Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Samstemt eller ustemt for utvikling?

- En samstemt utviklingspolitikk handler om hvorvidt Norge gir med den ene hånden og tar med den andre, mener Kirkens Nødhjelp. Sammen med statsbudsjettet sist uke kom regjeringens første rapport om samstemt politikk for utvikling. - God begynnelse, men overflatisk mener ForUM, mens Kirkens Nødhjelp hevder at regjeringens politikk er mer ustemt enn samstemt og har laget sin egen skyggerapport. Nå vil de samarbeide med FrP om en åpen høring, skriver Vårt Land.
Torsdag 13. oktober 2011
Linker oppdatert: Torsdag 08. desember 2011

Forrige måned gikk debatten om samstemt politikk for utvikling i ulike fora (les mer her), men nå er den her - regjeringens første rapport om samstemt politikk for utvikling. Den ble lagt fram sist uke, som vedlegg til budsjettproposisjonen for 2012, og innledes slik (les mer her):

"Norsk utviklingssamarbeid skal primært bistå utviklingsland med å styrke og fremme politikk som er avgjørende for deres økonomiske og sosiale utvikling. Øvrig norsk politikk skal primært fremme interesser av betydning for vår egen utvikling. I dette spenningsfeltet vil det være kryssende interesser; tiltak som tjener norske mål kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt."

- Å gjøre norsk politikk mer samstemt for utvikling betyr for det første å erkjenne problemstillingen og skaffe kunnskap om interessekonflikter, fastslår rapporten, som tar for seg følgende fokusområder:

 • Tilgang til kunnskap og teknologi
 • Økonomisk vekst og sosial utvikling
 • Klimaendringer og bærekraftig utvikling
 • Fred og sikkerhet
 • Global helse
 • Menneskerettigheter og likestilling

- En antagelse om at den norske påvirkningen er betydelig eller prinsipielt viktig ligger til grunn for valgt av disse fokusområdene, står det i rapporten, som tematisk har fulgt opp mange av de innspillene som kom fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 (som kun omfattet "en skisse til rapport om samstemt politikk for utvikling", les mer her).

- Mer ustemt enn samstemt, er tittelen på en kommentar til rapporten fra Anne Marie Helland og Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp i Aftenposten sist helg, der de innleder slik (les mer her):

"Regjeringen bruker norsk bistand som unnskyldning for å føre en skadelig utviklingspolitikk på andre områder."

- God begynnelse, men overfladisk, mener Elin Enge i ForUM og etterlyser at regjeringen går nærmere inn i dilemmaene. Som eksempler nevner hun at "fredsnasjonen Norge selger militærutstyr til arabiske diktatorer, og at miljønasjonen Norge investerer i svært forurensede oljesand" (les mer her), slik også Utviklingsfondets Andrew Kroglund peker på i et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) denne uka (les mer her). Kroglund, i likhet med Kirkens Nødhjelp og ForUM, tar også opp konflikter knyttet til norsk handelspolitikk, som "umuliggjør at utviklingslandene kan stille krav om at for eksempel oljeselskap skal gi kontrakter til nasjonale selskaper, for dermed å bygge kunnskap i industrien slik vi gjorde i Norge". Han konkluderer:

"Dette er et klart eksempel på manglende samstemthet, hvor en uttalt ønsket utviklingspolitikk slås i hjel av faktiske forhandlingsposisjoner i WTO som skal fremme norske næringsinteresser."

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble ikke overrasket over kritikken fra ForUM da han sist uke ble ringt opp av Bistandsaktuelt og kommenterte den slik (les mer her):

"Jeg sender den utfordringen tilbake til sivilsamfunnet. Det er bra om denne rapporten fører til at vi får i gang de nødvendige debattene om dette."

Og dét er det flere som vil bidra til. Kirkens Nødhjelp møtte denne uka Fremskrittspartiets (FrP) Peter N. Myhre til debatt om evaluering og i følge avisa Vårt Land ligger det nå an til at FrP og Kirkens Nødhjelp vil arbeide for en stortingshøring om innholdet i regjeringens samstemtrapport (les mer her).

