Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Våpeneksporten fortsetter som før

- For første gang siden 2005 er det ikke lenger politisk enighet om reglene for norsk våpeneksport, kunne NTB fortelle i midten av februar. Tilløp til endring ser likevel ut til å ha rent ut i sanden. Våpeneksporten fortsetter som før og Norges Fredslag frykter fortsatt eksport til diktaturer. Slikt blir det neppe flere samstemtpolitiske "smilefjes" av, hverken til Arbeiderpartiet eller den blåblå regjeringen, fra Kirkens Nødhjelp. Det vil Changemaker gjøre noe med.
Torsdag 06. mars 2014

- En kraftig vekker for Norge, skrev Aftenpostenlederplass i november 2011, etter at det ble kjent at Norge hadde eksport militært materiell for 1,3 milliarder kroner til arabiske diktaturstater i årene mellom 2003 og 2010 - i forkant av "den arabiske våren". Derfor mente også norske organisasjoner, som Norges Fredslag og Kirkens Nødhjelp, at det var "totalt uforståelig" at Stortinget ikke ville kritisere Norges våpeneksport til Libya da de i 2011 behandlet regjeringens årlige melding om eksport av forsvarsmateriell. Slik har det fortsatt og derfor fikk da også regjeringen dårligste score fra Kirkens Nødhjelp, da de forrige uka la fram sin "skyggerapport" om norsk samstemt politikk for utvikling: Hvor er dirigenten?. De begrunnet det slik:

"Hovedprinsippene som ligger til grunn for kontrollen med den norske våpeneksporten, er et godt utgangspunkt for en ansvarlig våpeneksport. Problemet er at retningslinjene og gjeldende praksis ikke er samstemt med intensjonen i prinsippene. Det synes heller ikke som Utenriksdepartementets sjekkliste har ført til noen vesentlig endring i gjeldende praksis. Denne praksisen er ikke samstemt med regjeringens ønske om at norsk utenrikspolitikk skal bidra til å løse konflikter og skape fred, slik innledningen til regjeringsplattformens kapittel 16 fremholder."

Når vårt nyvalgte storting de siste månedene har behandlet meldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012 øynet mange håp om endring. I komiteens innstilling til meldingen sto bl.a. følgende flertallsmerknad:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, understreker at det er viktig at sjekklisten blir konsekvent og systematisk anvendt, og at regjeringens risikovurdering fører til at det ikke eksporteres våpen til land hvor myndighetene begår alvorlige brudd på menneskerettighetene."

- Kanskje vi endelig får se en innstramming på våpeneksport til udemokratiske regimer, sa Siri Luthen, rådgiver i ForUM. Slik gikk det imidlertid ikke. Da meldingen forrige uke ble drøftet i Stortinget kunne utenriksminister Børge Brende (H) mot slutten av debatten konstatere følgende:

"Det som representanten Nybakk har slått fast her i dag, er at med de merknadene som nå ligger i innstillingen, har jeg Stortingets flertall med meg på å videreføre, punkt for punkt, den forrige regjeringens politikk."

Da Kirkens Nødhjelp (KN) lanserte sin "samstemtrapport" sist uke sa statssekretær i UD, Morten Høglund (FrP), at han tror en ny rapport om 1-2 år vil gi den blåblå regjeringen flere "smilefjes" fra KN enn den rødgrønne regjeringen oppnådde. På kort sikt ser det imidlertid ikke ut til at dét vil skje når det gjelder våpeneksporten.

- Uforståelig og svært skuffende

Kritikken fra sivilsamfunnet mot utfallet av Stortingets behandling av meldingen har vært krass. I et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) denne uka konkluderte Knut Refsdal (generalsekretær i Norges Kristne Råd) og Anne-Marie Helland (generalsekretær i KN) slik:

"Vi har over lang tid sett en unnvikende og tafatt holdning fra Stortinget når det gjelder å sørge for at menneskerettigheter og menneskeverd prioriteres foran andre verdier i spørsmål om eksport av militærutstyr fra Norge. At våre folkevalgte ønsker å videreføre en praksis som tillater å forsyne overgripere med utstyr er uforståelig og svært skuffende."

I en kommentar i Ny Tid forrige fredag var også Alexander Harang i Norges Fredslag skuffet og konkluderte slik:

"Det er nå på tide at også Arbeiderpartiet tar tydelig stilling imot norsk krigsmaterielleksport til diktaturer. Istedenfor å samles om status quo, sammen med Frp og Høyre, bør partiet ta side med Venstre, SV, KrF, MDG og Sp, og dermed skape et skikkelig flertall imot norsk krigsmaterielleksport til alle autoritære regimer."

