Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Exit informasjonsstøtten?

- Utviklingsdebatten står i fare, mener en bred allianse av ledere fra ungdomspartiene, herunder Unge Høyre. De tok, i likhet med KrF og Venstre, i slutten av oktober til orde for reversere regjeringens forslag om kutt på 50 millioner kroner i informasjonsstøtten i 2016. I sitt "tilleggsnummer" til statsbudsjettet svarte regjeringen med å foreslå at støtten avvikles fullstendig. Drakampen om budsjettet, herunder informasjonsstøtten, fortsetter denne uka.

Onsdag 18. november 2015
Linker oppdatert: Fredag 20. november 2015

- Det kan virke som om regjeringen ikke ønsker kritiske røster, mente Kaare Eriksen i Digni, som var blant de mange representantene fra norsk sivilsamfunn som reagerte på at regjeringen i utviklingsbudsjettet for 2016 foreslo kutt på 50 millioner kroner i informasjonsstøtten til sivilsamfunnet. Også lederne for KrFU og Unge Venstre (UV) var raskt ute med å forsvare informasjonsstøtten.

- En opplyst debatt og ungdomsengasjement fører til en bedre politikk, mente UV-leder Tord Hustveit, mens daværende KrFU-leder Emil André Erstad bl.a. mente at:

"Kuttet vil svekke kvaliteten på norsk utviklingspolitikk og vaktbikkjerollen som sivilsamfunnet i Norge har den dag i dag."

Forslaget til kutt i infostøtten, så vel som sivilsamfunnsstøtten i sin helhet, var begrunnet i den pågående humanitære krisen, spesielt i Syria, og overfor VG hadde utenriksminister Børge Brende (H) lite sans for organisasjonenes reaksjoner:

"Vi tar noe av pengene fra informasjonsarbeid i Norge, for å sette inn der behovet er størst. At det rammer deres organisasjoner hadde jeg trodd at de ville ha forståelse for."

Men heller ikke lederen i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, hadde forståelse for Brendes syn. På Unge Høyres profil på Facebook kunne vi i slutten av oktober lese at:

"Kristian har bursdag i dag og ønsker seg en reversering av kuttene i informasjonsstøtten som regjeringen har foreslått, som bursdagsgave. Unge Høyre bidrar mer enn gjerne med å finne inndekninger andre steder i statsbudsjettet."

- Utviklingsdebatten står i fare, var budskapet fra en bred allianse av ungdomspartiene Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU), Grønn Ungdom, Senterungdommen, AUF, KrFU, UV og Unge Høyre, samt en rekke ungdomsorganisasjoner, som innledet en kommentar i avisa Vårt Land 29. oktober slik:

"I statsbudsjettet for 2016 foreslås det å kutte 50 millioner i støtte til informasjonsarbeid om viktige internasjonale spørsmål­. Det vil føre til en fattigere og mindre opplyst ­utviklingsdebatt."

Ungdomslederne tok til orde for at det foreslåtte kuttet i infostøtten måtte reverseres og fikk følge av KrF og Venstre i deres alternative budsjetter.

- For at "infostøtten" til organisasjonene skal videreføres på dagens nivå, øremerker KrF 50 mill. kroner ekstra til opplysningsarbeid, skrev KrF på sine nettsider i forbindelse med lanseringen av KrFs alternative budsjett for 2016 samme dag som ungdomslederne skrev i Vårt Land, og dagen etter fulgte Venstre opp med det samme i sitt alternative budsjett for 2016.

Overfor Vårt Land regnet CIVITA-leder Kristin Clemet med at KrF presses av bistandsorganisasjoner, som "vel ikke tåler at det kuttes i støtten til informasjonsarbeidere i Norge", mens Andrew Kroglund og Knut Hjelleset i RORG-samarbeidet, i et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) i midten av oktober, mente at "Brende må lytte til seg selv". De utdypet det slik:

"Utenriksminister Børge Brende har nettopp gitt en solid fremstilling av de store utfordringene norsk utenrikspolitikk og utviklingspolitikk står overfor. Han gjør derfor et feilgrep når regjeringen vil kutte i informasjonsstøtten til organisasjonene."

