Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frontene skjerpes i WTO-striden

Ikke uventet landet WTO-striden, med tilspissede fronter, inn i innspurten på de rødgrønne koalisjonspartnernes regjeringsforhandlinger. - Et svarteperspill om WTO, skrev Dagsavisen på søndag om ordvekslingen mellom avtroppende og påtroppende regjering.
Mandag 10. oktober 2005
Linker oppdatert: Onsdag 14. desember 2005

Debatten om norsk WTO-politikk er mer tilspisset enn på lenge foran onsdagens konferanse om mat, makt og rett

De internasjonale handelsforhandlingene i forkant av WTOs ministermøte i Hong Kong i desember pågår for fullt - innenfor den såkalte Doha-runden. Her er Norge under press, påpekte Aftenposten i en lederkommentar i går (se her), og viste til den debatten som lenge har pågått om motsetninger mellom Norges interesser og utviklingslandenes interesser (se f.eks. Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?, RORG-nyhet 24.06.04).

Sist fredag orienterte utenriksminister Jan Petersen og landbruksminister Sponheim de parlamentariske lederne på Stortinget om at G10-gruppen, som Norge er med i, vil gå inn for kraftige kutt av tollsatsene på landbruksvarer. De rødgrønne koalisjonspartiene ga regjeringen fullmakt til å fortsette samarbeidet innenfor G10, men unnlot å si noe om politikken. - De rødgrønne er med på ferden, men protesterer for all verden, skriver Nationens Erling Kjekstad i dag (les kommentaren her). - Avtroppende og påtroppende regjering spiller svarteper om ansvaret for de dramatiske endringene WTO-forhandlingene kan få for norsk landbruk, skriver Dagsavisen (se Svarteperspill om WTO Dagsavisen 09.10.05).

Dette spillet burde ikke komme som noen overraskelse for noen. De rødgrønne koalisjonspartienes uavklarte forhold til WTO-politikken har vært tema både i valgkampen og forhandlingene etterpå (se f.eks. WTO-floke rett i fanget, Aftenposten 27.09.05). Et par uker før valget skrev utenriksminister Jan Petersen i et innlegg i Aftenposten (les her) bl.a.:

"I Verdens Handelsorganisasjon WTO går Sp og SV til angrep på den linje Arbeiderpartiet har fulgt i mange år. Hvem vinner? Vinner SV og Sp, er det dårlig nytt for arbeidsplassene. Vinner Arbeiderpartiet, må Åslaug Haga være ærlig nok til å fortelle velgerne sine at hun gir seg etter valget."

Noen avklaring har imidlertid ikke kommet fra de rødgrønn partiene, og det har nok heller ikke blitt lettere etter at frontene i den offentlige debatten har blitt betydelig skjerpet den siste tiden. Kirkens Nødhjelp har markert seg sterkt og blitt møtt med et bondeopprør (se Vårt Land her), mens Dagens Næringsliv igjen har gått hardt ut mot Senterpartiet (les DNs lederkommentar her). Erik S. Reinert ved Europaprogrammet reagerte i en kommentar i Dagbladet i går kraftig på Dagens Næringsliv, som han mente hadde krysset grensen til det uanstendige  i sin kritikk av Senterpartiet og Marit Arnstad (les Reinerts kommentar her):

"Gjennom påstanden om at norsk landbrukspolitikk dreper afrikanere går avisens mobbing av norske bønder et steg for langt, over i det uanstendige. Samtidig som realitetenes tørre fakta hoper seg opp mot nyliberalismens globaliseringsprosjekt, og økonomene for lengst selv er begynt å tvile, når retorikken her et totalitært og fundamentalistisk nivå som minner om regimer og tider vi helst ikke vil assosieres med."