Changemaker tar opp kampen mot diktatoreksport

- Dette er en kjempeseier for fredsbevegelsen, sa Haakon Gjerløw, leder i politisk utvalg for fred (PUFF) i Changemaker, etter å ha sett utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til våpeneksportmeldingen. Også han har trolig blitt skuffet etter å ha sett utfallet av behandlingen, men kanskje kan Changemaker bidra til endringer ved å opprettholde fokus? Allerede før meldingen hadde blitt ferdigbehandlet i Stortinget hadde de bestemt hva som skal være fokus for årets hovedtemakampanje. De "tar opp kampen mot diktatoreksport":

"Kampanjen skal handle om norsk våpeneksport, og vi skal kreve at stortinget og regjering tar ansvar og sørger for økt åpenhet i forvaltningen av Norges våpeneksport."

Om de skulle lykkes er det imidlertid fortsatt et åpent spørsmål om det vil være Arbeiderpartiet eller den blåblå regjeringen som eventuelt vil bidra til det blir "smilefjes" på våpeneksport i KNs neste samstemtrapport.

Menneskerettigheter vs inntekter, arbeiderplasser og like konkurransevilkår

Kanskje vil spørsmålet om "diktatoreksporten" komme opp igjen allerede i år? Nylig varslet utenriksministeren i et innlegg i Aftenposten at regjeringen arbeider med en melding til Stortinget om Norges internasjonale innsats for menneskerettighetene og begrunnet det slik:

"Menneskerettighetene gjelder for alle over alt. Aktivister verden over som kjemper mot diktatur og overgrep vitner om det. Allikevel er det vestlige land som ofte har gått foran for å fremme en internasjonal rettsorden. Når verdens økonomiske og politiske tyngdepunkt beveger seg østover og sørover utfordres verdiene verdenssamfunnet har bygget opp siden 1945.""

Når det gjelder våpeneksporten vil da hensyn til menneskerettighetene måtte veies opp mot norske nasjonale interesser, inntekter, arbeidsplasser og like konkurransevilkår for norsk våpenindustri, som saksordfører i Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (FrP), kommenterte slik i sitt åpningsinnlegg i Stortingets debatt om våpeneksporten:

"Man kan undres over hva Senterpartiet, Venstre og SV mener Norge skal leve av i fremtiden. Oljeinntektene vil én dag ta slutt, og naiv idealisme er ikke særlig inntektsbringende."

Samstemt politikk for utvikling vil nok likevel kreve litt idealisme.


Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra norske organisasjoner:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Norsk våpeneksport – folkets vilje?, kommentar av Knut Refsdal og Anne-Marie Helland i Dagsavisen (nye meninger) 04.03.14
  Man skulle tro at en regjering som hevder å sette menneskerettighetene høyt på dagsorden i sin utenrikspolitikk ikke ønsker å bidra til å bevæpne undertrykkende regimer.
 • Nye tider for norsk diktatoreksport?, kommentar av Alexander Harang i Ny Tid 28.02.14
  Det er nå på tide at også Arbeiderpartiet tar tydelig stilling imot norsk krigsmaterielleksport til diktaturer. Istedenfor å samles om status quo, sammen med Frp og Høyre, bør partiet ta side med Venstre, SV, KrF, MDG og Sp, og dermed skape et skikkelig flertall imot norsk krigsmaterielleksport til alle autoritære regimer.
 • Hvorfor, Solhjell? Arild Rønsen i Klassekampen 28.02.14 (ikke på nett)
  SVs nestleder leda denne uka an i et prisverdig angrep på norsk våpeneksport. Men hans agenda stansa nesten før den skøyt fart.
 • Norsk våpenpraksis fortsetter, NRK Nyheter 26.02.14
  – Det er noen opplagte farer, sier leder i Norges Fredslag, Alexander Harang. Reglene for salg av militært materiell til utlandet strammes ikke inn. Stortinget bestemte tirsdag å ta stortingsmeldingen til etterretning.
 • SV, Sp og Venstre vil stramme inn våpeneksporten, NRK nyheter 18.02.14
  For første gang siden 2005 er det ikke lenger politisk enighet om reglene for norsk våpeneksport.
 • Raser mot norsk eksport av krigsmateriell til India, ABC Nyheter 31.04.14
  Changemaker mener det kan bidra til et våpenkappløp og en eskalering av konflikten mellom India og Pakistan.

