Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Med WTO mot en ny verdensorden

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen sist uke. EU og USA kan ikke lenger kan diktere rammene for verdenshandelen og nå har Brasils president Lula tatt kontakt med USA, Kina og India for å få i gang nye samtaler. Er vi på vei mot en bedre verdensorden?
Mandag 04. august 2008
Linker oppdatert: Fredag 05. september 2008

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

- Det vanskeligste er unnagjort, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til NTB lørdag 26. juli (les mer her). Og en stund så det ut til at medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skulle bli enige om en ny avtale. Men slik gikk det likevel ikke og etter sammenbruddet i WTO-forhandlingene i Geneve sist uke sa EUs handelskommissær Peter Mandelson bl.a. (les mer her):

"Dette er et tilbakeskritt for det internasjonale handelssystemet som er større enn bare det å ha mistet noen handelsmuligheter. Vi har skuslet bort sjansen til å besegle en omformet verdensordens første globale pakt."

Og han var ikke den eneste som tenkte i slike baner. I en kommentar i Aftenposten sist uke skrev Jonas Gahr Støre bl.a. (les mer her):

"Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden. Men samtidig bevitnet jeg fødselen av en ny. En verdensorden der alle verdens land er til stede og krever sin rett. Der det kreves en nærmest ubegrenset vilje til forhandlinger, kompromiss og bærekraftige løsninger. For bare noen få år siden avgjorde USA og EU slike strider. Når de samlet seg om en løsning, ble det gjerne slik. De dagene er talte. Rundt dette bordet kommer ingen rundt land som India og Brasil. Sammen taler de på vegne av rundt 100 utviklingsland. Sammen med meg sitter kolleger fra Kenya, Mauritius og Lesotho. De har makt til å påvirke. De har makt til å si nei, hvilket ett av dem gjorde tirsdag kveld."

Ser vi konturene av en ny verdensorden? spurte ukeavisa Ny Tid sist fredag. De hadde bl.a. snakket med Rolf Jens Brunstad, som er professor ved Norges Handelshøyskole. Han sa bl.a. (les mer her):

"Det er riktig at den transatlantiske aksen ikke er like dominerende som før. Hvis man inntar et litt kynisk perspektiv minner dette om en situasjon der hannene i en dyreflokk skal etablere rangorden. Når den gamle oksen mister kontrollen, så tar det litt tid før man får etablert et nytt maktforhold." 

WTO-sjef Pascal Lamy oppfordret imidlertid medlemmene til å ta vare på de "betydelige framskrittene" som tross alt ble gjort i Geneve (les mer her) og i helga tok Brasils president, Inacio "Lula" da Silva, initiativ til kontakt med USA, Kina og India for å få i gang forhandlingene igjen (les mer her). Mange tror nye forhandlinger ikke er realistisk før etter valgene i USA og Kina (les mer her), men det sentrale spørsmålet framover vil være hva slags avtaler framtiden nå vil kunne bringe?

Mange, som Nationens Erling Kjekstad (les mer her), hevder nå at Doha-runden i WTO, som særlig skulle ivareta utviklingslandenes interesser, er død. Utviklingslandenes tenketank - Sørsenteret i Geneve - hevder imidlertid at det multilaterale handelssystemet innenfor WTO er i live og fungerer. Men, senteret legger til (les mer her):

"Dersom institusjonen skal tjene utviklingslandene godt må den revurdere sine eksklusive tvangstanker om handelsliberalisering og åpning av markeder. I stedet må den tillate og forvalte mangfold, slik at flertallet av medlemmer blir oppmuntret til, i stedet for å bli forhindret fra, å følge en dynamisk utviklingsvei."

Seniorrådgiver i Utviklingsfondet, Aksel Nærstad, som langt på vei deler Sørsenterets analyse, skrev i en kronikk i Dagbladet sist uke at sammebruddet i Geneve gir nye muligheter og bør danne grunnlag for nytenkning i handelspolitikken. Han utdyper dette slik (les mer her):

"Det er behov for et helt annet grunnlag for et internasjonalt handelsregelverk enn det som er i WTO. Det gjeldende regelverket ble framforhandlet i perioden 1986-1994. Det var markedsliberalismens glansperiode, med Ronald Reagan i USA og Margaret Thatcher i England som de toneangivende politikerne, og en periode da de rike landene nærmest kunne diktere hva utviklingslandene måtte akseptere. Alt skulle bli varer på et marked og privatisering av mest mulig offentlig virksomhet var et mål. Det hadde vært umulig å framforhandle en slik avtale på 1970-tallet da ny økonomisk verdensordning sto på dagsorden, og det hadde vært umulig i dag."

"Internasjonalt handelsregelverk bør ta utgangspunkt i hva som tjener kampen mot sult og fattigdom, og hva som tjener arbeidet for å sikre miljøet og hindre klimakatastrofer. Internasjonal handel er ett element i strategier for en rettferdig verden, men kan aldri bli det viktigste."

Lederkommentaren i den indiske avisa Times of India sist fredag, som tar til orde for å redde Doha-runden, er kanskje mer realistisk - hvertfall på kort sikt (les mer her):

"Den nåværende fastlåste situasjonen kan bare overvinnes dersom den utviklede verden anerkjenner bekymringene i land som India og Kina. Den forståelsen må primært komme fra de førstnevnte."

Og kanskje ville en slik erkjennelse ha vært et godt første skritt på veien mot en ny verdensorden? 

Debatten her hjemme, som i de fleste øvrige land, har ellers dreid seg mye om hva konsekvensene kunne ha blitt dersom det i Geneve hadde blitt enighet om en ny avtale - og litt om Støres rolle under forhandlingene i Geneve og oppfølgingen av Soria Moria-erklæringen.

- WTO - la Norge gro!

Forhandlingene om handel med jordbruksprodukter har vært og er det mest omstridte temaet innenfor den pågående forhandlingsrunden (Doha-runden). I forkant av forhandlingene i Geneve hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet norske bønder kompensasjon dersom det skulle bli en avtale (les mer her), men Norges Bondelag følte seg ikke overbevist. I forbindelse med forhandlingene i Geneve mobiliserte de norske bønder til en markering i Oslo (les mer her). Under slagord som "WTO - la Norge gro!" masjerte 400 bønder i Oslo gater 24 juli og til Dagsavisen sa leder i Bondelaget, Pål Haugstad, bl.a. (les mer her):

"Blir WTO-avtalen inngått, betyr det femten prosent lavere omsetning for norske bønder. I praksis vil det gå tapt 40.000 årsverk i en tiårsperiode."