- Når verden kommer nærmere øker behovet for å forstå hvorfor, og hvordan vi bør håndtere utfordringene, påpekte de. Daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, gjentok i et innlegg i Vårt Land en tidligere etterlysning av en egen utviklingsminister og pekte på noe av det samme:

"For en regjering som er opptatt av at bistand ikke er et mål i seg selv, må det være av stor interesse at vi har organisasjoner som med informasjonsstøtte kan utfordre og utvikle ny politikk for en mer rettferdig verden."

- Fra kutt til avvikling?

- Flyktningkrisen krever endringer i bistandsbudsjettet, var UDs budskap i sin pressemelding i forbindelse med at det varslede tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 30. oktober. Der ble det klart at utenriksminister Børge Brende hverken hadde lyttet til "seg selv" eller signalene fra samarbeidspartiene (KrF og V) og ungdomspartiene og ungdomsorganisasjonene når det gjelder infostøtten, snarere tvert imot.

Regjeringen foreslo et kutt i støtten til sivilsamfunnet over utviklingsbudsjettet på om lag 60%. Regjeringens kuttforslag spesifiserte bl.a. at:

"Støtten til informasjonstiltak foreslås avviklet".

Forslaget ble møtt med kraftige protester fra over 100 organisasjoner, som mobiliserte foran Stortinget 4. november. Overfor avisa Klassekampen (ikke på nett) kommenterte Gro Lindstad i FOKUS forslaget slik:

"Vi har informasjonsstøtte på 1,25 millioner og har én ansatt kommunikasjonsmedarbeider. Uten støtten kan vi ikke fortsette informasjonsarbeidet om kvinners situasjon og rettigheter. Situasjonen er den samme i en rekke organisasjoner. På denne måten vil først og fremst en rekke kritiske og uavhengige stemmer bli brakt til taushet."

En avvikling av informasjonsstøtten vil ramme et 50-talls store og små organisasjoner, herunder FN-Sambandet, som vil bli avviklet fra nyttår om forslaget følges opp.

- Vi tror dette må være en arbeidsulykke, sa generalsekretær i FN-Sambandet, Kari Solholm, og utdypet det slik:

"Regjeringen har vært under hardt press for å finne inndekning av kostnader knyttet til det store antallet flykninger som kommer, og tidspresset har vært markant. Vi kan ikke skjønne annet enn at et kutt som fører til nedleggelse av en organisasjon som FN-sambandet må være et arbeidsuhell."

Forslaget innebærer dessuten "avvikling av fagbladet Bistandsaktuelt", som hittil har blitt støttet over en annen post på utviklingsbudsjettet. – Vi synes dette er trist, uttalte redaktør Gunnar Zachrisen til NTB og understreket at:

"Vi har stått for en kritisk nyhetsdekning og har skapt et veldig viktig rom for kritisk debatt om bistand og utvikling."

I en kronikk i avisa Klassekampen 11. november (ikke på nett) mente Axel Borchgrevink (HiOA), Desmond McNeill (SUM/UiO) og Berit Aasen (NIBR) at kuttene innebar "et linjeskift i norsk utviklingspolitikk" og viste bl.a. til at:

"Budsjettforslaget er et anslag mot (...) bistandsoffentligheten», ved at informasjonsstøtten til organisasjonene foreslås fjernet. Dette betyr mindre offentlig informasjon om utvikling og Nord-Sør-forhold, og organisasjonenes kapasitet til informasjonsarbeid vil vris mot egenprofilering og innsamling."

I sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens høring om regjeringens tilleggsnummer på Stortinget 10. november mente RORG-samarbeidet bl.a. at:

"For andre året på rad ønsker regjeringen å kutte støtten, i år med en annen begrunnelse enn i fjor – de hevder flyktningsituasjonen nå krever det. Vi mener dagens situasjon aktualiserer informasjonsstøtten som aldri før. Flyktningkrisen er en av flere akutte globale kriser som må finne langsiktige løsninger både på nasjonalt og globalt nivå."

I Stortingets åpne spørretime 12. november fasthold utenriksministeren sitt syn:

"Vi har også måttet kutte for eksempel 10 millioner kroner fra Bistandsaktuelt, et blad som skal informere om bistand. Jeg synes det er helt utmerket, men ikke over bistandsbudsjettet. Det er også kuttet i støtten til en del organisasjoner som driver informasjon i Norge. Jeg vil heller bruke pengene ute. Vi har prioritert det humanitære, helse og utdanning."

På Stortinget møter han imidlertid ikke motstand bare fra regjeringens egne samarbeidspartnere (KrF og V), men også fra de tidligere rødgrønne samarbeidspartiene (Ap, Sv og Sp).

