Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- WTO og den store stillheten

– Vi befinner oss i en tid der hele det multilaterale rammeverket for internasjonalt samarbeid knaker i sammenføyningene, hevder den britiske bistandsorganisasjonen Oxfam, som særlig frykter konsekvensene for verden fattige. - Er det noen som bryr seg?, spør Alf Skjeseth i en kommentar i dagens utgave av Nationen. Han konstaterer at dragkampene i WTO - forut for ministermøtet neste uke - blir møtt med skuldertrekk i sterk kontrast til sakens betydning.
Fredag 05. september 2003

- Hva kan veien mot et internasjonalt frihandelsregime stille opp mot Ungkaren eller David Beckhams frisyre?" spør Skjeseth (se WTO og den store stillheten, Nationen 5.9.03 ). Handelspolitikk gir dårlige slagord og er uskikket til ja/nei-spørsmål, og havner langt nede på medienes og politikernes prioriteringsliste, hevder han.

Cancun renner ut i sanden, frykter Oxfam

Mandag la Oxfam en ny rapport (se Running into the sand, pdf, Oxfam briefing paper, 2.9.03),  som tar opp hvordan fattige land vil bli rammet dersom det kommende ministermøtet i Cancun mislykkes.  - WTO kan bli like marginalisert som FN etter Irak-krisen, dersom ikke de rike landene holder sitt løfte om å åpne sine markeder for de fattige, mener Oxfam. Rapporten insisterer på at de rike medlemslandene i WTO må slutte å betale høye subsidier til eget landbruk som fører til at overskudd dumpes på sårbare markeder i fattige land. Denne dumpingen ødelegger livsgrunnlaget for millioner av fattige bønder og det er rett og rimelig at regjeringer i fattige land legger vekt på å få stanset det. Rike land må også stoppe å bruke WTO for å tvinge fattige land til raskt å åpne sine markeder og erkjenne fattige lands behov for å beskytte sårbare industrier overfor urettferdig konkurranse, sier rapporten, som i dag får omtale i Morgenbladet, se  – Avgjørende verdenshandelsmøte.

- Den rike verdens brutale diplomati

Samme dag som Oxfam la fram sin rapport kom første del av en artikkelserie om handel, skrevet for den britiske avisen The Guardian av kommentatoren Georges Monbiot (se George Monbiot: The worst of times, The Guardian, 2.9.03). Han hevder at den rike verdens brutale diplomati svekker de fattige landenes vanskelige situasjon og at verden begynner å likne på Frankrike, noen få år før revolusjonen:

"Det finnes ikke pålitelig statistikk fra den tiden, men forskjellene var neppe større enn de er idag. De rikeste 5% av verdens befolkning tjener nå 114 ganger så mye som de fattigste 5%. De 500 rikeste menneskene eier nå 1,54 trillioner US dollar - mer en det samlede brutto nasjonalprodukt for Afrika eller den samlede årsinntekten for den fattigste halvdelen av menneskeheten."

Monbiot viser bl.a. til Oxfams ferske rapport:

"Ta, for eksemepl, saken med toll eller skatter på handel. En ny rapport fra Oxfam, offentliggjort i dag, viser at jo fattigere et land er, jo høyere skatt må det betale for å eksportere sine varer. USA har toll på 0-1% på de viktigste importvarene fra England, Frankrike, Japan og Tyskland, men skatt på 14 eller 15% på produkter fra Bangladesh, Cambodsja og Nepal. Den britiske regjeringen gjør det samme: Sri Lanka og Uruguay må betale åtte ganger så mye som USA for å selve sine varer her."

"Dette skjer av to grunner. For det første at de fattige landene kan ikke ta igjen. For det andre, at uten skatter så ville den fattige verden konkurrere ut de rike. Den høyeste tollen legges på varer som tekstiler og landbruksprodukter, der de svake landene har en handelsmessig fordel."

På dette punktet får Oxfam uforbeholden støtte på lederplass i Dagens Næringsliv (se Handel og vandel, leder i Dagens Næringsliv, 4.9.03):

"Mongolia betaler like mye i toll til USA som Norge, til tross for at Mongolias eksport til USA bare tilsvarer tre prosent av Norges. Dette forteller noe om urettferdigheten i det internasjonale handelssystemet."

Sør-Afrikas president, Thabo Mbeki, antydet nylig at fattige land kanskje bør alliere seg med anti-globaliseringsgrupper for å få en bedre avtale på handel (se WTO May Fail Poorer Nations, 3.9.03).

Stortinget abdisert?

- Handelspolitikk gir dårlige slagord og er uskikket til ja/nei-spørsmål, og havner langt nede på medienes og politikernes prioriteringsliste, hevder Skjeseth. Skjeseths kommentar er her på linje med med påstandene fra forsker Terje Tvedt, som nylig hevdet at Stortinget har abdisert på det sørpolitiske området (se - Manglende debatt innenfor "det sørpolitiske prosjekt", Aktuelt 22.8.03).

Når det gjelder handelsspørsmål har dette vært oppe i Stortinget en rekke ganger de siste årene, senest i juni i år da Stortinget gjennomførte sin debatt om handel og WTO i juni (se Debatt om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, referat fra Stortinget 17.6.03). Debattene bærer imidlertid preg av både lite engasjement og dårlig kunnskapsnivå, mener aktivister i organisasjonene, og i disse dager er rikspolitikerne mest opptatt av lokalpolitikk foran kommunevalget.

Aktuelle nettressurser:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon WTO og ministermøtet i Cancun, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.