Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingspolitikken i støpeskjeen

Det ligger an til en hektisk høst foran et år der utviklingspolitikken vil være i støpeskjeen. I september kommer omsider rapporten fra det regjeringsnedsatte utviklingsutvalget og i løpet av vinteren/våren vil regjeringen legge fram to stortingsmeldinger. Samtidig jobber de politiske partiene med sine nye politiske programmer foran stortingsvalget neste høst.
Fredag 15. august 2008

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Foto: Tore Berntsen

Høyre og Fremskrittspartiet (FrP) har satt sitt preg på sommerens utviklingsdebatt (les mer her) og en meningsmåling utført for Dagens Næringsliv denne uka gir de to partiene flertall på Stortinget (les mer her). Om dét blir resultatet etter neste års stortingsvalg gjenstår å se. Men fram til den tid skal den rødgrønne regjeringen uansett klargjøre sin politikk med to nye stortingsmeldinger på utviklingsfeltet: en utviklingsmelding fra utviklingsminister Erik Solheim og en stortingsmelding basert på utenriksminister Jonas Gahr Støres Refleks-prosjekt. Begge meldingene vil få innspill fra det regjeringsoppnevnte utviklingsutvalget, som i følge et oppslag i Vårt Land denne uka vil legge fram sin rapport den 9. september. Omtrent paralelt vil Refleksprosjektet lansere en debattbok basert innkomne bidrag og arrangementer så langt i prosessen. Dessuten la UD i slutten av mai fram sin nedrustningsmelding (les mer her)

Utviklingsutvalget

Utviklingsutvalget, som "skal kaste et nytt og kritisk blikk på hvordan en samlet norsk politikk har konsekvenser for utviklingen i den fattige delen av verden", ble varslet da utviklingsminister Erik Solheim i mai 2006 holdt sin første utviklingspolitiske redegjørelse i Stortinget (les mer her).

Utvalget etablerte en egen nettside, der man bl.a. kan lese ulike innspill utvalget har mottatt i prosessen (les mer her).

Utvalget, som har blitt ledet av utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp, Gunnstein Instefjord, skulle i henhold til mandatet (les mer her) legge fram sluttrapport med anbefalinger innen september ifjor, senere forskjøvet til 1. juni i år. Arbeidet har tatt mer tid enn man først trodde og i følge Vårt Land 13. august (ikke på nett) er det nå bestemt at sluttrapporten skal overrekkes Erik Solheim den 9. september.

Utviklingsmeldingen

Arbeidet med en utviklingsmelding startet sist vinter, etter at Stortinget utenrikskomité - i sin innstilling til Solheims utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget sommeren 2007 - innledningsvis skrev at (les mer her):

"... muntlige redegjørelser kan gi nyttige muligheter til å belyse og diskutere spesielt aktuelle aspekter av utviklingspolitikken, men de kan verken ut fra form eller prosedyre fylle den funksjon som framleggelse av grundig forberedte Stortingsmeldinger med påfølgende komité- og stortingsbehandling har for fastleggelse av de lange linjer i norsk utviklingspolitikk."

Utenrikskomiteens enstemmige innstilling pekte på mange felt det var enighet om i forbindelse med regjeringen Bondeviks utviklingsmelding i 2005 og Dagbladet betegnet det som "oppsiktsvekkende" at også regjeringspartiene stilte seg bak "de kritiske merknadene" (les mer her).

Utenriksdepartementet har vært aktiv overfor de frivillige organisasjonene og andre og i sin invitasjon til interesserte om å gi råd skrev Solheim bl.a. (les mer her):

"Meningen er å se overordnet på hvilke forhold som fremmer og hemmer utvikling globalt sett. Bistand er kanskje ikke den viktigste av disse faktorene, men det er en faktor som vi i stor grad kan kontrollere og som representerer store muligheter. Ett av hovedspørsmålene vi vil stille oss i meldingen er hvordan kan vi rette bistanden inn slik at den styrker utviklingsfremmende faktorer og svekker utviklingshemmende forhold."

Departementet satte en frist til idag, 15. august, men vil fortsette å ta imot innlegg også utover det.

Refleks-prosjektet

- Utenrikspolitikk skal bli snakkis, skrev Aftenposten for to somre siden (les mer her). De hadde intervjuet utenriksminister Jonas Gahr Støre som bl.a. sa (les mer her):

"Vi har ikke hatt en gjennomgang av Norges situasjon og posisjon etter den kalde krigen."

Støre ville teste "kald-krig refleksene" mot dagens virkelighet, men departementet trengte litt tid for å finne formen på dette. Sist høst ble prosjektet ”Refleks – norske interesser i en globalisert verden” lansert, der utenriksministeren inviterte til "tenkning og debatt om innholdet i norsk utenrikspolitikk for en ny tid" (les mer her).

Prosjektet har omfattet et stort antall møter og seminarer (se kalender her), samt en omfattende skriftserie - Globale Norge - hva nå? - med "friske blikk på norsk utenrikspolitikk" (les mer her). Et foreløpig resultat fra prosjektet vil være en debattbok, som vil bli lansert neste måned. Denne vil inngå i det videre arbeidet fram mot en stortingsmelding, som antas å bli lagt fram til vinteren en gang før påske. Denne meldingen vil ikke bli en "utviklingsmelding" og heller ikke en "globaliseringsmelding" (som regjeringen Bondevik la fram i 2003, les mer her), men en melding om utenrikspolitikk og "norske interesser i en globalisert verden".