Norges Bondelag stilte seg også bak et opprop fra bønder i Sveits, EU, Canada, Kenya, Japan, India, Korea og Island, som ble lagt fram for WTO-sjef Pascal Lamy (les mer her). I oppropet het det bl.a. at (les mer her):

"Ytterligere liberalisering vil bare tjene de aller største landbruksbedriftene og multinasjonale selskaper, på bekostning av sårbare småbønder."

- WTO er feil doktor med feil medisin, sa Tejo Pramono i den internasjonale bondebevegelsen Via Campesina til Utviklingsfondet (les mer her).

Bøndenes uro fikk støtte i avisa Nationen, som på lederplass bl.a. skrev (les mer her):

"Bøndene blir ikke hørt. Det bekrefter at WTO er en udemokratisk arena."

- Vi har liten tro på at 40.000 bruk vil forsvinne med en WTO-avtale, skrev imidlertid Dagens Næringsliv på lederplass (les her), mens andre, som VGs lederskribent, forsto bøndenes uro, men var likevel uenig i deres konklusjon (les mer her):

"Vi tror en friere handel med jordbruksprodukter på sikt kan løfte flere av verdens mennesker ut av nød og fattigdom."

- Utenriksministeren var en stjerne i Geneve

Norges utenriksminister fikk en sentral rolle under forhandlingene i Geneve etter at WTO-sjef Pascal Lamy ba Støre om å være formann for den delen av forhandlingene som berører den såkalte TRIPS-avtalen. Til NTB sa Støre bl.a. (les mer her):

"Det er et av de viktigste utestående temaene her av de mange det ikke er enighet om. Det dreier seg om patentrettigheter og spørsmål knyttet til det, som beskyttelse av stedsnavn og opprinnelse av varer."

Støre fikk senere takk fra Lamy for innsatsen og i sin daglige blogg underveis i møtet, hyllet EUs handelskommissær Peter Mandelson Støre for arbeidet han la ned, og skrev at Støre er "ekstremt høyt aktet for sin upartiskhet og har en lang historie for å tilby sine tjenester som mekler" (les mer her).

I etterkant konkluderte Aftenpostens Ola Storeng slik i sin kommentar til WTO-møtet (les mer her):

"Den norske utenriksministeren var en stjerne i Genève og ledet en del av forhandlingene for å avlaste generalsekretær Lamy. Men egentlig bør han like mye bedømmes ut fra sitt bidrag til å endre norsk landbrukspolitikk, slik at vi kan få et mer effektivt jordbruk som faktisk kan tåle å leve med vesentlig lavere støtte. Det er først da at Norge og Støre virkelig kan presse på for å skape en ny verdensorden."

I tråd med Soria Moria-erklæringen?

I forkant av forhandlingene konkluderte en lederkommentar i avisa Klassekampen slik (les mer her):

"I regjeringserklæringen heter det at «regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn» og at «WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning». Utkastet til ny avtale burde i tråd med dette tilsi at Norge går inn for å avblåse forhandlingene."

I en pressemelding fra UD 22. juli sa imidlertid Støre bl.a. (les mer her):

"I tråd med Soria Moria-erklæringen har den rød-grønne regjeringen lagt stor vekt på at u-landenes interesser må ivaretas i denne forhandlingsrunden. For verdens 1 milliard fattige er det viktig at vi får en avtale som kan bidra til at de kommer seg ut av fattigdommen."

- Norge svikter utviklingslandene i WTO og bryter Soria Moria-erklæringen, konkluderte dermed Utviklingsfondets Aksel Nærstad i en pressemelding samme dag (les mer her). Han utdypet dette slik:

"I Soria Moria-erklæringen står det at ”at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn.”  I forslagene som nå ligger på bordet må utviklingsland kutte tollsatsene med i gjennomsnitt 36% på landbruksvarer og  ca 60 % for industrivarer og fisk. Norge har vært blant de landene som har fremmet kravene om kutt i industritollen for utviklingsland, og har ikke aktivt støttet utviklingslandenes krav om langt bedre sikkerhetsmekanismer enn det som nå ligger på bordet. I tillegg ser det ut til at Norge nå også overraksende er med på å støtte om  krav om intensivering av liberalisering av tjenester, og at ingen tjenestesektor skal holdes unna forhandlingene."

I en ny pressemelding noen dager senere skrev Nærstad (les mer her):

"Regjeringen bør nå, på bakgrunn av at den støtter forslagene til nye WTO-avtaler, si at følgende viktige punkt i Soria Moria-erklæringen ikke lenger er regjeringens politikk: 'at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn.'"


Aktuelle lenker:

Tidligere nyhetssaker om WTO på rorg.no:

Synspunkter og kommentarer fra frivillige organisasjoner internasjonalt:

 • WTO, samlesider fra Third World Network
 • World trade talks: what went wrong, Christian Aid UK 01.08.08
  If they are truly serious about helping poor countries develop through trade, rich countries have to recognise that they will need to make sacrifices.
 • What now, Mr. Lamy?comment Ingrid Srinath, CIVICUS 01.08.08
  This week, the Doha round of talks on world trade became another casualty of reusal to compromise on the part of a few countries protecting narrow national interests or, even worse, protecting the interests of powerful elites within those countries.
 • The trade talks collapse: an Oxfam perspective, Oxfam 31.07.08
  The apparent approximation and narrowing of gaps that at the beginning of the week seemed unbridgeable, should not distract us from the fact that what was being offered by developed countries was simply not enough to justify the concessions they were demanding from developing ones.
 • Breakdown of trade talks a missed opportunity, Oxfam 30.07.08
  Oxfam International Director, Jeremy Hobbs said: “This is a major disappointment. At a time when food and fuel prices are high and the global economic outlook is uncertain, the world’s poorest people are increasingly vulnerable. A decent trade deal could have given them a chance to prevent worsening poverty.
 • Stop the New Round Coalition Statement on the Collapse of the DOHA Talks, Focus on the Global South 30.07.08
 • Trade Talks Collapse, New Direction Needed, comment by Carin Smaller, IATP 29.07.08
  This deal may have been hanging by a thread, but what snapped the thread was a major division between WTO members on how to achieve development. The U.S. argued that opening markets was the best way to achieve food security and to promote livelihoods. India and China, supported by the majority of developing country members, argued for a strong safeguard mechanism to protect food security and livelihoods in the event of major disruptions to agricultural markets. 

