Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sagt om PRSP-prosessen...

Nedenfor presenteres utdrag fra ulike rapporter og kommentarer med ulike aktørers syn på PRSP-prosessen - Verdensbankens og Det internasjonale pengefondets (IMFs) arbeid for reduksjon av fattigdom i utviklingsland
(Tilbake til: Er Frafjord Johnson bra for de fattige?,
aktuell kommentar av Arnfinn Nygaard, 28.06.04)

Norges regjering:

St.meld.nr.35 (2003-2004) Felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk, UD, mai 2004

PRSP-modellen representerer en betydelig nyvinning i forhold til tidligere strukturtilpasningsprogrammer på alle disse punktene: Fokus på fattigdomsreduksjon både på kort og lang sikt kombinert med mer ansvarlig makroøkonomisk politikk; langt større åpenhet og deltakelse i utformingen av politikken; og langt mer solid forankring i en politikk utformet nasjonalt og tilpasset situasjonen i det enkelte land.

Internasjonal fagbevegelse:

Statement by Global Unions to the Spring 2004 Meetings of the IMF and World Bank, Global Unions, ICFTU, GUFs and TUAC, April 2004

In recent years, the International Monetary Fund (IMF) and World Bank have made poverty reduction their priority, committed themselves to helping achieve the Millennium Development Goals (MDGs), and professed to pay greater attention to the social and environmental impact of their policies and programmes. While trade unions have welcomed these commitments, they observe that the International Financial Institutions (IFIs) do not always act consistently and even act in contradiction with these goals.

Both because civil society recommendations are not sufficiently taken into account and because PRSPs are often circumvented by IFI loan conditions, there is a serious risk that the whole process will continue to lose credibility. If the unique features that were supposed to characterize the PRSP process – country ownership and civil society participation – are not seen to be PRSPs’ defining attributes within countries, the entire process loses its fundamental purpose.

Oxfam:

‘Donorship ’ to Ownership?: Moving towards PRSP round two, Rapport fra Oxfam UK, Januar 2004

If poor countries are to reach the Millennium Development Goals (MDGs), it is vital to learn the lessons from the first round of Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). Despite opening some new space for dialogue, Oxfam and partners feel that PRSPs have been disappointing both in terms of process and content.

Rapport fra svenske organisasjoner - Svenska Kyrkan, Diakonia, Rädda Barnen og Jubel:

Reducing poverty or repeating mistakes, a civil society critique of Povert Reduction Strategy Papers, Church of Sweden, Diakonia, Save the Children Sweden and the Swedish Jubilee Network, Desember 2003

PSRP ble introdusert under økende kritikk av strukturtilpasningspolitikken og betingelsene som ble satt for finansiering. Til tross for dette er det makroøkonomiske innholdet i PRSPene og PRGFene grunnleggende den samme diskrediterte strukturtilpasningspolitikken, og virkningen av denne diskuteres ikke i PRSPene. De internasjonale finansinstitusjonene er uvillige til å søke eller vurdere alternativer og fortsetter å anta at strukturtilpasningspolitikken automatisk vil føre til reduksjon av fattigdom, uten en grundig analyse av hvordan dette vil slå ut på nasjonalt nivå. Den lovede reduksjonen i kondisjonalitet har ikke vist seg.

Jan Vandermoortele, UNDP:

The MDGs and pro-poor policies: can external partners make a difference?, Jan Vandemoortele, Leader, Poverty Group United Nations Development Programme (UNDP), Desember 2003

"PRSPene fortsetter å se temmelig like ut, selv for land som står overfor ganske forskjellige utfordringer. Hvis de virkelig var hjemmelagte ville det være rimelig å forvente at anti-fattigdoms-strategiene ville være mer ulike og forskjellige. Egentlig er de fleste av dem ikke særlig forskjellig fra de politiske rammeverkene som ble foreskrevet i 1980-årenes strukturtilpasningsæra, bortsett fra det viktige faktum at mange nå legger betydelig større vekt på grunnleggende sosiale tjenester."

