Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Hoveddokumenter
Kort oversikt over de viktigste dokumentene som legger grunnlaget for dagens norske sørpolitikk

Det er Stortinget som legger hovedlinjene for norsk sørpolitikk og siste gang Stortingets drøftet sørpolitikken i sin helhet var i 2004 - gjennom behandling av regjeringens stortingsmelding nr. 35 (2003-2004) Felles kamp mot fattigdom - en helhetlig utviklingspolitikk. Denne meldingen - og Stortingets behandling av den - utgjør det viktigste grunnlaget for dagens utviklingspolitikk, sammen med dokumentene knyttet til "globaliseringemeldingen", som ble behandlet av Stortinget i 2003. Disse bygger igjen på den såkalte "bistandsmeldingen", som ble behandlet av Stortinget i 1996.

Siden siste gang Stortinget foretok en omfattende behandling av sørpolitikken har imidlertid Norge fått en ny regjering (regjeringen Stoltenberg, f.o.m. 17. oktober 2005), som gjennom den politiske plattformen utformet på Soria Moria i oktober 2005 la grunnlag for endringer i sørpolitikken.

Nedenfor har vi samlet lenker til disse hoveddokumentene og debatt om disse.


Plattformen fra Soria Moria 2005

Etter stortingsvalget høsten 2005 (se Stortingsvalget 2005 - globale utfordringer, aktuelt - høsten 2005) utarbeidet de tre koalisjonspartiene Ap, SV og Sp en politisk plattform for en flertallsregjering på Soria Morria i Oslo, som ble lagt fram 13. oktober 2005. Den la også føringer for en ny kurs i sørpolitikken (se Regjeringserklæringen - kap. 2 internasjonal politikk).

For mer informasjon og debatt om plattformen fra Soria Moria, se:


Utviklingsmeldingen 2004

Siste gang Stortinget drøftet denne sørpolitikken i sin helhet var i 2004, da den drøftet regjeringens "utviklingsmelding" - St.meld. nr. 35 (2003-2004), Felles kamp mot fattigdom - en helhetlig utviklingspolitikk (UD 30.04.04). Utenrikskomiteens innstilling til meldingen ble lagt fram 15. desember 2004 og ga i hovedtrekk tillslutning til regjeringens (regjeringen Bondevik 2002-2005)politikk (se Innst.S.nr.93, 2004-2005). Utviklingsmeldingen ble, etter at utenrikskomiteen hadde lagt fram sin innstilling, drøftet i Stortinget 15. januar 2005, se Stortingets referat.

For mer informasjon om den offentlige debatten i arbeidet med meldingen, se:


Globaliseringsmeldingen 2003  

I 2001 varslet daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland i sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget at han ønsket "en bred utredning om hvordan vi kan bidra til bedre styring av de internasjonale markedskreftene". Dette skulle senere bli til "globaliseringsmeldingen", som ble lagt fram av regjeringen Bondevik i mars 2003: St.meld. nr. 19 (2002-2003), En verden av muligheter - globaliseringens tidsalder og dens utfordringer. Utenrikskomiteens innstilling til meldingen ble lagt fram i februar 2004 (Innst. S. nr. 118. (2003-2004)) og drøftet i Stortinget den 5. mars 2004 (se Referat fra Stortingets debatt om "globaliseringsmeldingen").

For mer informasjon om den offentlige debatten i arbeidet med meldingen, se:


Utviklingsmeldingen 1996

3. juni 1996 la Utenrikskomitéen i Stortinget fram sin Innst.S.nr.229 (1995-96), som la de viktigste hovedføringene for sørpolitikken. I denne innstillingen kan du lese Komitéens synspunkter på "Bistandsmeldingen", St.meld.nr.19 (1995-96), som Regjeringen hadde lagt fram for Stortinget. Regjeringens melding bygget igjen på NOU 1995: 5 - Norsk sør-politikk for en verden i endring, utarbeidet av den s.k. "Nord-Sør/Bistandskommisjonen", på oppdrag fra Regjeringen.  


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 21. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?