Kirkens Nødhjelp med kontroversielt utspill

Kirkens Nødhjelp er den eneste av de store norske bistandsorganisasjonene som har engasjert seg tungt i internasjonal handelspolitikk. Etter valget sendte organisasjonen et brev til lederne i de rødgrønne koalisjonspartiene der de bl.a. kom med sine anbefalinger m.h.t. norsk WTO-politikk (les brevet her):

Kirkens Nødhjelp håper at en ny Regjering vil:

 • Trekke Norges GATS-krav til u-land, og ta til orde for at avtaleteksten omskrives med henblikk på å sikre at vann, helse og utdanning ikke liberaliseres under internasjonal handelsrett.
 • Ta til orde for at WTOs inndeling av ulike typer jordbruksstøtte legges om, slik at det kan skilles effektivt mellom støtte til produksjon for hjemmemarkedet og indirekte støtte til eksport. Dersom Norge insisterer på å få beholde så mye subsidier som mulig gir Norge indirekte støtte til overproduksjon i EU og USA og dermed dumping. I motsetning til tollmurer er subsidier en støtteform som bare rike land har råd til å benytte. Alle handelsvridende subsidier må reduseres mest mulig.
 • Bidra til å sikre fattige land – særlig fattige mellominntektsland – tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egne småbønder. Sensitive produkter må unntas fra ytterligere liberalisering samtidig som u-land innrømmes en special safeguard som tillater økt toll ved dramatisk import-vekst.
 • Ta til orde for at all eksportstøtte avvikles helt innen 2007, slik UNDP foreslår.
 • Arbeide for at rike land åpner sine markeder på en slik måte at rike forbrukeres kjøpekraft først og fremst kommer fattige produsenter til gode, og ikke andre rike. De norske importkvotene for ikke-MUL bør økes betydelig, samtidig som bistand som setter MUL i stand til å utnytte sine preferanser økes.

Brevet ble møtt med storm. Til Nationen sa styreleder Steinar Dvergsdal i selskapet Felleskjøpet Øst Vest bl.a. (les mer her):

"Dette er så ytterliggående at ikke engang den brasilianske landbruksministeren mener det Kirkens Nødhjelp (KN) sier om at norsk matproduksjon må reduseres. Det vet jeg, for jeg har hatt en rekke samtaler med ham."

Kirkens Nødhjelp kaller Nationens dekning av saken "kampanjejournalistikk" og på grunnlag av det de oppfatter som "grove fortegnelser" legger organisasjonen fram en redegjørelse der de bl.a. sier (les redegjørelsen her):

"Kirkens Nødhjelp har aldri, som journalist Thomas Vermes i Nationen hevder, krevet at 'den nye regjeringen skal avvikle betydelige deler av subsidiene til norsk landbruk, i håp om å erstatte norsk matvareproduksjon med import fra avanserte u-land som Brasil og Argentina'."

Nationen er imidlertid ikke forøyd med redegjørelsen. Avisa mener at Kirkens Nødhjelps generelserketær Atle Sommerfeldt "er uenig med seg selv" (les lederkommentaren her) og i en kommentar skriver Nationens Kari Gåsvatn bl.a.(les kommentaren her):

"For å få oppmerksomheten bort fra egne synspunkter går nå Sommerfeldt til frontalangrep på Nationen. Det er en velkjent taktikk. I beste fall har han vært utydelig. I debatten om matimport er det nødvendig å skille mellom småbønder og agrobusiness, mellom frihandel og rettferdig handel, og mellom bærekraftig jordbruk og industrijordbruk på bekostning av rasert regnskog. Om norsk mat blir utkonkurrert, kommer det ikke nødvendigvis fattige land til gode."