Og partiene utformer sine nye programmer

I sommer har Høyre og Fremskrittspartiet vært på offensiven (les mer her). FrPs landsmøte i mai satte følgende temaet Norge - verdens navle? på dagsorden - og noen uker senere la et utvalg i Høyre, ledet av stortingsrepresentant Finn Martin Vallesnes, fram en innstilling om behovet for ny utviklingspolitikk (les mer her). Men også de øvrige partiene er i gang med sitt programarbeid fram mot stortingsvalget neste år.

I Kristelig Folkeparti (KrF) ble programkomiteens utkast til program 2009-2013 lagt fram i april, med egne kapitler om "utenrikspolitikk" og "utvikling for verdens fattige" (last ned her).

SV arrangerte i begynnelsen av mai konferansen "Verden til venstre" (les mer her), der bl.a. et eget debatthefte om "Marked og styring" ble lagt fram, med artikler om bl.a. internasjonal handel og utvikling (se her).

Arbeiderpartiet la sist høst fram et debatthefte med tittelen "Globale maktforhold i endring" (last ned her) og denne uka kom heftet "Utvikling i sør: veldedighet eller solidaritet?" (last ned her). Heftet innledes slik:

"Arbeiderpartiets mål er avskaffelse av fattigdom og en mer rettferdig global fordeling. Vi ønsker med dette heftet å invitere til en bred debatt om hvordan vi skal bidra til å skape internasjonal utvikling, rettferdighet og en effektiv bistand i årene som kommer."

Resultatene av disse prosessene vil komme neste år, da globale utfordringer trolig vil stå vel så sterkt på dagsorden som i valgkampen i 2005 (les mer her). Og det kan det nok være behov for, i en verden i rask endring, slik dette bl.a. kom til uttrykk i debatten i kjølvannet av sommerens WTO-kollaps (les mer her).


Aktuelle lenker:

Partienes programarbeid:

Se også:

  • Hoveddokumenter, kort oversikt over de viktigste dokumentene som legger grunnlaget for dagens norske sørpolitikk (rorg.no)

Søk:

Avansert søk

Jonas Gahr Støres forord til grunnlagsrapporten fra Refleks-prosjektet:


Kjære leser,

For omkring et kvart århundre siden kom det ut en bok i Norge med tittelen ”Lille land – hva nå?” Forfatteren av boken var daværende stortingsrepresentant, og mangeårige utenriksminister, Knut Frydenlund. Bokens siktemål var enkelt nok. Det var å mobilisere til debatt om Norges forhold til omverdenen. Eller som Frydenlund understreket: ”Utenrikspolitikk er ikke lenger et felt for de få, for ekspertene og for enkelte politikere. Den angår alle i deres daglige liv. Derfor må folk gis muligheter til å engasjere seg i de utenrikspolitiske avgjørelser.”       

Dette skrev Frydenlund i 1982. Og jeg tror ingen kan være uenig med ham. En god utenrikspolitikk kan bare utvikles gjennom debatt. Åpenhet og bred dialog er en grunnleggende og nødvendig utenrikspolitisk ressurs. Debatt er en forutsetning for det som forblir en av politikkens viktige oppgaver – å strekke seg utover det dagsaktuelle til landskapet bortenfor øyeblikkets utfordringer.

I 2006 annonserte jeg derfor at Utenriksdepartementet ville igangsette et prosjekt med sikte på å få i gang en bred drøfting av norske interesser i en endret og globalisert verden (Refleksprosjektet). Vi må våge å drøfte våre egne interesser i verden. Vi må gjøre oss klokere med hensyn til hvordan det norske samfunnets ulike mål og behov utfordres av globalisering, og best kan ivaretas. Vi må utfordre oss selv. Vi må våge å teste om utenrikspolitikkens etablerte svar fortsatt er gyldige.

For å bidra til dette har jeg bedt Refleksprosjektet utarbeide en uavhengig grunnlagsrapport som har fått navnet Norske interesser: Utenrikspolitikk for en globalisert verden.  Jeg har bedt forfatterne skrive fritt og spenstig om hvordan de vurderer det norske samfunnets viktigste interesser og utenrikspolitiske utfordringer i lys av dagens raske globale endringer. Rapporten drar veksler på nærmere 200 bidrag til skriftserien ”Globale Norge hva nå?” som ble lansert i desember 2007 (se www.regjeringen.no/refleks).

Forfatterne er sammensatt både av ressurspersoner i Utenriksdepartementet og fagpersoner med tilhørighet i kunnskapsmiljøer utenfor departementet. Rapporten er rettet til alle interesserte – for refleksjon og til debatt om grunnlaget for norsk utenrikspolitikk. 

Rapporten berører ikke bare saksområder som ligger under meg som utenriksminister, også andre statsråders områder trekkes inn. Det reflekterer at nær alle samfunnsområder i dag påvirkes av internasjonale forhold. Innholdet i rapporten står for gruppens egen regning. Det er forslag og analyser jeg vil være enig i, men det er også analyser og forslag jeg ikke deler. Det samme vil gjelde for mine regjeringskolleger.

Regjeringens syn vil legges fram i en varslet Stortingsmelding i 2009. Rapporten du nå holder i hånden er ett av flere høringsinstrumenter i prosessen fram mot denne Stortingsmeldingen.  

Med dette oppfordrer jeg til lesning og debatt av Norske interesser: Utenrikspolitikk for en globalisert verden.

Kilde: UDs nettsider

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.