Fredsnasjon eller krigsnasjon?

"Fred og sikkerhet" er ett av fokusområdene i regjeringens rapport det har vært betydelig, kritisk fokus på den siste tiden og som tas opp i kommentarene fra både ForUM, Kirkens Nødhjelp og Utviklingsfondet - med særlig fokus på bl.a. norsk våpeneksport. ForUM skriver bl.a. (les mer her):

"Det (er) positivt at den norske våpeneksporten nevnes, slik vi har etterlyst. Dessverre unnlater man å nevne at fredsnasjonen Norge er opprørt over undertrykkende regimer i Midtøsten, men selv solgte militærutstyr i fjor til Gadafi og Saudi-Arabia som vi frykter brukes til intern undertrykking og forårsaker tap av sivile liv."

En rapport om rustningskappløp i Sør, utarbeidet for Norges Fredslag i samarbeid med Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge og SLUG tidligere i sommer, fremmet flere anbefalinger for norsk eksportkontroll (les mer her) og det vakte betydlige politisk oppmerksomhet da TV2 i samarbeid med Alexander Harang i Norges Fredslag i slutten av september kunne avsløre at Norge solgte krigsutstyr til Libya bare få måneder før norske jagerfly startet bombing av landet (les mer her). Venstreleder Trine Skei Grande stilte spørsmål ved hva som egentlig hadde skjedd og utdypet det slik:

"For det er helt klart at Gaddafi ikke har vært noen forkjemper for menneskeretter, heller ikke før bombingen mot ham startet. Da er det vel et spørsmål om han skal ha tilgang til norsk våpenteknologi."

"Blodpenger" var karakteristikken fra Arild Hermstad i FIVH da den samme TV-kanalen et par dager senere kunne avdekke at Norge har solgt krigsmateriell for mer enn 1,3 milliarder kroner til ulike diktaturer i Midtøsten (les mer her). Neste uke er det forøvrig høring i Stortinget om eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 25, 2010-2011)

Dilemmaer knyttet til Norge som "fredsnasjon" og våpeneksportør har også blitt tatt opp av andre den siste uka, uavhengig av regjeringens rapport om samstemt politikk for utvikling.

- Uten bistanden ville Norge bli sett på som en grisk, selvopptatt nasjon, skrev seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, i en kommentar med tittelen "fredsnasjon og krigsstat" i Dagbadet samme dag som samstemtrapporten ble lagt fram (les mer her), mens redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, i en lederkommentar sist lørdag med tittelen "krigsnasjon" bl.a. skriver (les mer her):

"Det norske forsvarsbudsjettet er et av få i den vestlige verden som fortsatt øker. Nesten hele veksten neste år går til Norges bidrag til Nato-krigen i Afghanistan. Partiet Rødt har selvfølgelig helt rett når det som det eneste partiet i Norge setter et grunnleggende spørsmål ved denne utviklingen, der det norske forsvaret i løpet av få år er transformert fra å forsvare eget land til å bli en styrkebrønn og leiehær for USAs og Vestens interesser kloden rundt."

- Det er positivt at rapporten berører moralske og politiske dilemmaer ved bruk av militærmakt i fredsoperasjoner, men ForUM savner en mer kritisk utredning av utviklingskonsekvensene av Norges 10 års militære innsats i Afghanistan, heter det i kommentaren fra ForUM (les mer her).

Behov for uavhengig rapportering?

Når regjeringen nå har lagt fram den første rapporten om samstemt politikk for utvikling kaller Helland og Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp det "en viktig milepæl i arbeidet for en mer sammenhengende utviklingspolitikk for global fattigdomsbekjempelse og bærekraftig vekst" (les mer her).

De konstaterer imidlertid at "regjeringen har i sin samstemthetsrapport evaluert seg selv" og mener at "dette reduserer rapportens troverdighet". I et politikkdokument om miljø og utvikling tidligere i år (les mer her) tok KrFs sentralstyre til orde for at "det bør (...) vurderes om et uavhengig organ bør stå for denne rapporteringen", mens Helland og Sommerfeldt nå mener at:

"Neste gang bør Regjeringens rapport til Stortinget være basert på en forutgående, uavhengig og forskningsbasert vurdering. Den må i sin tur baseres på bredere, offentlige høringer."

