Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2006: Plan-debatten:

Misbruk av menneskerettighetene?

Av Ann-Kristin Vervik, leder rettighetsseksjonen, Plan Norge | Fredag 31. mars 2006
Linker oppdatert: Torsdag 06. april 2006

Kjære Arnfinn Nygaard.

Du stiller i ditt siste innlegg spørsmålet om hvorvidt Plan bruker rettighetsperspektivet som uforpliktende krydder i markedsføringen og for å gjøre seg lekre overfor norske bevilgende myndigheter. Det relevante spørsmålet for meg, blir da om du i det hele tatt har vært til stede i noen politiske diskusjoner om norsk satsing på rettighetsbasering? For nå er det litt vanskelig å ta deg på alvor.

I forhold til Barnekonvensjonens plass i det norske rettsystemet, samt det norske utviklingssamarbeidet, er det først og fremst Forum for Barnekonvensjonens vaktbikkje- og rådgivningsrolle som skal ha mye av æren for at vi er kommet så langt i Norge. Forumet består av ca. 50 medlemsorganisasjoner, inkludert Plan. Forumet øvet betydelig press på norske myndigheter for at Barnekonvensjonen skulle bli inkorporert i norsk lov. Plan tok en aktiv del i koordineringsgruppa (bestående av 5 organisasjoner) som redigerte supplerende rapport til FNs Barnerettskomité. Sammen med Barneombudet og Redd Barna tok vi også del i det forberedende møtet med Barnerettskomiteen i Genève. I forbindelse med UDs Barnestrategi dannet Unicef, Redd Barna og Plan et samarbeid som resulterte i et vesentlig bidrag for å rettighetsbasere strategien, siden det nå en gang er slik at mye av kompetansen på internasjonal barnerett og rettighetsbasering faktisk ligger i de frivillige organisasjonene. I forbindelse med NGOenes bidrag om politiske og sivile rettigheter til FNs Menneskerettighetskomité hadde Plan ansvaret for å integrere barneperspektivet. Plan Norge driver også med internasjonalt påvirkningsarbeid og lobbying mot FN i forhold til vold mot barn og i forhold til foreldreløse. Dette er bare noen eksempler på det vi gjør av politisk påvirkningsarbeid. Tilsvarende policy-dialog og -aktiviteter gjøres i alle land hvor Plan opererer.

Når du sier at Plan misbruker menneskerettighetene, er dette en så sterk påstand at det nesten blir umulig å ta deg på alvor. Selvfølgelig bidrar Plan til å sette barns rettigheter i en politisk ramme, både i forhold til policy-dialoger på nasjonalt nivå, men også som ledd i det samarbeidet vi har med myndigheter på lokalt nivå. Våre radio- og tv-kampanjer, samt skolemateriell om barns rettigheter omhandler nettopp myndighetenes og samfunnets plikter etter Barnekonvensjonen.

Du sier også at menneskerettighetsforkjempere mange steder i verden blir drept, fengslet, torturert og på andre måter forfulgt av myndigheter og motstandere, fordi de krever at menneskerettighetene skal være politisk relevante og oppfylles i situasjoner der det pågår reelle interessekonflikter mellom enkeltpersoner og ulike grupper i samfunnet.

Du kan da vel ikke mene at man skal risikere livet for å bli regnet som menneskerettighetsforkjemper? De ekstreme situasjoner du beskriver gjelder spesielt brudd på politiske og sivile rettigheter, som for eksempel organisasjoner som Amnesty har god kompetanse på. Plans hovedtyngde er først og fremst økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse rettighetene skal oppfylles progressivt, i motsetning til politiske og sivile rettigheter som skal respekteres og beskyttes umiddelbart etter ratifisering. Plan bidrar til å oppfylle barns rett til å overleve og utvikle seg. Foruten den aktivisme du beskriver, finnes det nemlig en rekke andre tilnærminger til rettighetsarbeid.

Jeg er enig i at ren tjenesteyting har et veldedig preg over seg, men dersom tjenesteytingen kombineres med kapasitetsbygging og politisk påvirkning, er den et viktig bidrag til realisering av rettigheter. I begrepet bærekraftig utvikling ligger en forpliktelse til dagens og fremtidige generasjoner. Etablering av strukturer som støtter realisering av menneskerettighetene tar tid. I en mer langsiktig politisk påvirkningsstrategi, er det viktig å ta et ansvar for dagens barn og deres rettigheter. De har ikke tid til å vente på strukturene, ressursene eller den politiske vilje som trengs til de vaksinene eller det vannet de må ha for å overleve. Plans fadderordning bidrar til solidaritet for barns rettigheter, inkludert rett til tjenester som helse og utdanning. Retten til å delta i egen utvikling gjennomsyrer alt Plan gjør. Selv om det selvfølgelig er viktig å være vaktbikkjer overfor myndighetene, er det enda viktigere at vi også jobber sammen med barna og familiene vi jobber for. Hovedmålet i alle programmer er at barna skal vokse opp og være i stand til å stå opp for sine rettigheter.

Menneskerettighetene skal ikke bare brukes i interessekonflikter. De skal fungere som minstestandarder for et verdig liv, uansett hvor man er født i verden. De er rettslige forpliktelser som verdens stater har påtatt seg å realisere i forhold til alle mennesker på sine territorier. De skal være retningsgivende for statene nettopp for å unngå interessekonflikter.


Søk:

Avansert søk

Følg Plan-debatten:

Har Plan Norge som fadder- organisasjon et komparativt fortrinn som gjør det mulig å nå bredt ut i Norge med kunnskap og informasjon om internasjonale utviklingsspørsmål? Eller er Plan primært en innsamlingsmaskin på veldedighetens marked? Her kan du følge debatten. les mer »

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.