Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Samstemt for utvikling - i Norge som i Sverige?

Norge er ikke alene om å ville utvikle en "samstemt politikk for utvikling", men lett er det ikke når egne interesser skal veies opp mot fattige lands behov. - Regeringen missar målet, mente Diakonia i Sverige etter at den svenske regjeringen i mars i år la fram sin "samstemtrapport". Denne uken deltok gjester fra Sverige på et seminar på Stortinget i regi av Høyres stortingsgruppe og Kirkens Nødhjelp. Hva kan vi lære av svenskene?
Onsdag 13. oktober 2010

Sveriges "samstemtrapport" for 2010

I regjeringens budsjettproposisjon for 2011 (for UD) presenteres et "eksempel på rapport om samstemt politikk for utvikling", som innledes slik (les mer her):

"Stortinget ba i Innst.S.nr.269 (2008-2009) til St.meld.nr.13 (2008-2009) «Klima, konflikt og kapital» og med bakgrunn i NOU 2008:14 «Samstemt for utvikling» om en årlig rapport som gjør rede for hvordan regjeringens politikk på ulike politikkområder påvirker utviklingen i fattige land, inkludert hvordan den bidrar til at internasjonale institusjoner og private selskaper tar slike hensyn. Bl.a. Nederland, Storbritannia og Sverige lager slike rapporter. Noen av disse rapporterer hvert annet år, de årene EU-kommisjonen ikke lager sin rapport som dekker alle medlemsland."

- Siden det tar tid å få laget et godt opplegg for innhenting og tilrettelegging av relevant informasjon, siktes det mot å legge fram første fullstendige rapport i 2011, heter det videre.

- Regjeringen dukker nok en gang unna den ubehagelige debatten om hvordan deres politikk kan ramme mennesker og miljø, mente Borghild Tønnesen-Krokan i ForUM (les mer her), som tidligere i år presenterte rapporten Doublethink: The two faces of Norway’s foreign and development policy (les mer her), mens generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, hadde følgende melding til regjeringen (les mer her):

"Vi ser (...) frem til rapporten om samstemthet. En slik rapport må ikke bli en skryteliste fra regjeringen, men den må bli et verktøy for endring, ikke en rapportering på hvordan situasjonen er eller hva som allerede er gjort."

Denne uka innledet Sommerfeldt til debatt på Stortinget, der Kirkens Nødhjelp og Høyres stortingsgruppe hadde invitert representanter fra bl.a. Den svenske kirken (Diakonia) og Høyres søsterparti, Moderaterne, til seminar om "samstemt politikk": Varig ut av fattigdom. For svenskene har lang erfaring med "samstemt politikk for utvikling", eller det de kaller Politik för Global Utveckling (PGU), etter at regjeringen i 2003 fremmet proposisjonen Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (last ned her). Hva kan vi lære av svenskene?

Ny start i Sverige

På seminaret på Stortinget denne uka var det Christian Holm, svensk parlamentsmedlem fra Moderaterna, som presenterte den svenske politikken for global utvikling (PGU). I følge Holm hadde denne politikken nå fått en ny start etter at oppfølgingen siden 2003 lenge var preget av at lite ble levert i forhold til de store forventningene som ble skapt.

I innledningen til den svenske regjeringens siste "samstemtrapport" - Att möta globala utmaningar - Skrivelse om samstämmighet för utveckling - som ble lagt fram i mars i år (last ned her), står det da også:

"Regeringens slutsats är att en samstämmig svensk politik för global utveckling där olika politikområden samverkar för att bemöta olika utmaningar behövs, kanske mer än någonsin. Regeringen har för avsikt att fortsätta det långsiktiga arbetet för en sådan utveckling som påbörjades genom Riksdagens beslut om en politik för global utveckling 2003."

Rapporten er bygget opp rundt seks globale utfordringer (utmaningar):

 • Förtryck
 • Ekonomiskt utanförskap
 • Migrationsströmmar
 • Klimatförändringar och miljöpåverkan
 • Konflikter och sviktande situationer
 • smittsamma sjukdomar och andre hälsohot

Til hver av disse utfordringene legger rapporten fram eksempler på resultater på tre nærmere fastsatte målsettinger.

Diakonia: Regjeringen bommer på målet

- Regeringen missar målet med Politik för Global Utveckling, mente Diakonia i en pressemelding om regjeringens rapport og utdypet det slik (les mer her):

"Sveriges politik för global utveckling är ett unikt instrument för att bekämpa fattigdomen i världen. Därför är det positivt att regeringen idag presenterat resultatskrivelse "Att möta globala utmaningar, om samstämmighet för utveckling till riksdagen". Men regeringen misslyckas med att lyfta frågan om målkonflikter i svensk politik vilket minskar förtroendet för skrivelsen."

