Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Slutt på norsk våpeneksport til diktaturer?

- Totalt uforståelig, mente frivillige organisasjoner da det sist måned viste seg at Stortinget ikke ville kritisere Norges våpeneksport til Libya i fjor. I etterpåklokskapens lys kan Dagfinn Høibråten (KrF) imidlertid vanskelig si seg uenig i kritikken fra organisasjonene. Etter at stortingsmeldingen om våpeneksport denne uka ble drøftet i Stortinget kan det likevel være kontrollen av våpeneksporten blir skjerpet - etter forslag fra Venstre.
Fredag 02. desember 2011
Da Stortinget tirsdag denne uka diskuterte regjeringens melding om eksport av norsk forsvarsmateriell (les mer her) ble utenriks- og forsvarskomiteens innstilling enstemming bifalt. Der sto det bl.a. (les mer her):

"Komiteen ber regjeringen inkludere en vurdering i neste års melding om eksport av forsvarsmateriell, av om risikovurderingene er robuste nok og om praksis er streng nok når det gjelder eksport til autoritære regimer, regimer som per definisjon kan bli ustabile og der det foreligger fare for at utstyret kan benyttes til intern undertrykking eller menneskerettighetsbrudd."

- Totalt uforståelig, mente norske organisasjoner etter at innstillingen ble lagt fram for noen uker siden og det ble klart at komiteen ikke ville kritisere Norges eksport av krigsmateriell til arabiske diktaturer  (les mer her). Venstre, som ikke har medlemmer i komiteen, var av noenlunde samme oppfatning og da saken ble drøftet sist tirsdag fremmet derfor Trine Skei Grande (V) et eget forslag. Også dette ble bifalt av Stortinget, som et oversendelsesforslag, og lød slik (les referat her):

"Det henstilles til regjeringen å komme tilbake til Stortinget med en egen sak om skjerping av eksportkontrollen av forsvarsmateriell, med siktemål å stramme inn risikovurderingene og forhindre eksport til autoritære regimer."

- Jeg mener helt klart at erfaringen tilsier at vi må skjerpe inn regelverket, sier Dagfinn Høibråten (KrF) til avisa Klassekampen i dag, men administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Torbjørn Svensgård, er ikke enig (ikke på nett):

"Vi ser ingen grunner til å endre det eksisterende regelverket, vi mener at regjeringen kan praktisere den etterspurte politikken innenfor regelverket vi har i dag."

Overfor ukeavisa Ny Tid kommenterer Alexander Harang i Norges Fredslag vedtaket slik (les mer her):

"Dette er et betydelig framskritt i norsk eksportkontrolldebatt. Men hadde vi hatt en skikkelig fredspolitisk debatt på Stortinget, ville nok dette vært framme tidligere. Norge endte dessverre opp på feil side i den arabiske våren."

Hvordan denne ukas debatt er et framskritt i forhold til tidligere redegjør han nærmere for i et eget dokument på Fredslagets nettsider (les mer her), mens Forum for utvikling og miljø (ForUM) innleder sin omtale av debatten i Stortinget slik (les mer her):

"KrF, Venstre og SV kritiserte i går igjen regjeringen for salget av militærutstyr til undertrykkende arabiske regimer. Støre mener regjeringens praksis var "restriktiv", men lovet en grundig gjennomgang."

ForUM-rådgiver Borghild Tønnessen-Krokan merket seg at utenriksministeren fortsatt ikke tok selvkritikk og la til:

"Dersom man virkelig mener at det er viktig å fremme menneskerettigheter og bekjempe undertrykkelse må man som et minimum unnlate å utruste undertrykkerne militært."

Om Støres løfte om "grundig gjennomgang" vil innebære "en skjerping av eksportkontrollen" gjenstår å se, for selv om fred, menneskerettigheter og bekjempelse av undertrykkelse er viktig for Norge, så har Norge også klare egeninteresser i våpenindustrien.

- En viktig industri for Norge

- Norge har ett av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell, innledet Eva Kristian Hansen (A) da regjeringens melding til Stortinget om norsk våpeneksport i 2010 (last ned her) ble drøftet i Stortinget denne uka. Hun pekte bl.a. på den brede enigheten i Stortinget om hovedlinjene i politikken (les mer her):

"Det er en samlet komité som understreker at et strengt regelverk, åpenhet om eksporten og demokratisk debatt gjennom stortingsmeldingen bidrar til mer innsyn og sikrer legitimiteten til norsk eksport av forsvarsmateriell."

Og debatt har det vært den siste tiden, etter at TV2, i samarbeid med Alexander Harang i Norges Fredslag, i høst kunne fortelle at Norge har eksport krigsmateriell til Libya (les mer her).

- En kraftig vekker for Norge, mente Aftenposten på lederplass (les mer her) og Trine Skei Grande fulgte opp i Stortinget med følgende spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre (A):

"Hvilke konkrete vurderinger ble gjort i forbindelse med godkjenning av salg av norsk forsvarsmateriell til Libya i 2010?"