- Et sterkt og kritisk sivilsamfunn er noe vi er helt klart for, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets internasjonale seminar 6. november. I likhet med sine rødgrønne samarbeidspartnere (SV og Sp) har Ap i alle år sluttet opp om infostøtten og i Aps alternative budsjett for 2016, som ble lagt fram 13. november, står det da også at:

"En bred debatt om utviklingspolitikken må inkludere sivilsamfunnet og bistandsorganisasjonene i tillegg til Stortinget og Regjeringen."

Resultater av infostøtten

Informasjonsstøtten har gjennom de to siste tiårene utgjort under 0,5% av utviklingsbudsjettet ("bistandsbudsjettet") og i tråd med Stortingets forutsetninger for støtten styrket sivilsamfunnets bidrag til kritisk debatt om utviklingspolitiske saker og et bredt utviklingspolitisk engasjement utover bistanden. Infostøtten fikk bl.a. positiv omtale i OECD/DACs gjennomgang av norsk bistand/utviklingspolitikk i 2013, som bl.a. fremhevet bl.a. den uavhengigheten støtteordningen gir organisasjonene til å fremme kritisk debatt og mente dette representerte "god praksis".

En gjennomgang av infostøtten foretatt av Gambit H&K på oppdrag fra Norad i 2013 hadde kritiske merknader til ordningen, men innledet sin konklusjon slik:

"Det er vår oppfatning at informasjonsstøtten har sin berettigelse, basert på den sterke norske tradisjonen for samspill mellom det offentlige og sivilsamfunnets nettverk og innsikt, anvendt for å oppnå effekter som myndighetene ikke like godt kunne evne alene. Støttemottakernes virksomhet skaper og ivaretar viktige og høyst aktuelle debatter om norsk utviklingspolitikk. Tilgangen på informasjonsstøtte sikrer et mangfold av miljøer og aktiviteter. Slik ivaretar ordningen også kunnskapsmiljøer som beriker dannelsen av politikk og kontrollen av myndigheter og næringsliv."

Til tross for dette har politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth i UD, slik UD også gjorde i svar til Bård Vegar Solhjell (SV) på Stortinget i fjor, i debatt i med Dag Hareide (Regnskogfondet) i VG 7. november henvist til rapporten fra Gambit H&K i sin begrunnelse for kutt:

"Når det gjelder informasjonsstøtten, bruker Utenriksdepartementet i 2015 nær 100 millioner på informasjonstiltak hovedsakelig i Norge. Det er anslått at over halvparten av dette går til lønn og administrasjon av opp mot 100 informasjonsrådgivere og annet støttepersonell i norske frivillige organisasjoner. Dette mener ikke vi er god bruk av bistandsmidler. En gjennomgang gjort av Gambit Hill & Knowlton Strategies viser dette med all tydelighet."

Denne påståtte tydeligheten kan det nok stilles spørsmål ved.

- Sivilsamfunnet er demokratiets oksygen

I sin kommentar til regjeringens budsjettforslag 7. oktober minnet styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund, om at grunnlovsjubileet i fjor skulle "bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet", at regjeringen i sin frivillighetserklæring sist sommer erklærte at "regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som kan være en motvekt til statens makt" og at både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende har deltatt aktivt i det internasjonale arbeidet for FNs nye bærekraftsmål.

- Forslaget til kutt i informasjonsstøtten fremstår som et svik mot alt dette, sa Kroglund og utdypet det slik:

"Regjeringens foreslåtte kutt vil kunne få dramatiske følger for organisasjonenes arbeid på dette feltet, deres kapasitet til å informere og engasjere allmenheten og ulike grupper i det norske samfunn, deres kapasitet til å delta aktivt i demokratiske utviklingspolitiske prosesser og ikke minst deres rolle som pådrivere og 'vaktbikkjer' i arbeidet med å følge opp FNs nye bærekraftsmål."

- Sivilsamfunnet er demokratiets oksygen, mente FNs generalsekretær Ban Ki-moon den internasjonale demokratidagen 15. september og understreket, med henvisning til de nye bærekraftsmålene, at:

"Globalt har sivilsamfunnets rolle aldri vært viktigere enn nå, når verden forbereder implementeringen av den nye utviklingsagendaen som alle verdens regjeringer har blitt enige om."