Søk:

Avansert søk

Sagt i Stortingets debatt:


"Norske forsvarsbedrifter produserer nesten utelukkende komponenter som inngår i større internasjonale utviklingsprosjekter, og kravet om sluttbrukererklæring vil bety at norsk forsvarsindustri ikke vil få anledning til å delta i prosjektene. Man kan undres over hva Senterpartiet, Venstre og SV mener Norge skal leve av i fremtiden. Oljeinntektene vil én dag ta slutt, og naiv idealisme er ikke særlig inntektsbringende."

Saksordfører Christian Tybring-Gjedde (FrP)

"Nasjonalt har Norge i flere tiår hatt et strengt eksportregime, som også har blitt styrket de siste årene. Våpen og ammunisjon skal ikke selges til områder med krig eller borgerkrig. Dette har vi ment i tiår etter tiår. I 1997 ble demokratiske rettigheter og respekt for menneskerettighetene lagt inn som kriterier. Jeg og Arbeiderpartiet forutsetter at den nåværende regjeringen vil håndheve disse reglene på samme måte som den rød-grønne regjeringen gjorde."

Marit Nybakk (A)

"Stortinget vedtok 14. januar i år – som tiende land i verden – å ratifisere våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty. Slik har vi sikret at vi har et forbud mot eksport dersom det eksisterer en fare for at våpnene som skal eksporteres, kan bli brukt til folkemord, terrorisme, krigsforbrytelser eller organisert kriminalitet. Det gjenstår fortsatt noe, for først når 50 land har ratifisert avtalen, trår avtalen i kraft."

Øyvind Halleraker (H)

"Eit (...) framsteg er sjekklista som no er innført for å sikra systematiske vurderingar av risikoen for at eksport kan truga respekten for menneskerettane, internasjonal humanitærrett og andre tilhøve i områda der utstyret endar opp. Slik systematikk er viktig for å hindra at eksportvarer blir brukte i ein indre konflikt, til undertrykking, til å gjere åtak på andre statar, eller som politisk pressmiddel mot andre. Vi må unngå at norsk forsvarsmateriell kjem i hendene på autoritære regime eller statar der utstyret blir brukt til alvorlege brot på menneskerettane."

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

"Noreg har eit strengt regime for våpenhandel, og det er viktig at styresmaktene har god kontroll med og oversikt over våpeneksporten. Openheit skal vere med og sikre den legitimitet som er heilt naudsynt. Men det er viktig å sikre norsk næringsliv, slik at ein har like konkurransevilkår, og det er òg viktig at bedriftene er bevisste i sine handlingar og i etisk standard."

Jenny Ellaug Følling (Sp)

"Vi snakker ikke bare om hvilke regimer vi skal støtte, vi snakker også om hvilke kuler som kan møte norske soldater når norske soldater blir sendt på oppdrag fra denne sal. Jeg vil ikke at vi havner i en situasjon der vi eksporter til land som gjør at norskproduserte kuler kan rettes mot norske soldater. Det er en viktig og god grunn til å ha sterke regler for hvordan man eksporterer våpenmateriell. Jeg vil gjerne bruke mye av de pengene og mange norske våpen på nettopp de landene som noen mener ikke har bruk for det, men som jeg mener er viktige for å forsvare demokrati og menneskerettigheter."

Trine Skei Grande (V)

"Bakgrunnen for dei forbetringane som er gjorde her når det gjeld menneskerettar og demokrati, er den arabiske våren og det som då vart avdekt. Det viste seg, som det heilt riktig vart sagt her, at Noreg har hatt eit lite sal av B-materiell til Libya, og det viste seg at vi har hatt eit betydeleg sal av B-materiell til Egypt, men òg at vi har hatt sal til andre av diktatura i Midtausten. Det er mykje å seie om dei landa, men det er ingen tvil om at det er riktig at vi no strammar inn krava, fordi ein viktig del av undertrykkinga i mange av dei landa er den våpenmakta som regima sit inne med."

Bård Vegar Solhjell (SV)

"I 2012 eksporterte vi krigsmateriell til Saudi-Arabia, til De forente arabiske emirater, til Qatar, til Kuwait og til andre land der myndighetene begår grove brudd på menneskerettighetene. Nettopp derfor vil Miljøpartiet De Grønne gratulere komitéflertallet med at innstillingen nå slår konkret fast at Norge ikke skal selge forsvarsmateriell til regimer som begår alvorlige brudd på menneskerettighetene. Denne flertallsmerknaden kan være historisk – i alle fall hvis Stortinget og regjeringen velger å tolke den sånn som den åpenbart vil bli tolket av folk flest, nemlig at Norge må la være å eksportere forsvarsmateriell til land som bryter menneskerettighetene alvorlig, og som vi altså eksporterte til så sent som i 2012."

Rasmus Hansson (MDG)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.