Synspunkter og kommentarer fra norske organisasjoner:

 • Skuffelse over brudd på WTO-forhandlingene, FN-Sambandet 30.07.08
  WTOs generaldirektør var tydelig skuffet over bruddet på forhandlingene i går. Likevel understreket han at dette ikke betyr slutten for Doha-runden. Men hvorfor brøt forhandlingene sammen?
 • WTO-forhandlingene brøt sammen på oppløpssiden, Bistandsaktuelt 30.07.08
  18 av 20 vanskelige spørsmål var ryddet av veien i WTO. Så røk India og Kina i tottene på USA på det nittende spørsmålet om småbønders levekår. Den globale handelsavtalen, som etter planen skulle bidra til en mer rettferdig verdenshandel for de fattige, ble aldri noe av.
 • Splittet om sikkerhetsmekanisme, Handelskampanjen 30.07.08
  India gikk sammen med en rekke andre utviklingsland sammen og krevde en WTO-avtale som skulle verne deres landbruksinteresser i krisetider. Det ble hard kost for rike landbrukseksportører som dermed stengte forhandlingene.
 • Sammenbrudd i WTO-forhandlingeneAttac Norge 30.07.08
  WTO-forhandlingene brøt sammen i går ettermiddag etter en uenighet om utviklingslandenes sikkerhetsmekanisme for landbruksvarer. – Det er betegnende for denne runden at sammenbruddet skjer fordi USAs agrobusiness ikke får tilstrekkelig markedsadgang i utviklingsland, sier Linn Herning, styremedlem i Attac.
 • - WTO-sammenbruddet er de rike landenes ansvar, ForUM 30.07.08
  Svarteper-spillet etter sammenbruddet i WTO-forhandlingene har begynt. Men skylden må ikke legges på India og utviklingslandene, skriver Magnus Bjørnsen, som deltok på møtet i Genéve.
 • - Rike land ansvarlig for WTO-kollaps, Kirkens Nødhjelp 30.07.08
  Kirkens Nødhjelp beklager sammenbruddet i WTO-forhandlingene, men har forståelse for at u-landene avviste urimelige krav fra rike land. 
 • – Sammenbrudd er det beste som kunne skje, Utviklingsfondet 29.07.08
  Tirsdag kveld ble det meldt om sammenbrudd i WTO-forhandlingene i Genève. – Sammenbrudd i WTO-forhandlingene er det beste som kunne skje, skriver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet som har fulgt forhandlingene tett.
 • WTO, Bondelagets temasider
 • Globalisering og handel, NHOs temasider
 • WTO og handel, Attacs ressurssider
 • WTO prøver igjen, Attac Norge 24.07.08
 • Overraskende norsk støtte til liberalisering i WTO, pressemelding fra Utviklingsfondet 23.07.08
 • Stans WTO-forhandlingene, pressemelding fra Utviklingsfondet 22.07.08

Mediekommentarer internasjonalt:

 • The Next Step for World Trade, editorial in The New York Times 02.08.08
  The battle lines of the new world order were exposed at the World Trade Organization this week. The breakdown of the Doha round of trade negotiations over a clash between the United States and China and India about farm protections underscored how these new economic giants are changing the balance of power.
 • Save Doha, editorial in the Times of India 02.08.08
  The world can't wait till Indian agriculture is ready to face global competition, of course. But neither can the world ignore India and China's concerns. The Doha Round should not be allowed to collapse and the onus for saving it is on all 153 member countries.
 • Do As The Americans Did, leader article in the Times of India 01.08.08
  The Doha Development Round of the WTO has failed. US negotiators have blamed India, along with China, for the failure.
 • A hard look at Doha, commentary in China Daily 31.07.08
  Even before the dust settles, the dire consequences of the failure to save the Doha Round will be widely felt and further buffet the already ailing global economy.
 • Wrecked WTO talks change the world trade game, Mail & Guardian (South Africa) 31.07.08
  Ministers saw a "new order" take hold of global trade on Wednesday, with emerging economies calling the shots after World Trade Organisation (WTO) plans collapsed in a potentially devastating blow to millions of the world's poor.
 • Why India and China Said No to US, comment by Bruce Einhorn and Mehul Srivastava, Der Spiegel 31.07.08
  Trade talks broke down July 29 as India and China refused to bow to US demands on agricultural subsidies.
 • Recriminations Fly After Trade Talks Failure, The Guardian 30.07.08
  India's trade minister, Kamal Nath, today accused the United States of putting the livelihoods of a billion of the world's poorest people against "commercial interests" as each country blamed the other for the acrimonious collapse of world trade talks in Geneva.
 • The great grain robbery, comment by David Cronin in The Guardian 30.07.08
  Freer trade means unfairer trade for the developing world. Someone should tell Peter Mandelson.
 • 'WTO Failure Reflects Changing Global Power Relations', Der Spiegel 30.07.08
  The WTO efforts to strike a new global trade pact ended in failure on Tuesday, after the US resisted what is saw as protectionism from China and India. German papers on Wednesday are gloomy about the impact on the global economy.
 • Global Trade Talks Collapse, Time Magazine 30.07.08
  Not so long ago, doomsayers predicted a rising China or India would lead to certain conflict with established powers. Instead, both countries are active players in a system that, creaking though it may be, has helped drag tens of millions of people out of poverty. Sure, we disagree. But we're doing it in meeting rooms in Switzerland, not across some corpse-littered field.
 • Trade talks' failure ends Doha dreams, comment by David Loyn, BBC News 29.07.08
  After failure in Geneva it is hard to see how any life can be breathed into the corpse of a round of negotiations that was launched in Doha in 2001 with the hope of improving terms of trade for the developing world. Africa, the poorest continent on the planet, was not even represented in the inner circle of talks by the end.

