Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

- Et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftsmål
Pressemelding fra RORG-samarbeidet:

- Regjeringens forslag til dramatiske kutt i støtten til sivilsamfunnet over utviklingsbudsjettet er svært overraskende i lys av budsjettforliket i fjor. I tillegg til å innebære enda en omkamp med både støttepartiene og sivilsamfunnet fremstår forslaget som et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og ikke minst arbeidet med oppfølging av FNs nye bærekraftsmål, sier styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund.

Onsdag 07. oktober 2015

Styreleder Andrew KroglundKroglund advarer sterkt mot regjeringens kuttforslag:

«Flyktningkrisen i dag krever ekstraordinære tiltak, men i en verden med flere parallelle kriser er det viktig at vi fortsetter å investere i gode og langsiktige løsninger på flyktningkrisen, klimakrisen og fattigdomskrisen.»

Kroglund minner om at grunnlovsjubileet i fjor skulle «bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet», at regjeringen i sin frivillighetserklæring sist sommer erklærte at «regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som kan være en motvekt til statens makt» og at både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende har deltatt aktivt i det internasjonale arbeidet for FNs nye bærekraftsmål.

- Forslaget til kutt i informasjonsstøtten fremstår som et svik mot alt dette, sier Kroglund og utdyper det slik:

«Regjeringens foreslåtte kutt vil kunne få dramatiske følger for organisasjonenes arbeid på dette feltet, deres kapasitet til å informere og engasjere allmenheten og ulike grupper i det norske samfunn, deres kapasitet til å delta aktivt i demokratiske utviklingspolitiske prosesser og ikke minst deres rolle som pådrivere og «vaktbikkjer» i arbeidet med å følge opp FNs nye bærekraftsmål.»

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål og fremmer kritisk debatt om utviklingspolitiske saker. Etter stortingsvalget i 2013 sluttet en samlet utenriks- og forsvarskomité opp om at «formålet med bevilgningen vil fortsatt være å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer». Et forslag fra regjeringen om vesentlige omlegginger og betydelige kutt i støtten i budsjettet for 2015 vant ikke fram etter at det i budsjettforliket mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene ble enighet om å «opprettholde RORG på dagens nivå». I regjeringens forslag til utviklingsbudsjett (bistandsbudsjett) for 2016 gjør nå regjeringen et nytt forsøk og foreslår å kutte 50 millioner kroner i støtten til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid.

- Dette er et lite beløp på et rekordstort utviklingsbudsjett, men denne støtten har gjennom de senere årene bidratt til at norsk sivilsamfunn har kunnet spille en vesentlig mer offensiv og konstruktiv rolle i utviklingen av norsk utviklingspolitikk - utover organisasjonenes tradisjonelle rolle som bistandsaktører, påpeker Kroglund.

Da Kirkens Nødhjelp i fjor presenterte sin «skyggerapport» om regjeringens arbeid med samstemt politikk for utvikling erkjente også statssekretær Morten Høglund (FrP) at:

«På noen av disse områdene kan sivilsamfunnet gjøre utrolig mye. Det er jo mange ganger slik at det frøet, som blir politikk, det kommer nettopp fra det sivile samfunnet.»


For ytterligere kommentarer kan styreleder Andrew Korglund kan nås på tlf 951 39 725 eller e-post andrewkroglund@gmail.com
 


Aktuelle lenker:

  • Hovedlinjene i UDs budsjett, PM fra UD 07.10.15
    Norske frivillige organisasjoner er viktige medspillere for Norge, ikke minst i den humanitære innsatsen og satsingen på utdanning. Mye av den økningen som foreslås på disse områdene for 2016 vil gå til sivilt samfunn. Når det gjelder kapittel post 160.70 «Sivilt samfunn», foreslås denne redusert med 326 millioner kroner (inkludert 50 millioner kroner til opplysningsarbeid i Norge), til totalt 1.639.211 000 kroner i 2016. Frivillige organisasjoner kan oppleve reduksjoner i bevilgningene til tradisjonell bistand, men for mange mer enn oppveies reduksjonene av økte bevilgninger over humanitære budsjetter.
  • Statsbudsjettet for 2015 (infostøtten), Stortingets behandling av regjeringens forslag
  • Ikke kutt infostøtten!, aktueltsider på rorg.no i forbindelse med varslede kutt og omlegginger i infostøtten 2015
  • Resultatrapport for opplysningsarbeidet 2011-2013, RORG-samarbeidet 2014

Søk:

Avansert søk

UD om sivilt samfunn i budsjettet:


"Norske frivillige organisasjoner er viktige medspillere for Norge, ikke minst i den humanitære innsatsen og satsingen på utdanning. Mye av den økningen som foreslås på disse områdene for 2016 vil gå til sivilt samfunn. Når det gjelder kapittel post 160.70 «Sivilt samfunn», foreslås denne redusert med 326 millioner kroner (inkludert 50 millioner kroner til opplysningsarbeid i Norge), til totalt 1.639.211 000 kroner i 2016. Frivillige organisasjoner kan oppleve reduksjoner i bevilgningene til tradisjonell bistand, men for mange mer enn oppveies reduksjonene av økte bevilgninger over humanitære budsjetter."

Hentet fra UDs pressemelding:
Hovedlinjene i UDs budsjett

Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.