Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Viktig utviklingsutvalg - uten deltakelse fra de det gjelder

Det nyoppnevnte utviklingsutvalget har fått et bredt og spennende mandat som skal munne ut i en offentlig utredning neste høst, men det skorter kanskje litt på noe vesentlig: deltakelse fra de det gjelder?

Torsdag 21. desember 2006
Linker oppdatert: Fredag 26. januar 2007

Utviklingsminister Erik Solheim (SV)

Det nyoppnevnte utvalget, som "skal kaste et nytt og kritisk blikk på hvordan en samlet norsk politikk har konsekvenser for utviklingen i den fattige delen av verden", ble varslet da utviklingsminister Erik Solheim i mai holdt sin første utviklingspolitiske redegjørelse i Stortinget (les mer her). Initiativet ble godt mottatt i Stortinget og i dag også på lederplass i Aftenposten (les mer her).

I debatten om dette knyttet til den utviklingspolitiske redegjørelsen i sommer pekte SVs Ågot Valle på at "det er viktig å sørge for at det blir en bred offentlig debatt her heime", og derfor mente hun at en stortingsmelding måtte vurderes. Slik ble det ikke - hvertfall ikke i første omgang. I følge utvalgets mandat skal det utarbeides en offentlige utredning (NOU), som skal legges fram innen september 2007.

Ågot Valle pekte også på at det "i dette arbeidet er ... viktig å trekke inn kunnskap fra et bredt spekter av fagfolk og aktører, ikke minst representanter for kunnskapsinstitusjoner og nettverk i sør", men helt slik ble det heller ikke. Utvalget har en bred, men norsk, sammensetning (se oversikt her).

Da sterke aktører i Nord mobiliserte for "å gjøre fattigdom til historie" i 2005 gjorde Firoze Manji, redaktør for det prisbelønte Afrikanske debattforumet Pambazuka News, et slagord - lånt fra de funksjonshemmedes bevegelse i Storbritannia - til sitt:

Never about us without us (aldri om oss uten oss),

Her syndes det også fra Solheims side, slik det så ofte har blitt gjort opp gjennom det internasjonale utviklingssamarbeidets historie, selv om utvalgsmandatet åpner for innhenting av informasjon fra sentrale institusjoner og myndigheter også i utviklingsland.

Utvalget skal ledes av utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp, Gunnstein Instefjord, og har fått et bredt og omfattende mandat, der det bl.a. står (les mer her):

"Utvalget skal identifisere de sider ved norsk politikk som har størst praktisk og prinsipiell betydning for bekjempelse av fattigdom i utviklingsland."

Her er det nok å ta av, ikke minst innenfor miljø-, energi og ressurspolitikk, som er ett av de tematiske kulepunktene i utvalgets mandat. Med sammenslåingen av Statoil og Norsk Hydro vil Norge få ett av verdens største og mektigste selskaper (les mer her) i en bransje full av globale utfordringer (les mer her), der korrupte land står i kø (i følge Aftenposten i dag) og som kanskje har større innflytelse på fordeling av rikdom og fattigdom globalt og nasjonalt enn noen annen bransje.

Ikke minst på dette feltet vil utviklingsutvalget vil stå overfor en sentral utfordring utformet i en merknad fra et stortingsflertall i 1996 (les mer her):

"Dersom det i vår egen Sør-politikk oppstår tilfelle av konflikt mellom egeninteresse og fellesinteresse, så må vi som nasjon være villige til å gi slipp på egne kortsiktige interesser, til fordel for løsninger som gir størst mulig utviklingseffekt for utviklingslandene."

Utvalgets mandat er ikke så entydig i disse spørsmålene som det tidligere stortingsflertallet (som også Erik Solheim stor bak):

"Utvalget skal, utfra et mål om å minimere de negative og forsterke de positive virkningene av norsk politikk på bekjempelse av fattigdom i Sør, beskrive de sentrale problemene for å oppnå dette på de ulike områdene, og komme med forslag om hvordan disse i prinsippet og med utgangspunkt i utvalgets faglige bakgrunn bør løses."


Aktuelle lenker:

Mediedekning og - debatt:

 • Gjør det omvendtreplikk fra Arnfinn Nygaard i Ny Tid 26.01.07
  Nei, det er ikke nedlatende å etterlyse representasjon fra Sør i debatt om og utforming av utviklingspolitikk, slik utviklingsminister Erik Solheim kan synes å mene i sitt innlegg i Ny Tid 11. januar. Ved å la være å ta inn representanter fra Sør i det nylig oppnevnte utviklingsutvalget har regjeringen mistet en anledning til å gi substans og innhold til løfter om ”globalt partnerskap” i internasjonalt utviklingssamarbeid.
 • Utradisjonell, uredd og nytenkende, debatt av Erik Solheim i Ny Tid 12.01.07
  Arnfinn Nygaard tar opp det nylig oppnevnte Utviklingsutvalget i et innlegg i Ny Tid 5. januar. Han framhever at utvalget har fått et bredt og spennende mandat, men savner deltagelse fra sør. La meg først si at jeg er glad for at utvalget ser ut til å ha vakt stor interesse allerede før det har startet arbeidet sitt.
 • De det gjelder (denne artikkelen), kommentar av Arnfinn Nygaard i Ny Tid 05.01.07
  Det nyoppnevnte utviklingsutvalget har fått et bredt og spennende mandat som skal munne ut i en offentlig utredning neste høst, men det skorter kanskje litt på noe vesentlig: deltakelse fra de det gjelder?
 • Utvalg for utvikling, lederkommentar i Aftenposten 21.12.06
  I erkjennelse av at vi vet for lite om virkningene av norsk utviklingshjelp har utviklingsminister Erik Solheim satt sammen et bredt utvalg for å utrede hvordan Norge best kan bidra til å redusere fattigdommen i verden. Det er på sin plass.

Se også:


Søk:

Avansert søk

Sagt om norske interesser og utviklingslandenes intereser:


"Utvalget skal identifisere de sider ved norsk politikk som har størst praktisk og prinsipiell betydning for bekjempelse av fattigdom i utviklingsland. Praktisk i den forstand at norsk politikk har direkte virkninger på faktorer som påvirker fattigdommen i disse landene. Prinsipielt ved at norsk politikk som isolert utøves i liten skala gir signaleffekter til andre OECD-land, ved at gjennomføringen av den skjer i koalisjon med andre land og dermed skaleres opp og ved at den påvirker virksomheten i internasjonale organisasjoner og fora."

Utdrag fra
utviklingsutvakgets mandat

"Vi vil arbeide for at norsk politikk og næringsliv trekker i samme retning. Derfor etablerer vi så snart som mulig et offentlig utvalg for å se på konsekvenser for utviklingslandene av norsk politikk i sin fulle bredde, inkludert handel, samferdsel, energi, landbruk og kultur."

Utviklingsminister Erik Solheim
i
utviklingspolitisk redegjørelse 2006

"Det er viktig å erkjenne at egen interesse og felles interesse ikke alltid vil være sammenfallende. I en verden med ulik fordeling av ressurser og makt er det umulig å overse de interessekonflikter og interesseavveininger som vil måtte finne sted. Dette flertallet mener at dersom det i vår egen Sør-politikk oppstår tilfelle av konflikt mellom egeninteresse og fellesinteresse, så må vi som nasjon være villige til å gi slipp på egne kortsiktige interesser, til fordel for løsninger som gir størst mulig utviklingseffekt for utviklingslandene."

Stortingets utenrikskomite
i
Innst.S.nr.229 (1995-1996)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.