Medieklipp og -debatt i Norge etter bruddet:

 • Lamy: – Ny WTO-kontakt til uken, Dagsavisen 05.09.08
  Representanter for de 153 landene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjenopptar kontakten til uken. Møtet er det første siden forhandlingsbruddet i Genève i slutten av juli.
 • Hvorfor all uenigheten?, Kronikk av Chr. Anton Smedshaug i Nationen 21.08.08
  Mange har forskuttert en avtale i WTO. Men den lar vente på seg. I Potsdam i juni i fjor brøt forhandlingene mellom USA, EU, India og Brasil sammen, fordi India og Brasil ville beskytte sin industri. I Genève i år skyldtes bruddet at India og Kina og afrikanske land ønsket å kunne beskytte sitt jordbruk.
 • Importert matkrise?, Kommentar av Halvdan Jakobsen i Nationen 19.08.08
  Bønder jeg kjenner i Afrika liker lite at deres kolleger i Europa og USA subsidieres og at overskuddet av matvarer dumpes hos «de fattige» i Afrika. Eksportstøtte og bistandsmidler undergraver ofte matproduksjonen i afrikanske land.
 • Syndebukken i Genève, Kommentar av Dag Seierstad i Nationen 16.08.08
  WTO er i dag arenaen der den globale maktkampen mellom rik og fattig er mest uviss.
 • Kjære kamerat Lula!, Kommentar av Thomas Vermes i Nationen 11.08.08
  Kjære president Lula. Jeg ser du vil ha i gang WTO-forhandlingene igjen så fort som mulig. Du likte ikke at India, Kina og diverse afrikanske land sto så hardt på krava og ikke ga opp beskyttelsen av sine mange hundre millioner fattigbønder mot import fra deg og andre.
 • Ernas avsporing, Debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 09.08.08
  Høyres leder, Erna Solberg, kommer med grove påstander i Dagbladet den 6. august. Beklageligvis forsøker Solberg å avspore en saklig debatt om innholdet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ved å så tvil om mine og andres motiver.
 • Et WTO i pakt med sin tid, Debatt av Pål Haugstad i Aftenposten 09.08.08
  WTO strever fortsatt med å få sluttført sin første avtale, og bruddet i Genève i juli 2008 var nok en bekreftelse på at motsetningen i dagens WTO er mangeartet. Nå var det land i sør, anført av India og også Kina, men støttet av G33-gruppen av nettoimportører i sør (de fleste afrikanske land), som klart signaliserte sin vilje til å sikre egen matproduksjon.
 • Tid for nytenkning, Ny Tid 08.08.08
  I sommer har vi sett WTO kollapse, G8 har gitt løfter uten forpliktelser og FN-reformene står i stampe. Trenger vi nye, globale institusjoner?
 • WTO-bruddet sett fra sør, Ny Tid 08.08.08
  Utenriksminister Støre lovet å jobbe for en løsning i WTO som «alle land kan leve med». Men i utenlandske medier har Norge framstått som en versting.
 • WTO-skeptikere ØNSKER IKKE utvikling i fattige land, sier Erna Solberg - Solberg er kunnskapsløs, svarer Utviklingsfondet, Dagsnytt 18, nrk P2, 06.08.08
 • 2048, en storpolitisk odyssé, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 06.08.08
  USA mister makt, Kina blir mektigere. Kjente forskere spår verdens politiske tilstand om 30 år.
 • – Bli Bismarck, ikke Storbritannia!, kommentar av Hubert Védrine i Le Monde Diplomatique, august 2008
  Vil Fareed Zakarias Post-American World legge grunnlaget for Obamas utenrikspolitikk? Journalist og Newsweek-redaktør Zakaria, som i sin tid støttet Irak-krigen, forsøker i boken å se for seg konturene av en ny verden uten amerikansk imperialisme, men som fortsatt vil ledes av USA.
 • Provoserende å kalle WTO-brudd en seier for fattige, Kommentar av Erna Solberg i Dagbladet 06.08.08
  Det som er uforståelig og provoserende er når de samme, med blant annet Bjørn Egil Flø ved Norsk senter for bygdeforskning og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet forsøker å fremstille dette som en seier for de fattige! Man må nesten spørre seg hva som er motivet for slike utspill, for et ønske om utvikling er det ikke.
 • Hva døde Doha av?, kommentar av Emilie Ekeberg i Nationen 05.08.08
  Dødsårsaken er fastslått til å være forhandlingene om de såkalte sikkerhetsmekanismene - at de rike landene ikke ville godta utviklingslandenes krav om en sikkerhetsmekanisme som kunne tas i bruk for å beskytte seg mot plutselige prisdumpinger eller plutselige prisstigninger på verdensmarkedet, sånn som de prisstigningene på mat som har ført til den nåværende matvarekrisen.
 • Advarer Brasil, E24 05.08.08
  Brasil kan glemme å få redusert verdens matvaresubsidier hvis ikke en ny WTO-avtale kommer på plass, sier WTO sjefen.
 • En ny verdensorden?, Kommentar av Jan E. Hansen i Aftenposten 03.08.2008
  Ikke bare tollsatser og matvarehandel, men også en grenseløs flokk av mennesker på flukt utfordrer til debatt om en ny verdensorden.
 • Lula prøver å få til nye WTO-forhandlinger, VG (NTB) 03.08.08
  Brasils president Lula da Silva vil ta kontakt med USA, Kina og India for å prøve å berge forhandlingene om en ny global handelsavtale, som kollapset i Genève tirsdag.
 • WTO for utvikling, debatt av Elisabeth Walaas i Dagbladet 03.08.08
  Utviklingsfondets Aksel Nærstad er glad for WTO-sammenbruddet
  (Dagbladet 30.07) på utviklingslandenes vegne. Det samsvarer
  dårlig med at også u-landenes representanter beklager bruddet
  i forhandlingene.
 • Slutten på en verdensorden, kronikk av Asle Toje i Bergens Tidende 02.08.08
