Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Dialog" med David Hansen

Utenriksdepartementets ”dialog” med organisasjonene om endringer i forvaltningen av informasjonsstøtten er dessverre en karikatur og ingen reell dialog. Dette får vi igjen bekreftet i innlegget fra utviklingsministerens politiske rådgiver, David Hansen, i hans tilsvar til oss 12. mai.
Fredag 20. mai 2005

Debattinnlegg av Camilla Houeland og John Y. Jones, hhv avtroppende og påtroppende leder  styringsgruppa for RORG-samarbeidet, Bistandsaktuelt debattforum 20.05.05
(for ytterligere informasjon, se
Organisasjoner frykter svekket opplysningsarbeid - skeptiske til forvaltningsomlegging av informasjonsstøtten, Aktuelt 04.05.05)

Hansen hevder i sitt innlegg at ”den pågående dialogen mellom Utenriksdepartementet og RORGene har kommet noe lenger enn dette innlegget skulle gi inntrykk av”. Dessverre er det imidlertid slik at Hansen og UD for øvrig gjennom denne ”dialogen” ikke har maktet å bringe klarhet i et eneste av de mange spørsmål vi har reist det siste året i forbindelse med denne saken. De skriftlige og muntlige innspill og redegjørelser som har blitt gitt fra UD har vært preget av feil, misforståelser og selvmotsigelser og en generell inkompetanse som snarere har bidratt til ytterligere rot og uklarhet.

Det er i denne forbindelse betegnende at Hansen, som nå i flere år – på vegne av politisk ledelse i departementet – har hatt ansvar for kontakt med de frivillige organisasjonene, fortsatt ikke har forstått hva RORG-samarbeidet er. – Nyordningen innebærer, skriver Hansen, at RORG-samarbeidet skal bestå av organisasjoner som i hovedsak driver ren informasjonsvirksomhet. Imidlertid er det slik at det tilligger verken Hansen, UD eller Norad og bestemme hvilke organisasjoner som skal delta i RORG-samarbeidet. Dette avgjøres av organisasjonene selv, i henhold til årsmøtevedtatte vedtekter (se RORG-samarbeidets nettsider for ytterligere informasjon om vedtekter om medlemsorganisasjoner: http://www.rorg.no/RORG_samarbeidet/Hva_er_RORG_samarbeidet). Hansens og departementets manglende forståelse av hva RORG-samarbeidet er har trolig også bidratt til en meningsløs påstand om at omleggingen av forvaltningen skal bidra til "å rendyrke informasjonsvirksomheten som skjer innen rammen av RORG-samarbeidet". Slik omleggingen nå er lagt opp vil den neppe ha noen slik funksjon og konsekvensen kan meget vel bli det stikk motsatte.

- Jeg har benyttet flere anledninger til å trekke opp siktemålet med nyordningene – og forklare bakgrunnen for de samme, skriver Hansen. Jo da, problemet er at Hansen og departementet ikke klarer å bli enige med seg selv og gir sprikende signaler. – Den nye organiseringen er en ren administrativ endring, skriver Hansen, og gjentar dermed en påstand om endringens intensjon som er noe annet enn det som ble sagt i utviklingsministerens svar til Stortingsrepresentant Øyangen i februar. Frafjord Johnson sa da at ”grunnen til omleggingen er ønsket om å gi organisasjonene større frihet til å prioritere innenfor sitt virkeområde”. Hansen og departementet er imidlertid ikke i stand til å konkretisere hva dette siste skal innebære. Problemet er at dersom utviklingsministerens uttalelse skal ha noe som helst reell substans så vil det være en endring som åpner for at organisasjonene med offentlig støtte skal kunne drive mer prosjektinformasjon, innsamling og egenprofilering, i strid med dagens retningslinjer, i strid med anbefalingene i UDs eksterne gjennomgang av informasjonsstøtteordningene og i strid med Stortingets vektlegging av organisasjonenes vokterrolle.

Enkelte organisasjoner utenfor RORG-samarbeidet har gitt uttrykk for at de ønsker en slik endring, og det er først og fremst de såkalte ”5 store” (Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Norges Røde Kors og Flyktningehjelpen). I en felles høringsuttalelse i fjor ga sin støtte til en slik omlegging og begrunnet det slik:

”Fra vårt ståsted er skillet mellom generell informasjon og prosjektinformasjon ofte kunstig, og et mindre skarpt skille mellom generell informasjonsformidling og ren prosjektinformasjon vil derfor være kunstig. Dette fordi vi vil vise hva vi gjør i våre prosjekter viser hva norske bistandskroner brukes til og dermed er med på å vise det norske folk og våre internasjonale partnere og søsterorganisasjoner at det nytter”.

