Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bra med mer til FN, men ...

Den rødgrønne regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet får en forsiktig positiv mottakelse blant utviklingsorganisasjonene. Reaksjonene er positive til økte bevilgninger til FN, men innebærer det egentlig noen reell styrking av FN? Og hvorfor kutter de bevilgningene til gjeldsslette og bistand gjennom frivillige organisasjoner?

Fredag 11. november 2005
Linker oppdatert: Onsdag 18. januar 2006

- Styrking av FN og vaksinearbeid, ble framhevet i pressemeldingen fra UD om tilleggsmeldingen, som fortsetter:

"Regjeringen vil arbeide aktivt for et sterkere FN og øker overføringene til organisasjonen med til sammen 350 millioner kroner. Samtidig reduseres bevilgningene til Verdensbanken. Norges fredsinnsats vil bli styrket. Internasjonalt samarbeid om vaksiner og vaksinering, blant annet gjennom GAVI, blir også prioritert høyere. Samlet foreslår regjeringen omfordeling av 550 millioner kroner på bistandsbudsjettet."

- Ja takk til mer FN og mindre bank, sier CARE Norge i en pressemelding og får følge av Utviklingsfondet. - Viktig kursendring i Utviklingspolitikken, mener Utviklingsfondet, som i sin pressemeldingen bl.a. skriver:

"Utviklingsfondet er godt fornøyd med omprioriteringen i bistandsbudsjettet. At støtten til Verdensbanken reduseres til fordel for en sterkere prioritering av fredsbygging og FNs nødhjelpsfond, sender et viktig signal internasjonalt om en ny kurs i norsk utviklingspolitikk. Et skår i gleden er at Regjeringen ikke når målet om 1% av BNI i bistand, og dermed blir nødt til å kutte i den bilaterale bistanden til Afrika, sier Aksel Nærstad i Utviklingsfondet."

Men de økte bevilgningene til FN og GAVI må imidlertid dekkes inn gjennom kutt på andre poster og det rammer ikke bare Verdensbanken. Det blir også betydelige kutt i den bilaterale bistanden til Afrika, internasjonale gjeldsoperasjoner og bistand gjennom frivillige organisasjoner.

Økte bevilgninger via FN, men styrking?

En økning i overføringene til FN på 350 millioner kroner er i utgangspunket noe norske FN-venner ser positivt på og i tråd med løftene fra Soria Moria. I hvilken grad dette også vil innebære en styrking av FN gjenstår å se. Økningen går i første rekke til fredsbygging gjennom FN (opp 65 millioner kroner) og FNs nødhjelpsfond (opp 100 milioner kroner), samt 198 millioner kroner i "tilleggsmidler via FN-systemet" med fokus på miljø, utdanning og kvinner og likestilling. Noen økning i kjernebudsjettene til FN-organisasjonene er det imidlertid ikke lagt opp til.

FN spiller en viktig rolle i fredsbygging og nødhjelpsarbeid. Det siste årets mange naturkatastrofer har vist er det et stort behov for økt bevilgninger til nettopp nødhjelpsarbeid, slik at FN skal slippe usikre tiggerrunder når katastrofer inntrer (se f.eks. Jan Egelands kommentar i Aftenposten 04.11.05: La oss gi så det monner!). Likevel kan det være en fare for at fokus på - og økte bevilgninger til - FNs rolle i fredsbygging og nødhjelp kan bidra til å svekke organisasjonen som politisk aktør og samarbeidsorgan i det internasjonale utviklingssamarbeidet, dersom ikke også den delen av FNs arbeid følges opp med tilsvarende fokus og økte bevilgninger. Det blir ikke automatisk noen "FN-ledet verdensorden" av økte bevilgninger til FNs nødhjelpsfond, slik de tre regjeringspartiene gikk inn for på Soria Moria:

"Det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden og ikke en situasjon der nasjoner tar seg til rette på egenhånd. Regjeringen vil arbeide for et kraftig styrket FN." 