I sitt svar sa Støre bl.a. (les mer her):

"Etter urolighetene i området i 2011, tok departementet raskt tatt initiativ til å gjennomgå status når det gjaldt eksporten av forsvarsmateriell til mottakerland i Midtøsten og Nord-Afrika. Gjennomgangen viste at det er ført en restriktiv praksis overfor disse landene fra norsk side." 

Våpeneksporten er et av de politikkfeltene der regjeringen har blitt utfordret av sivilsamfunnet i forhold til ambisjonen om "samstemt politikk for utvikling" (les mer her) og da saken var oppe i Stortinget denne uka la ikke Støre skjul på de norske egeninteressene.

- Dette er en viktig industri for Norge, sa Støre og utdypet det bl.a. slik:

Regjeringen er opptatt av at forsvarsindustrien gir betydelig verdiskaping, arbeidsplasser, lokale samfunn og utviklingen av sivil teknologi. Derfor er det viktig å sikre denne industrien forutsigbare rammevilkår, også i forhold til utenlandske konkurrenter. Jeg mener det er en flott historie for Norge at vi har kunnet ha verdens strengeste regelverk og samtidig en dyktig industri på dette feltet. Så for å opprettholde en slik forsvarsindustri og gi den mulighet til å holde tritt med teknologisk utvikling, må den altså få rammevilkår som gjør at vi kan delta i internasjonale prosjekter om utvikling og produksjon av materiell."


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Baksiden av medaljen, Ny Tid 02.12.11
  Når Nobelkomiteen deler ut tre roste fredsprismedaljer 10. desember, vil en hel verden bli presentert for fredsnasjonen Norge. For krigsstaten Norge vil ingen vise fram. Baksiden av medaljen viser at landet er blant verdens største våpeneksportører. At militærbudsjettene øker mest i Nato. Og at Norge er USA beste bombevenn.
 • Krever bedre våpenkontroll, Klassekampen 02.12.11 (ikke på nett)
  Hvordan kunne regjeringen tillate salg av våpensystemer til Gaddafi året før borgerkrigen? Nå krever Stortinget svar. - Eksporten til Libya gikk til en av spesialtroppene til Gaddafi, som har stått bak noen av de verste menneskerettighetsbruddene vi kjenner til i Libya, sier Venstre-leder Trine Schei Grande.
 • Stortingets utenrikskomité vil ikke kritisere norsk Libya-eksport, Aftenposten 24.11.11
  Organisasjoner mener det er «totalt uforståelig» at ikke utenrikskomitéen kritiserer Regjeringen for dens eksport til arabiske diktaturer.
 • Vil ha «systematisk gjennomgang av eksportpolitikken», Aftenposten 08.11.11
  Bård Vegar Solhjell (SV) utfordrer alle partier til å bli enige om en ny og strengere eksportpolitikk for norsk militært materiell.
 • Dette er Norges militære eksport til arabiske diktaturer, Aftenposten 04.11.11
  Norge eksporterte militært materiell for over 1,3 milliarder kr. til arabiske diktaturer mellom 2003 og 2010.
 • En kraftig vekker for Norge, lederkommentar i Aftenposten 07.11.11
  Vi mener at denne saken bør være en kraftig vekker for Norge, slik blant andre Venstres leder Trine Skei Grande har sagt. Hun mener at UD ikke har svart tilfredsstillende på hennes spørsmål om hvilke vurderinger som lå bak salget til Libya.
 • - Bør være en vekker for Regjeringen, Aftenposten 03.11.11
  Norske organisasjoner krever at Stortinget stanser norsk eksport av militært materiell til undertrykkende regimer. Libya-eksporten bør være en vekker, mener Trine Skei Grande (V).
 • Bevisstløs våpenkontroll, lederkommentar i Aftenposten 02.11.11 (ikke på nett)
  UD skjuler seg nok en gang bak en taushetsplikt. Det holder ikke. Nyheten er ute, UD har et åpenbart forklaringsbehov. Men inntil videre får vi altså ikke innsyn i hvilke vurderinger og undersøkelser som ble gjort før eksportlisensen ble gitt. Men fasiten er klar: Norge tillot salg til et autoritært regime av teknologi som kunne brukes i våpen. Det var bevisstløs gjerning.
 • Dobbeltmoralens vokter, lederkommentar i Bergens Tidende 02.11.11
  Norge har strenge regler for våpeneksport, som sier at norske våpen ikke skal selges til land i væpnet konflikt eller der det er grove brudd på menneskerettighetene. Men som Aftenpostens sak viser: Vi har ikke alltid kontroll på hvor norske våpen havner. Tøværet mellom Gaddafis Libya og Vesten fra 2003 endret ikke mye på den betente menneskerettighetssituasjonen i Libya, det var UD godt kjent med.
  Teknologieksporten til Gaddafi bør smake beiskt for “fredsnasjonen” Norge. UD har en egen seksjon for eksportkontroll Utenriksministeren bør ta en prat med dem.
 • UD visste at norsk programvare skulle til Gadafis elitebrigade, Aftenposten 01.11.11
  UD godkjente norsk eksport som skulle effektivisere Gadafis mest fryktede militæravdeling.
 • Gadafis elitebrigade skulle oppgraderes med norsk teknologi, Aftenposten 01.11.11
  UD godkjente norsk eksport som skulle effektivisere Gadafis mest fryktede militæravdeling.
 • Tilbakeholder informasjon om salg av militært utstyr til Libya, Aftenposten 20.10.11
  Trine Skei Grande (V) er ikke fornøyd med utenriksminister Støres svar på hvilke vurderinger som lå bak, da Norge eksporterte militært utstyr til Libya i 2010.
 • Noreg har selt krigsmateriell for ein halv milliard til Saudi-Arabia, TV2 25.09.11
  Dei siste åtte åra har Noreg selt krigsmateriell for meir enn 1,3 milliardar kroner til ulike diktatur i Midtausten. – Blodpengar, meiner Framtiden i våre hender.
 • Norge solgte krigsutstyr til Gaddafi, TV2 24.09.11
  Bare måneder før norske jagerfly måtte bombe Libya solgte Norge krigsmateriell til Gaddafi.

