Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

EU-konsensus om utvikling og opplysningsarbeid i Europa

De senere årene har det innenfor EU-systemet blitt satt stadig sterkere fokus på betydningen av opplysningsarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål (Nord/Sør-informasjon). Denne måneden ble det lansert et omfattende strategisk rammeverk for dette arbeidet, knyttet til Europa-konsensusen om utvikling.
Torsdag 22. november 2007

I en presentasjon om Nord/Sør-informasjon (Development Education) i EU i april 2005 sa Angelo Caserta fra NGO-nettverket DEEEP, bl.a. (les mer her):

"En kan diskutere om Julius Nyereres forslag om at 100% av bistanden bør gå til Nord/Sør-informasjon er den mest effektive veien å gå for å sikre sosial utvikling og bekjempe fattigdom, men det er økende erkjennelse av at finansieringsnivået for Nord/Sør-informasjon er utilstrekkelig i de fleste land."

Senere samme året ble EUs ministerråd, Europakommisjonen og EU-parlamentet i en felles uttalelse enige om en "Europa-konsensus om utvikling" (last ned her). I denne står det bl.a.:

"EU vil styrke sin støtte til kapasitetsbygging hos ikke-statlige aktører for å styrke deres stemme i utviklingsprosessen og fremme den politiske, sosiale og økonomiske dialogen. Det europeiske sivilsamfunnets rolle vil likeledes bli anerkjent og av den grunn vil EU særlig rette oppmerksomheten mot Nord/Sør-informasjon (Development Education) og holdningsskapende arbeid (raising awareness) blant EUs borgere."

Og denne måneden ble et omfattende strategisk rammeverk for dette arbeidet lansert: The European Consensus on Development: the contribution of Development Education & Awareness Raising. Dette strategisk rammeverket har som mål å bidra til (pkt. 14):

 • å styrke den europeisk offentlighetens kjennskap til, kritiske forståelse av og kreative engasjement for global utvikling og denne utviklingens forhold til situasjonen og endringer lokalt - i EU og andre steder;
 • å øke den europeiske offentlighetens evne til fremme sin egen og å støtte andres "rett til utvikling" og
 • offentlig utfordre holdninger, politikk og praksis som viderefører fattigdom og hindrer bærekraftig utvikling.

Rammeverket er utarbeidet som oppfølging av en erklæring vedtatt på en europeisk konferanse om Nord/Sør-informasjon i Finland i 2006, der slutterklæringen - Helsinki-anbefalingene - bl.a. tok til orde for utvikling av et slikt strategisk rammeverk. Det strategisk rammeverket er utviklet i et samarbeid mellom representanter fra frivillige organisasjoner, institusjoner og departementer med interesse for Nord/Sør-informasjon og holdningsskapende arbeid.

Rammeverket er også et resultat av en prosess som startet med Maastricht-kongressen i 2002  - Europe-Wide Congress on Global Education (les mer her) - som også ble støttet av norsk UD. Her deltok tidligere statssekretær Olav Kjørven, som bl.a. la vekt på Nord/Sør-dialog (les mer her):

"En ting er åpenbart: En forutsetning for å kunne virkeliggjøre tusenårsmålene er dialog, d.v.s. dialog mellom de viktigste forandringsagentene i Nord og i Sør."

Betydningen av dialog har også kommet med i det nye strategiske rammeverket, der det bl.a. står (pkt. 6):

"NGOer, sivilsamfunnsorganisasjoner og statlige aktører i Europa spiller en viktig rolle i å styrke og tilrettelegge for slike dialoger og å hjelpe den europeiske offentligheten til å erkjenne den betydningen utviklingsvedtak og -handlinger har for folk i både Nord og Sør."

Det strategiske rammeverket viser forøvrig til tidligere vedtatte erklæringer, som erklæringen fra Helsinki-konferansen i 2006, som gjengir oppfordringen til medlemsland om å øke bevilgningene til Nord/Sør-informasjon med henvisning til en tidligere anbefaling fra UNDP om å sette av inntil 3% av bistanden til slikt arbeid. Land som Nederland, Sverige, Irland og Belgia ligger her lengst framme, med bevilgninger til Nord/Sør-informasjon på rundt 1% av bistrandsbudsjettet, mens den norske regjeringen i sitt budsjett for neste år foreslår en bevilgning tilsvarende 0,36% av samlet bistand.

Utviklingen i Danmark i de senere årene, der opplysningsstøtten til de frivillige organisasjone har blitt kuttet drastisk (les mer her), går dermed på tvers av det som er den generelle trenden innenfor EU.


Aktuelle lenker:

Tidligere nyhetssaker på rorg.no om opplysningsarbeidet i Danmark:

 • Dilemma.dk, rorg.no 27.02.07
  Etter initiativ fra utviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har et dansk konsulentbyrå etablert dilemma.dk og danske kjendiser er hentet inn for å velge ut gode bistandsprosjekter. Målsettingen er "at give fattige i Afrika et bedre liv og at øge danskernes engagement i og viden om ulandsbistand". Prosjektet går sin gang, tross massiv motstand fra både fagmiljøet og det politiske miljø.
 • En "stillhetens demonstrasjon" i København, rorg.no 06.10.05
  Da det danske Folketinget åpnet i København på tirsdag ble folketingsrepresentantene møtt av en "stillhetens demonstrasjon". Alt som kan krype og gå av danske utviklings- og bistandsorganisasjoner protesterer nå mot den danske regjeringens forslag om å kutte all støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid om internasjonale utviklingsspørsmål fra og med neste år.
 • Harde tak om opplysningsarbeidet i Danmark, rorg.no 01.09.05
  - Utgifter til NGO'enes (de frivillige organisasjonenes) opplysningsaktiviteter i Danmark vil fra og med 2006 ikke lengere kunne støttes, heter det i den danske regjeringens budsjettforslag for 2006. - Gjør Danmark dummere, skjær ned på u-landsopplysningen, svarer Mellomfolkelig Samvirke.

Søk:

Avansert søk

Sagt om strategien:


"Denne konsensusen om opplysningsarbeidet (Development Education) er like viktig som Den europeiske konsensusen om utvikling. Unge mennesker kjenner ikke til fattige menneskers lidelser. Å øke kjennskapen blant unge mennesker må gjøres hver dag. Opplysningsarbeidet er en prosess på lang sikt for å forberede unge mennesker på morgendagens debatter."

Louis Michel, EU-kommisær
for utvikling og humanitær bistand

"Mye gjøres allerede, men uavhengig av hverandre. Denne strategien er et redskap for å stimulere til aktiviteter på tvers."

Rilli Lappalainen, leder for CONCORD's forum for opplysningsarbeid (Development Education)

"Dette strategiske rammeverket er begynnelsen på framtidige aktiviteter. Vedleggene gir nærmere informasjon til ulike aktørgrupper om hvordan strategiens prinsipper og politikk skal settes ut i livet. Om et års tid vil vi vurdere hva som har blitt gjort. En referanse-håndbok som viser eksempler på god praksis og læring vil supplere rammeverket."

Anita Reddy, InWent (Tyskland)

Hentet fra
Concord Flash Nov. 2007

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.