finne nye utviklingsmål bortenfor tusenårsmålene (MDG) fra CSOenes side og overvinne tusenårsmålene: arbeide for en rettighetsbasert tilnærming.
 • Sivilsamfunnsorganisasjonenes egen ansvarlighet: grundigere refleksjon og mer konkrete, praktiske skritt.
 • Endring i geopolitikk: bryte tabuet rundt ulik behandling mellom utviklingsland. Hvordan forholde seg til framveksten av nye stormakter blant utviklingsland?
 • Engasjere seg i mer og ny holdningsskapende virksomhet om global rettferdighet; fremme global velferd og styrke Nord/Sør-informasjon.

Ett år med Europa-konsensus om opplysningsarbeid (Development Education)

Nettopp innsatsen for å styrke opplysningsarbeidet om utviklingsspørsmål (Development Education and Awareness Raising) sto på dagsorden på en konferanse i Ljubljana måneden etter, arrangert av den slovenske NGO-paraplyen SLOGA, i samarbeid med bl.a. DEEEP, et NGO-nettverk innenfor EU-systemet som arbeider med oppysningsarbeid. Konferansen var den tredje i rekken av slike konferanser, arrangert i forbindelse med at vertslandet innehar presidentskapet i EU.

Den forrige konferansen, i Helsingfors i 2005, tok initiativ til utarbeidelse av en europeisk konsensus om opplysningsarbeid - The European Consensus on Development: the contribution of Development Education & Awareness Raising - som ble lansert sist høst (les mer her). Konferansen i Ljubljana i sommer viste at dette dokumentet siden den gang er blitt etablert som et felles referansedokument innenfor EU, som har gjort dokumentet tilgjengelig på alle unionens språk (les mer her).

Blant de temaene som ble tatt opp på konferansen var samarbeid med Sør, der rådgiver Knut Hjelleset fra RORG-samarbeidet deltok som ressursperson (les mer her). Det gjorde også sør-afrikaneren Stiaan van der Merwe, som i 2002-2003 gjennomførte en Sør-evaluering av RORG-samarbeidet i Norge (les mer her). Van der Merwe var en av hovedinnlederne (les hans innlegg her) og sa bl.a.:

"Jeg er ikke 'en global aktør i opplysningsarbeidet'. Jeg presenterer heller ikke 'det ultimate eller eneste perspektivet fra Sør'. Imidlertid vil jeg oppfordre dere til å anse Sør som en global aktør i det opplysningsarbeidet dere gjør i Europa. Sør er ikke bare en ressurs for å finne interessante metoder for å drive opplysningsarbeid. Sør bør også involveres i utforming, gjennomføring, overvåking og evaluering av det opplysningsarbeidet dere gjør her."

Dette var også en av de utfordringene reist på konferansen som også ble fulgt opp i en av de ni anbefalingene fra konferansen (les mer her):

"Alle informatører (Development Education practitioners) bør etablere mekanismer for effektiv deltakelse fra aktører i Sør i alle elementer i prosjektsyklusen for opplysningstiltak, herunder planlegging, finansiering, gjennomføring, overvåking og evaluering."

Øst-Europa: fra mottakere til giverland

Den økende aktiviteten blant sivilsamfunnsorganisasjoner i Øst-Europa er tett knyttet til at mange av de nye medlemslandene i EU i de senere årene har blitt giverland, mens de tidligere var mottakerland. Erfaringer, trender og utfordringer for denne utviklingen var tema på en annen konferanse i Ljubljana i begynnelsen av juni (les mer her). Konklusjonen i sluttrapporten fra konferansen viser til at det under diskusjonene var tre saker som pekte seg ut (les mer her):

 • ODA (bistand) bør tilnærmes strategisk,
 • nye medlemsstater har ennå ikke funnet hvordan de kan samarbeide med andre givere og
 • opplysningsarbeid om utviklingspolitikk må utvikles.

Blant de nye medlemsstatene som har kommet lengst i arbeidet som giverland er Tsjekkia. OECD/DAC gjennomførte i fjor en spesialgjennomgang (Special Review) av Tsjekkias bistand (last ned her) og anbefalte bl.a. at flere av forpliktelsene i Pariserklæringen (les mer her) bør følges opp. 


Aktuelle lenker:

Konferanser i Øst-Eruoepa sommeren 2008:

Are we on the right track? Paradigm Review by Civil Society Organisations (CSOs) as development actors, 14-16 mai, Praha, Tsjekkia

Development Assistance Operators from the EU New Member States: Experiences, Trends and Challenges, Ljubljana 3-4 juni 2008:

Conference on Intercultural dialogue in Development Education, Ljubljana 9-10 juni 2008:


Søk:

Avansert søk

Anbefalinger fra SLOGA-konferansen i Ljubljana:

 1. The conference welcomes the European Development Education Consensus which provides common vision, principles, objectives and challenges of all development education actors in Europe. The actors present at the conference take the commitment to use the Consensus as an orientation for their work and to promote it vis-à-vis other stakeholders.
 2. A multi-stakeholder steering group will continue the work to facilitate and support the implementation of the European Development Education Consensus. The steering group will take forward the outcomes of this conference, support the existing and emerging national strategies, ensure coherence and move the process forward in a transparent and open way.
 3. Development Education actors on national and local level (Ministries of Foreign Affairs/Development, Education and others; local/regional authorities; Civil Society Organisations; schools/universities; media etc.) should elaborate their own coherent national Development Education strategies in a multi-stakeholder process and link them to the European Development Education Consensus.
 4. We encourage members of the parliaments to participate proactively in the implementation of the European Development Education Consensus at European and national levels.
 5. The conference recalls previous commitments to provide adequate funding for Development Education and recognises the efforts made by some governments in this respect.
 6. Increased effectiveness, quality and impact in Development Education are also required. This requires improvement and increased resource provisions for teacher training – both pre-service and in service, and in the education and training of trainers in both formal and nonformal education and informal learning. This also necessitates greater clarity regarding the differences along the continuum from development education to awareness raising to information and campaigning, and coherence between development cooperation and education. Appropriate mechanisms of evaluation in these related, complementary but differing spheres are essential.
 7. The conference encourages all actors in Development Education to contribute, in their activities, to intercultural dialogue, taking into account the complex character of cultural identities of each person. Culture is multifaceted and should not be reduced to geographic origins. In order not to be culturally biased, Development Education should integrate the point of view of disadvantaged groups whose views are often not represented.
 8. NGOs, academics and other stakeholders in research related to Development Education should cooperate more, sharing and learning from each other to develop best practices. The process of collaboration should recognize strengths and limitations of all stakeholders, with the aim of capacity building in North and South. Research must be grounded in participatory methodology and a full understanding of the context (gender, culture…). We should promote more open, flexible and collaborative approaches, including those which challenge our usual ways of thinking and working.
 9. All Development Education practitioners should set up mechanisms of effective participation of Southern actors in all elements of the project cycle of Development Education projects, including planning, funding, implementation, monitoring and evaluation.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.