Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Brita Phuti (IU) kommenterer årsrapport for infostøtten 2012

Innlegg ved rapportlansering 21. oktober 2013
Fredag 25. oktober 2013

Kommentar til årsrapport om Norads støtte til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid

Gratulerer til RORG-sekretariatets fagavdeling med rapporten. Som medlem av RORG-samarbeidet er det svært interessant og inspirerende å lese om alt som gjøres og oppnås av opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.

Rapporten er og et svært viktig bidrag i å synliggjøre hvordan RORGene har nådd ut til, og engasjert breie lag av befolkninga i Norge i 2012, gjennom egne medlemmer, arbeid overfor skolen og aktiv innsats overfor media og myndighetene.

Viktigheten av en slik felles rapport for RORGene sitt arbeid kom og fram i årets budsjettforslag som viser til fjorårets rapport og RORGene sitt arbeid med å nyansere utviklingspolitikken, f.eks. med økt forståelse i opinionen for at utviklingspolitikk er mer enn bare bistand.

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen er en av de mindre organisasjonene som får støtte. En styrke ved informasjonsstøtta er nettopp det mangfoldet som finns av organisasjoner, noe rapporten får fram ved å vise en rekke ulike eksempler på tiltak RORGene gjennomførte i 2012. Og som det er påpekt i rapporten, så gir den bare et innblikk i bruken av støtten; det er mange tiltak som ikke har fått plass i årets rapport.  Ved at ulike organisasjoner er med i støtteordningen oppnår en både å ha fokus på flere forskjellige aktuelle og sentrale tema, samtidig som organisasjonene bidrar til å nå ut til ulike grupper i samfunnet.

Hvorfor er informasjonsstøtten viktig? Det er mange grunner som kan nevnes, men jeg syns rapporten får fram to viktige aspekter:

  1. Informasjonsstøtten bidrar til å se innenrikspolitikk og utviklingspolitikk i en sammenheng, noe et bredt flertall på Stortinget i 2009 var enig om at støtten skal bidra til. Her er kampanjer og fokus på Oljefondets investeringer og Norges utviklingspolitikk gode eksempler.
    Informasjonsstøtten har også bidratt til å endre fokuset fra «slik lever de» til «slik lever de der fordi vi lever slik her» - i folkehøgskolen kaller vi dette for «pedagogikk for de rike» og ser på sammenhengen mellom hvordan våre liv og norsk politikk påvirker utvikling i resten av verden, og ikke minst, hvilken vei går samfunnsutviklinga i Norge og hvem gagner denne utviklingen? Her er det ikke snakk om PR for bistand, men en samstemt politikk for utvikling. Da må vi ha fokus på både holdninger og handlinger. Her er arbeidet med barn og unge kanskje spesielt viktig, noe flere av RORGene er opptatt av, og som rapporten får fram.
  2. Et annet viktig aspekt rapporten påpeker er kompetansebygging og ikke minst hvordan informasjonsstøtten bidrar til en opplyst og engasjert opinion som kan delta i demokratiske prosesser.
    Enten vi liker det eller ikke, er vi som samfunn nødt til å forholde oss til resten av verden, både med de mulighetene og utfordringer som finnes. For Norge som nasjon er en opplyst befolkning på globale tema en styrke for demokratiet, men og for verden forøvrig. Her får rapporten godt fram hvordan RORGene bidrar, f.eks. gjennom palmeoljekampanjen eller kampanjen vreng klesskjedene innsiden ut. Befolkningen har blitt informert og oppfordret til å si sin meining, som igjen har ført til viktige endringer f.eks. i næringslivet.

Hva vil skje uten informasjonsstøtten? Det er stor variasjon blant RORGene som mottar informasjonsstøtte, men felles for alle er at støtten er med å styrke opplysningsarbeidet om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål. Mange av de mindre organisasjonene sine informasjonsaktiviteter ville sannsynligvis forsvunnet uten informasjonsstøtta.

«Folkeopplysning for en ny tid 2012» viser at informasjonsstøtten er viktig for å bidra til en bredere debatt. Nettopp det at RORGene er frie til å komme med kritiske innspill er med å bidra til en mer samstemt politikk.

Ser vi til våre naboland, Sverige og Danmark, er det tydelig at det uavhengige opplysningsarbeidet om nord/sør- og utviklingsspørsmål har blitt svekka når bevilgninger har blitt kuttet, eller restriksjoner for arbeidet har blitt innført.

Jeg tror og håper at rapporten «Folkeopplysning for en ny tid 2012» vil bidra til at norske politikere ser verdien av det mangfoldet av opplysningsarbeid RORGene bidrar til i Norge, at støtten opprettholdes på dagens nivå, og videreføres med nye rammeavtaler etter 2014.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.