Denne uttalelsen er langt på vei uttrykk for et syn på opplysningsarbeidet som ble kraftig kritisert av professor Terje Tvedt i boka "Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt" i 2003, der han bl.a. hevdet at "kommunikasjonsstrategien har etablert de viktigste organisasjonene som små informasjonsbedrifter, med erklært formål å øke organisasjonens inntekter" og karakteriserte opplysningsarbeidet som "den altruistiske PR-kampanjen". Tilsvarende kritikk ble reist i UDs eksterne gjennomgang av informasjonsstøtteordningene, som med henvisning til opplysningsarbeidet i de store bistandsorganisasjonene bl.a. konkluderte "et generelt, ukontroversielt budskap om innsats for de fattige setter sentrale kontekster, kritisk debatt og viktige budskap i skyggen" og pekte på at ”de største kommunikasjonsmaskinene er bistandsorganisasjoner, og deres kommunikasjon preges av behovet for prosjektstøtte og tilslutning til den gode sak, ikke av den viktige debatt eller innsiktsfull dekning av de større sammenhenger som skaper utvikling og bekjemper fattigdom”.

I sitt innlegg gir Hansen en feilaktig framstilling av de høringsuttalelser som ble sendt departementet i denne saken i fjor sommer. – Bistandsorganisasjonene sluttet opp om den nye modellen, mens RORGene som fellesskap sluttet opp om den modellen som gjaldt fram 2004, skriver han. Bistandsorganisasjonene betyr i denne sammenheng de tidligere nevnte ”5 store” og ikke bistandsorganisasjonene generelt, slik Hansens innlegg kunne gi inntrykk av. Som fellesskap var RORGene (herunder bistandsorganisasjoner som deltar i RORG-saamrbeidet) riktig nok rimelig fornøyd med dagens ordning (den gjelder fortsatt og ble ikke avsluttet i 2004), men i den felles høringsuttalelsen var RORGene kritiske til begge de alternativene som ble foreslått i UDs høringsnotat. – Enkelte RORGer signaliserte imidlertid støtte til den nye modellen, hevder Hansen videre. Forholdet er at 2 av RORGene i egne uttalelser var åpne for den nye modellen, men etterlyste – i likhet med de øvrige RORGene – nærmere avklaringer av hva dette ville kunne bety i praksis. Slike avklaringer er fortsatt ikke blitt gitt fra departementet.

I sitt innlegg viser Hansen til sitt brev til RORGene av 15. april, der han hevder at ”RORGenes spørsmål blir tatt opp i tur og orden”. Beklageligvis er det slik at dette brevet ikke var særlig avklarende. I en felles uttalelse fra RORGene til UD, Norad og Stortingets utenrikskomité, vedtatt på årsmøtet 28. april, har derfor organisasjonene gjentatt sin uro og sitt ønske om avklaringer:

”Vi er dypt urolige i forhold til denne omleggingen og kan ikke se at vi har fått tilfredsstillende svar på de mange avklaringer som er etterlyst fra enkeltorganisasjoner og styringsgruppa for RORG-samarbeidet på vegne av medlemsorganisasjonene. Dette gjelder bl.a.:

  • Det er ikke klargjort hvilke kriterier som vil gjelde for tildeling av informasjonsstøtte som f.o.m 2006 skal gis som en integrert del av prosjektstøtten.
  • De økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt er uklare, spesielt for de organisasjonene som har prosjektavtaler med Norad.
  • Det er ikke klargjort hvordan en helhetlig og faglig forsvarlig forvaltning av informasjonsstøtten skal sikres etter omleggingen.”

Til tross for et år med ”dialog” med Hansen og Utenriksdepartmentet anmoder nå organisasjonene i sin felles uttalelse innstendig ”departementet om å be Norad trekke tilbake sitt oppsigelsesvarsel og å stille den påbegynte omleggingen i bero inntil alle sider ved en slik omlegging har blitt grundigere belyst og drøftet i reell dialog med organisasjonene”.

Dessverre tyder Hansens innlegg på at RORGene på nytt taler til døve ører i departementet i denne saken.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.