Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norsk utenrikspolitikk mellom interesser og idealer

Etter en periode som "humanitær stormakt" er utenriksminister Jonas Gahr Støres stortingsmelding om "interesser, ansvar og muligheter" en søken etter å finne en retning for norsk utenrikspolitikk i farvannet mellom "realpolitik" og "idealpolitik" - mellom interesser og idealer. Det trengs i en verden i endring, men mange etterlyser utdyping av motsetningene og klarere svar.

Onsdag 18. mars 2009
Linker oppdatert: Fredag 08. mai 2009

Etter uttallige møter og seminarer i regi av UDs refleksprosjekt - vel 2 år med "snakkis" om utenrikspolitikk - kunne utenriksministeren sist fredag legge fram St.meld. nr. 15 (2008-2009): Interesser, ansvar og muligheter - Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. I innledningen står det bl.a. (les mer her):

"Meldingens sentrale motivasjon er at globalisering og geopolitisk endring siden 1990 stiller norske interesser og forvaltningen av norsk utenrikspolitikk overfor nye og krevende utfordringer. Den er også et uttrykk for at Regjeringen tillegger åpenhet, analyse og debatt om utenrikspolitiske spørsmål stor verdi. Jo større global kompleksitet og endring, desto større behov for forankring og legitimering av utenrikspolitikken i det offentlige rom. Ikke minst i tilfeller der dilemmaer og konflikter mellom ulike interesser, og mellom interesser og verdier, utfordrer Norges linje i viktige utenrikspolitiske spørsmål."

- Det hadde vært en fordel om stortingsmeldingen hadde vært noe mer konkret og handlingsrettet, skrev Aftenposten på lederplass i helga og oppfattet det slik at meldingen er ment å være et diskusjonsgrunnlag (les mer her). Avisa var her på linje med Dagsavisens Ivar A. Iversen som mente at (les mer her):

"Meldingen er, som hele prosjektet, umiskjennelig Støre: En åpen, søkende tilnærming uten klare svar." 

Likevel, for den som måtte lure på hva som er Norges viktigste interesse er meldingen ganske klar (les mer her):

"Å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer og regimer bør derfor betraktes som Norges primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse."

- Utenrikspolitikkens oppgave er å gjøre innenrikspolitikken mulig, sa Jonas Gahr Støre da han la frem meldingen (les mer her).

- Dessverre fører den rødgrønne splittelsen i utenrikspolitikken til at vi har fått en mindre utdypende analyse av denne sammenhengen enn vi hadde fortjent, mente Dagens Næringsliv på lederplass, med særlig henvisning til EU-spørsmålet (les mer her), mens avisa Klassekampen på lørdag bragte et lengre intervju med PRIO-direktør Stein Tønneson under tittelen "tåkelegger konflikter" (ikke på nett).

Stortingsmeldingen om norsk utenrikspolitikk er én av flere meldinger om utviklings- og utenrikspolitikk som denne våren har blitt lagt fram for Stortinget - i valgåret 2009 (les mer her). 13. februar la miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fram st.meld.nr. 13 - Klima, konflikt og kapital (les mer her) og uka før ble meldingen om samfunnsansvar lagt fram (les mer her).

En "snakkis" om utenrikspolitikk 

Selv om kommentarene etter framleggelsen sist fredag målbærer viktige kritiske merknader har Støres og UDs refleksprosjekt i hovedsak blitt positivt mottatt.

Det startet med et intervju i Aftenposten sommeren 2006, der utenriksminister Jonas Gahr Støre tok til orde for en "snakkis" om utenrikspolitikk etter murens fall (les mer her). - Vil Støre lykkes der Tony Blair floppa?, spurte søndagsavisa på NRK P2, mens Aslak Bonde i Morgebladet lurte på hvordan regjeringen skulle få til det "så lenge regjeringen ikke tåler debatt om hverken EU eller NATO?". Høyreleder Erna Solberg var positiv, men understreket at "snakkisen" må føres på realistiske premisser (les mer her).