Søk:

Avansert søk

Sagt i Stortinget 29.11:


"Det er viktig å understreke at forsvarsindustrien i Norge bidrar til en betydelig verdiskaping i landet, også når det gjelder utvikling av sivil teknologi. Komiteen er derfor opptatt av å sikre industrien forutsigbare rammevilkår, også i forhold til utenlandske konkurrenter. På denne måten vil vi bidra til god teknologibase, ivareta kompetanse og utvikle arbeidsplasser i Norge."

Eva Kristin Hansen (A)

"Kristelig Folkeparti er av den oppfatning at Norges praksis ikke har vært streng nok når det gjelder regimer som Libya, særlig, og i noen grad også Saudi-Arabia, som det faktisk er eksportert til de senere år. Flere høringsinstanser som komiteen har hatt på besøk, Kirkens Nødhjelp, Norges Fredslag, Changemaker og Forum for Utvikling og Miljø, har i brev til komiteen gitt uttrykk for at de stiller seg uforstående til at regjeringen først solgte militærutstyr til regimer som Saudi-Arabia, Egypt og Libya, som den visste var – og er – undertrykkende og udemokratiske, for deretter å fordømme at disse regimene opptrer undertrykkende og udemokratisk, og at utenriksministeren til tross for dette fremdeles fastholder at regjeringens politikk er restriktiv nok. I etterpåklokskapens lys synes jeg for min del det er vanskelig å si seg uenig i en slik kritikk. Kristelig Folkeparti mener det er grunn til at regjeringen på nytt vurderer hvorvidt praksis overfor udemokratiske regimer og regimer som bryter menneskerettighetene, er streng nok."

Dagfinn Høibråten (KrF)

"Eg trur kanskje den viktigaste lærdomen av dette, som eg òg synest vert reflektert i innstillinga, er at vi i større grad må ta inn over oss korleis demokrati og menneskerettar skal ha betydning i det norske eksportkontrollregimet framover, at det er nødvendig å gå breiare inn i den debatten. Dersom vi meiner at demokrati- og menneskerettsdimensjonen skal vere sentral i norsk utanrikspolitikk, må det òg her vere like sentralt. Det er verdt å minne om at grunnen til at det er viktig å ha eit strengt våpeneksportkontrollregime, er for det første at norske våpen, eller for den saks skuld andre våpen, i så liten grad som mogleg skal gå til leveransar til land som er i krig med kvarandre, men òg at dei i så liten grad som mogleg skal gå til leveranse av våpen til regime som brukar dei mot si eiga befolkning, som er det vi har opplevd her."

Bård Vegar Solhjell (SV)

"Jeg syns at vi skal gjøre sånn som de andre vestlige landene har gjort, nemlig behandle dette som en oppvåkning som fører til at vi må se på regelverket vårt. Vi ser jo at land som Sverige og Storbritannia, som er blant verdens største våpeneksportører, har gått inn og endret dette. Etter den arabiske våren har begge landene strammet inn i forhold til eksport til undertrykkende regimer."

Trine Skei Grande (V)

"Jeg tror det neppe vil tjene saken at vi etterlater det inntrykk at dette er den dominante aktivitet rundt norsk våpeneksport. 94 pst. av A-materiell går til våre alliansepartnere, pluss Sverige og Finland, og 88 pst. av B-materiellet. Skal vi oppnå resultater på disse områdene, er vi nødt til å jobbe slik det er vist til i rapporten som er omtalt i meldingen fra regjeringen, nemlig gjennom internasjonale kanaler. Det er her vi er nødt til å konsentrere vår oppmerksomhet. Hvis ikke blir det en slags sedvanlig alenegang, som sikkert kan få prosentandelen eksport fra Norge til å gå ned, men det er ikke dermed sagt at det løser et eneste problem i tidligere konflikter eller konflikter som garantert vil komme til å oppstå på nytt igjen."

Ivar Kristiansen (H)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.