Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Mobilisering før Cancun

Regjeringen vil bidra til at utviklingslandene blir bedre integrert i det multilaterale handelssystemet, heter det i regjeringens nylig framlagte globaliseringsmelding. Men hvordan? En friere verdenshandel vil hjelpe de fattige landene ut av fattigdommen, hevder de rike landene. Men frivillige organisasjoner og nettverk i nord og i sør krever ikke frihandel. De krever rettferdig verdenshandel. - Vår verden er ikke til salgs, sier de. Nå skoleres og mobiliseres det forut for WTOs 5. ministermøte i Cancun til høsten.
Søndag 04. mai 2003

8. mai møtes norske organisasjoner for å diskutere ett av stridstemaene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), spørsmålet om nye temaer i WTO (såkalte "Singapore-issues", se AG WTO Tema-ark 4 WTO: forslag til nye tema), som omfatter forslag om å starte forhandlinger om investeringer, åpenhet om offentlige innkjøp, konkurransepolitikk og tilrettelegging for handel, og hva avtaler på disse områdene vil kunne bety for utviklingslandene. Da afrikanske handelsforhandlere møttes i Tanzania i begynnelsen av april ga de uttrykk for sterk bekymring for at slike saker ville bli tatt opp i Cancun (se African countries don't want to start negotiating new issues at WTO, Third World Network). En rekke svenske og danske organisasjoner har allerede gått sammen med felles synspunkter både på dette og andre områder.

Åpenhet i forhandlingsprosessen

De frivillige organisasjonenes uro over forhandlingsprosessen sto sentralt i rapporten fra de norske organisasjonene i ForUM som deltok på det 4. ministermøtet i Doha i 2001 (se Sluttrapport fra Doha 2001, ForUM, AG om WTO). Det er derfor ikke overraskende at et sentralt krav for mange forut for Cancun-møtet er kravet om åpenhet i forhandlingsprosessen forut for og under ministermøtet. En lang rekke organisasjoner og nettverk over hele verden har sluttet seg til kravet om at handelsministrene må avvise bruken av eksklusive mini-ministermøter og såkalte "grønne rom" (se NGOs Call on Trade Ministers to reject exclusive mini-ministerial and green room meetings in the run-up to, and at the 5th WTO ministerial). I kravet fra organisasjonene heter det at slike møter er grunnleggende feilslåtte fordi:

 • kriteriene for hvordan deltakerlandene velges ut er ukjente,

 • det lages ikke referater fra møtene,

 • det tas beslutninger som angår alle medlemmene og dagsorden settes på deres vegne i deres fravær og

 • det gjøres forsøk på å skape "konsensus" om vanskelige forhandlingsspørsmål ved å velge ut en gruppe land som faktisk og ulovlig tar over ledelsen av organisasjonen.

I den felles uttalelsen fra de danske organisasjonene (se Fra Doha til bæredygtig udvikling) heter det bl.a.:

Ministerkonferaencen i Cancun bør bruges til for alvor at gøre op med WTO som en lukket og udemokratisk organisation, hvor kun de rige lande og stærke erhvervsinteresser har noget at skulle have sagt.

De rike landenes udemokratiske maktmisbruk var tema i rapporten "Maktpolitikk i WTO" (Power Politics in the WTO, pdf), basert på uttalelser fra deltakere på ministermøte i Doha i 2001. I forordet skrev Walden Bello om "legitimitetskrisen i WTO" og begrunner det slik (se Makt, fattigdom og rettferdig handel, Aktuelt 12.12.02):

"Etter Seattle var det forventinger om at reform av beslutningsprosessene ville stå øverst på WTOs dagsorden. I stedet gjennomførte organisasjonen det 4. ministermøte i WTO uten reformer i beslutningsstrukturen, og Doha har nå blitt synonymt med villedelse av demokratiet og motarbeidelse av flertallets vilje ved hjelp av skremsler, trusler og bestikkelser fra de sterkes side."

 

Engelske NGOer skal lobbe 659 parlamentarikere

I England har mer en 60 organisasjoner gått sammen omkring initiativet Trade Justice Movement (Bevegelsen for rettferdig handel), som bl.a. omfatter Oxfam, Christian Aid, Save the Children, CARE International UK. De mobiliserer nå for en 24-timers aksjon 27-28 juni. Målet er bl.a. å nå alle landets 659 parlamentarikere med med organisasjonenes krav (se 659 MPs - 659 chances for change):

"Handel er en mektig kraft. Den kan spille en viktig rolle i arbeidet med å redusere fattigdommen og forbedre menneskers livskvalitet over hele verden. Men reglene som styrer internasjonal handel favoriserer i dag de rikeste landene og selskapene. Fattige land, og miljøet, rammes.