I en kronikk i Nationen (les her) kaller Aksel Nærstad i Utviklingsfondet (som også hadde utfordret de rødgrønne partiene på WTO-politikk, se her) utspillet fra Kirkens Nødhjelp et "beklagelig linjeskifte" og skriver bl.a.:

"Kirkens Nødhjelp forvrenger nå hva matsuverenitet er. Sommerfelt framstiller matsuverenitet som at alle land skal ha rett til å gjøre hva de selv vil innen matpolitikk. Matsuverenitet innebærer lands rett til å bestemme sin egen bærekraftige matpolitikk, men ikke å ødelegge andre lands markeder gjennom dumping og subsidiert eksport. Om matsuverenitet blir akseptert og gjennomført som prinsipp, vil det bli slutt på dumping av mat, alle land vil ha rett til å sette i verk tiltak for å stoppe underpriset import, og til å sette i verk tiltak for å sikre egen bærekraftige matproduksjon til egen befolkning."

Dagens Næringsliv vs Senterpartiet

I en lederkommentar om de pågående regjeringsforhandlingene på Soria Moria skriver Dagens Næringsliv 3. oktober at det er "bra og viktig" at "det blir noen løfter til verdens fattige" i den regjeringserklæringen som forhandles fram (les lederkommentaren her), men fortsetter så:

"Problemet er at den samme erklæringen trolig vil inneholde punkter som viser at det likevel ikke er de fattigste som er viktigst. Punkter som viser at det finnes viktigere ting for en rødgrønn regjering enn å gjøre fattigdommen til historie."

- Senterpartiet har reist til Soria Moria med krav om at Norge skal kjempe med alle krefter mot kutt i landbruksstøtte og mot lavere tollmurer, skriver Dagens Næringsliv og spør:

"Spørsmålet er hvor mange afrikanske liv Arnstad synes jobben til norske bønder er verdt."

- Gjennom påstanden om at norsk landbrukspolitikk dreper afrikanere går avisens mobbing av norske bønder et steg for langt, over i det uanstendige, skrev Erik S. Reinert ved Europaprogrammet i Dagbladet i går (se her).  "Mordanklagen" mot norske bønder er basert på en "karikatur- og propagandaversjonen av økonomisk teori", mener Reinert (med henvisning til Tony Blairs Afrikakommisjon) og utdyper:

"...bare vi setter aksjemeglere og skopussere i hvert sitt land og åpner for frihandel, vil aksjemeglere og skopussere få samme lønn. Bare fattige afrikanere får lov å selge maten sin til oss vil de bli like rike som oss. Problemet med disse regnestykkene er at de har svært lite med virkeligheten å gjøre. Modellene baserer seg på at alle økonomiske aktiviteter er like, de ser bort fra industriens stordriftsfordeler, imperfekte konkurranse og de enormt viktige synergieffektene som fra industrien skaper et effektivt landbruk. Modellene forutsetter også full sysselsetting."

- Virkeligheten er en helt annen, mener Reinert, som viser til et seminar i regi av FNs utviklingsprogram (UNDP) forrige uke:

"Bekymringen der var at frihandel i mat vil forårsake enorme skader på landbruket i de fleste fattige land. Bare i India finnes det 650 millioner bønder som ikke vil være «konkurransedyktige» i verdenshandelen."  

- Svarteperspill

Mens den offentlige debatten om norsk WTO-politikk er på sitt mest tilspissede innkalte utenriks- og landbruksministeren så de parlamentariske lederne til orienteringsmøte på fredag og orienterte om at G10-gruppen, som Norge er med i, vil gå inn for kraftige kutt av tollsatsene på landbruksvarer.

På møtet fikk regjeringen de rødgrønnes fullmakt til å fortsette samarbeidet i G10, men etterpå gjorde Senterpartiet det klart at de ikke kan støtte en svekking av importvernet (se her). - Haga rir to hester i WTO-saken, hevdet landbruksminister Sponheim (se Aftenposten her), som til Aftenposten bl.a. sa:

"Hun prøver å si ulike ting i ulike retninger - én ting til sitt bondemarked, noe annet til dem som forhandler på Soria Moria, og til oss i Regjeringen."

