Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Uttalelse om forvaltning og videreføring av informasjonsstøtten

Lørdag 28. mai 2005

Uttalelse vedtatt på RORG-samarbeidets årsmøte 28. april 2005, oversendt UD, Norad og Stortingets utenrikskomité
(for ytterligere informasjon, se
Organisasjoner frykter svekket opplysningsarbeid - skeptiske til forvaltningsomlegging av informasjonsstøtten, Aktuelt 04.05.05)

 RORG-samarbeidets årsmøte 28. april 2005 har drøftet de endringene i forvaltningen av informasjonsstøtten som er varslet i oppfølgingen av den eksterne gjennomgangen av UD/Norads informasjonsstøtteordninger i 2003.

Vi konstaterer at Utenriksdepartementet i denne saken har fattet en beslutning som ikke tar utgangspunkt i konklusjonene eller anbefalingene i rapporten fra den eksterne gjennomgangen.

På grunnlag av den informasjon vi nå har mener vi at omleggingen vil svekke opplysningsarbeidet om nord/sør-spørsmål i Norge. Vi kan dessuten ikke se at de varslede forvaltningsendringene vil oppfylle departementets øvrige uttalte intensjoner med omleggingen, verken når det gjelder ønsket om ”å rendyrke informasjonsvirksomheten innenfor RORG-samarbeidet” eller bidra til forvaltningsmessig effektivisering og forenkling.

Vi er dypt urolige i forhold til denne omleggingen og kan ikke se at vi har fått tilfredsstillende svar på de mange avklaringer som er etterlyst fra enkeltorganisasjoner og styringsgruppa for RORG-samarbeidet på vegne av medlemsorganisasjonene. Dette gjelder bl.a.:

 • Det er ikke klargjort hvilke kriterier som vil gjelde for tildeling av informasjonsstøtte som f.o.m 2006 skal gis som en integrert del av prosjektstøtten.
 • De økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt er uklare, spesielt for de organisasjonene som har prosjektavtaler med Norad.
 • Det er ikke klargjort hvordan en helhetlig og faglig forsvarlig forvaltning av informasjonsstøtten skal sikres etter omleggingen.

Dagens uavklarte situasjon bekrefter at vår frykt for en tids- og ressurskrevende prosess med uklarhet, usikkerhet og konflikt, slik vi ga uttrykk for i en felles høringsuttalelse i juni fjor, ikke var ubegrunnet.

De av våre medlemsorganisasjoner som også har prosjektavtaler med Norad har nå fått brev fra Norad om oppsigelse av inngåtte avtaler. Vi vil i den forbindelse få gjøre oppmerksom på at Norads retningslinjer for informasjonsstøtte, pkt. 9, fastsetter hvilke forhold som kan danne grunnlag for oppsigelse av inngåtte avtaler. Den begrunnelse som er oppgitt i Norads brev er ikke hjemlet i retningslinjene og organisasjonene er derfor ikke forpliktet til å akseptere oppsigelsen.

På denne bakgrunn vil vi innstendig anmode departementet om å be Norad trekke tilbake sitt oppsigelsesvarsel og å stille den påbegynte omleggingen i bero inntil alle sider ved en slik omlegging har blitt grundigere belyst og drøftet i reell dialog med organisasjonene.

_______________

 Oversikt over organisasjoner som har stilt seg bak uttalelsen:

 1. Attac Norge
 2. Fellesrådet for Afrika
 3. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)
 4. FORUT
 5. Framtiden i våre hender (FIVH)
 6. Global.no
 7. Institutt for globalt nettverksarbeid, informasjon og studier (IGNIS)
 8. Internasjonalt utvalg i folkehøgskolen
 9. Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI)
 10. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
 11. Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 12. Norges Vel
 13. Operasjon Dagsverk (OD)
 14. Populos – Studieforbundet folkeopplysning
 15. Regnskogsfondet
 16. Senterpartiets Studieforbund (SpS)
 17. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 18. Utviklingsfondet

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.