Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny regjering lover "økt innsats" i utviklingspolitikken

- Regjeringen vil øke Norges innsats for fattigdomsbekjempelse, mer rettferdig fordeling og en mer demokratisk verdensorden, både globalt og regionalt, heter det i regjeringserklæringen fra de rødgrønne partiene. På flere områder antyder erklæringen at økt innsats også kan innebære en "ny kurs" i utviklingspolitikken.
Fredag 14. oktober 2005
Linker oppdatert: Onsdag 14. desember 2005

Stoltenbergs rødgrønne regjering med signaler om ny kurs i utviklingspolitikken.

- Det hersker en tilnærmet internasjonal konsensus om de grunnleggende mål og midler i utviklingspolitikken, het det i regjeringen Bondeviks utviklingsmelding (St. meld. nr. 35, 2004-2005), som ble lagt fram i fjor. Den påståtte "konsensus" ble imidlertid utfordret av både organisasjonsliv og forskere og i en mindretallsmerknad fra Ap, Sv og Sp ble det minnet om "at det ikke hersker full konsensus om fattigdomsanalysen" (se Stortinget: Ikke full konsensus om utviklingspolitikken, RORG-nyhet 15.12.04). De tre partiene viste til den kritikken som har blitt reist mot den såkalte "Washington konsensus" og den "koordinering og harmonisering som foregår i regi av Verdensbanken og IMF". I den regjeringserklæringen som de tre partiene la fram i går kan vi på dette feltet ane konturene av en "ny kurs", med bl.a. følgende elementer:
 • Den multilaterale bistanden skal forskyves fra Verdensbanken til FN.
 • Regjeringen vil arbeide for en demokratisering av Verdensbanken og IMF, økt innflytelse for utviklingslandene og vurdere Norges rolle.
 • Det skal ikke stilles krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld.
 • Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering.
 • Regjeringen vil gjennomgå og revurdere alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene.
 • Regjeringen vil bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon.

I utviklingspolitikken framstår regjeringserklæringen med en klarere politisk profil enn den handlingsplanen for bekjempelse av fattigdom i utviklingsland som den forrige regjeringen Stoltenberg la fram for 4 år siden (se Ny fattigdomsstrategi hopper over kritikken?, RORG-nyhet 28. september 2001). Hvordan dette følges opp i praksis gjenstår imidlertid å se. Innenfor utviklingspolitikken varsler regjeringen ellers bl.a. en opptrapping av miljøbistanden, økt innsats for å få til internasjonale skatter for å styrke FN og arbeid for opprettelse av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld. Dessuten lover den rødgrønne regjeringen at den "vil videreføre et aktivt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner".

- SV har fått gjennomslag i utenrikspolitikken, skriver Dagsavisens Arne Strand i en kommentar i dag (les her). Det samme konkluderer SVs Bjørn Jacobsen, som er godt fornøyd med det SV har oppnådd i regjeringsforhandlingene. Han er særlig glad for at det er slått fast at man ikke vil fornye den norske deltakelsen i den amerikansk ledede Operation Enduring Freedom i Afghanistan (les mer om Jacobsens synspunkter her).

Både Aftenposten og Dagbladet slår på lederplass fast at "utenriks- og sikkerhetspolitikken ligger fast", mens Bjørgulv Braanen i Klassekampen trekker fram snuoperasjonen i forhold til WTO som det mest gledelige (les her):

"Det mest gledelige er den omfattende og konkrete snuoperasjonen regjeringen legger opp til i forhold til WTO, der det nå legges vekt på fattiges lands rett til å beskytte egen industri og landbruk. Her har både SV og Sp spilt en helt avgjørende rolle. Likevel står norsk politikks grunnleggende doxa fast på flere andre områder. For eksempel er det få tegn til en grunnleggende endring av dagens forsvars- og sikkerhetspolitikk, som bygger på den misforståelsen at Norge ikke har egne interesser å forsvare, men er best tjent med å underlegge seg stormaktenes strategier i andre deler av verden."