Initiativet førte til "Refleks - norske interesser i en globalisert verden", som på egne nettsider blir introdusert slik (les mer her):

"Verden er i rask endring, grensene mellom utenriks- og innenrikspolitikk viskes ut. Globalisering, endrede maktforhold og framveksten av et nytt multikulturelt norsk ”vi” utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Hva betyr dette for våre interesser, verdier og måten vi driver utenrikspolitikk på? Vi må teste våre utenrikspolitiske reflekser - hvilke av dem er fortsatt holdbare, hvilke bør vi endre?"

Sist høst ble refleksprosjektets egen bok lansert, omtrent samtidig med at utviklingsutvalget la fram sin utredning (les mer her), og i november lanserte Støre sitt eget bidrag til prosjektet: boka "Å gjøre en forskjell. Refleksjoner fra en norsk utenriksminister". Boka ble i all hovedsak tatt positivt imot, men ikke alle var begeistret. I en kommentar på E24 var Elin Ørjasæter krass mot både prosjektet og Støres bok (les mer her):

"Ifølge prosjektets hjemmeside gir det «friske blikk på norsk utenrikspolitikk» og folk er invitert til å tenke «åpent og utradisjonelt». Her er bastant politisk korrekthet maskert som friskfyraktig opposisjon."

- Den gode fyrsten Jonas, skriver hun videre, "nedtegner sine refleksjoner til en presumtiv lyttende almue, slepent stilsikker, helt uangripelig og glatt som et såpestykke."

Som svar på spørsmålet som ble stilt i Søndagsavisa i NRK P2 sommeren 2006 må det likevel kunne konkluderes av Støre - hvertfall et godt stykke på vei - har "lykkes der Tony Blair floppa". Dagens Næringsliv skriver bl.a.:

"Prosessen frem til stortingsmeldingen som ble lagt frem igår har vært åpen. Det er trukket inn mange eksterne eksperter, der UD tidligere har støttet seg tungt på egne krefter. Støre har rett: For å prioritere fornuftig trengs en oppdatert virkelighetsbeskrivelse. Siden sist, i 1989, er verden blitt multipolar og globalisert. Vi har fått klimautfordringer og Norge er blitt en moden energinasjon. Det er altså mye fornuftig i stortingsmelding 15. «Den brede enighet om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk» vil trolig bli bevart når meldingen når Stortinget."

- Den krevende balansen

- Den krevende balansen, var tittelen på John O. Egelands omtale av Støres bok i Dagbladet i november ifjor, som ble innledet slik (les mer her):

"Jonas Gahr Støre insisterer på at politikk handler om å forene verdier og interesser. Det er en god idé."

Men det er også en øvelse Norge har lang erfaring fra. Etter at St.meld. nr.51 (1991-92) om utviklingstrekk i Nord-Sør forholdet og Norges samarbeid med utviklingslandene, den såkalte Nord/Sør-meldingen, ble lagt fram i 1991 ba norske organisasjoner om kommentarer og innspill fra Sør. Resulatatet ble rapporten "Split Vision" (les mer her). Tittelen henspeilte på bidraget fra Sibusiso Bengu, som senere ble undervisningsminister i Nelson Mandelas første regjering. Han skrev bl.a.:

"Norsk utenrikspolitikks tragedie er at den søker å forene en undertrykkende utviklingsmodell med følsomhet overfor utviklingslandenes behov."

Slike tanker var nok heller ikke fremmet for Stortinget utenrikskomité som noen år senere behandlet oppfølgingsmeldingen - den såkalte "bistandsmeldingen" (St.meld.nr.19 (1995-96). I kommitéens innstilling sto det bl.a. (les mer her):

"Det er viktig å erkjenne at egen interesse og felles interesse ikke alltid vil være sammenfallende. I en verden med ulik fordeling av ressurser og makt er det umulig å overse de interessekonflikter og interesseavveininger som vil måtte finne sted. Dette flertallet mener at dersom det i vår egen Sør-politikk oppstår tilfelle av konflikt mellom egeninteresse og fellesinteresse, så må vi som nasjon være villige til å gi slipp på egne kortsiktige interesser, til fordel for løsninger som gir størst mulig utviklingseffekt for utviklingslandene."

I framtida kan dette scenariet bli annerledes.