  Tiden er forbi da norsk utenrikspolitikk kunne drives etter innfallsmetoden og styres av glad idealisme. Det ble for alvor tydelig da WTO-forhandlingene kollapset denne uken.
 • Motstander av WTO, Dagsavisen 02.08.08
  Liv Signe Navarsete brukte sin første pressekonferanse som Sp-leder med å høvle ned WTO.
 • Brasil ut mot Kina, E24 02.08.08
  Etter WTO havariet krever nå brasiliansk næringsliv økt vernetoll mot kinesiske varer.
 • Det store handelsspillet, Ny Tid 01.08.08
  Tirsdag 29. juli brøt forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) sammen i Genève. Ser vi nå konturene av en ny verdensorden slik utenriksminister Jonas Gahr Støre har hevdet denne uka?
 • Gir nye muligheter, Kronikk av Aksel Nærstad i Dagbladet 31.07.08
  Sammenbruddet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) bør danne grunnlag for nytenkning i handelspolitikken. Matkrise, klimakrise og finanskrisa viser med all mulig tydelighet at det er behov for en ny politisk kurs. Det er også all grunn til å reflektere over hvorfor WTO-forhandlingene de siste åra har brutt sammen igjen og igjen.
 • Stormaktskamp i Genève, Kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 31.07.08
  India og Kina viste stormaktsmuskler i WTO-forhandlingene. Det er nok ikke siste gang.
 • Doha-runden er død, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 31.07.08
  Sammenbruddet i Geneve varsler nye tider i kampen verdenshandelen med mat. Det er typisk at bruddet ble utløst av strid mellom verdens gamle økonomiske supermakt, USA, og en av de nye, fremadstormende stormaktene, India.
 • Skylder på de rike, Dagbladet 31.07.08
  Kirkens Nødhjelp mener de rike landene må ta skylden for sammenbruddet i WTO-forhandlingene.
 • Verdens skjeve gang, Kommentar av Arne Foss i Dagbladet 31.07.08
  Utgangspunktet var at de rike denne gangen skulle legge særlig vekt på utviklingslandenes muligheter og sørge for at de aller fattigste landene fikk en ekstra beskyttelse. Men ingen barrierer ble revet ned i Genève. De som sto der før forhandlingene, står der fortsatt.
 • Med bismak, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 31.07.08
  Sammenbruddet i WTO-forhandlingene kom ikke overraskende, men er uansett trist. De aller fleste er tapere. Landene utviklingsrunden skulle tjene taper mest.
 • Brasil tror fortsatt på Doha-avtale, Nationen (NTB) 31.07.08
  Brasils president Lula da Silva sier at en global handelsavtale fortsatt er mulig etter valgene i USA og India i år og neste år.
 • Støres verdensorden, Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 31.07.08
  Norge har den verste jordbrukspolitikken, men andre land har svakere politikere. Det er ikke rart at Jonas Gahr Støre er urolig for verdens fremtid.
 • FRP verre enn WTO, Debatt av Bjørn Lothe i Nationen 31.07.08
  WTO-avtalen stranda. Men påstanden min er at det vert langt verre enn WTO med ei Frp-regjering. Eg oppmodar publikum om å gå inn på Frp sine nettsider og lesa programmet deira.
 • En ny verdensorden, Kommentar av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 30.07.08
  En skuffet Jonas Gahr Støre satte seg tirsdag kveld på flyet til Oslo og skrev ned sine tanker om de syv årene verdens ledere har brukt på å få i stand en ny WTO-avtale.
 • Internasjonal skuffelse over WTO-brudd, Nationen 30.07.08
  Regjeringer over hele verden beklager sammenbruddet om en ny global handelsavtale.
 • Nye stormakter, Aftenposten 30.07.08
  De nye økonomiske stormaktene Kina og India viste muskler da de torpederte videre WTO-forhandlinger om en globale handelsavtale. Striden sto med USA om særskilte beskyttelsestiltak mot matvareimport.
 • Ingen enighet i WTO, Aftenposten (NTB) 30.07.08
  Bøndene jubler og fiskerne fortviler over bruddet i WTO-forhandlingene. USA håper at landene i handelsorganisasjonen likevel kan finne en løsning.
 • WTO-sjefen takker Støre, E24 (NTB) 30.07.08
  WTO-sjefen Pascal Lamy takker utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) for innsatsen i forhandlingene i Genève. De to har utviklet et nært forhold.
 • Nok et nederlag for WTO-forhandlingene, Dagsavisen 30.07.08
  WTO-forhandlingene i Genève brøt mandag kveld sammen etter ni dager med intens møtevirksomhet.
 • Spørsmål om WTO, Debatt av Mirjam Hauke Tønnesen i Nationen 30.07.08
  Mange ledere i Afrika, Sør-Amerika og Asia har ingen problem med å bruke sin makt til å selge eller leie ut småbønders jord dersom de selv kan tjene på det.
 • Du taper på WTO-fiaskoen, VG 30.07.08
  En WTO-avtale ville gitt norske forbrukere lavere priser på kjøtt, ost og grønnsaker. Men etter at forhandlingene brøt sammen i går kveld, er bøndene de eneste vinnerne.
 • WTO: Det vi ikke fikk, Kommentar av Elin Ørjasæter i E24 30.07.08
  Det nytter ikke å gråte over spilt melk. La oss gråte litt likevel. Over det vi ikke fikk i en WTO-avtale.
 • Skuffet over sammenbrudd i WTO, Dagsavisen 29.07.08
  Etter ni dagers intense møter, brøt forhandlingene om en ny global handelsavtale sammen i Genève i går. Mens utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er skuffet, er landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) likeglad.
 • Pyrrhosseier for Bondelaget, Kommentar av Elin Ørjasæter i E24 29.07.08
  WTO-sammenbruddet er et nederlag for alle som tror på økt verdenshandel. Norges Bondelag derimot, er fornøyd.