Målkonflikter var også ForUMs fokus i en uttalelse i forkant av den norske regjeringens budsjettforslag for 2011, der det bl.a. sto (les mer her):

"ForUM har ved flere anledninger pekt på de mange paradoksene i den norske politikken. Det mest iøynefallende paradokset er at vår petroleumsbaserte økonomi gir oss mulighet til å dele ut klimamilliarder til bevaring av regnskog i Brasil. Oljepengene gjør oss i stand til å opptre som klimaets gode hjelper i stor stil, samtidig som vårt statseide oljeselskap skraper i bunnen av oljetønnen. Et annet slående paradoks er knyttet til Norges rolle som fredsbygger, som undergraves av at vi er en betydelig våpeneksportør uten å ha tilstrekkelig kontroll på hvor våpnene havner."

Når det gjelder det siste punktet laget Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i fjor en egen rapport om samstemthet på dette feltet for Sveriges del: Politik för global vapenutveckling.

Forslag for å styrke samstemtpolitikken

På seminaret på Storinget redegjorde Joel Mahlstrøm fra Den svenske kirken (Diakonia) for deres arbeid med PGU og samarbeidet med andre svenske organisasjoner innenfor sivilsamfunnsnettverket CONCORD Sverige om rapporten "Mini-Barometern 2010. Folkrörelser mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling" (last ned her). Her blir svensk politikk på områdene klima, handel, kapitalflukt og våpenhandel kritisk gjennomgått av ulike organisasjoner. Rapportens generelle hovedfokus er målkonflikter i politikken og her fremmer organisasjonene følgende forslag for å styrke samstemtpolitikken:

 • Tydliga, mätbara mål som gör det möjligt att följa upp om olika politikområden går hand i hand med utvecklingsmålen. Resultatredovisningar som är tydliga ökar dessutom insynen för andra aktörer.
 • Identifiera målkonflikter, inte bara synergieffekter i regeringens resultatskrivelser. Det kommer alltid att existera målkonflikter, och det vore utopiskt att tro att Sveriges politik på alla områden alltid skulle gå hand i hand med utveckling.
 • En mekanism för att hantera målkonflikter mellan olika politikområden behövs. En sådan mekanism bör vara tydlig och transparent, vilket skulle främja möjligheten till ansvarsutkrävande.
 • Konsekvensanalyser av politikens inverkan på fattiga människor. Sveriges politik måste bli mer evidensbaserad om positiva och negativa effekter ska kunna mätas.
 • Resurser på departementen och myndigheter behöver stärkas. Kunskapen och medvetenheten om PGU har ökat inom departementen, men fortfarande är det tydligt att resurser saknas för att kunna bedriva ett effektivt samstämmighetsarbete.
 • Oberoende utvärdering av PGU saknas fortfarande, vilket också OECD kritiserade i sin senaste utvärdering av Sveriges utvecklingspolitik.

Behovet for en uavhengig, ekstern ganskning ble også fremhevet av Mahlstrøm i hans innledning på seminaret og fulgt opp av møteleder Peter S. Gitmark (H) i spørsmål til Christian Holm: Hvorfor ikke en ekstern granskning?

- Det kommer nok, svarte Holm, som hadde tro på at en ekstern granskning ville kunne bidra til å gjøre PGU bedre.

Kanskje noe å tenke på også for norske myndigheter?

- Samstemt politikk er viktig, men vanskelig, sa utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Søreide Eriksen (H), da hun avsluttet seminaret og understreket samstemtpolitikkens mål: å løfte mennesker varig ut av fattigdom. Her etterlyste hun et nytt parameter for suksess: bistandens evne til å gjøre seg overflødig.


Aktuelle lenker:

Samstemt i Sverige: Politik for global utveckling (PGU):

Relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Ökad samstämmighet och samverkan för att möta globala utmaningar:


Åren 2008 och 2009 har i hög grad präglats av olika globala kriser, en finansiell och ekonomisk kris, livsmedels- och energipriskriser samt en klimatkris och spridning av nya globala hälsohot i form av smittsamma sjukdomar (SARS, fågelinfluensa och H1N1). Kriserna slår hårt mot låginkomstländer och kvinnor, män och barn som lever i fattigdom. I en allt mer globaliserad värld får kriserna och den globala ekonomins nedgång relativt snabbt omfattande effekter. Det blir allt tydligare att vår tids största utmaningar berör människor i både höginkomstländer och utvecklingsländer, men utvecklingsländer är särskilt sårbara och drabbas ofta särskilt hårt av de globala kriserna, kriser som dessutom ofta har sitt ursprung i den rika delen av världen. Kriserna utgör ett tydligt hinder för en rättvis och hållbar global utveckling. Huvudansvaret för den egna fattigdomsbekämpningen och utvecklingen vilar på utvecklingsländernas regeringar. Samtidigt kan och ska Sverige bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta gör vi av solidaritet och för att vi har ett gemensamt ansvar för världens framtid. Det ligger även i vårt eget intresse. Våra möjligheter att bidra stärks när vi agerar samstämmigt, när vi samverkar med andra och när vi bedriver ett verklighetsanpassat, effektivt och fokuserat bistånd.

Hentet fra innledningen til den svenske regjeringens samstemtrapport 2010
(last ned her).

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.