Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

USA vil ha tusenårsmålene ut av FN-toppmøtet

- Utviklingslandenes krav er ignorert, hevder den britiske organisasjonen World Development Movement, som tidligere denne uka la fram sin analyse av utkastet til slutterklæring fra FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring i september. Likevel fremmet USAs nye FN-ambassabør, John Bolton, forslag om omfattende endringer i utkastet, herunder forslag om å fjerne alle henvisninger til FNs tusenårsmål. 
Fredag 26. august 2005
Linker oppdatert: Søndag 13. november 2005

USAs nye FN-ambassadør,
John R. Bolton, vil ha tusenårsmålene ut av slutterklæringen fra FN-toppmøtet i september.

De uformelle forhandlingene i New York ved månedsskiftet juli/august om utkastet til slutterklæring fra det kommende FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring avdekket store uenigheter. Mens utviklingslandene krever mer fokus på utvikling, vil USA ha klarere forpliktelser fra FN bl.a. i kampen mot terrorisme og reform av FN (se Utvikling versus sikkerhet og reform foran FN-toppmøtet, RORG nyhetsmelding 12.08.05). Et revidert utkast til slutterklæring, som ble lagt fram 5. august (les utkastet her) ser ikke ut til å ha dempet motsetningene. USAs omstridte, nye FN-ambassadør, John R. Bolton, ber nå om omfattende reforhandling av det reviderte utkastet (les mer i Dagsavisen her).

Vidar Helgesen i UD sa til NTB i går (les NTB-meldingen her) at Norge ikke støtter Boltons forslag og mener det er viktig at man får en slutterklæring fra FN-toppmøtet med reelt innhold på alle de viktige områdene. Helgesen utdypet dette slik:

"Dette gjelder tiltak mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og for nedrustning. Det gjelder også de såkalte millenniumsmålene for bekjempelse av fattigdom. Det går dessuten på styrking av menneskerettighetene og Den internasjonale straffedomstolen i Haag."

Neste uke kommer lederen for FNs tusenårsmålskampanje, Jeffrey D. Sachs, til Norge for å delta på debattmøte om tusenårsmålene. Der han bl.a. vil få kritiske spørsmål om arbeidet for FNs tusenårsmål fra Attac-leder Magnus E. Marsdal. (siste: møtet er avlyst)

- Utviklingslandenes krav ignorert

Den britiske organisasjonene World Development Movement (WDM) la tidligere denne uka fram en analyse av 5. august-utkastet fra FN til slutterklæring fra toppmøtet, der de sammenholdt dette med de kravene som hadde blitt fremmet av G77 - sammenslutningen av 132 utviklingsland og Kina (se WDMs Medie Briefing).

- Utviklingslandenes krav ignorert, heter det i pressemeldingen WDM sendte ut sist mandag (les hele meldingen her), der lederen for WDMs politiske avdeling, Peter Hardstaff, bl.a. sier:

"Politikken som fremmes av de rike landene takler ikke fattigdommen, spesielt ikke i Afrika. Faktisk bidrar den i mange tilfelle til denne fattigdommen."

"Utkastet til slutterklæringer representerer 'business as usual'; frie markeder, deregulering og såkalt 'fri handel'. Behovet for å forby ikke-fungerende, udemokratiske og urettferdige politiske betingelser som tvinges på fattige land i bytte for bistand, lån og gjeldslette nevnes ikke."

I WDMs pressemelding vises det konkret til følgende punkter:

 • G77 og Kina avviser alle betingelser (kondisjonalitet) knyttet til utviklingshjelp. 5. august-utkastet inneholder ingen referanser om å fjerne noen av betingelsene som for tiden knyttes til bistand, lån eller gjeldslette.
 • G77 og Kina krever at fokus i Doha-runden i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) bør sikre at utviklingslandenes interesser reflekteres fullt ut. De viser spesielt til at 2006-fristen som er satt for forhandlingene ikke bør ha forrang i forhold til et resultatet som reflekterer utviklingslandenes interesser. Utkastet til slutterklæring proriterer, i kontrast til dette, 2006-fristen og inneholder ingen referanse om å reflektere utviklingslandenes interesser.
 • G77 og Kina krever at de rike landenes forpliktelse om å gi 0,7% av BNI i bistand bør bekreftes. Utkastet til slutterklæring begrenser seg til å "invitere" de rike landene "til å etablere tidsrammer for å nå målet om 0,7%".
 • G77 og Kina og krever at utviklingsland må politisk handlingsrom til å utforme sine utviklingsstrategier. Utkastet til slutterklæring inneholder ingen referanse om å beskytte det politiske handlingsrommet.
 • G77 og Kina understreker behovet for umiddelbart å finne en løsning på råvarespørsmålet og fremhever behovet for mer effektiv internasjonale tiltak knyttet til svake og ustabile råvarepriser. Med henvisning til Afrika fokuserer utkastet til slutterklæring på "markedsbaserte" tiltak med privat sektor for å løse probelemene knyttet til råvareprisene, istedet for mellomstatlige tiltak som G77 og Kina krever.
 • G77 og Kina krever at at det refereres til forpliktelsene fra Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002. Utkastet til slutterklæring inneholder ingen henvisning til dette toppmøtet.

