Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ikke bare bistand

I motsetning til hva Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet hevder i Dagbladet nylig, er ikke Høyres bistandspolitikk noen trussel, men helt nødvendig fornyelse av hele utviklingspolitikken.
Av Peter S. Gitmark, stortingsrepresentant for Høyre | Fredag 01. februar 2013

(innlegget sto på trykk i Dagbladet 01.02.13)

Utvikling skapes først og fremst av sunn nasjonal politikk. Internasjonale forhold har betydning, men det helt avgjørende er hvordan landene velger å møte globaliseringen og egne innbyggeres ønske om en bedre hverdag. Politiske institusjoner og prosesser som sikrer maktfordeling, rettsstat, demokrati og menneskerettigheter er helt sentrale.

Høyre vil legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for egen økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og økt handel er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom.

Verden samlet har hatt en fantastisk velstandsutvikling. Først og fremst på grunn av økonomisk vekst har 450 millioner mennesker arbeidet seg ut av fattigdom de siste 15 åra. De siste femti åra har gjennomsnittsinntekten i verden blitt tredoblet. Fellesnevneren er en mer åpen økonomi og utstrakt internasjonal handel.

Høyres målsettinger for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og bidra til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom. Høyre vil aldri godta at utviklingspolitikken går på tvers av disse tre helt sentrale målene for utviklingspolitikken.

Det er viktig å vektlegge samstemthet i utviklingspolitikken. Det vil si å bidra til at all norsk politikk overfor fattige land må trekke i samme retning - enten det gjelder handelspolitikk, bistand, utdannings- eller helsepolitikk.

Vi behøver økonomisk vekst, men den må være bærekraftig. Nullvekst gjør det umulig å bekjempe fattigdom - den viktigste trusselen mot liv. Men vekst på miljøets bekostning gjør det umulig å bevare den viktigste kilden til liv - vår naturarv.

Korrupsjon er en hemsko for økonomisk utvikling. Korrupsjon undergraver rettsstat og demokrati, fører til avgjørelser som strider med fellesskapets interesser og virker avskrekkende på investorer. Kampen mot korrupsjon er en avgjørende del av kampen mot fattigdom og et meget viktig verktøy for å gi individet mer makt over eget liv.

For å gjøre innsatsen mot fattigdom mer effektiv trengs mer målrettet innsats mot spesielt utsatte grupper. Dette er avgjørende for å demme opp mot stadig økende forskjeller, også i mellominntektsland. Jenter og kvinner, særlig de som bor på landsbygda, tilhører mange steder utsatte grupper. 70 prosent av verdens fattige er jenter og kvinner. Verdensbanken viste i sin årsrapport 2011 at diskriminering mot kvinner bremser økonomisk vekst, og at satsing på likestilling er et av de mest effektive verktøyene i kampen mot fattigdom. Verdensbanken sier videre at mer politisk deltakelse fra kvinner fører til bedre offentlige tjenester som vannforsyning og skolegang, samt mindre korrupsjon.

Den økonomiske veksten blir høyere med en god fordelingspolitikk, økt handel, likestilling, kamp mot korrupsjon, respekt for miljøet, demokrati og realisering av menneskerettighetene. Det er derfor Høyre ikke snakker utelukkende om noen av disse, men om alle.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.