- Svarteperspill om WTO, kalte Dagsavisen det i går og får idag langt på vei følge av Erling Kjekstad i Nationen (se kommentar her):

"I løpet av én helg er landbrukspolitikken kraftig endret, det har skjedd over natta og etter møter i de lukkede rom. Bøndene står tilbake med en kraftig WTO-smell som Bondevik-regjeringen og de rød-grønne i realiteten må dele ansvaret for. Opposisjonen - ikke minst Sp - ble riktignok overkjørt og overrumplet av regjeringen. Men de reagerte ikke med klar protest og motstand. De forsøker å komme seg ut av klemma med dobbeltkommunikasjon."


Aktuelle lenker:

Utfordringer til de rødgrønne:

Medieklipp fra konferansen om Mat, makt og rett, Oslo 12. oktober:

 • Nord og sør mot WTO, Nationen 13.10.05
  Norske bønder står ikkje i vegen for fattige bøndene i sør. Det er bondeorganisasjonar frå Kenya, Frankrike og Noreg samde om.
 • Fransk aktivist og norske bønder til felles kamp, Vårt Land 13.10.05
  Bondeaktivisten José Bové vil stanse Verdens Handelsorganisasjon. Onsdag var han i Oslo for å diskutere landbrukspolitikk med norske bønder og Utviklingsfondet.
 • Lader pipa mot WTO, Klassekampen 13.10.05
  - Norges budskap til andre land burde være at det å beskytte seg selv er en rettighet, og knytte seg til land som mener dette, mener den franske bondelederen José Bové.

  Se også:
 • Innlegg på konferansen Mat, makt og rett

Øvrige medieklipp:

 • Bønder i sør og nordkommentar av John K. Mutunga, Dagbladet 14.10.05 
  Utviklingsland fortjener derfor valgmuligheter og mulighet til å fremme hva landene selv ser på som ønskelige mål innenfor utviklingen av landbruket. Den negative innvirkningen av liberalisering - som overskygger positive aspekter - har i stor grad ført til at utviklingen innenfor jordbruket har stoppet opp i utviklingsland, land som er svært avhengig av jordbruk.  
 • Sp.s skjebne, kommentar av Ola Storeng, Aftenposten 14.10.05
  Men med mindre forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, WTO, bryter sammen, kan en ny landbruksminister få en helt annen oppgave, nemlig å forberede forslag om en dramatisk nedbygging av støtten til jordbruket. 
 • Norsk og solidarisk, kommentar av Marianne Lystrup, Vårt Land 13.10.05
  Det er ikke uten videre gitt at det er fattige folk i utviklingsland som kommer til å tjene på at vi legger kjøkkenhagen vår på den andre siden av jordkloden. Mye erfaring viser at internasjonal handel holder produsentene nede i fattigdom, mens gullet drysser på handelsleddene og transportsektoren.
 • Langt fram til enighet i WTO-forhandlinger, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.05
  Partene i landbruksforhandlingene i WTO står langt fra hverandre. Stoltenberg-regjeringen vil få tøffe tak i tiden som kommer.
 • Demokratisk underskudd, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 13.10.05
  I et ellers åpent land som Norge, er hemmelighold om WTO blitt en dyd. Selv de folkevalgte strever med å få ut informasjon. Spørsmål som griper rett inn i hverdagen og framtida til folk, overlates til embetsmenn og et par ministre. Det viser hvordan WTO er frakoblet demokratiet.
 • Petersen på landbrukets side, Nationen 13.10.05
  I valgkampen for fire år siden sa Jan Petersen at fiskeriinteressene må overordnes landbruket i WTO. Hva nå, i opposisjon?
 • Norge tilbyr opptil 60 prosent tollkutt, Nationen 12.10.05
  Norges allierte i WTO offentliggjorde i går sitt tilbud. Men utover kvelden diskuterte de å gå enda lenger enn kutt på opptil 60 prosent.
 • Jordløse brasilianere advarer mot eksport,  Nationen 12.10.05
  To representanter for de jordløses bevegelse i Brasil høster økologisk gulrot på Stange. De anklager eksportlandbruket for å ta jorda fra de sultende.
 • Nytt sjokk for bøndene, Nationen 12.10.05
  U-land som Brasil bør få tollettelser i tillegg til de alvorlige tollkuttene som er foreslått i WTO. Det anbefales i en rapport bestilt av UD.
 • Petersen: - Vanvittig debatt i Norge, VG (NTB) 12.10.05
  Utenriksminister Jan Petersen (H) mener debatten i Norge om regjeringens posisjoner i WTOs landbruksforhandlinger har vært «helt vanvittig».
 • Japan avviser amerikansk WTO-forslag, Nationen (NTB-Reuters-AFP) 11.10.05
  Japan avviste mandag på vegne av Norge og G10-gruppen USAs forslag til subsidiekutt i landbruksforhandlingene i WTO.
 • USA for framgang i WTO-forhandlingene, Dagens Næringsliv (NTB) 11.10.05
  USA foreslår store kutt i landbruks-subsidiene i et forsøk på å skape bevegelse i WTO-forhandlingene. EU er positiv til utspillet. Oxfam er meget kritisk.
 • Frykter at EU skal gi WTO for mye, Aftenposten 11.10.05
  13 EU-land, med Frankrike i spissen, er misfornøyd med EUs forhandlingstaktikk i WTO-forhandlingene om landbrukssubsidier. De frykter at EU skal gi for mye.
 • Sjokk eller fremgang i WTO?, debatt av Roald Gulbrandsen, Aftenposten 11.10.05
  Norske avisoverskrifter har vært preget av sjokk etter G10s utspill til landbruksforhandlingene i WTO. For norsk næringsliv innebærer utspillet håp om fremgang i de totale forhandlingene.  
 • WTO-krisene, kommentar av Morten Møst, Dagens Næringsliv 11.10.05
  Dyp uenighet om landbruksstøtten har i mange år vanskeliggjort liberalisering på andre områder. Faktisk har omlegging i landbruket stått på dagsordenen i WTO og forløperen Gatt siden midten av 80-årene, så endringene som nå kan være i emning, bør ikke komme aldeles overraskende.