Foreign Affaires-artikkel støtter krav om "politisk handlingsrom"

I juli/august-nummeret av det amerikanske tidsskriftet Foreign Affaires gir Nancy Birdsall (president ved Center for Global Development), Dani Rodrik (Professor ved Harvard-universitetet) og Arvind Subramanian (leder ved forskningsavdlingen i IMF), i en artikkel med innspill til FN-toppmøtet, langt på vei støtte til utviklingslandenes krav om politisk handlingsrom. I Foreign Affaires' sammendrag av artikkelen "Hvordan hjelpe fattige land?" (les sammendrag og utdrag her) heter det:

"Økt bistand og markedsadgang for fattieg land gir mening, men vil ikke hjelpe så veldig mye. Rike land bør også fremme andre tiltak som kan gi betydelig større resultater, som å gi fattige land større kontroll over den økonomiske politikken, finansiere ny utviklingsvennlig teknologi og åpne opp arbeidsmarkedene."

USA vil stryke henvisninger til FNs tusenårsmål

Kritikk og innspill fra WDM og andre innenfor sivilsamfunnet, såvel som fra G77, står imidlertid i sterk motsetning til den kritikken mot utkastet til slutterklæring som nå fremmes av USA.

USA ønsker omfattende endringer i utkastet til slutterklæring og har i følge Washington Post bl.a. foreslått å stryke enhver henvisning til FNs tusenårsmål. USA vil i stedet henvise til Monterrey konsensus, fra FN-møtet i Monterrey i Mexico i 2002. USAs nye FN-ambassadør John Bolton skal ha fremmet en lang liste med endringsforslag. Washington Post (les oppslaget her) skrev i går bl.a.:

"USA har bare nylig fremmet mer enn 750 tillegg som vil fjerne nye forpliktelser om bistand til fattige land, vrake forslag om tiltak for å stanse klimaendringer og opp oppfordrer atommakter til å gjøre større framskritt i arbeidet med avvikling deres atomvåpen. Samtidig oppfordrer USA regjering medlemmene i FN om å styrke det 29 siders dokumentet (utkastet til slutterklæring) når det gjelder viktigheten av å tøffere innsats mot terrorisme, fremme menneskerettigheter og demokrati og stanse spredning av verdens dødeligste våpen."

- Det er usikkert om det vil være mulig å få på plass reformene av FN-systemet på de knappe tre ukene som gjenstår før toppmøtet i midten av september, skriver Dagsavisen idag (les mer her).

- Ingen flere brutte løfter

- Ingen flere brutte løfter, var utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsons krav etter G8-møtet i sommer. Dette utdypet hun i ett innlegg i VG denne uka (se G8 – Ingen flere brutte løfter):

"Sommeren 2005 kan vise seg å bli en milepæl i kampen mot fattigdom. Denne sommeren lyktes nemlig internasjonale grasrotbevegelser, godt hjulpet av globale pop-ikoner, å prege både det internasjonale mediebildet og dagsorden til verdens mektigste statsledere. Det internasjonale samfunnets oppgave er nå å sikre at løftene fra G-8 møtet i juli ikke bare blir et vakkert sommerminne for oss i den rike delen av verden, og, enda viktigere, at Gleneagles-gjennombruddet raskest mulig omsettes i bedre livsvilkår for verdens fattige. Det er dette en fordobling av internasjonal bistand og sletting av gjeld skal bidra til. Det er det som vil være testen."

Den norske regjeringen la nylig fram sine posisjoner foran toppmøtet (les notatet her). I notatet heter det bl.a.:

"Vi slutter oss til Generalsekretærens oppfatning om at målsettingene i erklæringen kan nås, men bare dersom vi medlemsstater er villige til å gjøre en rekke spesifikke, konkrete vedtak inneværende år."