- Et kraftig styrket FN

- Regjeringen vil arbeide for et kraftig styrket FN, heter det i regjeringserklæringen, som bl.a. omfatter disse to (av fire) hovedprioriteringer i utenrikspoitikken:

 • Styrke Norges innsats som fredsnasjon og arbeide aktivt for global rettferdighet og en sosial og bærekraftig globalisering.
 • Videreutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner. 

På utviklingsområdet vil dette bl.a. omfatte:

 • gi betydelig bidrag til et nødhjelpsfond i FN-regi.
 • at den multilaterale bistanden i økende grad skal forskyves fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering.
 • gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN-institusjonene, flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner.

- Lede an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld

Arbeidet for å få til gjeldslette har vært en fanesak for regjeringen Bondevik og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. I et intervju i siste nummer av Bistandsaktuelt trakk Frafjord Johnson fram nettopp dette som et av områdene der hun mente regjeringen hadde oppnådd mye (les mer her):

"Norge var tidligere blant de verste kreditorene overfor gjeldstyngede utviklingsland. Norge ga minimal gjeldslette. Og når man ga gjeldslette, ble det trukket krone for krone fra bistandsbudsjettet. Nå er situasjonen helt annerledes. Nå er omfanget et helt annet gjennom offensive gjeldsplaner og all gjeldslette som gis bilateralt finansieres utenfor bistandsbudsjettet."

Ligevel har regjeringen Stoltenberg ambisjoner om å lede an i det videre arbeidet og har i regjeringserklæringen tatt opp sentrale punkter fra den kritikken som har blitt reist mot gjeldsarbeidet, bl.a. når det gjelder kondisjonalitet (betingelser for gjeldsslette), fokus på illegitim gjeld og arbeid for en internasjonal gjeldsdomstol. I erklæringen heter det at regjeringen vil:

"...lede an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld til de fattigste landene i tråd med det internasjonale gjeldsletteinitiativet. Kostnader ved sletting av gjeld skal ikke fortrenge norsk bistand jfr den vedtatte gjeldsplanen. Det skal ikke stilles krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld. Arbeide for opprettelsen av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld."

Mer bistand

Den rødgrønne regjeringen vil "at bevilgningene til utviklingssamarbeid når målet om 1 prosent prosent av BNI og at innsatsen deretter trappes ytterligere opp i perioden", men for mange vil innrettingen av bistanden være et viktigre spørsmål. I regjeringserklæringen heter det her bl.a. at regjeringen vil:

 • at den multilaterale bistanden i økende grad skal forskyves fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering.
 • gå imot en ytterligere utvidelse av hva som internasjonalt kan defineres som offisielt godkjent bistand (ODA) i forhold til militære utgifter, og ikke belaste bistandsbudsjettet med utgifter til militære styrker.

Dessuten varsler regjeringen økt satsing på miljø, slik mange miljøorganisasjoner har arbeidet for:

"Miljø er de siste årene blitt nedprioritert i norsk og internasjonal bistand. Regjeringen vil ta initiativ til at Norge skal bli et ledende land på dette området, og vil legge fram en handlingsplan for miljørettet bistand hvor hovedprinsipper skal være forvaltning, bruk og bevaring av naturressurser i samarbeid og til fordel for lokalbefolkning og samarbeidsland, og bidrag til å redde naturverdier av global betydning for framtiden."

Demokratisering av Verdensbanken og IMF

En mer kritisk holdning til Verdenbanken og IMF og deres politikk kommer ikke bare til utrykk ved at regjeringen Stoltenberg vil forskyve den multilaterale bistanden fra Verdenbanken til FN og varsler at det i forbindelse med bistand og gjeldslette ikke lenger skal stilles krav til privatisering og liberalisering. I regjeringserklæringen hetere det videre at regjeringen vil:

 • arbeide for større åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF, og vurdere endringer i forhold til politisk styring og mandat for Norges rolle.
 • gå inn for at Verdensbanken og IMF demokratiseres. Utviklingsland må gis langt større innflytelse blant annet ved at stemmeretten ikke utelukkende knyttes til innskutt kapital.