Medieklipp og -debatt i Norge før bruddet:

 • Sp misnøyd med WTO, lederkommentar i VG 29.07.08
  Vi er ikke overrasket over at Senterpartiet protesterer mot det som nå er i ferd med å skje, for en avtale i WTO vil medføre ganske betydelige reduksjoner i tollen på landbruksvarer.
 • Sprikende staur for Navarsete, Kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 29.07.08
  Det går mot en WTO-avtale som kaster landbruket ut i nye omstillinger. Den gjør det tøffere å overleve som bonde i Norge. Men den norske regjeringen - med Senterpartiet som medlem - vil åpenbart si ja til avtalen likevel.
 • WTO: Feil i Nationen, Kommentar av Pål Haugstad og Eli Reistad i Nationen 29.07.08
  I mandagens Nationen er overskriften: «Bondelaget: Riktig å slutte seg til avtalen». En mer feilaktig overskrift skal man lete lenge etter. Artikkelen gir inntrykk av at Norges Bondelag godtar alt i WTO-forhandlingene og legger seg flat for norske myndigheter. Dette er helt feil.
 • Ny usikkerhet om WTO-utfall, Vårt Land 28.07.08
  WTO-forhandlingene i Genève tilspisses. India gjør det klart at de ikke er enige i utkastet som ligger til grunn.
 • Bøndene må ut av forhandlingene!, Kommentar av Anne Solsvik i Nationen 28.07.08
  Denne uken har formøtene til de videre WTO- forhandlingene pågått. Målet er å få på plass en ny handelsavtale. Dette er den såkalte utviklingsrunden. En ny handelsavtale er en viktig del av å nå FNs tusenårsmål og bekjempe den globale fattigdommen. Det er utrolig hvor store lovnadene de rike landene var villige til å gi tilbake i 2002 år, og hvor liten viljen er i dag til å innfri.
 • Stoltenberg beroliger bøndene, Aftenposten 28.07.08
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) beroliger norske bønder som frykter at WTO-avtalen vil bety en rasering av norsk jordbruk.
 • Nok et kritisk punkt gjenstår for landbruket i Geneve, Aftenposten (NTB) 27.07.08
  Tross betydelige framskritt gjenstår fortsatt stridsspørsmål i WTO-forhandlingene i Genève. Blant annet nok et kritisk punkt for norsk landbruk.
 • Støre: - Det vanskeligste unnagjort, Dagbladet (NTB) 27.07.08
  WTO-forhandlingene på glid. Vil redusere harryhandelen.
 • Støre kjøper ikke skrekk-scenario for landbruket, VG (NTB) 27.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener en WTO-avtale er avgjørende for Norge. Han åpner samtidig for å øke landbruksstøtten for å kompensere for lavere tollmurer.
 • Fiskeribransjen krysser fingrene for WTO, VG (NTB) 27.07.08
  Mens bøndene raser, er fiskeribransjen svært fornøyd med utkastet til en løsning i WTO-forhandlingene i Genève.
 • WTO-avtale vil redusere Harry-handel, VG (NTB) 27.07.08
  Gjennombruddet i WTO-forhandlingene vil på sikt redusere den norske grensehandelen, mener direktør i HSH, Thomas Angel.
 • Bønder sine Øxer brynte, Kommentar av Kåre Valebrokk i Aftenposten 27.07.08
  Underet kan ha skjedd: Etter syv år finnes der nå en mulighet for et skikkelig gjennomslag i Doha-runden. Hvorfor Bondelagets påstand om at avtalen vil rasere norsk landbruk er gal, ses best fra trappen på en gammel heiegård i Vest-Agder.
 • Verdens økonomiske rollebytte, Dagbladet (magasinet) 26.07.08
  De rike taper, de fattige vinner.
 • Nødens marked, Kommentar av Arne Foss i Dagbladet 26.07.08
  Det frie markedet er i krise i USA. Samtidig skal frihandel gi fattige bønder et nytt liv.
 • – WTO-utkastet vil øke fattigdommen, Vårt Land (NTB) 26.07.08
  Norge må si nei til utkastet til ny WTO-avtale, som vil bidra til å øke fattigdommen i verden, mener Utviklingsfondet.
 • Støre glad for gjennombrudd i WTO-forhandlingene, VG (NTB) 26.07.08
  Bondelaget kaller det uakseptabelt, men utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er glad for det han kaller et gjennombrudd i WTO-forhandlingene.
 • Godtar omstridt WTO-forslag, Nationen 26.07.08
  Norge, med Støre og Brekk i spissen, godtar det omstridde kuttforslaget som de sju stormaktene ble enige om på WTO-toppmøtet i Geneve i kveld. Forslaget innebærer at all landbrukstoll i utgangspunktet må kuttes med 70 prosent, noe som vil få store konsekvenser for norsk landbruk.
 • Fjern grensevernet, Kronikk av Eirik Romstad i Aftenposten 26.07.08
  Norsk landbruk vil kunne styrkes og moderniseres uten tollvern. Vi bør gi vårt bidrag til å forbedre forhandlingsklimaet i WTO.
 • Vi tjener på færre bønder, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 26.07.08
  Ifølge en analyse av Norges Bank har liberaliseringen av klesmarkedet gitt en gevinst til norske forbrukere på minst 5 milliarder kroner årlig. Ifølge beregningene til Bondelaget vil velferdsgevinsten av matmarkedet være i samme størrelse. Det burde jo være verdt å kjempe for. Men våre utsendte i WTO-forhandlingen stritter i mot så hardt de kan.
 • Støre er WTO-pessimist, E24 (NTB) 26.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre tviler på om det blir gjennombrudd i WTO-forhandlingene.
 • Norske bønders skrekk, Dagens Næringsliv (NTB) 26.07.08
  De store WTO-landene er blitt enige om tollkutt som Bondelaget mener vil rasere norsk landbruk.
 • Pessimismen rår før avgjørende WTO-møte, Dagsavisen (NTB) 26.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser ikke lyse utsikter for et gjennombrudd i WTO-forhandlingene, som fredag går inn i en avgjørende fase.
 • Retten til mat, Kronikk av Arne Langset i Nationen 26.07.08
  I en situasjon med knapphet og prisøkning vil rettighetskonflikter mellom kapitalinteresser og lokalbefolkninger skjerpes. Norges holdning ble markert både av Brundtland- og Jagland-regjeringene i 1996 og av Bondevik-regjeringen i 2002. Vi har vært det land i nord som klarest har markert at retten til mat skal inngå som internasjonal folkerettslig forpliktelse. Det er vanskelig å begripe at ikke dette skulle være sentralt for dagens rødgrønne regjering.
 • Blir enige om WTO-tekst, Nationen 25.07.08
  Nationens medarbeider på WTO-toppmøte i Geneve har nå fått bekreftet at stormaktene har blitt enige om å arbeide fram en WTO-tekst. Forhandlingene skal fortsette fredag. Les utenriksminister Jonas Gahr Støres kommentarer her.
 • Høyt spill, små tapere, kommentar av Kjetil Elsebutangen i Dagsavisen 25.07.08
  WTO-forhandlingene minner om et spill der alle vet at de egentlig burde hjelpe de svakeste, men i praksis tenker mest på seg selv.
 • Mot avgjørelse i WTO fredag, Dagens Næringsliv (NTB) 25.07.08
  Etter et møte mellom sju WTO-stormakter torsdag kveld ble det klart at en siste innsats vil bli gjort dagen etter for å se om en enighet er mulig.
 • - Det er 152 gjerrigknarker som møtes, VG (Nett) 25.07.08
  - Det er mange kryssende interesser. Før kunne de store industrilandene få de andre med seg dersom de ble enige. Men nå er u-landene viktige å få med, og det gjør forhandlingene vanskelige, sier NUPI-forsker Arne Melchior til VG Nett.
 • Truende fremtid, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 25.07.08
  Vi har liten tro på at 40.000 bruk vil forsvinne med en WTO-avtale, men tror heller ikke nedgangen i antallet bruk vil stanse opp med en fortsettelse av dagens norske politikk. For om fremtiden kan virke vond, vanskelig og dramatisk, ligger det vel så mye dramatikk i den strukturendringen næringen allerede har vært gjennom siden krigen.
 • – WTO – la Norge gro!, Dagsavisen 25.07.08
  Over 400 bønder i hvite T-skjorter med slagordet «Kjemp i WTO», marsjerte i Oslos gater i går. De demonstrerte mot forslaget til ny WTO-avtale som blant annet kan innebære tollkutt på omtrent 70 prosent.