Regjeringens posisjoner står klart i strid med mange av de forslagene som USAs FN-ambassadør nå har fremmet og UD har gjort det klart at de er uenige i Boltons utspill.

ForUM med innspill til den norske delegasjonen

Her hjemme har organisasjonsnettverket ForUM sett nærmere på utkastet til slutterklæring og i et brev til utenriksminister Jan Petersen og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson den 19. august lagt fram sine kommentarer (les hele brevet her). I ForUM henvendelse kommenteres utkastet på en rekke temaer, som kvinners rettigheter; fred, sikkerhet og utvikling; miljø; gjeldslette; handel; global styring og nye finansieringsmekanismer, såvel som rammer for sivilsamfunnet.

Jeffrey Sachs til Norge

Lederen for FNs tusenårsmålsprosjekt (se - Et farlig skritt bakover, RORG nyhetsmelding 21.01.05), Harvard-økonomen Jeffrey Sachs, kommer neste uke til Oslo for å delta på "humanitært forum" i regi av Røde Kors, i samarbeid med Polyteknisk Forening og YARA (les mer her). Forslagene fra USAs nye FN-ambassadør vil trolig være blant temaene som som tas opp på møtet med den omstridte økonomen. - Det er jo vanvittig at folk som han framleis er i maktposisjon, sa den norske økonomen Erik Reinert til avisa Klassekampen tidligere i år.


Aktuelle lenker:

Norske medieklipp:

 • Bush undergraver FN, lederkommentar i Dagbladet 27.08.05
  Bolton krever at FNs vedtatte mål for bekjempelse av den alvorlige fattigdommen i verden ikke skal gjentas. De skal overses og glemmes. Generalsekretær Atle Sommerfelt i Kirkens Nødhjelp mener det vil bli en katastrofe for FN og den internasjonale kampen mot fattigdom dersom Bolton får sin vilje her. Det er vi enige i.
 • USA utfordrer FN, lederkommentar i Aftenposten 27.08.05
  Det er uforståelig at USA kan gå til angrep på FNs tusenårsmål, som blant annet tar sikte på å halvere antall fattige i verden innen 2015, bekjempe AIDS-epidemien og øke utdanningsnivået. Like uforståelig er det at landet ikke vil tallfeste et mål for u-hjelp og heller ikke arbeide aktivt mot klimaendringer.
 • Fattigdommen skal knekkes, Aftenposten 27.08.05
  En halvering innen 2015 av antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen er mulig, mener sjefen for FNs utviklingsprogram.
 • FN slakter utviklingen Klassekampen 27.08.05
  Det er ti år siden toppmøtet i København for sosial utvikling, og fem år siden FN vedtok sine Tusenårsmål. Men i samme periode har forskjellene i verden økt, skriver FN i ny rapport.
 • Økt fare for vold og terror, Vårt Land 27.08.05
  Ny FN-rapport advarer mot mer vold og terror hvis ikke de økonomiske og sosiale forskjellene i verden reduseres.  
 • Norge uenig i Bolton-krav om ny FN-runde, VG (NTB) 26.08.05
  USAs nye FN-ambassadør John Bolton krever at hele avtalen om reformer i verdensorganisasjonen tas opp til nye forhandlinger. Norge ikke er enig i John Boltons utspill. 
 • USA truer FN-reformer, Dagsavisen 26.08.05
  USA krever 750 endringer i en avtale om reformer i FN som det har vært forhandlet om det siste året. Dermed er det tvilsomt om reformene kommer på plass når verdens statsledere samles til toppmøte fra 14. til 16. september.
 • Norge uenig i Bolton-krav om ny FN-runde, VG (NTB) 26.08.05
  USAs nye FN-ambassadør John Bolton krever at hele avtalen om reformer i verdensorganisasjonen tas opp til nye forhandlinger. Norge ikke er enig i John Boltons utspill. 
 • Norge misliker Bolton-utspill, NRK.no (NTB) 25.08.05
  USAs nye FN-ambassadør John Bolton krever en endevending av hele avtalen om reformer i verdensorganisasjonen. Utspillet møter sterk motbør i Norge.
 • G8 – Ingen flere brutte løfter, innlegg av Hilde Frafjord Johnson, VG 23.08.05
  Det internasjonale samfunnets oppgave er nå å sikre at løftene fra G-8 møtet i juli ikke bare blir et vakkert sommerminne for oss i den rike delen av verden, og, enda viktigere, at Gleneagles-gjennombruddet raskest mulig omsettes i bedre livsvilkår for verdens fattige.  

For mer informasjon om FN-toppmøtet, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.