Focus on the Global South:

Anti Poverty or Anti Poor? The Millennium Goals and the eradication of extreme poverty and hunger, Focus on the Global South, Desember 2003. The Millennium Development Goals and the PRSP: Two Wrongs don't make a Right, by Nicola Bullard

Uavhengig av om tusenårsmålene har noe å gjøre med fattigdomsreduksjon, så er det faktum at de vil bli "gjennomført" ved hjelp av PRSP problematisk. De makroøkonomiske betingelsene knyttet til PRSP (stramme budsjetter, handels- og finansliberalisering m.v.) sikrer at tusenårsmålene vil bli fremmet gjennom en snevert sett av økonomiske, politiske valgmuligheter.

Kirkenes Verdensråd:

Common goals, separate journeys?, sammendrag fra debatten på møte mellom Kirkenes Verdensråd (World Council of Churches) og IMF/Verdensbanken, september 2003 (se også "Wealth Creation, Poverty Reduction and Social Justice: A World Council of Churches Perspective." Pamela K. Brubaker, PhD International Conference on Religion and Globalization, Chiang Mai, Thailand July 27-August 2, 2003)

 

More crucially, the WCC pointed out that, in many cases, the core policy matrices of the PRSPs have not been open to public scrutiny or discussion at all (e.g. the Ugandan PRSP), flagging two concerns: first, that civil society voices are not being seriously taken into consideration where it matters the most; and, two, PRSPs continue to be a tool to impose policy “conditionalities” on developing countries.

Nord-Syd Koalitionen, Danmark:

Between Grassroots and Governments, Civil Society Experiences with the PRSPs, A Study of Local Civil Society Response to the PRSPs, by Susanne Possing, Nord-Syd Koalitionen i Danmark, September 2003

While PRSPs are intended to promote ‘pro-poor growth’, CS actors are beginning to question what is in fact the meaning and implications of ‘pro-poor growth’. Do PRSPs contribute to reduction of poverty for the marginalized majorities? For example peasants, small-scale farmers, incl. women, groups dependent on the informal sector, the disabled, children headed households? Or do the macroeconomic parts of PRSPs imply increase – or even creation of additional poverty?

Steward og Wang, University of Oxford:

Do PRSPs Empower Poor Countries And Disempower The World Bank, Or Is It The Other Way Round? (pdf) Frances Stewart and Michael Wang, University of Oxford, Working Paper Number 108, Mai 2003 (sitat fra rapportens sammendrag):

Strategier for reduksjon av fattigdom (PRSP) har blitt introdusert av Verdensbanken og IMF som en nødvendig del for å sikre gjeldslette (HIPC) og tilgang til andre fond. Hensikten er å øke nasjonalt "eierskap" til programmer gjennom utvidet deltakelse. Denne rapporten vurderer i hvilken grad PRSPene faktis gir makt (empower) til fattige land ved å undersøke PRSP-prosessen og innholdet i PRSPene. Den finner at når det gjelder sivilsamfunnet så tillater PRSPene i dag i liten grad bidrag til programutformingen (programme design). Regjeringer synes å ha en større rolle, men er også betydelig hemmet, spesielt når det gjelder makro-politikk. Det faktum at innholdet i PRSPene er veldig likt de tidligere tilpasningspakkene antyder at liten egentlig endring har skjedd gjennom denne prosessen. Enkelte av finansinstitusjonenes store programmer berøres ikke av prosessen. PRSPene bidrar dermed ikke i vesentlig grad til å gi fattig land makt (empower). De kan gi inntrykk av større eierskap, men så lenge det ikke foreligger vesentlige underliggende endringer vil slike endringer i oppfatningen omkring eierskap, som kan gjøre finansinstitusjonenes programmer mer effektive og dermed styrke (empower) dem, sannsynligvis være kortvarige.

FNs konferanse og handel og utvikling (UNCTAD):

Economic Development in Africa: From Adjustment to Poverty Reduction: what is new?, UNCTAD, september 2002

A close examination of the macroeconomic and structural adjustment policy contents of PRSPs shows that there is no fundamental departure from the kind of policy advice espoused under what has come to be known as the "Washington Consensus". Current policy advice continues to contain all the main elements of the first generation of economic reforms, designed to "get prices right". The second generation of reforms now advocated, rather than revising and improving the economic policy framework so far pursued, adds new elements, emphasizing the importance of "getting institutions right" or simply "good governance".

For flere rapporter, se f.eks.:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.