Budsjettforhandlinger på overtid

I sitt forslag til budsjett for 2015 foreslo regjeringen kutt og omlegging av informasjonsstøtten. Etter omfattende mobilisering fra sivilsamfunnet ble resultatet et annet. Allerede under budsjettforhandlingene kunne KrFs Kjell Ingolf Ropstad overfor Dagsavisen "avlyse" kuttene og det foreslåtte kuttet i budsjettet for 2015 ble senere reversert i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene (H og FrP) og samarbeidsspartiene (KrF og V).

Utfallet av årets forhandlinger, som etter planen skulle vært ferdige sist fredag, gjenstår å se. Også i år har det blitt mobilisert fra mange hold. Mandag forrige uke ble det rapportert om at det var oppnådd enighet om bistandsfordeling, men ikke beløp, og onsdag stilte KrF-leder Knut Arild Hareide "bistandsultimatum". Da de 4 partiene mandag kveld gjorde det kjent at forhandlingene vil fortsette også denne uka, var bistand fortsatt ett av stridstemaene.


Aktuelle lenker:
 • Alternativt budsjett 2016, SV 19.11.15
  Infostøtta skjermes: Utenriks- og utviklingspolitikken behøver kompetanse og kritiske røster. Det norske organisasjonslivet vil få svekket sin mulighet til å arbeide som uavhengig vaktbikkje for utenriks- og utviklingspolitikk dersom regjeringens kutt gjennomføres. Dette gjelder også støtte til utviklingsforskning, Bistandsaktuelt og informasjonsstøtten som alle bidrar til debatt om Norges rolle i verden, resultater av bistand og innretningen på vår utenrikspolitikk.
 • Alternativt budsjett 2016, Senterpartiet 19.11.15
  Senterpartiet prioriterer sivilt samfunn, inklusiv informasjonsstøtta og går inn for å "oppretthalde støtta til sivilt samfunn og informasjonsstøtta på same nivå som i dag".
 • Alternativt budsjett 2016, Arbeiderpartiet 13.11.15
  En bred debatt om utviklingspolitikken må inkludere sivilsamfunnet og bistandsorganisasjonene i tillegg til Stortinget og Regjeringen. Arbeiderpartiet vil øke støtten til de frivillige organisasjonene.
 • Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016)Finansdepartementet 30.10.15 
  Støtten til informasjonstiltak foreslås avviklet.
 • Alternativt budsjett 2016, Venstre 30.10.15
  Reversering av kutt. Bl.a. infostøtte 50 mill. Finansieres hovedsakelig gjennom internt omprioritering.
 • Alternativt budsjett 2016, KrF 29.10.15
  Regjeringens kutt i informasjonsstøtten må etter KrFs syn reverseres.
 • Ikke kutt infostøtten!, samlesider på rorg.no vedr. budsjettet for 2015

Kommentarer vedr. infostøtten fra sivilsamfunnet til statsbudsjettet for 2016:

Medieklipp og -debatt:

 • Kritiske røster skal tie, kommentar av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.15
  Det pågår i disse dager i Stortinget en hard maktkamp om noen små penger. Det gjelder støtten til folkeopplysningsarbeidet om nord-sør politikk, FN og internasjonalt utviklingssamarbeid som et mangfold av sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider med. Tallet er 91 millioner kr eller noen få promille av bistandsbudsjettet.
 • Opprop: Bistandsaktuelt bør ikke legges ned!, kommentar av Rune Jansen Hagen m.fl. i Aftenposten 20.11.15
  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å legge ned Fagbladet Bistandsaktuelt. Vi mener Bistandsaktuelt spiller en svært viktig rolle i det offentlige ordskiftet om bistand og Norges bidrag til global utvikling. Dette er temaer som allerede har trange kår i norske medier.
 • Regjeringen svekker skoleelevers undervisning om FN og internasjonale spørsmål, kommentar av Gerd Kristiansen, leder i LO, Anders Folkestad, leder i UNIO, Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet, John Leirvaag, leder i NTL, Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske kontor, Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.15
 • Bistand til dem som trenger det mest, debatt av Peder Weidemann Egseth i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.15
  Med begrensede ressurser må vi prioritere norsk bistand til de som trenger det mest og til de områdene vi mener den har best effekt. Vi har faktisk et moralsk ansvar. Jeg tror det norske folk ville blitt overrasket hvis de ble klar over at Utenriksdeparte­mentet i mange år har brukt nær 100 millioner bistandskroner til å drive informasjonsvirksomhet med opp mot 100 heltidsansatte i det sivile samfunns bistandsbyråkrati.
 • Slakt av sivilsamfunnet, debatt av Dag Hareide i VG 15.11.15 (ikke på nett)
  Politisk rådgiver Egseth i UD svarer på mitt innlegg i VG uten overhode å besvare mitt spørsmål: Hvorfor velger Børge Brende å kutte dramatisk i den bistanden som går via frivillige organisasjoner, og bevilge mer til flere poster som kontrolleres av stat og multinasjonale?
 • Villedende om bistand, debatt av Line Hegna i Stavanger Aftenblad 14.11.15 (ikke på nett)
  Kuttet på 66 prosent til «sivilt samfunn», sammenlignet med 2015, representerer et kutt på 1,3 milliarder kroner. Av disse 1,3 milliardene bruker Høyres rådgiver mye plass på den foreslåtte avviklingen av posten «informasjonsstøtte», som i 2015 er på 91 mill. Selv om infostøtten er viktig, utgjør den kun er en liten del av det totale foreslåtte kuttet, og den er altså ikke sentral for denne bistandsdebatten.
 • Tilspisset om bistand i spørretimen, BA 13.11.15
  - Vi har også måttet kutte for eksempel 10 millioner kroner fra Bistandsaktuelt, et blad som skal informere om bistand. Jeg synes det er helt utmerket, men ikke over bistandsbudsjettet. Det er også kuttet i støtten til en del organisasjoner som driver informasjon i Norge. Jeg vil heller bruke pengene ute. Vi har prioritert det humanitære, helse og utdanning.
 • Endringer i bistandsbudsjettet nødvendig, kommentar av Peder Weidemann Egseth i Stavanger Aftenblad 12.11.15 (ikke på nett)
  Vi må prioritere slik at vår bistand går til de som trenger det mest. Utenriksdepartementet har i mange år brukt nær 100 millioner kroner på informasjonstiltak hovedsakelig i Norge (den såkalte infostøtten). Det er anslått at over halvparten av dette går til lønn og administrasjon av opp mot 100 informasjonsrådgivere og annet støttepersonell i norske frivillige organisasjoner. Dette mener ikke vi er god bruk av bistandsmidler. En gjennomgang gjort av Gambit Hill & Knowlton Strategies viser dette med all tydelighet.
 • Spar Bistandsaktuelt, Erna, kommentar av Maria Lavik i VG 12.11.15 (ikke på nett)
  Regjeringa vil strupa ei viktig vaktbikkje i norsk utviklingspolitikk. For knappe to veker sidan kom beskjeden om at regjeringa vil legga ned Bistandsaktuelt. Dette fagbladet er for alle som er interessert i utviklingsarbeid og rettar seg spesielt inn mot aktørar i bistandsbransjen. Akkurat no forhandlar regjeringspartia med KrF og Venstre om framtida til Bistandsaktuelt.  
 • Et linjeskifte i norsk bistand, kronikk av Axel Borchgrevink, Berit Åsen og Desmond McNeill i Klassekampen 11.11.15 (ikke på nett)
  På i alle fall tre områder innebærer forslaget kraftige brudd med hevdvunne prinsipper innen utviklingssamarbeidet: De frivillige organisasjonene som kanal for norsk bistand, balansen mellom nødhjelp og langsiktig bistand, og støtte for en kunnskapsbasert offentlig debatt om utvikling og bistand.
 • Opportunistisk bistandskutt, kommentar av Morten Jerven i Dagens Næringsliv 10.11.15
  Regjeringen skylder på syrerne, men kuttene rammer beleilig: kilder til kritikk. Krisen brukes til å ta kjappe gevinster.
 • Tendensiøst av Regnskogfondet, debatt av Peder Weidemann Egseth i VG 07.11.15