Økt støtte til utviklingslandene i WTO-forhandlingene

Når det gjelder internasjonal handel og de pågående forhandlingene innenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO) omfatter regjeringserklæringen en rekke punkter der regjeringen i større grad enn regjeringen Bondevik vil støtte utviklingslandene og som går rett inn i den tilspissede debatten som har gått i Norge den siste tiden (se Frontene skjerpes i WTO-striden, RORG-nyhet 10.10.05). Regjeringen vil bl.a.:

 • gjennomgå og revurdere alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene.
 • at Norge i WTO-forhandlingene om landbruk og om markedsadgang for andre varer enn landbruksprodukter skal arbeide for å gi land i sør tilstrekkelig handlingsrom til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og utviklingsnivå.
 • at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning.
 • at Norge skal støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).
 • legge vekt på økt åpenhet om hvilke anmodninger Norge sender til andre land i GATS-forhandlingene, og så langt som mulig innenfor WTO-regelverket gi offentligheten innsyn i de anmodninger Norge mottar.
 • bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon.
 • øke importkvotene for fattige land, også ikke-MUL land. Regjeringen vil målrette bistand mot å sette MUL-land i stand til å utnytte sine handelspreferanser.
 • arbeide internasjonalt for en gjennomgang av tidligere WTO-runder før forhandlingene utvides til nye områder.

Aktuelle lenker:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

Medieklipp:

 • Pas de deux i UD, kommentar av Halvor Elvik, Dagbladet 23.10.2005
  De er to av regjeringens skarpeste kniver i skuffen. Aftenposten har allerede hevet Gahr Støre til de høyere sfærer i en kommentar. Solheim moderniserte Sosialistisk Venstreparti og staket ut den veien til makt som har ført partiet inn i regjeringskontorene. Lykkes de i å samarbeide, kan resultatet bli en kraftfull norsk utenrikspolitikk på et tidspunkt i historien da landet virkelig trenger en.
 • - FN-soldater er viktigst, Dagsavisen 23.10.05
  Sju av ti nordmenn mener det er viktigst å prioritere FN-operasjoner når norske soldater sendes til utlandet. Likevel har Norge trappet ned FN-innsatsen kraftig.
 • Bistandsorganisasjonene ønsker kursending, Ny Tid 22.10.05
  Bistandsmiljøet stiller med forsiktig optimisme og klare krav til den nye regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk. De viktigste kravene er ny kurs i bistandspolitikken, sterkere fokus på barn, miljø, fred, handel og urfolk - og bedre samarbeid mellom de ulike ministrene.
 • Betinget miljøoptimisme, Ny Tid 22.10.05
  De rødgrønne har lovt en kraftig satsing på miljø, men olje i nord og rovdyr splitter. Miljøorganisasjonene følger den nye regjeringen med falkeblikk.
 • Stø kurs - med USA, debatt av Hind Dhakil, Ny Tid 22.10.05
  Det henger sjølsagt ikke sammen at den nye regjeringa både skal føre videre den samme utenrikspolitiske hovedkursen og trekke seg ut av USAs krigstokt i Irak og Afghanistan.
 • Fortsatt nedtur i WTO, lederkommentar i Nationen 21.10.05
  Landbruks-dramatikken i WTO har rullet ufortrødent videre etter regjeringsskiftet. Den som måtte ha trodd at en ny regjering ville gjøre en merkbar forskjell allerede etter noen dager, tar feil. Det er mulig det er kommet endringer, men i realiteten betyr de neppe annet enn at pest er skiftet ut med kolera.
 • Ny fiasko i Geneve, Nationen 21.10.05
  De mektige statene i landbruksforhandlingene klarte ikke å bli enige nå heller. Norge legger ikke fram nytt tilbud, men ting kan skje i EU til uka.
 • En ny regjerings forhold til USA, kommentar av Janne Haaland Matlary, Aftenposten 21.10.05
  Den nye regjeringen må analysere frihetsgradene vi har ut fra de reelle avhengigheter som eksisterer. Her er det en viktig fordel at Ap. har stor utenrikspolitisk ekspertise.
 • Reduser militær våpenhandel, kommentar av Grethe Andreassen, Dagsavisen 21.10.05
  Vår våpeneksport setter viktige prinsipper for en fredsnasjon til side.
 • Mellom sør og nord, kronikk av Ivan Kristoffersen, Nationen 20.10.05
  Spørsmålet er hvem den nye landbruksminister vil lytte til i valget mellom bygda og det globale : Partilederen Åslaug Haga og Sps solidaritet med bøndene eller Stoltenberg og den nye liberalisering av verdens handel? 
 • - En god avtale er avgjørende, Aftenposten 20.10.05
  En dårlig WTO-avtale kan ikke oppveies av økt landbruksstøtte her hjemme, fremholder den nye landbruksministeren, Terje Riis Johansen.
 • Solheim skjerper kampen mot korrupsjon i bistandsland, Vårt Land 20.10.05
  Utviklingsminister Erik Solheim vil øke Norges innsats for å bekjempe korrupsjon i fattige land.
 • De frivilliges sjefer, kommentar av Dag Kullerud, Aftenposten 20.10.05
  Statsminister Jens Stoltenberg hentet to av det frivillige Norges mest profilerte ledere til sin regjering: Utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljøvernminister Helen Bjørnøy. De har begge bidratt til en utvikling der generalsekretærstillingen i deres tidligere organisasjoner er blitt viktige og innflytelsesrike posisjoner i det norske samfunnet.  
 • Regjeringen utfordrer nyliberalismen, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 19.10.05
  Blir dette regjeringen som greier å utfordre nyliberalismen? To punkter i regjeringserklæringen viser at den har tenkt å prøve, også på den internasjonale arena: Den vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping. Og den vil gjennomgå og revurdere de norske posisjonene når det gjelder handel med tjenester innen rammen av GATS-avtalen i WTO.
 • Orienterte om det første rødgrønne WTO-utspillet, Vårt Land (NTB) 19.10.05
  Etter knappe to dager i posisjon orienterte den nye utenriksministeren og landbruksministeren om nye norske utspill i Verdens handelsorganisasjon (WTO) onsdag.
 • Endringsagentene er på plass i UD, Aftenposten 19.10.05
  - Folk må gjerne se Dagsrevyen på mitt kontor. Men da er ikke jeg der, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 • Bistand uten byskrekk?, debatt av Sven Erik Svendsen, Dagbladet 19.10.05
  På NRK tirsdag sa Erik Solheim at bistandsmidlene nå vil bli utnyttet maksimalt. Det er å håpe at han også vil inkludere byene i samarbeidet.
 • Får WTO-krisa i fleisen, Klassekampen 18.10.05
  Møt landbruksminister Terje Riis-Johansen (37) - mannen som skal berge norsk landbruk gjennom WTO-forhandlingene.
 • Mye rutine - få eksperimenter, lederkommentar i Aftenposten 18.10.05