 • - Landbruket kan utraderes, Klassekampen 11.10.05
  Denne høsten vil bli preget av de pågående forhandlingene i WTO, som skal kulminere med toppmøtet i Hong Kong rett før jul. Klassekampen bringer i dag en oversikt over de mest brukte uttrykkene i WTO-debatten.
 • Skinnfellen Haga, lederkommentar i Aftenposten 11.10.05
  Norges forhold til Verdens handelsorganisasjon (WTO) er en vanskelig sak, ikke minst for Senterpartiet som kommende regjeringsparti.
 • Folk flest er ikke norske bønder, kommentar av Ivar A. Iversen, Dagsavisen 11.10.05
  Forhandlingene har skapt stor uro i norsk politikk, ikke minst i Senterpartiet. Kutt i subsidiene på 60 prosent vil være dramatisk for verdens mest subsidierte bønder. Og slik bør det være. For i WTO står interessene til norske bønder i motsetning til bønder på landsbygda i verdens fattigste land.
 • Forhandler bort norske agurker, Dagsavisen 11.10.05
  Snart får du ikke norske tomater og agurker på brødskiva. Det kan bli resultatet av regjeringens WTO-forhandlinger.
 • Landbruk, kommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 11.10.05
  Ap, SV og Sp må kreve full informasjon av den sittende regjeringen om hva som er gjort, og umiddelbart etter overtakelsen må hele situasjonen gåes gjennom på nytt, slik at vi kan være sikre på at alt som står i vår makt blir gjort for forsvare retten til å produsere mat for egen befolkning. Et krav som er i fullstendig overensstemmelse med interessene til jordas fattige.
 • Høyt spill om WTO, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 11.10.05
  Her Norge har faktisk regjeringens embetsmenn helt siden juli deltatt i G10-drøftingene som nå har gitt så dramatiske resultater. Men Bondevik-partiene kunne likevel ikke - for eksempel for å spille fair play overfor de nye regjeringspartiene - informere om noen ting før nå, plutselig, sist fredag kveld.
 • – Bøndene maler fanden på veggen, nrk.no (NTB) 10.10.05
  Bøndene overdriver skadevirkningene av en ny WTO-avtale for norsk landbruk, mener Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).
 • Vil ha nyansert handelsdebatt, Vårt Land 10.10.05
  Norske bønder har kritisert Kirkens Nødhjelp for å oversjå bøndenes interesser. Utviklingsministeren etterlyser ein nyansert norsk debatt.
 • USA vil kutte landbrukssubsidiene, VG (NTB) 10.10.05
  USA er forberedt på å kutte landbrukssubsidiene med 60 prosent i løpet av de neste fem årene, og etter hvert fjerne dem helt, opplyser USAs handelsrepresentant Rob Portman.
 • Mener tollkuttene er til å leve med, Nationen 10.10.05
  - Tollkuttet Norge og G10 går inn for i dag, er dramatisk for landbruket, men ikke verre enn tilbudet Norge allerede har gitt, sier landbruksminister Lars Sponheim.
 • Blir det tollvern på hakkekylling?, kommentar av Gunnar Syverud, Nationen 10.10.05
  Alle fra de mest liberalistiske økonomene på Norges handelshøgskole i Bergen, via et knippe forskere på Norsk Utenrikspolitisk institutt til Kirkens Nødhjelp, mener det meste av verdens problemer hadde vært løst, hvis norske bønder sluttet å produsere mat - ikke minst for allverdens uland.
 • Ned som en skinnfell, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 10.10.05
  I lørdagsavisa hisset jeg meg kraftig opp over Bondevik-regjeringens uverdige WTO-spill på denne plassen. Vi ga Lars Sponheim på pukkelen for ikke å ha informert Stortinget tidligere, og for å sette bøndene sjakk matt. Men nå kjenner vi også reaksjonene hos de rød-grønne.
 • Morderiske bønder, kommentar av Erik S. Reinert, Dagbladet 09.10.05
  Mordanklagen mot norske bønder baserer seg på Tony Blairs Afrikakommisjon. Slike rapporter og regnestykker basert på totalt virkelighetsfjerne forutsetninger har vært vanlige helt siden 1980-tallet, de «beviser» bestandig at frihandel vil utjevne alle verdens innbyggeres inntekt oppover.