Debatten om Norge som "fredsnasjon" og våpeneksportør antyder kanskje at en oppfølging av disse forslagene kan være på sin plass som nyttige bidrag for å kunne "erkjenne problemstillingen og skaffe kunnskap om interessekonflikter", slik det nå ser ut til at FrP og Kirkens Nødhjelp vil samarbeide om (les mer her)?


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Kommentarer og innspill fra norske organsiasjoner:

 • - God begynnelse, men overflatisk om samstemthet i norsk politikk, ForUM 06.10.11
  Regjeringens rapport om samstemthet i norsk politikk for utvikling er et viktig bidrag til en bevisstgjøring av områder hvor utviklingspolitikken møter begrensninger. Samtidig vitner rapporten om overflatisk behandling av vanskelige dilemmaer i norsk politikk.
 • Godt budsjett for verdens fattige, Kirkens Nødhjelp 06.10.11
  Regjeringen la torsdag 6. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2012. Kirkens Nødhjelp er godt fornøyd.
 • Økt bevilgning til gjeldsslette i statsbudsjettet for 2012, SLUG 06.10.11
  SLUG jubler over at regjeringen øker gjeldsposten i statsbudsjettet for 2012. Samtidig er det beklagelig at de unngår å nevne gjeld i UDs Rapport om samstemt politikk for utvikling. Både statsbudsjettet og UDs rapport ble lansert i dag.
 • Savner samstemt politikk for barns rettigheter, PLAN Norge 06.10.11
  Plan Norge savner en helhetlig tilnærming til hvordan Norge kan styrke barns rettigheter internasjonalt, både i statsbudsjettet og i den fremlagte rapporten om samstemt politikk for utvikling.
 • – Et oljepreget statsbudsjett, FIVH 06.10.11
  I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger regjeringen opp til en økt satsing på oljesektoren. Framtiden i våre hender mener regjeringen heller må satse på bærekraftig og fornybar energi. 
 • Ønsker grønnere forbruk i statsbudsjettet , FIVH 06.10.11
  Finansminister Sigbjørn Johnsen varsler fortsatt lav rente, lav inflasjon og høy lønnsvekst. Det betyr tykkere lommebøker, økt ressursforbruk og økte klimautslipp.
 • Full WWF-analyse om statsbudsjettet, WWF 06.10.11
  Lurer du på hva statsbudsjettet for 2012 vil gjøre med miljønasjonen Norge? Les WWFs analyse av statsbudsjettets innvirkning på klima og energi, samferdsel, skog, rovdyr, sjøfugl, lakseoppdrett med mer.

Medieklipp og -debatt: 