 • Fryktar for fisket. Klassekampen 25.07.08
  EU kan bruke WTO-forhandlingane som bakveg til norske fiskeriressursar, fryktar forskar og skribent Bente Aasjord.
 • Bransjetopp vil ha avtale, Nationen 25.07.08
  Kjøttbransje-toppen Bjørn-Ole Juul-Hansen mener norske bønder bør håpe på en WTO-avtale nå.
 • Bøndene inntok storbyen, Vårt Land 25.07.08
  400 bønder protesterte torsdag i Oslo mot økt frihandel i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Fikk WTO-spesialoppdrag, E24 (NTB) 24.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fått et spesialoppdrag om å løse en patentstrid som skaper trøbbel i WTO-forhandlingene i Genève.
 • WTO, Lederkommentar i VG 24.07.08
  Vi tror en friere handel med jordbruksprodukter på sikt kan løfte flere av verdens mennesker ut av nød og fattigdom. Norge har også en egeninteresse av friere handel. Flere av våre viktigste eksportvarer, for eksempel fisk, vil være tjent med at urettferdige og proteksjonistiske handelshindre forsvinner.
 • Bønder fra hele verden mot WTO, Lederkommentar i Nationen 24.07.08
  Bøndene blir ikke hørt. Det bekrefter at WTO er en udemokratisk arena.
 • 400 bønder i byen med WTO-protest, Dagsavisen (NTB) 24.07.08
  Under paroler som «Bedre med ingen avtale enn dårlig avtale» marsjerte rundt 400 bønder til regjeringskvartalet i Oslo med protester mot økt frihandel i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Leste Lamy bonde-leksa, Nationen 23.07.08
  Representanter for millioner av bønder i Afrika, Amerika, Asia og Europa fikk i dag et tre kvarter langt møte med generaldirektør Pascal Lamy til å legge fram sitt syn på avtaleutkastet det strides om her denne uka.
 • Opprop fra verdens bønder, Vårt Land 23.07.08
  - Heller ingen avtale enn en dårlig avtale, er budskapet fra verdens bønder, som nå samler seg mot en ny WTO-avtale.
 • EU gleder seg til ferie, Kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 23.07.08
  Et formannskapsland pleier å tone ned konflikter med EU-kommisjonen når det overtar formannsvervet for et halvt år. Det har ikke Sarkozy gjort. Han ligger i åpen strid med EUs handelskommissær, Peter Mandelson, om WTO-forhandlingene. Sarkozy mener at Mandelson går ut over sitt mandat og selger ut, ikke bare franske, men europeiske bønder. Standpunktet vekker gjenklang i Irland.
 • - De fattige blir bedre stilt, Aftenposten 23.07.08
  Verdens fattige vil bli langt bedre stilt hvis man får på plass en ny WTO-avtale, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). Langt ifra, mener bondeorganisasjoner i sør.
 • - I strid med Soria Moria, Klassekampen 23.07.08
  Regjeringa har lova å arbeide for at fattige land skal kunne verne seg mot internasjonal konkurranse. Norge arbeider likevel for tilgang til u-landsmarknader gjennom WTO.
 • – Lukker øynene for verdens matkrise, Dagsavisen 23.07.08
  Fremskrittspartiet og Høyre tar med sin landbrukspolitikk ikke hensyn til at det fins en matkrise i verden, mener SV-nestleder Audun Lysbakken.
 • Håp for de sultne?, Leserbrev fra Ole-Jacob Christensen i Nationen 23.07.08
  Effektiv bekjempelse av fattigdom kan ikke bero utelukkende på velvilje fra rike land, eller på verdensmarkedets konjunkturer. Mye tyder derimot på at fattigdommen internasjonalt bare kan reduseres etter samme mønster som i vår egen velferdsstat.
 • Siste sjanse, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 22.07.08
  I år etter år har forhandlerne i WTO blitt truet med at dette er siste mulighet. Nå er det alvor. Det spørs om det hjelper.
 • Kan kutte landbrukstoll med 60 prosent, Nationen (Nynorsk Pressekontor) 22.07.08
  EU vil tilby å kutte tollen på landbruksprodukt med 60 prosent som ledd i forsøka på å få på plass ein ny global handelsavtale.
 • Internasjonal lammelse, Lederkommentar i Aftenposten 22.07.08
  For første gang i etterkrigstiden kan en omfattende runde med forhandlinger om en friere verdenshandel bli skrinlagt. Verdens handelsorganisasjon, WTO, har denne uken samlet et førtitall handels- og utenriksministre i Genève i et forsøk på å redde den såkalte Doha-runden.
 • Mens det files på detaljer i WTO, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 22.07.08
  Frihandel har innen følsomhet for sult. Markedet ser bare kjøpekrafta.
 • Helt åpent i WTO, Aftenposten 22.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er 50 prosent sjanse for at WTO-forhandling-ene denne uken resulterer i ny avtale om verdenshandelen, men sjansen er ikke mye større enn det, sier han.
 • Blå regjering vil åpne matgrensene, Dagsavisen 22.07.08
  Mer frihandel er bra for både norske forbrukere og afrikanske bønder, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Norske bønder må derimot belage seg på trangere tider med en blå regjering.
 • Harde ord og store hindre før WTO-sluttspurt, Dagens Næringsliv (NTB) 21.07.08
  Norske bønder frykter landbruket står ribbet tilbake etter den kommende ukens WTO-sluttspurt. Men hindrene er mange før en ny avtale er i havn.
 • Jakter WTO-unntak for å sikre norsk landbruk, VG (Nett) 21.07.08
  Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har reist til Genève for å delta i forhandlinger han vet blir vanskelige.
 • Har EU råd til en WTO-avtale?, Aftenposten 19.07.08
  EU kan bli nødt til å velge mellom en ny WTO-avtale eller Lisboa-traktaten. Det er ikke mye tvil om hva det franske EU-formannskapet vil ha.
 • Lovet bøndene kompensasjon, Nationen 19.07.08
  Jonas Gahr Støre lover bøndene plaster på såret hvis en ny WTO avtale kommer på plass.
 • Støre venter tøffe tak, E24 (NTB) 19.07.08
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil jobbe for at Norges spesielle utfordringer blir hørt under forhandlingene om ny landbruksavtale i WTO neste uke.
 • Åpen WTO-strid i EU, Aftenposten 18.07.08
  Et dypt splittet EU vil gjøre et siste forsøk på å få til en ny WTO-avtale. Men Frankrike følger Kommisjonen i Brussel med falkeblikk.
 • Bananstrid kan velte WTO-forhandlingene, E24 (NTB) 18.07.08
  En årelang strid om eksport av bananer til EU kan komme til å blokkere en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • WTO, Lederkommentar av Espen Løkeland-Stai i Klassekampen 18.07.08
  I regjeringserklæringen heter det at «regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn» og at «WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning». Utkastet til ny avtale burde i tråd med dette tilsi at Norge går inn for å avblåse forhandlingene.
 • Stakkars Dagros, Kronikk av Knut Dæhlen i Nationen 18.07.08
  Globalisering og liberalisering av verdenshandelen med matvarer er en langt større miljøtrussel enn prompingen til Dagros.
 • WTO prøver på nytt, Aftenposten 17.07.08
  Bøndene klatrer igjen opp på barrikadene når det neste uke gjøres et nytt forsøk på å få WTO-forhandlingene om friere verdenshandel på sporet igjen.
 • Gammel debatt i en ny virkelighet, Lederkommentar i Nationen 17.07.08
  Vi trenger spilleregler for internasjonal handel. Men er det noe verden har lært oss, er det hva lokalsamfunn over hele kloden trenger. De - vi - trenger kapasiteten til å produsere egen mat, og trenger at landbrukstradisjonene holdes i hevd. Det ville være en videreutvikling av forhandlingene i takt med tida.
 • WTO-kupp 21. juli?, Kronikk av Helge Christie i Nationen 15.07.08
  Hva er Norges mandat i WTO-forhandlingene på miniministermøtet 21. juli 2008?

