Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilskudd til opplysningsarbeid 2016 (infostøtten)

I sitt forslag til budsjett for 2016 foreslo regjeringen først betydelig kutt og i tilleggsnummeret til budsjettforslaget foreslo de deretter å avvikle støtteordningen. Forslagene fikk imidlertid ikke støtte i Stortinget, som i en felles merknad gikk inn for å videreføre støtten på samme nivå som i 2015, samt flytte støtten til FN-Sambandet og UNICEF Norge over til en annen post på budsjettet. Stortinget gikk også inn for gjeninnføring av flerårige støtte.
Lørdag 05. desember 2015

Nedenfor har vi samlet utdrag fra dokumentene i prosessen i kronologisk rekkefølge. For ytterligere informasjon om prosessen og debatten, se våre nyhetssaker:

Regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015-2016)

I regjeringens budsjettforslag for 2016 - Prop. 1 S (2015–2016) vedr. UD - er forslaget om kutt i informasjonsstøtten begrunnet slik i innledningen:

"Det store humanitære behovet og økningen på 1 mrd. kroner i det humanitære budsjettet har gjort det nødvendig å foreta omprioriteringer. Regjeringen har måttet redusere enkelte aktiviteter på bistandsbudsjettet i 2016. Det gjelder blant annet midler til informasjons- og annen virksomhet fra aktører i det norske sivile samfunnet. Det samme gjelder bevilgninger til forskning og utredning i Norge og andre OECD-land. Norge vil fortsatt være blant de land i verden som gir mest bistand til og gjennom sivilt samfunn. Frivillige organisasjoner kan oppleve reduksjoner i bevilgningene til tradisjonell bistand, men for mange mer enn oppveies reduksjonene av økte bevilgninger over humanitære budsjetter." 

Under kap 160, post 70 ble kuttforslaget (tidligere post 71) presentert slik i budsjett 2016:

"For 2016 foreslås bevilget til sammen 1 639,2 mill. kroner. Bevilgningsforslaget innebærer en reduksjon i forhold til 2015, og som må ses i sammenheng med den foreslåtte økningen på 1 005 mill. kroner til humanitære formål, jf. omtale under kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter.

De frivillige organisasjonene vil utgjøre en viktig kanal også for bevilgninger til humanitære formål. Reduksjonen på posten vil fordele seg på flere ordninger, inkludert tilskudd til opplysningsarbeid som foreslås redusert med 50 mill. kroner. I en presset humanitær situasjon må en foreta prioriteringer, og organisasjoner som driver informasjonsarbeid i Norge finansiert av bistandsmidler må ses opp mot dette."

Regjeringens forslag i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) - "tilleggsnummeret"

I regjeringens tilleggsnummer til budsjettet - Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) - om endringer i budsjettet vedr. UD, står det:

Post 70 Sivilt samfunn, kan overføres
Foreslått bevilgning reduseres med 968,7 mill. kroner, til 670,5 mill. kroner. Dette vil innebære redusert langsiktig bistand gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner. Enkelte pågående tiltak vil måtte avsluttes. Støtten til informasjonstiltak foreslås avviklet. Reduksjonen vil i noen grad kunne oppveies av forslaget om en historisk satsing på humanitær bistand. Dette forutsetter imidlertid at organisasjonene er i stand til å levere effektiv humanitær bistand der det trengs.

Partienes alternative statsbudsjetter for 2016

KrFs alternative budsjett for 2016 (pressehefte), KrF 29.10.15:

"Regjeringens kutt i informasjonsstøtten må etter KrFs syn reverseres."

Venstres alternative budsjett for 2016, V 30.10.5:

"Reversering av kutt. Bl.a. infostøtte 50 mill. Finansieres hovedsakelig gjennom internt omprioritering." 

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016, Ap 13.11.15:

"En bred debatt om utviklingspolitikken må inkludere sivilsamfunnet og bistandsorganisasjonene i tillegg til Stortinget og Regjeringen. Arbeiderpartiet vil øke støtten til de frivillige organisasjonene."