  Når det gjelder informasjonsstøtten, bruker Utenriksdepartementet i 2015 nær 100 millioner på informasjonstiltak hovedsakelig i Norge. Det er anslått at over halvparten av dette går til lønn og administrasjon av opp mot 100 informasjonsrådgivere og annet støttepersonell i norske frivillige organisasjoner. Dette mener ikke vi er god bruk av bistandsmidler. En gjennomgang gjort av Gambit Hill & Knowlton Strategies viser dette med all tydelighet.
 • Bistanden ut av samfunnsdebatten?, kommentar av Anne Kielland, Ingunn Bjørkhaug og Øyvind Aadland i Bistandsaktuelt 03.11.15
  Regjeringens forslag om ytterligere kutt i bistandsbudsjettet har møtt mye kritikk de siste dagene, men et forhold som blir lite belyst er konsekvensene disse kuttene vil få for demokratisk innsyn i og debatt rundt norsk bistand.
 • Regjeringen vil legge ned fagblad om bistand, BA (NTB) 02.11.15
  Regjeringen foreslår å legge ned fagbladet Bistandsaktuelt som en del av kuttene i bistanden.
 • Utviklingsdebatten står i fare, kommentar av Linn-Elise Øhn Mehlen (Rød Ungdom), Nicholas Wilkinson (­Sosialistisk Ungdom), Mani Hussainn (AUF), Erling Laugsand (Senterungdommen), Anna Kvam og Lage Nøst (Grønn Ungdom), Ida Lindtveit (KrFU), Tord Hustveit (Unge Venstre), Kristian Tonning Riise (Unge Høyre), Hanne Sofie Lindahl (Changemaker), Karoline Steen Nylander (Press), Hanna Hågensen Aasen (OD), ­Maria Skaare (Spire), Arnstein Vestre (­Natur og Ungdom), Nicklas Poulsen Viki (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond), Ingrid Aspelund (NF Solidaritetsungdom), Espen Breivik (Røde Kors Ungdom) i Vårt Land (Verdidebatt) 29.10.15
  I statsbudsjettet for 2016 foreslås det å kutte 50 millioner i støtte til informasjonsarbeid om viktige internasjonale spørsmål­. Det vil føre til en fattigere og mindre opplyst ­utviklingsdebatt.
 • Etterlyst utviklingsminister, kommentar av Gro Lindstad i Vårt Land 21.10.15
  En enslig statssekretær ­erstattet både egen minister med egen statssekretær og ­politisk rådgiver. Vedkommende har i praksis hatt ansvar for å følge opp det som tidligere var utviklingsministerens arbeidsområde, inklusiv kontakten med sivilsamfunnet. Det er en umulig oppgave, uansett hvor mye kunnskap og engasjement dette mennesket besitter. Kanskje er det derfor utenriksministeren lar seg overraske over reaksjonene på budsjettkutt i informasjonsstøtte?
 • Brende må lytte til seg selv, kommentar av Andrew Kroglund og Knut Hjelleset i Dagsavisen (nye meninger) 20.10.15
  Utenriksminister Børge Brende har nettopp gitt en solid fremstilling av de store utfordringene norsk utenrikspolitikk og utviklingspolitikk står overfor. Han gjør derfor et feilgrep når regjeringen vil kutte i informasjonsstøtten til organisasjonene.
 • Budsjettkutt svekker engasjementet, Studvest 20.10.15
  Regjeringa vil kutte 50 millionar i informasjonsstøtte til utviklingsproblematikk. Det uroar både ungdomsorganisasjonane og ungdomspartia.
 • – Urimelig bistandskrav fra KrF, Vårt Land 16.10.15
  Saklig sett er det helt opplagt at noe av bistanden må omprioriteres, sier Clemet. Hun regner med at KrF presses av bistandsorganisasjoner, som «vel ikke tåler at det kuttes i støtten til informasjonsarbeidere i Norge». På spørsmål om hun kjenner på frustrasjon over KrF, svarer hun: – Dette er ikke tiden for å komme med den typen krav. Ingenting kan skjermes, fastslår Clemet.
 • Kunnskap uten statsstøtte, debatt av Haakon Riekeles på Minervanett 15.10.15
  Det står dårlig til med den norske bistandsdebatten når infostøtten er det som engasjerer mest. 
 • Informasjonsdebatt på dypt vann, debatt av Hanne Sofie Lindahl på Minervanett 13.10.15
  I Riekeles verden synes det fortsatt å være slik at «utviklingspolitikk» og «bistand» er synonymer.
 • Børge Brende refser bistandsorganisasjoner, VG 09.10.15
  – Jeg forventer at bistandsorganisasjonene ikke er seg selv nærmest, og jeg hadde forventet at de hadde gitt anerkjennelse, først i alle fall, av at vi gir én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt). Vi tar noe av pengene fra informasjonsarbeid i Norge, for å sette inn der behovet er størst. At det rammer deres organisasjoner hadde jeg trodd at de ville ha forståelse for, sier Brende til VG.
 • Seg selv nærmest, kommentar av Haakon Riekeles på Minervanett 08.10.15
  Enhver økning i infostøtten vil finansieres ved at andre deler av bistandsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det vet Changemaker og de andre bistandsorganisasjonene godt. Når Changemaker sier at de vil «sette inn alle ressurser for å redde informasjonsstøtten» setter de samtidig ressurser inn for å redusere bevilgningene til verdens fattige.
 • Her vil Regjeringen få budsjettmotstand fra KrF og Venstre, Aftenposten 08.10.15
  Informasjonsstøtten til organisasjoner i Norge kuttes med 50 millioner. Det vil si at blant annet Changemaker og andre organisasjoner som informerer om utviklingsproblematikk mister mer enn halvparten av støtten fra i fjor. Da fikk de 90 millioner. Det reagerer både Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom sterkt på.