Undring over reduksjon i tilskudd til gjeldsslette

I plattformen fra Soria Moria står det bl.a. at regjeringen vil:

"...lede an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld til de fattigste landene i tråd med det internasjonale gjeldsletteinitiativet."

I tilleggsmeldingen forslår imidlertid regjeringen å redusere bevilgningen til gjeldsslette med 100 millioner kroner, en bevilgning som skal bidra ti å dekke Norges deltakelse i internasjonale gjeldsoperasjoner, herunder oppfølging av G8-landenes vedtak om gjeldssøette tidligere i år (les mer her). Regjeringen begrunner kuttforslaget med at det er "usikkert om den internasjonale gjeldsoperasjonen for Sudan kan gjennomføres allerede neste år".

Blant de som har merket seg dette forslaget er Kirkens Nødhjelp, som i sin kommentar til budsjettet sier:

"Det er også med undring Kirkens Nødhjelp registrerer at Regjeringen velger å kutte gjeldslettetiltak med 100 millioner. Mens den naturlige konsekvensen av Soria Moria- erklæringen ville være å gå foran ved å gi mer og raskere gjeldslette på færre betingelser, ser det ut som om Regjeringen her legger seg på et lavt ambisjonsnivå.
- Vi forventer at regjeringen har som mål at alle norske fordringer til land som omfattes av Gjeldsplanen skal slettes så raskt som mulig, sier Sommerfeldt."

Kutt i bevilgningene til Verdensbanken

Regjeringen foreslår kutt i bevilgningene til Verdensbanken - nærmere bestemt til "samfinansiering via finansinstitusjoner". Her hadde Bondevik-regjeringen lagt opp til en økning på omlag 70 millioner kroner, mens de rødgrønne nå foreslår å kutte 100 millioner. I tilleggsmeldingen begrunnes dette slik - i tråd med løftene fra Soria Moria:

"Regjeringen vil legge særskilt vekt på å anvende FN-systemet som kanal for tilleggsmidler til innsatser som bl.a. kvinner, miljø og utdanning, og i mindre grad Verdensbanken."

Kutt i bistanden gjennom frivillige organisasjoner

- Regjeringen vil videreføre et aktivt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner, heter det i plattformen fra Soria Moria, uten at det er spesifisert. Det kommer likevel som en overraskelse av regjeringen foreslår kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoners langsiktige utviklingsarbeid med 46,5 millioner kroner. Dette tilsvarer den økningen som var lagt inn av regjeringen Bondevik for 2006 og innebærer altså ingen reduksjon i forhold ti årets bevilgninger. Kuttforslaget begrunnes med at regjeringen vil avvente rapporten fra et utvalg nedsatt for å vurdere de frivillige organisasjonene som kanal i utviklingssamarbeidet (se Utvalg skal vurdere frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet, UD 04.07.05) og som skal avleveres innen 1. juni neste år.

I pressemeldingen fra Kirkens Nødhjelp heter det at organisasjonen er "skuffet over at Regjeringen velger å redusere bevilgningene til frivillige organisasjoner".

Penger på plass til opplysningsarbeid for freden

- Den avtroppende regjeringen har idag fremlagt et statsbudsjett som nok en gang angriper fredsorganisasjonenes økonomiske overlevelsesevne, het det i en pressemelding fra Norges Fredsråd etter at regjeringen Bondevik la fram sitt budsjett i oktober. Fredsorganisasjonene hadde ikke lyktes i å redde bevilgningen for 2005 (se Norges Fredsråd) og mistenkte regjeringen for å ville straffe sine kritikere.

Dette har nå regjerigen Stoltenberg gjort noe med og foreslått avsatt 2 millioner kroner til opplysningsarbeid for fred.


Aktuell lenker:

 Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Medieklipp:

  • Klarte ikke bistandsprosenten, Vårt Land 11.11.05
    Regjeringen Stoltenberg tar bistandspenger fra Afrika, og gir til FN og vaksineringsprosjekter. I den rødgrønne regjeringens første budsjett klarte de ikke å nå målet om at bistanden skal utgjøre én prosent av bruttonasjonalprodukt.

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.