 • Regjeringens utlånspolitikk henger ikke sammen, kommentar av Ingrid Harvold Kvangraven i Dagsavisen (nye meninger) 08.12.11
  Uten en grundig gjennomgang av SPUs etiske retningslinjer for investering i statsobligasjoner vil norsk utviklingspolitikk forbli ustemt.
 • Samstemt om hva?, debatt av Heidi Berg i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.11
  Må vi ikke også være samstemt med internasjonal utvikling og u-lands ønsker?
 • Samstemt for utvikling?, debatt av Gunnstein Instefjord i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.11
  Regjeringens rapport om hvor samstemt norsk politikk er for utvikling i fattige land, som ble lagt fram sammen med forslaget til statsbudsjett for 2012, markerer et tidsskille i norsk utviklings- og bistandsdebatt.
 • Mer ustemt enn samstemt?, debatt av Erik Solheim i Aftenposten 17.10.11
  Takk til Anne Marie Helland og Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp som drar i gang debatten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land i Aftenposten nylig.
 • Frp og Kirkens Nødhjelp vil ha uavhengige evalueringer av bistand, Vårt Land 13.10.11
  De er uenige om mye i bistandspolitikken, men finner hverandre i motstand mot bukken-og-havresekken-rapporter.
 • Fortsatt puslete norsk utviklingspolitikk, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 12.10.11
  For første gang legger regjeringen nå også frem en rapport for Stortinget om samstemthet i norsk politikk for utvikling i fattige land. Dette er et viktig og positivt veiskille. At noen viktige momenter er utelatt svekker likevel troverdigheten. Det nevnes for eksempel ikke at fredsnasjonen Norge selger militærutstyr til arabiske diktatorer, og at miljønasjonen Norge investerer i forurensede oljesand.
 • Mer ustemt enn samstemt, kommentar av Anne Marie Helland og Atle Sommerfeldt i Aftenposten 09.10.11
  Regjeringen bruker norsk bistand som unnskyldning for å føre en skadelig utviklingspolitikk på andre områder.
 • Krigsnasjon, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 08.10.11
  Det norske forsvarsbudsjettet er et av få i den vestlige verden som fortsatt øker. Nesten hele veksten neste år går til Norges bidrag til Nato-krigen i Afghanistan. Partiet Rødt har selvfølgelig helt rett når det som det eneste partiet i Norge setter et grunnleggende spørsmål ved denne utviklingen, der det norske forsvaret i løpet av få år er transformert fra å forsvare eget land til å bli en styrkebrønn og leiehær for USAs og Vestens interesser kloden rundt.
 • – Overfladisk om samstemthet, Bistandsaktuelt 06.10.11
  Miljø- og utviklingsminster Erik Solheim la torsdag frem den første rapporten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land. – En god begynnelse, men alt for overfladisk, mener Forum for utvikling og miljø.
 • Fredsnasjon og krigsstat, kronikk av Sverre Lodgaard i Dagbladet 06.10.11
  Uten bistanden ville Norge bli sett på som en grisk, selvopptatt nasjon.

Søk:

Avansert søk

Om samstemt politikk for utvikling


Norsk utviklingssamarbeid skal primært bistå utviklingsland med å styrke og fremme politikk som er avgjørende for deres økonomiske og sosiale utvikling. Øvrig norsk politikk skal primært fremme interesser av betydning for vår egen utvikling. I dette spenningsfeltet vil det være kryssende interesser; tiltak som tjener norske mål kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt.

Norges direkte innflytelse i verdensøkonomien er beskjeden. De politiske valgene som gjøres har imidlertid en signaleffekt internasjonalt. I internasjonale fora gjelder dessuten ofte ett land én stemme-prinsippet, som kan bidra til å øke innflytelsen til små land som Norge. Derfor er det viktig at Norge foretar bevisste avveininger, hvor det tas hensyn til utviklingslands økonomiske og sosiale interesser når politiske valg kan påvirke deres situasjon og muligheter.

De fleste politikkområder berører i større eller mindre grad andre lands muligheter og begrensninger. Forvaltning av fiskeressurser, helsepolitiske valg, militær innsats og arbeid for fred, rammebetingelser for investeringer, Norges handelsregime, åpenhet mht deling av vitenskapelig informasjon, forvaltning av radiofrekvenser og internettadresser, landbrukspolitikken, petroleumsutvinning og klimautslipp – alle har både nasjonale og internasjonale, tildels globale, virkninger som en bør være oppmerksom på og justere når det trengs. Å gjøre norsk politikk mer samstemt for utvikling betyr for det første å erkjenne problemstillingen og skaffe kunnskap om interessekonflikter. Dernest vil målet være at norsk og internasjonal politikk også utenom utviklingssamarbeidet bidrar til å fremme utvikling i fattige land, så lenge det ikke i uforholdsmessig grad går på tvers av de interessene norsk politikk primært skal ivareta.

Hensikten med denne rapporten er å belyse hvordan norske politikkområder påvirker utviklingslandenes muligheter. Nasjonale politikkområder har imidlertid sine egne arenaer for politikkutforming, og rapporten skal ikke overta eller duplisere disse. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene.

(Hentet fra regjeringens rapport om samstemt politikk for utvikling)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.