Søk:

Avansert søk

Sagt etter WTO-sammenbruddet i Geneve:


"Saken som fikk symbolisere nederlaget er talende for en ny verdensorden. India og Kina krever en sikkerhetsmekanisme som kan tre i kraft om landbruksimporten skulle øke for mye. USA mener mekanismen er for omfattende, og at den vil begrense mulighetene for handel. USA, og land som Australia, New Zealand og Brasil, krever økt markedsadgang for sin effektive landbrukseksport. Mange utviklingsland er med rette urolige for hva det kan medføre. Det arbeides med mellomløsninger. Men USA og India lar seg ikke bevege. Lamy må konstatere at vi er ved veis ende. I denne omgang."

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre
i
Aftenposten 30.07.08

"Frontlinjene i den nye verdensordenen ble avdekket i Verdens handelsorganisasjon denne uka. Sammebruddet i Doha-runden av handelsforhandlinger på grunn av sammenstøt mellom USA og Kina og India over landbruksbeskyttelse understreket hvordan disse nye økonomiske gigantene endrer maktbalansen."

Lederkommentar
i
The New York Times 02.08.08

"I den siste uken i juli sendte Geneve og Teheran to parallelle signaler til verden. I Geneve kollapset Doha-runden med handelsforhandlinger innenfor den multilaterale rammen i Verdens handelsorganisasjon (WTO). I Teheran gjenoppsto Den Alliansefrie Bevegelsen (NAM) med fornyet kraft gjennom de 118 medlemslandenes kollektive styrke. Hva var grunnen til den enes nederlag og den andres suksess?"

Yash Tandon
(Sør-senteret i Geneve)
i South Bulletin 01.08.08

"Afrika må nå se muligheten for utvikling og komme seg ut av fattigdom gjennom etableringen av 'fair trade' istedenfor u-hjelp. Afrikas sjanse for å oppnå rettferdig handel har derfor blitt stygt undergravd av mangelen på framskritt i forhandlingene."

Uhuru Kenyatta,
Kenyas handelsminister
og Afrikas WTO-koordinator,
til
Reuters Africa 30.07.08

"Det er betegnende for denne runden at sammenbruddet skjer fordi USAs agrobusiness ikke får tilstrekkelig markedsadgang i utviklingsland."

Linn Herning
i
Attac Norge 30.07.08

"Stilt overfor en verdensomspennede økonomisk nedtur, alvorlig inflasjon og overhengende finansielle risker er behovet for en Doha-avtale større en noensinne for å overvinne handelsproteksjonisme og fremme økonomisk vekst."

Lederkommentar
i
China Daily 31.07.08

"Verden kan selvsagt ikke vente til indisk landbruk er rede til å møte internasjonal konkurranse. Men verden kan heller ikke ignorere Indias og Kinas bekymringer. Doha-runden burde ikke tillates å kollapse og ansvaret for å berge den hviler på alle 153 medlemmer."

Lederkommentar
i
Times of India 02.08.08

”Det multilaterale handelssystemet innenfor WTO er i live og fungerer. Men, dersom institusjonen skal tjene utviklingslandene godt må det revurdere sin eksklusive tvangstanker om handelsliberalisering og å åpne opp markeder. I stedet må det tillate og forvalte mangfold, slik at flertallet av medlemmer blir oppmuntret til i stedet for å bli forhindret fra å følge en dynamisk utviklingsvei.”

Kommentar fra
South Centre 30.07.09

"Sammenbruddet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) bør danne grunnlag for nytenkning i handelspolitikken. Matkrise, klimakrise og finanskrisa viser med all mulig tydelighet at det er behov for en ny politisk kurs. Det er også all grunn til å reflektere over hvorfor WTO-forhandlingene de siste åra har brutt sammen igjen og igjen."

Aksel Nærstad
(Utviklingsfondet)
i
Dagbladet 31.07.08

"Forhandlingsbruddet viser at rike land nok en gang lar egeninteresser gå foran hensynet til fattigdomsbekjempelse og utvikling. I en tid der høye olje- og matvarepriser har ført millioner av mennesker ut i sult, er dette særlig skuffende."

Atle Sommerfeldt
(Kirkens Nødhjelp)
30.07.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.