Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kofi Annans Rapport: Under større frihet

Fredag 26. august 2005

A. Rapporten

Rapporten fra FNs generalsekretær Kofi Annan, In Larger Freedom (Under større frihet), ble lagt fram 21. mars (se - USAs fingeravtrykk synlige i Annans rapport, Aktuelt 29.03.05). Her presenterer Annan sine anbefalinger til FN-toppmøtet i september om oppfølging av FNs tusenårserklæring. Rapporten bygger på to forutgående utredninger utarbeidet på oppdrag fra generalsekretæren:

De nordiske landene sendte i begynnelsen av mars et felles brev til FNs generalsekretær Kofi Annan, der de ga sine anbefalinger og råd som innspill til denne rapporten, se Nordisk brev om FN-reform til FNs generalsekretær (Utenriksdepartementet). I mars la også det internasjonale nettverket Social Watch fram sine anbefalinger i dokumentet Benchmark for the 5-year Review of the Millennium Summit (pdf).

B. Anbefalingene

Generalsekretærens anbefalinger er samlet i rapportens vedlegg: Annex - For decision by Heads of State and Government

I en pressemelding fra FN 20. mars - Secretary-General calls for a deal - presenteres de sentrale anbefalingene slik:

Utvikling

  • Utviklingslandene iverksetter nasjonale handlingsplaner for å møte tusenårsmålene, støttet av økt bistand fra utviklede land som følger opp sine forpliktelse om å gi 0,7% av bruttonasjonalinntekten innen 2015 eller tidligere;
  • Lindre konsekvensene av klimaendringer ved å mobilisere vitenskap og teknologi og forplikte seg til et mer inkluderende internasjonalt rammeverk for å stabilisere utslippene av klimagasser etter at Kyoto-protokollen utløper i 2012;

Sikkerhet

  • Avtale om en omfattende konvensjon mot terrorisme basert på en klar definisjon det er enighet om, som del av en bredere strategi for å hindre katastrofal terrorisme;
  • Stater må fullføre, underskrive og iverksette av stopp-avtale om spaltbart materiale for å redusere risikoen for spredning av kjernefysisk materiale;
  • Etablering av en FN-kommisjon for fredsbygging for å bidra til å vinne freden i land som har vært igjennom en konflikt;

Menneskerettigheter

  • Erstatte FNs menneskerettighetskommisjon med et mindre, fast FN-råd for menneskerettigheter med større fullmakter;
  • Alle stater må slutte seg til "ansvare for å beskytte" som grunnlag for kollektiv handling mot folkemord;
  • Etablering av et demokratifond for å kunne yte finansiering og teknisk assistanse til land som søker å etablere og styrke sitt demokrati;

Fornyelse av FN

  • Utvidelse av FNs sikkerhetsråd for å gjøre det mer representativt for det internasjonale samfunn i sin helhet og for dagens geopolitiske realiteter;
  • Strømlinjeforming av sekretariatet slik at det blir mer fleksibelt, åpent og ansvarlig i arbeidet for å følge opp medlemslandenes prioriteringer og verdens folks interesser.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?