 • Norge under press, lederkommentar i Aftenposten 09.10.05
  FN har utpekt Doha-runden til et av de viktigste virkemidlene for å nå tusenårsmålene om halvering av verdens fattigdom innen 2015. Like viktig for å forklare den bevegelsen som nå skjer i forhandlingene, er ønsket om å demme opp for en proteksjonistisk bølge i industrilandene, som kan underminere WTO.
 • - Haga rir to hester i WTO-saken, Aftenposten 09.10.05
  Sp.-leder Åslaug Haga forsøker å ri to hester samtidig i WTO-saken, hevder landbruksminister Lars Sponheim.
 • Svarteperspill om WTO, Dagsavisen 09.10.05
  Avtroppende og påtroppende regjering spiller svarteper om ansvaret for de dramatiske endringene WTO-forhandlingene kan få for norsk landbruk.
 • WTO-drama for norske bønder, Nationen 08.10.05
  Én time tok det Jan Petersen og Lars Sponheim å få ryggdekning til et dramatisk tilbud om norsk tollkutt på landbruk i WTO.
 • Norske bønder får det tøffere, Aftenposten 08.10.05
  De rødgrønne partiene aksepterer store kutt i tollsatsene på landbruksvarer og får økt konkurranse for norske bønder. Alternativene er verre, mener de.
 • Dramatiske tider for norsk landbruk, Dagens Næringsliv (NTB) 08.10.05
  Regjeringen fikk fredag kveld tilslutning fra Stortinget til å samarbeide med de såkalte G10-landene i de videre WTO-forhandlingene.
 • Ingen ny WTO-kurs, Dagsavisen (ANB) 08.10.05
  Partiene på Stortinget ønsker å fortsette på kursen som Norge har lagt seg på, i forkant av de kommende WTO-forhandlingene.
 • Sponheims siste spik, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 08.10.05
  En provokasjon mot de rødgrønne regjeringspartiene, og spesielt mot Senterpartiet. Et overtramp mot en regjerings ansvar for, og plikt til, å informere Stortinget. Og, framfor alt: Et trist spill om norske bønders framtid. Slik vil vi oppsummere Bondevik-regjeringens siste stikk i WTO-saken. Dette lover sannelig ikke godt for det framtidige samarbeidet med de rød-grønne regjeringspartiene!
 • Norge må kutte handelsrestriksjonene, Ny Tid 08.10.05
  250 barn dør som følge av den tredje verdens gjeldsbyrde mens du leser dette intervjuet. Økonom Noreena Hertz (36) bruker 223 sider på løsningen.
 • Innkaller til krisemøte om WTO, Dagens Næringsliv (NTB) 07.10.05
  Regjeringen innkaller til krisemøte på Stortinget fredag om utviklingen i WTO-forhandlingene.
 • Ga regjeringen WTO-støtte, Nettavisen 07.10.05 
  - Norge bør ikke bryte ut av G10-alliansen, sier Hill-Marta Solberg (Ap) etter krisemøtet om WTO på Stortinget fredag.
 • Styrkedråper før WTO-kamp, Nettavisen 07.10.05 
  Det rødgrønne regjeringen trenger noe å styrke seg på i møte med WTO-diskusjonene om tollsatser, mener blant andre Natur og Ungdom. 
 • Bondekrig mot KN, Vårt Land 07.10.05
  Bonde og giver Knut Haga føler seg sviktet av Kirkens Nødhjelp. KNs standpunkt om subsidiekutt og økt import av landbruksvarer gjør ham lite motivert til å gå med fastebøsse.
 • En menneskerett, debatt av Jørgen Jensehaugen, Morgenbladet 07.10.05
  Jeg har dyp respekt for utspillet til Kirkens Nødhjelp (Morgenbladet 23. september), og det nødvendige fokus Atle Sommerfeldt retter mot Norges rolle i WTO-forhandlingene. Jeg mener likevel at utspillet trekker flere av sine konklusjoner på et feilaktig grunnlag, Kirkens Nødhjelp forenkler kalkylen.
 • - Beklagelig,Vårt Land 07.10.2005
  - Vi var vel forberedt på diskusjoner, men hadde ikke tenkt at reaksjonene skulle bli så skarpe, siden standpunktene deles av FNs utviklingsprogram, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær Atle Sommerfeldt.
 • Når Marit Arnstad får skylda, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 06.10.05
  Påstanden om at norske bønder har skylda for verdens fattigdom er blitt et dogme i norsk offentlighet.
 • Skal Soria Moria ramme u-land?, lederkommentar i Nationen 05.10.05