Bevegelsen for rettferdig handel oppfordrer Statsministeren og Ministeren for handel og industri til å lede an på ministermøtet i WTO i Cancun, Mexico, for å:

 • Insistere på at WTOs dagsorden ikke utvides til å gjelde nye saker som for eksempel investeringer,

 • Sette en stopper for at fattige land tvinges til å åpne sine markeder, og i stedet kjempe for fattige lands rett til å styre sine egne økonomier,

 • Regulere storselskapene og dere investeringer for å sikre at mennesker og miljøet settes foran profitt,

 • Sette en stopper for at rike land fremmer storselskapenes interesser gjennom handelstiltak som rammer fattige og miljøet,

 • Sikre at handelspolitikken utformes på en rettferdig, åpen og demokratisk måte.

Bevegelsen for rettferdig handel er en hurtig voksende gruppe av mer enn 60 engelske organisasjoner. Sammen arbeider for rettferdig handel - ikke fri handel - med regler innrettet for å komme fattige mennesker og miljøet til gode."

Aktuelle nettressurser:

Aktuelle medieklipp og kommentarer:

 • Verdensbankens Norges-vri, Nationen 2.05.03
  Lederkommentar
  : Det er USA og EU, Australia og New Zealand som vil tjene stort på å Verdensbankens strategiske ønske om å avvikle norsk matproduksjon.
 • Norsk paradoks, Dagens Næringsliv 2.05.03
  Kommentar av Sofie Mathiassen
  : Handel gir økonomisk vekst. Regler som sikrer fri handel er spesielt viktige for små land. Dette hevder Norge i internasjonale forhandlinger. Men snur tvert om straks det dreier seg om jordbruk.
 • Friere handel, Dagens Næringsliv 28.04.2003
  Lederkommentar: Hver eneste ku i Europa mottar 2,5 dollar i subsidier hver dag. Samtidig lever halvparten av verdens befolkning på mindre enn to dollar dagen. Dette sitatet fra Verdensbanken kan være greit å ha i bakhodet når det denne uken gjøres et nytt forsøk på å få i gang forhandlingene om en friere handel i verden.
 • WTO-skyer truer, Dagsavisen 28.04.2003
  Kommentar av Åslaug Haga: Frihandel med mat vil aldri bli et redskap for fattigdomsbekjempelse.
 • Politisk forvirring, Morgenbladet 25.04.03
  Kommentar av Sten Inge Jørgensen
  :
  Debatten om privatisering arter seg mer som en kollisjon av verdensbilder enn som en faktabasert meningsutveksling. 
 • Vårt landbruk på bekostning av de fattige, Nationen 25.04.2003
  Kronikk av Kevin Cleaver, leder for Verdensbankens avdeling for jordbruk og rural utvikling: Rike land gir seks ganger så mye i landbrukssubsidier til eget jordbruk som de gir i utviklingshjelp.
 • Subsidier knekker u-lands landbruk, Aftenposten, 22.04.2003
  Norge kjemper en innbitt kamp for å verne om vårt sterkt subsidierte landbruk. Samtidig sponser vi handelspolitisk kursvirksomhet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) med 6 millioner kroner i året, slik at utviklingsland som krever markedsadgang for sine landbruksprodukter skal klare å forhandle bedre.
 • Dobbelt standard i utviklingspolitikken, Dagbladet 13.04.2003
  Kronikk av Petter Nore og Bjørne Grimsrud: Hvilken mening har det at norske bønder dyrker tropiske blomster i drivhus, mens verdens tropiske områder flommer over av arbeidsledige landarbeidere?
 • WTO-skyer truer, Nationen 07.04.2003
  Kronikk av Åslaug Haga: I den kampen som pågår står de sterkeste handelsmaktene i verden bak et forslag om å innføre ubegrenset frihandel på matvarer. Dette er et forslag kun disse landene vil tjene på. Norge og mange andre land med en særegen topografi og geografi vil tape på dette. Det samme vil de fattigste landene. Frihandel med mat vil aldri bli et redskap for fattigdomsbekjempelse.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon:

Undervisningsopplegg om internasjonal handel:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.