Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Ikke kutt infostøtten!
- Viktig for demokratiet og utviklingspolitikken

Utenriksminister Børge Brende (H) vil kutte i informasjonsstøtten til organisasjonene og endre på innrettingen. Organisasjonene mener det svekke både den utviklingspolitiske debatten og utviklingspolitikken, så vel som sivilsamfunnets demokratiske rolle i utviklingen av Norges forhold til en stadig mer globalisert verden. Her samler vi informasjon om informasjonsstøtten og den pågående prosessen fram mot Stortingets behandling senere i år.

Tirsdag 13. mai 2014

Innledning 

Gjennom de siste tiårene har norsk sivilsamfunn spilt en viktig rolle i arbeidet for å gjøre utviklingspolitikk til noe mer enn bistand og til en sentral del av norsk utenrikspolitikk i en globalisert verden. Den statlig informasjonsstøtten forvaltet av Norad har vært avgjørende.

I regjeringens budsjett for 2014 foreslo den Blåblå regjeringen å videreføre formålet for informasjonsstøtten innenfor de rammer som ble utformet på 1990-tallet, revidert av et bredt politisk flertall på Stortinget i 2009, og som ble enstemmig vedtatt av Stortinget under behandlingen av budsjettet i desember:

"Formålet med bevilgningen vil fortsatt være å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer."

Tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning (H) har omtalt dette politikkfeltet slik:

"Det er på høy tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder.

Den statlige støtten til informasjonsarbeid på dette feltet har blitt forvaltet av Norad. Slik årsrapporten for informasjonsstøtten for 2012 viser har dette gitt gode resultater i tråd med Stortingets føringer:

  • De har bidratt til demokratisk deltakelse gjennom folkeopplysning om sentrale og aktuelle miljø- og utviklingsspørsmål og mobilisering av egne medlemmer og andre til engasjement i aktuelle utviklingspolitiske saker.
  • De har bidratt til å styrke utviklingspolitikken gjennom deltakelse i den kritiske debatten om aktuelle utviklingspolitiske saker og innspill til norske myndigheter og andre aktører basert på kunnskap og nye ideer om handlingsalternativer og løsninger.

Når utenriksminister Børge Brende (H) nå vurderer omlegging av informasjonsstøtten kan dette bli endret i årene framover. Organisasjonenes muligheter til å drive folkeopplysning om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål og å bidra og mobilisere til demokratisk deltakelse og kritisk debatt om utviklingspolitiske saker kan bli rammet - og utviklingspolitikken kan bli svekket. Saken vil bli behandlet i Stortinget senere i år - i forbindelse med regjeringens forslag til budsjett for 2015.

I år feirer vi den norske grunnloven som fundament for folkestyret. Stortinget har bl.a. satt seg som mål å skape "økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser". Skal jubileumsåret i stedet bli året da Stortinget vingeklipper rammevilkårene for sivilsamfunnets bidrag til og deltakelse i demokratiske prosesser knyttet til utviklingspolitikken? 


SISTE: INFOSTØTTEN ER REDDET!

Mandag 21. november ble budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Krf og Venstre lagt fram. Der står det at de er blitt enige om å "opprettholde RORG på dagens nivå". Dette ble fulgt opp av en samlet utenriks- og forsvarskomité i deres innstilling til budsjettet (les mer her). 


Bakgrunnsinformasjon:

__________

__________

__________

_________

__________

__________

Opprop for bevaring av Infostøtten:

Evalueringer og gjennomganger av infostøtten:

Nyhetssaker på rorg.no om infostøtten:


Søk:

Avansert søk

Utvalgte mediekommentarer:


"Regjeringen har (...) foreslått store og ødeleggende kutt på et (...) område som gjelder kunnskapsspredning og meningsdannelse. De kutter om lag 1/3 av støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som driver folkeopplysnings- og påvirkningsarbeid rundt de problemer globaliseringen skaper, samt opplysningsarbeid om kritikkverdige og bra forhold i utviklingsland og maktspillet mellom land i nord og sør."

Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.14

"Regjeringen vil legge om og kutte i støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 er klart et brudd med Stortingets føringer for støtten og vil svekke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling."