- Vesten mister grepet, var tittelen på en bok i 2007, skrevet av journalist og forfatter Sten Inge Jørgensen. I en kronikk i Dagbladet i forbindelse med lanseringen skrev han bl.a. (les mer her):

"Fremveksten av den nye multipolare verdensorden, der blant andre Kina, India, Brasil og Russland nekter å danse etter Vestens pipe, kan sette grå hår i hodet på noen og enhver. Ved første øyekast kan man fristes til å feire at den globale makten omsider blir mer spredt. Men i praksis ser vi samtidig at de internasjonale institusjonene går i lås."

På et av de første møtene i regi av UDs refleksprosjekt høsten 2007 hadde UD invitert utenlandske eksperter til å legge fram perspektiver utenfra. Ett av budskapene, fra den indiske professoren C. Raja Mohan, var at Sør ikke lenger vil være hva det har vært: pass dere! (les mer her).

Framtida vil alstå kunne bringe nye konflikter i farvannet mellom verdier og interesser. PRIO-direktør Stein Tønneson synes meldingen "tåkelegger konflikter" og sa til avisa Klassekampen sist lørdag:

"I stortingsmeldingen gjøres det et forsøk på å la verdier og interesser går i hop og ikke stå i motsetning til hverandre. I tilfeller der det blir umulig å skjule at de ikke gjør det, kalles det 'utfordringer' og at vi her må foreta 'avveininger'."

Og dette gjenspeiles i den innledende setningen i UDs årlige budsjettproposisjon (les mer her):

"Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og verdier i en verden i rask forandring. Samtidig skal den bidra til å fremme fred, menneskerettigheter og internasjonale fellesgoder og bygge en bedre organisert verden. Ankerfester for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk er vår sterke støtte til FN, NATO-medlemskapet og vårt tette forhold til Norden og EU blant annet gjennom EØS-avtalen. Norge skal utnytte kjente og nye muligheter til å fremme norske interesser og bidra til en mer rettferdig verden."


Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Gahr Støres gode grep, kommentar av Andrew Kroglund i Ny Tid 08.05.09
  Uansett hva som skjer ved høstens Stortingsvalg har Utenriksminister Gahr Støre et myndig og godt grep om utenrikspolitikken, og St.melding nr. 15 Interesser, ansvar og muligheter – Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk som nå er til behandling i Stortinget, er absolutt ingen ulykke for landet. Men det er mange dilemmaer meldingen ikke gir gode løsningssalternativer på.
 • Den ufullendte, Kronikk av Janne Haaland Matlary i Aftenposten 29.04.09
  «Interesser, ansvar og muligheter» er en gjennomgripende analyse av norsk utenrikspolitikk. Men den lover mer enn den holder.
 • Norske interesser og verdier, Kommentar av Stein Tønnesson i Morgenbladet 17.04.09
  Jonas Gahr Støre fremmer interessebegrepet i utenrikspolitikken. Spørsmålet er om det styrker eller svekker innsatsen for sentrale verdier.
 • Historiens lærepenge, Kommentar av Alse Toje i Morgenbladet 17.04.09
  Det er en slående samklang i tankegodset fra kolonitiden og dagens norske engasjementspolitikk. Ikke minst i Sudan, hvor Norge har påtatt seg en statsbyggende rolle i syd.
 • Navlebeskuende Stortingsmelding om norsk utenrikspolitikkKommentar av Paal Frisvold i E24 18.03.09
  Stortingsmeldingen om norsk utenrikspolitikk er navlebeskuende.
 • Ny utenrikspolitikk?, Lederkommentar i Aftenposten 15.03.09
  Etter vel to års arbeid, et utall diskusjonsmøter og rapporter fra norske og utenlandske eksperter foreligger nå Stortingsmelding nummer 15, med tittelen «Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk.»
 • Støres nye verdensbilde, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 14.03.09
  «Utenrikspolitikkens oppgave er å gjøre innenrikspolitikken mulig», sa Jonas Gahr Støre, da han la frem meldingen igår. Dessverre fører den rødgrønne splittelsen i utenrikspolitikken til at vi har fått en mindre utdypende analyse av denne sammenhengen enn vi hadde fortjent.
 • De lange linjers dag, Dagsavisen 14.03.09
  Under Jonas Gahr Støre er Utenriksdepartementet blitt arena for den lange samtalen. Prosjektet «Refleks» har ført til et imponerende antall debattmøter og ymse publikasjoner, inkludert ministerens bestselger «Å gjøre en forskjell». I går kom finalen: En stortingsmelding som trekker linjene 20 år bakover og langt framover i tid.
 • Støre frykter for Telenor i Russland, Aftenposten.no 14.03.09
  Utenriksministeren presenterte i dag stortingsmeldingen «Interesser, ansvar og muligheter». Rapporten har tatt to år å lage, og viser hovedlinjene i Støres utenrikspolitikk. Det er 20 år siden sist en tilsvarende stortingsmelding ble produsert.
 • AP-fyrsten og folket, kommentar av Elin Ørjasæter i E24 28.11.08
  Ifølge prosjektets hjemmeside gir det «friske blikk på norsk utenrikspolitikk» og folk er invitert til å tenke «åpent og utradisjonelt». Her er bastant politisk korrekthet maskert som friskfyraktig opposisjon.
 • UD gjør Jonas til bestselger, Dagbladet 20.11.08
  UD anser sjefens bok som obligatorisk lesning for alle sine 2000 ansatte. Det koster departementet 280 000 kroner.
 • Refleksjoner fra en utenriksminister, Dagsavisen (NTB) 11.11.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har en usvikelig tro på at politikk nytter, og at store og små fellesskap kan gjøre verden til et bedre sted.
 • Omslagsbilde og verdensbilde, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 11.11.08
  Jonas Gahr Støre skriver åpent og reflekterende om en verden i endring. Men stopper før det blir virkelig kontroversielt. Og hvorfor har han på seg skjerf?
 • Den krevende balansen, kommentar av John O. Egeland i Dagbladet 11.11.08
  Jonas Gahr Støre insisterer på at politikk handler om å forene verdier og interesser. Det er en god idé.
 • Idealer og realiteter, kommentar av Asle Toje i Norges Forsvar 08/08
  Utenriksdepartementet la i september fram sin egenevaluering av norsk utenrikspolitikk. Dette er et viktig dokument. Ikke bare fordi det er den første sammenfattende vurdering av utenrikspolitikken siden 90-tallet, men også fordi den norske debatten har kommet til et punkt hvor engasjementspolitikken og dens kritikere enes om behovet for en gjennomgang av utenrikspolitikkens mål og midler.
 • Bred dialog med Kina, kommentar av Jonas Gahr Støre i Dagbladet 15.09.08
  Vi trenger kunnskap, engasjement og debatt for å kunne forstå og arbeide effektivt overfor og med Kina. Tunsjø og andre i forskningsmiljøet har allerede levert verdifulle innspill til «Refleks»-prosjektet i UD om norske interesser i en globalisert verden, og jeg ser fram til en aktiv diskusjon om disse spørsmålene.
 • Fare for populisme, Kronikk av Hans Morten Haugen i Dagbladet 18.12.07
  Norske interesser og verdier i en globalisert verden er temaet for et dialogprosjekt som Utenriksdepartementet har satt i gang denne høsten. Prosjektet, som bærer navnet Refleks, har som mål å ende opp i en Stortingsmelding. Navnet Refleks er allerede blitt forklart av Utenriksminister Jonas Gahr Støre med at «vi må teste våre utenrikspolitiske reflekser.» Nye reflekser kan gi nye svar.
 • Norge og USA - felles fremtid?, Kommentar av Jonas Gahr Støre i Ny Tid 17.11.06
  Forholdet til USA er sentralt i vår utenrikspolitikk. USA er vår sikkerhetspolitiske pilar, men samtidig mye mer enn det, historisk, økonomisk, kulturelt og som politisk aktør i mange saker av stor interesse for Norge. Det krever et bevisst forhold til USA.  
 • Politikken må bygge på åpenhet, Debatt av Per Kleppe i Dagsavisen 06.09.06
  Jonas Gahr Støre har invitert til en åpen debatt om utenrikspolitikken. Hvorfor ikke en videre ramme: Norges rolle i verdenssamfunnet? Men slike debatter må nå ut til folk flest, de må føres på et språk som folk begriper og gjelde forhold der folk kjenner seg igjen.  
 • Etterlyser analysegrunnlag, kommentar av Trygve Eriksen i Tønsberg Blad 21.08.06
  Samtidig må forsvarspolitikken i enda større grad ses som en viktig del i sikkerhetspolitikken, igjen som et ledd i utenrikspolitikken. Men husk at det er utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske forhold som ligger til grunn for forsvarspolitikken. Brede prosesser, med analyser og debatt om utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold burde derfor i sterkere grad være gjennomført, som grunnlag for de forsvarspolitiske rammer.
 • Vi trenger realistisk politikk, kronikk av Erna Solberg i Aftenposten 16.07.06
  Utenrikspolitikk må gjerne bli en "snakkis", slik Jonas Gahr Støre nylig foreslo i Aftenposten. Men hvis Norge skal forstå utviklingen og ha en realistisk oppfatning av egen plass og innflytelse i verden, må "snakkisen" føres på realistiske premisser. 
 • Drømmen til Jonas, lederkommentar i VG 13.07.06
  Vår sjelden hvilende utenriksminister Jonas Gahr Støre har en drøm. Han vil få i gang en bred debatt om norsk utenrikspolitikk.  
 • Norge og Midtøsten, lederkommentar i Nationen 12.07.06
  Om vi utnytter vår selvstendighet klokt, kan vi ha en viktigere rolle enn vår størrelse tilsier. Nettopp denne posisjonen er et godt utgangspunkt også for den store samtalen om utenrikspolitikk som Støre inviterer til.  
 • Vil Støre lykkes der Tony Blair floppa?, Søndagsavisa NRK p2, 09.07.06
  (programmet kan lastes ned fra NRKs nettsider)
 • En søvngjenger i verden, Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 07.07.06
  Utenriksministeren vil ha en bred og aktiv offentlig samtale om vår plass i verden, men hvordan skal han få til det så lenge Regjeringen ikke tåler debatt om verken EU eller NATO? 
 • Norge i verden, Lederkommentar i Aftenposten 05.07.06
  Vi er enig med Støre i at det er sunt med et sterkere folkelig engasjement rundt utenrikspolitikken. En åpen og fordomsfri, men samtidig mest mulig kunnskapsbasert debatt er en viktig forutsetning for å forankre norsk utenrikspolitikk bredest mulig, noe som er en utvilsom styrke for et land med vår størrelse.  
 • Utenrikspolitikk skal bli snakkis, Aftenposten 04.07.06
  Norges internasjonale reflekser skal testes. Utenriksministeren vil ha "den store samtalen" om vårt lille lands plass i en stor verden i rask forandring.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer til stortingsmeldingen:


