Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2006-2007: Organisasjonenes roller:

Uttalelse fra Vennskap Nord/Sør

Torsdag 13. juli 2006

Det Kgl. Utenriksdepartement
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

Oslo, den 13. juli 2006 

HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN ”NYE ROLLER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER I UTVIKLINGSSAMARBEIDET”

Vi viser til utredningen ”Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet” presentert 15. juni 2006.

Vennskap Nord/Sør (VNS) vil først beklage at utvalgets mandat ikke inkluderte organisasjonenes informasjonsvirksomhet. Vi opplever at utviklingsbistand i Sør og informasjonsvirksomheten i Norge (og i Sør) virker sammen og gir en mer-effekt. Det blir vanskelig å begrunne mange organisasjoners, inklusive VNS, sin bevilgning fra bistandsbudsjettet når ikke dette blir sett i sammenheng. Henvisningen til tidligere utredning om informasjonsvirksomheten gjør at det blir framstilt som ”vanntette skott” mellom disse ordningene, noe som ikke er eller bør være virkeligheten.

St melding 35 (2003-2004) legger spesielt vekt på bl.a. godt styresett og styrking av det sivile samfunn. Utvalgets rapport peker på at ”lokalsamfunnsorganisasjoner har en særlig viktig funksjon hvis offentlige myndigheter er svakt utbygd”.

Nesten 200 norske kommuner og lokalsamfunn har kontakt bygd på likeverd og gjensidighet med tilsvarende i Sør. De representerer et ”ikke-materielt” samarbeid der det er erfaringer, styrking av folklig deltagelse i beslutningsprosesser, lokal kompetanse, demokrati, bærekraftsutfordringer, kulturforståelse, barne- og ungdomssaker og en bredde av andre utviklingsspørsmål som står i sentrum.  Partnerskapene er etablert mellom institusjoner/virksomheter i hhv Norge og i Sør som tilsvarer hverandre mht virkefelt, og disse gruppene har en felles interesse i å skape bedring i sine lokalsamfunn, både i Sør og i Norge, gjennom å bruke hverandres erfaringer på de respektive felt. Merverdien av at endringer også skjer Norge bør derfor ikke virke ekskluderende for å motta midler over bistandsbudsjettet, da endringer i Sør ikke ville kommet hvis ikke partnerskapet med tilsvarende i Norge var der.

Utredningens forståelse av at ”Vennskaps- og solidaritetssamarbeid med organisasjoner i sør bør sees som en naturlig og viktig del av internasjonaliseringen av norske frivillige organisasjoner, men mye av dette samarbeidet kan ikke betraktes som bistandssamarbeid og bør ikke støttes over bistandsbudsjettet” bør derfor ikke stå uimotsagt. Hvis det er vennskapsarbeid som paraplyorganisasjonen VNS organiserer i norske kommuner og lokalsamfunn det her siktes til, vil vi på det sterkeste advare mot å frata disse gruppene den støtten de har over bistandsbudsjettet. Gruppenes egenandel / eget bidrag dekker allerede betraktelig mer enn utgiftene knyttet til den norske delen av prosjektsamarbeidet. Et slikt bortfall av midler vil ha en sterk negativ virkning på det som i dag ser ut til å være en av de sterkest voksende solidaritetsbevegelser i Norge.

VNS har tideligere foreslått at Norad foretar en helhetlig studie av denne typen Nord/Sør- samarbeid, og håper at endringer av den karakter utredningen ser ut til å konkludere med avventes til en slik studie foreligger.

Som paraplyorganisasjon for bortimot 200 norske lokalsamfunn har VNS god kompetanse på folklig deltagelse og ser hvordan tunge administrative byrder kan drepe det engasjementet og entusiasmen som det representerer. VNS hilser derfor utvalgets ønsker om å forenkle støtten til dette arbeidet velkommen.

Med vennlig hilsen

Vennskap Nord/Sør

Ole Bjørn Ileby
Daglig leder


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.