Søk:

Avansert søk

Eksempler på resultater av infostøtten:


Eksemplene er hentet fra RORG-samarbeidets resultatrapport for informasjonsstøtten 2011-2013.

 • Et resultat av FIVHs mangeårige fokus på levelønn og levekårene for tekstilarbeiderne som produserer klærne våre er at temaet er satt på den politiske dagsorden og bl.a. har ført til økt åpenhet og at en rekke kleskjeder har offentliggjort sine leverandørlister.
 • Et resultat av VNS’ mangeårige arbeid med vennskapsgrupper er at mange tusen mennesker fra ca 100 lokalsamfunn rundt i Norge selv gjennomførte informasjonstiltak eller deltok i informasjonstiltak om utviklingsspørsmål og fikk kunnskap, innsikt og ferdigheter som gjorde dem til bedre globale borgere.
 • Et resultat av en rekke organisasjoners innsats gjennom mange år er at etiske utfordringer knyttet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er satt på dagsorden, at forvaltningen av fondets etiske retningslinjer er styrket og at det er bred enighet om at SPU skal være ledende på samfunnsansvar og etikk.
 • Attacs kampanje for skatteparadisfrie soner, som startet i 2012, har gitt som resultat at skatteparadiser og spørsmål om opprettelse av skatteparadisfrie soner har blitt behandlet i 40 kommuner og fylkeskommuner, samt ved ett universitet, og at det har blitt gjort 11 vedtak om å ta avstand fra offentlige tilbydere med tilknytning til skatteparadis..
 • Fellesrådet for Afrikas «Afrikabarometer» viser at stadig flere får øynene opp for Afrikas vekst, et utviklingstrekk Fellesrådet har vært opptatt av å formidle og sette fokus på i de senere årene.
 • Et resultat av omfattende opplysningsarbeid om klimaspørsmål innenfor de kirkelige nettverkene er at av de 101 organisasjonene som var tilknyttet Klimavalg 2013-alliansen hadde 30 kirkelig tilknytning.
 • Norges arbeid med å fremme organisasjonenes pådriver- og vaktbikkjerolle gjennom informasjonsstøtten ble fremhevet som «god praksis» i OECD/DACs siste gjennomgang av Norge.
 • Samarbeidskampanjen «Nyt Afrika» bidro til kritisk debatt om norsk handels- og landbrukspolitikk og satte dette på dagsorden i media og utviklingspolitisk debatt i 2012.
 • FIVHs mangeårige arbeid med å sette kritisk fokus på investeringer i kull og fossile energikilder, senest med kampanjen «Fossilfrie penger» i slutten av 2013, har resultert i bl.a. nedsalg og uttrekk av investeringer gjort av SPU og at temaet har kommet stadig sterkere på den politiske dagsorden i Norge.
 • Et resultat av arbeidet til Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (SLUG), tidligere Slett U-landsgjelda, gjennom mange år for sletting av illegitim gjeld var at Norge, som det første landet i verden, gjennomførte en gjeldsrevisjon i 2012, som også fikk skryt i FN.
 • SAIHs satirevideo i 2012 (Radi Aid) satte et kritisk fokus på hva slags budskap og bilder som formidles gjennom humanitære innsamlingsaksjoner ble vist over 2,4 millioner ganger på Youtube, ble omtalt i over 300 medieoppslag over hele verden og har ført til kritisk debatt i Norge og verden forøvrig om hva som skaper utvikling.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.