"I vår globale virkelighet burde regjeringen kanskje se mer bort fra om ’Norge kan gjøre en forskjell’ og heller se på hvordan Europa kan bidra til å fremtvinge regionalt lovverk som har tyngde og kan påvirke den globale utviklingen."

Paal Frisvold i E24 18.03.09

"Slik vi forstår det, er dokumentet ment å være et diskusjonsgrunnlag. Det hadde vært en fordel om stortingsmeldingen hadde vært noe mer konkret og handlingsrettet."

Lederkommentar i Aftenposten 15.03.09

"I stortingsmeldingen gjøres det et forsøk på å la verdier og interesser går i hop og ikke stå i motsetning til hverandre. I tilfeller der det blir umulig å skjule at de ikke gjør det, kalles det 'utfordringer' og at vi her må foreta 'avveininger'."

Stein Tønneson til Klassekampen 14.03.09

"Dessverre fører den rødgrønne splittelsen i utenrikspolitikken til at vi har fått en mindre utdypende analyse av denne sammenhengen enn vi hadde fortjent."

Lederkommentar i Dagens Næringsliv 14.03.09

"Meldingen er, som hele prosjektet, umiskjennelig Støre: En åpen, søkende tilnærming uten klare svar."

Ivar A. Iversen i Dagsavisen 14.03.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.