Sidsel E. Aas (RORG-samarbeidet) i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.14

"KrF ønsker å opprettholde støtten fordi organisasjonene sikrer kritisk debatt om effekten norsk politikk har på fattiges levekår."

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Vårt Land 20.05.14

"Når Høyre og Fremskrittspartiet går løs på infostøtten tror jeg det er fordi de ikke liker budskapet. Organisasjonene sier ofte ting vi som myndigheter ikke liker. Jeg mener at vi må tåle den kjeften som kommer."

Bård Vegar Solhjell (SV) i Bistandsaktuelt 07.05.14

"Vi håper regjeringens trussel om å kutte støtte til informasjonstiltak fører til at regjering og organisasjoner tenker gjennom hvordan vi kan nå flere mennesker med bedre global informasjon. Vi frykter at de unike vinduene til verden mørklegges og at folk får litt mindre evne til å se andre gjennom glasset – og seg selv i vindusspeilet."

Styreleder i Vennskap Nord/Sør, Per Kristian Lunden, m.fl. i Fædrelandsvennen 25.06.14

"Informasjonsstøtten er ikke etablert for å styrke effekten av norsk bistand, men for å stimulere debatt, nytenkning og folkeopplysning om Norges rolle i verdens globale utvikling. Det handler om å adressere mangel på samstemthet i utviklingspolitikken, slik som når statens mange armer ikke er koordinert eller når politikk for norsk næringsliv i Sør undergraver de norske utviklingspolitiske målsetningene. Det er debatten om de store globale utviklingsutfordringene, og Norges rolle i disse, som vil strupes om informasjonsstøtten avvikles. Informasjonsstøtten er derfor også et spørsmål om den norske demokratimodellen. Det bør verken regjering eller Storting ta lett på.

Alexander Harang (Norges Fredslag) i Bistandsaktuelt 23.05.14

"Fram til i dag har et samlet storting sett verdien av å støtte dette sivilsamfunnet, til tross for at det ofte er sterke kritikere av politikken som blir ført. Støtten sørger nemlig for at vi får en kunnskapsbasert debatt om utviklingspolitikken. Støtten brukes til å produsere og spre kunnskap på alle nivåer av norsk samfunnsliv. Ofte er linken til organisasjonene og støtten usynlig, for støtten ikke brukes til egenpromotering, men for løfte frem ny kunnskap eller enkeltsaker."

Liv Kjølberg (Afghanistankomiteen i Norge), Heidi Lundeberg (Latin-Amerikagruppene i Norge), Jonas Ådnøy Holmqvist (FIVAS) og Petter Slaatrem Titland (Attac) i Aftenposten 22.05.14

"Det er disse pengene som muliggjør den mest effektive utviklingspolitikken: Politisk påvirkningsarbeid, opplysningskampanjer og en informert utviklingsdebatt, som målbærer perspektiver fra det globale sør og er med på å legge premissene for Norges engasjement i verden."

Knut Refsdal (Norges Kristne Råd) og Jørn Lemvik (Digni) i Vårt Land 20.05.14

"Å kutte støtten til egne kritikere kan være behagelig, men i lengden vil det gjøre regjeringens utviklingspolitikk dårligere. Regjeringen bør lære av de feil som ble gjort i Sverige og Danmark."

Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Tove R. Wang (Redd Barna), Liv Tørres (Norsk Folkehjelp) og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) på NRK ytring 16.05.14

alle medieklipp og
-kommentarer ...

RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Det er viktig og riktig å videreføre infostøtten fordi:

  1. Infostøtten bidrar til å styrke norsk og internasjonal utviklingspolitikk.
  2. Infostøtten bidrar til demokratisk deltakelse fra brede lag av folket i utformingen av utviklingspolitikken.
  3. Infostøtten bidrar til at opplysningsarbeid når bredt ut i det norske samfunnet med kunnskap om og innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål, som styrker Norges og nordmenns evne til å forstå og møte en verdens som angår oss i stadig større grad på stadig flere områder.
  4. Infostøtten har gitt svært gode resultater i tråd med Stortingets føringer, slik årsrapportene for 2011 og 2012 viser.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?