Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2014: Ikke kutt infostøtten!:

Statsbudsjettet for 2015 (infostøtten)

I sitt forslag til budsjett for 2015 foreslo regjeringen kutt og omlegging av infostøtten. Slik ble det ikke. Kuttet ble reversert i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene (H og FrP) og samarbeidsspartiene (KrF og V). I budsjettinnstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen går en samlet komité nå inn for at "støttens omfang og innretning blir som i 2014" og forutsetter at en gjennomgang og revisjon av regelverket for støtteordningen gjennomføres i naturlig konsultasjon med organisasjonene i løpet av 2015. Her har vi samlet utdrag fra prosessen i kronologisk rekkefølge.

Torsdag 20. november 2014
Linker oppdatert: Lørdag 05. desember 2015

Regjeringens forslag

I regjeringens budsjettproposisjon for 2015 står det (Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling, post 70):

"Frivillige organisasjoner og andre relevante institusjoner kan også søke om støtte til tiltak som bidrar til økt debatt om norsk utviklingspolitikk og til økt kunnskap om globale spørsmål knyttet til fattigdom, menneskerettigheter og demokrati. Våren 2013 ble det foretatt en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten, jf. tidligere kap.160, post 71 Tilskudd til opplysningsarbeid. Gjennomgangen, som ble utført av Gambit Hill + Knowlton Strategies, viste bl.a. at midlene spres på veldig mange organisasjoner og at den samlede effekten av støtten synes begrenset. Regjeringen ønsker på denne bakgrunn en omlegging og spissing av informasjonsstøtten, samtidig som nivået på den samlede støtten reduseres fra tidligere 91 mill. kroner til 60 mill. kroner. De innsparte midlene vil bli prioritert til støtte for sivilsamfunnsorganisasjonenes informasjonsarbeid der ytringsfriheten er under press. Innenfor informasjonsstøtten vil en prioritere tiltak som forventes å gi utviklingseffekter på sikt. Det vil ikke bli gitt tilskudd til sekretariatsfunksjoner eller seminarvirksomhet for egne medlemmer, da det forventes at organisasjonene eventuelt selv finansierer sette. Informasjonsvirksomheten skal bidra til økt samstemthet i politikken, og i større grad være direkte knyttet til bistand på landnivå."

Opposisjonspartienes alternative budsjetter

I KrFs alternative budsjett foreslås det ...:

... å øke informasjonsstøtten til kr. 100 millioner, en økning på kr. 40 millioner i forhold til regjeringens forslag.

I Venstres alternative budsjett foreslås det ...:

... å reversere regjeringens foreslått kutt, slik at infostøtten videreføres på dagens nivå, kr. 91 millioner.

I Senterpartiets alternative budsjett står det Senterpartiet vil opprettholde informasjonsstøtten:

"Regjeringa foreslår å kutte meir enn ein tredel av informasjonsstøtta. Dette er Senterpartiet mot, og foreslår å halde informasjonsstøtta på dagens nivå. Dette vil seie at denne posten vert auka med 30 mill. kr. ut over Regjeringa sitt budsjettforslag."

I SVs alternative budsjett går SV inn for:

... å opprettholder nivået på infostøtten.

I Arbeiderpartiets alternative budsjett står ikke infostøtten nevnt konkret, men Ap vil opprettholde "bistandsprosenten" og skriver bl.a. at:

"En bred debatt om utviklingspolitikken forutsetter at Stortinget og sivilsamfunnet har innflytelse på veivalg i bistandspolitikken, fremfor regjeringens flytting av makt til Utenriksdepartementet."

I Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett er infostøtten ikke nevnt konkret.

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene (H og FrP) og samarbeidspartiene (KrF og V)

Etter at KrF og Venstre hadde gjennomført forhandlinger med regjeringspartiene ble det oppnådd følgende enighet vedr. Kap 160, post 70 sivilt samfunn:

"... opprettholde RORG på dagens nivå."

Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling

I utenriks- og forsvarskomiteens innstillingen til regjeringens budsjettforslag, Innst. 7S (2014-2015), viser en samlet komité til:

"... at avtalen (mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, red. anm.) også innebar at bevilgningen til organisasjonens opplysningsarbeid blir økt til 91 mill. kroner også for 2015, slik at støttens omfang og innretning blir som i 2014. Komiteen viser videre til at det er behov for en gjennomgang og revisjon av regelverket for støtteordningen og forutsetter at dette arbeidet gjennomføres i naturlig konsultasjon med organisasjonene i løpet av 2015."

Utover å påpeke støtte til å opprettholde bevilgningsnivået fra 2014 avga ulike partier ytterligere merknader knyttet til informasjonsstøtten:

Arbeiderpartiets medlemmer:

"... anser det positivt at bevilgningen til RORG-samarbeidet og sivilt samfunn etter forhandlinger er kommet opp på akseptabelt nivå. Organisasjonene gir verdifulle bidrag både i form av opplysningsvirksomhet i Norge og gjennom prosjekter i utviklingsland."

SVs medlem:

"... viser til det foreslåtte kuttet i opplysningsstøtten med en tredjedel. Opplysningsstøtten er viktig for å fremme kritisk debatt og kunnskap om verden rundt oss i Norge. Opplysningsstøtten gir organisasjonene mulighet til å drive informasjonsarbeid der kritiske røster fra sør får en plass i den norske debatten, og kan påvirke norske aktører og norsk utviklingspolitikk. Dette medlem viser til høringsuttalelsen fra RORG som understreker til gjennomgangen av ordningen og påpeker at dette ikke kan beskrives som en evaluering av ordningen. Dette medlem foreslår at 2015 brukes til å evaluere støtteordningen. Dette medlem stiller seg ikke kritisk til å innføre strammere retningslinjer for bruken av midlene, men mener regjeringens forslag om at midlene ikke skal kunne brukes på sekretariat eller på informasjonsvirksomhet mot medlemmer er feil og ikke er godt nok faglig fundert."

Flertallet (H, FrP, KrF og Venstre):

".... viser til at det i budsjettavtalen mellom partiene ble enighet om at støtteordningen for organisasjonenes opplysningsarbeid å øke bevilgningen til kap. 160 post 70, Sivilt samfunn, med 177,3 mill. kroner ut over regjeringens forslag i budsjettproposisjonen. Flertallet vil framheve den mulighet som budsjettøkningen gir for å styrke sivilt samfunns utviklingsengasjement i 2015."


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.