SV alternative budsjett for 2016, SV 19.11.15

"Infostøtta skjermes: Utenriks- og utviklingspolitikken behøver kompetanse og kritiske røster. Det norske organisasjonslivet vil få svekket sin mulighet til å arbeide som uavhengig vaktbikkje for utenriks- og utviklingspolitikk dersom regjeringens kutt gjennomføres. Dette gjelder også støtte til utviklingsforskning, Bistandsaktuelt og informasjonsstøtten som alle bidrar til debatt om Norges rolle i verden, resultater av bistand og innretningen på vår utenrikspolitikk."

Alternativt budsjett 2016, Senterpartiet 19.11.15

Senterpartiet prioriterer sivilt samfunn, inklusiv informasjonsstøtta og går inn for å "oppretthalde støtta til sivilt samfunn og informasjonsstøtta på same nivå som i dag".  

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene (H og FrP) og KrF og Venstre

I budsjettforliket 23. november ble store deler av de kuttene i støtten til sivilsamfunnet som regjeringen hadde foreslått i budsjettet og tilleggsmeldingen reversert. Overfor Bistandsaktuelt kommenterte KrFs Kjell Ingolf Ropstad forliket slik:

"Nå videreføres infostøtte på samme nivå. Nedleggelsen av Bistandsaktuelt og FN-sambandet hindres. Dette er viktig for en kunnskapsbasert utviklingspolitisk debatt og en mer samstemt norsk politikk overfor utviklingsland."

Utenriks- og forsvarskomiteens innstillingen til regjeringens budsjettforslag

I sin innstilling til regjeringens budsjettforslag - Innst. 7 S (2015-2016) - avga utenriks- og forsvarskomiteen (enstemmig) følgende merknad:

"Komiteen viser til at støtten til opplysningsarbeid opprettholdes og at 60 mill. kroner øremerkes til dette under post 70. Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer, jf. enstemmig merknad fra utenriks- og forsvarskomiteen i Innst. 7 S (2013–2014). Komiteen mener støtteavtaler i økende grad bør gjøres flerårige for å sikre økt forutsigbarhet og kvalitet i tiltakene. Framtidig støtte til FN-sambandet og UNICEF Norge flyttes til kap. 170 post 76 og omtales nærmere der. Komiteen har i arbeidet med oppdelingen av støtteordningen mottatt innspill fra flere berørte parter, herunder RORG-samarbeidet og fra FN-sambandet. Komiteen støtter de foreslåtte endringene, som innebærer at beløpet som øremerkes til opplysningsarbeid under posten reduseres fra 91 til 60 mill. kroner i 2016."

Et flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, la til:

"Flertallet har notert seg at FN-sambandets og UNICEF Norges andel av opplysningsstøtten fra og med 2016 ikke skal dekkes av denne budsjettposten, men finansieres over kap. 170 post 76. Det frigjør 31 mill. kroner til annen bruk under denne posten."

I innstillingen ble infostøtten også omtalt i mindretallsmerknader, bl.a. i en felles merknad fra SVs og Senterpartiets representanter:

"Desse medlemene viser vidare til at regjeringa føreslår å avvikle informasjonsstøtta. I dag er det om lag 50 norske organisasjonar som mottar støtte for å informere om globale spørsmål og skape debatt. Desse medlemene viser til evaluering av informasjonsstøtta kor det er sprikande resultat på ulike prosjekt, og forstår behov for ei endring i strukturen til informasjonsstøtta. Desse medlemene er likevel sterkt kritisk til nedlegging av ordninga utan at det føreligg ei fagleg grunngjeving eller at det har vore ein større prosess på dette, og meiner kuttet bør reverserast i vente av ei omlegging av støtta. Desse medlemene vil peike på at kampanjar og prosjekt som har hatt stor rekkevidde og bidrege til monaleg debatt og kunnskapsspreiing i befolkninga om viktige utviklingspolitiske spørsmål, har hatt støtte frå denne ordninga, og vil med budsjettforslaget stå utan finansieringsmoglegheit til viktige kampanjar. Desse medlemene meiner at utanriks- og utviklingspolitikken treng kompetanse og kritiske røyster, og at desse kutta vil svekke ein fagleg og kritisk debatt om Noregs rolle i verda og resultata av norsk bistand. Desse medlemene vil spesielt framheve FN-sambandet som er dekka av informasjonsstøtta, som møter 80 000 skuleelevar kvart år og årleg har 2 millionar vitjingar på sine nettsider, hovudsakleg frå skuleverket, vil måtte avvikle verksemda ved årsskiftet med dette budsjettforslaget."


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.