  Gahr Støre vil sammen med den nye landbruksministeren Terje Riis-Johansen fra Sp. få en vanskelig utfordring fra dag én på grunn av de pågående forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).
 • Miljøskifte, kommentar av Erling Rimehaug, Vårt Land 18.10.05
  I går var FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom, og Norge fikk to statsråder som leder organisasjoner som arbeider for fattige og nødlidende: Jonas Gahr Støre gikk fra Røde Kors til Utenriksdepartementet og Helen Bjørnøy fra Kirkens Bymisjon til Miljøverndepartementet.
 • Spennende start i UD, kommentar av Nils Morten Udgaard, Aftenposten 18.10.05
  Med Jonas Gahr Støre får Norge en skarpskodd utenriksminister - kanskje en vår tids Halvard Lange? Han henter utenrikspolitikken tilbake til landet og nærområdene.
 • Lover å lytte til kritikerne, Aftenposten 18.10.05
  Statsråd Erik Solheim skal arbeide hardt for å bli mer populær i SV enn partileder Erik Solheim var. - Jeg skal bruke mye tid i partiet, sier han.
 • Historisk samarbeid, kommentar av Olav Versto, VG 18.10.05
  Det har kostet SV denne regjeringsdannelsens største innrømmelse; i den politiske plattformen fra Soria Moria heter det under avsnittet om internasjonal politikk blant annet: «Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.»
 • Krever mobbeslutt i UD, VG 18.10.05
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre innfører absolutt nulltoleranse for mobbing i UD. Om få måneder kan det komme en større omorganisering i departementet.
 • Look to America, lederkommentar i Nationen 17.10.05
  En ny regjering må lære av andre land å bli mer offensiv i landbruksforhandlingene i WTO.
 • Hent fyren heim!, kommentar av Ingrid Fiskaa, Klassekampen 15.10.05
  Regjeringa tar til orde for at det skal utarbeidast kriterie for kva som er illegitim gjeld, og vil sletta slik gjeld. Fram til no har omgrepet ”illegitim gjeld” mest vore brukt av gjeldssletterørsla sjølv, og ikkje av politikarar i posisjon. Regjeringa vil dessutan at bistand i aukande grad skal flyttast frå Verdsbanken til FN, og seier at norsk bistand ikkje skal gå til program som stiller krav om liberalisering og privatisering. Det vil innebera ei tydeleg kursendring.
 • Ny kurs i WTO, Klassekampen 14.10.05
  Regjeringen skal gjennomgå og revurdere alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene. Det slår regjeringserklæringen fast, til glede for Senterpartiet og SV.
 • Krevende regjeringsplattform, lederkommentar i Aftenposten 14.10.05
  De nye regjeringspartiene forsikrer at hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast. Her blir det viktigere hva regjeringen gjør enn hva den sier. Så lenge tilbaketrekningen av norske styrker fra Operasjon Enduring Freedom ved mandatperiodens utløp kombineres med en økt satsing på NATOs ISAF-styrker, er det i denne saken etter vårt syn ikke snakk om et brudd på hovedlinjene i praktiseringen av Norges internasjonale forpliktelser.
 • Første løfte er innfridd, lederkommentar i Dagbladet 14.10.05
  Utenriks- og sikkerhetspolitikken ligger fast. Selv om det heter at norske stykker skal trekkes ut av Enduring Freedom i Afghanistan, vil engasjementet videreføres og økes gjennom Nato-ledete ISAF. Det er gledelig at den nye regjeringen varsler en mer aktiv utenrikspolitikk, ikke minst i forhold til Europa. Det skal heller ikke mye til sammenlignet med den utgående regjeringens passivitet.
 • Et fullkomment kompromiss, kommentar av Arne Strand, Dagsavisen 14.10.05
  SV har også fått gjennomslag i utenrikspolitikken.
 • Ny plattform, kommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 14.10.05
  Det mest gledelige er den omfattende og konkrete snuoperasjonen regjeringen legger opp til i forhold til WTO, der det nå legges vekt på fattiges lands rett til å beskytte egen industri og landbruk. Her har både SV og Sp spilt en helt avgjørende rolle. Likevel står norsk politikks grunnleggende doxa fast på flere andre områder.
 • Miljø, skole og eldre i fokus, Vårt Land 14.10.05
  Når det gjelder innsatsen for de fattige internasjonalt, viderefører de rødgrønne bistandsmålet om én prosent av BNI. Målsetningen er å trappe opp satsingen utover i perioden. Regjeringsdokumentet bærer preg av en sterk satsing på Norges FN-engasjement. Blant annet vil de flytte bistandsarbeid fra Verdensbanken over til FN-organer.
 • Trekker ut soldater fra Irak og Afghanistan, VG (NTB) 14.10.05
  Norske offiserer skal ut av Irak, og Norge trekker seg ut av operasjon Enduring Freedom i Afghanistan, men trapper opp innsatsen i ISAF-styrken.
 • Verden analysert, Morgenbladet 14.10.05
  Morgenbladet styrker utenriksdekningen med fem nye spaltister. Her er deres oppfordringer til den nye regjeringen.
 • De fattiges venn, Aftenposten 14.10.05
  - Han har maktet å sette internasjonal solidaritet høyt opp på den politiske dagsordenen. Og han har maktet å få Høyre med, det er ganske godt gjort.

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.