  Før valget slo Arbeiderpartiet klart fast i Nationen at de vil opprettholde alle Bondevik-regjeringens offensive krav mot u-land, så sant disse holder seg innenfor WTOs rammer for forhandlingene. Kan SV og Sp leve i en regjering som tar opp Jan Petersens arv?
 • Beklagelig linjeskifte fra Kirkens Nødhjelp, kronikk av Aksel Nærstad, Nationen 05.10.05
  Norske bonde- og bygdeorganisasjoner har i økende grad de senere årene støttet kampen til fattige bønder i utviklingsland. Det er også utviklet samarbeid basert på felles interesser som kan beskytte bærekraftig matproduksjon til egen befolkning, stoppe dumping av subsidierte varer fra rike land, og øke importen til Norge fra de fattigste landene. I stedet for å bygge videre på dette og samarbeide, så går Kirkens Nødhjelp til frontalangrep på norsk landbruk.
 • Ber Norge ta styringen,  Dagsavisen 04.10.05
  Norge kan bli en ledestjerne i kampen for en bedre verden. Men da må landbrukssubsidiene kuttes først, sier den kjente globaliseringskritikeren Noreena Hertz.
 • Kirkens Nødhjelp på tynn grein, debatt av Sverre Rimstad, Nationen 04.10.05
  I sitt varsko mot «grøftekjøring» for WTO-forhandlingene i desember er Kirkens Nødhjelp og dets ledere i god fart mot den andre grøfta.
 • De fattige og Sp, lederkommentar i Dagens Næringsliv 03.10.05
  Statsminister Kjell Magne Bondevik, som passer på at alle skal se at han går med det hvite plastarmbåndet til kampanjen «Make poverty history», snakker bare om u-hjelp og gjeldslette, ikke om handel. Så selv med Sp i regjering er det vanskelig å se hvor mye verre den norske WTO-posisjonen egentlig kan bli.
 • Dropp landbrukssubsidiene, Aftenposten 01.10.05
  Afrikanske land vil at Norge skal droppe landbrukssubsidiene, men det vil ikke Norges Bondelag ha noe av.
 • Hatten av for Sommerfeldt, lederkommentar i Nationen 01.10.05
  Sommerfeldt er altså uenig med seg selv. Vi er enige i det siste av hans ståsteder. Det blir for usaklig når Sommerfeldt anklager Nationen for å tillegge Kirkens Nødhjelp et ønske om fullt frislipp av importen. Sommerfeldts ønske om å økeimporten er gjengitt pinlig nøyaktig.
 • Skitt i Toten - leve Afrika?, kronikk av Dag Seierstad, Nationen 01.10.05
  Hvem skal vi være solidariske med - bønder på Toten eller i Afrika? Slik blir Norges situasjon i WTO-forhandlingene ofte framstilt.
 • Bistand og politikk, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 30.09.05
  Til daglig appellerer organisasjonene til våre hjerter, men de opptrer også som meningsdannere med politiske agendaer. Det er bra, fordi almisser alene aldri vil løse verdens skjeve fordeling. Men da går de også inn i et minefelt, slik generalsekretær Atle Sommerfeldt har gjort de siste dagene. Han sender brev for å påvirke regjerings- og WTO-forhandlingene. Målet er kutt i subsidiene, også til matproduksjon til norsk forbruk.
 • Hushjelper mot WTO, Klassekampen 29.09.05
  Glem McDonald's-angripende franske bønder og unge hettekledde demonstranter mot WTO: Nå kommer hushjelpene. Og de er sinte.
 • Ber om boikott av Kirkens Nødhjelp, Nationen 29.09.05
  - Folk som støtter norsk landbruk, bør ikke gi 1 krone til Kirkens Nødhjelp før organisasjonen endrer sin WTO-politikk.
 • Ber om bananhjelp fra WTO, Aftenposten (NTB) 27.09.05
  EU ber om hjelp fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å løse tvisten om toll og kvoter for bananer fra Latin-Amerika.
 • WTO-floke rett i fanget, Aftenposten 27.09.05
  To dager etter at de rødgrønne har tatt over makten, er det viktige WTO-forhandlinger i Genève: En av flere utenrikspolitiske saker hvor partiene er svært uenige.
 • WTO-floke rett i fanget, Aftenposten 27.09.05
  To dager etter at de rødgrønne har tatt over makten, er det viktige WTO-forhandlinger i Genève: En av flere utenrikspolitiske saker hvor partiene er svært uenige.
 • Uavklart utenrikspolitikk, debatt av Jan Petersen, Aftenposten 28.08.05 

Se også:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.